IPPB2/415-653/14-2/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanych z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów w spółce do wysokości kapitału zakładowego spółki
IPPB2/415-653/14-2/MGinterpretacja indywidualna
 1. podwyższenie
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. wartość nominalna
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 29 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanych z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów w spółce do wysokości kapitału zakładowego spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanych z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów w spółce do wysokości kapitału zakładowego spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym oraz jednym ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka). W grudniu 2013 roku doszło do umorzenia automatycznego części udziałów Spółki w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń wyszczególnionych w umowie Spółki. Umorzenie to nastąpiło z czystego zysku, tj. bez obniżania kapitału zakładowego. W wyniku tego umorzenia, doszło do sytuacji, w której łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez wspólników Spółki jest niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki. Mając to na uwadze planuje się podjęcie uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej udziałów w celu dostosowania ich łącznej wartości do wartości kapitału zakładowego Spółki. W związku z podjętą uchwałą nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jednakże wartość nominalna posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów ulegnie podwyższeniu. W związku z wyżej wskazaną czynnością techniczną Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wniesienia żadnych wkładów do Spółki (tj. ani rzeczowych, ani gotówkowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów Spółki w celu dostosowania ich łącznej wartości nominalnej do wysokości kapitału zakładowego Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów Spółki w celu dostosowania ich łącznej wartości nominalnej do wysokości kapitału zakładowego Spółki po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

W opinii Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych, w o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami; dalej: ustawa o PIT) i nie powstanie także przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni. Natomiast, w myśl art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni. W tym miejscu Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż podwyższenie wartości nominalnej posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a będzie stanowić jedynie techniczną czynność polegającą na dostosowaniu wartości nominalnej wszystkich udziałów Spółki do wartości kapitału zakładowego. W związku z tym w wyniku dokonania tej czynności po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu zysków kapitałowych.

Wnioskodawca jest zdania, iż w przypadku opisanym w stanie faktycznym, nie dojdzie również do powstania po jego stronie przychodu z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Mając na uwadze informacje wskazane w stanie faktycznym, w wyniku podwyższenia wartości nominalnej udziałów i dostosowania ich łącznej wartości do wartości kapitału zakładowego, nie doszło do powstania nowych udziałów, a wspólnicy nie byli obowiązani do wnoszenia jakichkolwiek wkładów do Spółki. W związku z tym, należy uznać, iż nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i tym samym, nie można mówić o powstaniu przychodu z kapitałów pieniężnych u Wnioskodawcy w związku z tą czynnością.

W sytuacji opisanej w stanie faktycznym, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PU. W myśl art. 18 ustawy o PU, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zacytowany przepis nie odnosi się do podwyższenia wartości nominalnej udziałów mającego na celu dostosowanie wartości udziałów do wysokości kapitału zakładowego. Wnioskodawca w przedmiotowym stanie faktycznym nie dokonuje zbycia żadnego z posiadanych praw majątkowych. Mając na uwadze powyższe, należy dojść do wniosku, iż po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT.

Oprócz źródeł przychodów omówionych powyżej, które zdaniem Wnioskodawcy należałoby rozpatrzeć w kontekście omówionego stanu faktycznego, są również inne źródła, o których ustawodawca wspomina w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. W świetle natomiast art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Z literalnego brzmienia przytoczonego przepisu wynika, iż nie odnosi się on do sytuacji podwyższenia wartości nominalnej udziałów Spółki.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż przedstawione powyżej poglądy są zgodne z podejściem prezentowanym przez ograny podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2014 roku (sygn. IPPB2/415-119/14-2/MK) uznał, że „Spółka planuje umorzenie własnych udziałów przejętych w wyniku procesu połączenia Spółek (połączenie odwrotne), które nastąpi bez wypłaty wynagrodzenia, po umorzeniu udziałów własnych łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez Wspólników będzie niższa od wartości kapitału zakładowego Spółki. W celu dostosowania wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wspólników do wysokości kapitału zakładowego Spółki, Spółka podejmie uchwalę o zwiększeniu wartości nominalnej udziałów będących w posiadaniu Wspólników. W konsekwencji po stronie Wspólników będących osobami fizycznymi nie wystąpi faktyczny dochód, a jedynie techniczne, księgowe podwyższenie wartości własnych udziałów spółki pozostałych po dokonanym umorzeniu. W wyniku tej czynności nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Odnosząc powyższe do wskazanych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, stwierdzić należy, że nie znajdą one zastosowania w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym w sytuacji „technicznej” czynności podwyższenia wartości nominalnej udziałów. Tym samym nie powstanie przychód (dochód), a w efekcie - obowiązek podatkowy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 roku (sygn. ITPB1/415-43/13/MW) stwierdził, że „z wniosku wynika natomiast, że nie wystąpi faktyczne otrzymanie przez wspólników dochodu, a jedynie techniczne, księgowe i nieobowiązkowe podwyższenie wartości pozostałych po umorzeniu udziałów. W wyniku tej czynności nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego. Mając na uwadze powyższe, w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym w sytuacji „technicznej” czynności podwyższenia wartości nominalnej udziałów nie będzie miał zatem zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie powstanie przychód (dochód), a w efekcie obowiązek podatkowy”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 24 maja 2012 roku (sygn. IPTPB2/415-210/12-2/KR) zgodził się z podatnikiem, że „po stronie Wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącego osobą fizyczną, w wyniku podwyższenia wartości nominalnej udziałów Wspólnika, polegającym na dostosowaniu wartości nominalnej udziałów do wysokości kapitału zakładowego Spółki, nie powstanie przychód”.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej udziałów Spółki w celu dostosowania łącznej wartości nominalnej udziałów do wartości kapitału zakładowego Spółki, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki nie wystąpi przychód do opodatkowania, w szczególności nie powstanie po jego stronie przychód z kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych, ani przychód z innych źródeł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 199 § 1 ww. ustawy, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Jak stanowi art. 199 § 4 ww. ustawy, umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym. W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, o którym mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku (art. 199 § 5 ww. ustawy). Artykuł 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej (spółki),
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z przepisu art. 24 ust. 5 ww. ustawy wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);

1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 2. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 3. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 4. wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, przychód określa się na dzień przekształcenia;
 5. odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c) albo d.

Mając na uwadze powyższe unormowania prawne należy stwierdzić, że sama techniczna czynność podwyższenia wartości nominalnej udziałów, bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby można było mówić o przychodzie w sytuacji zmiany nominalnej wartości udziałów, wzrostowi tej wartości musiałby towarzyszyć wzrost kapitału zakładowego. Tak długo jak to nie nastąpi, wszelkie operacje polegające na dostosowywaniu wartości nominalnej udziałów do wartości kapitału zakładowego spółki będą miały wymiar wyłącznie księgowy, techniczny.

Samo podjęcie uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej udziałów będących w posiadaniu wspólników, tak aby ich łączna wartość nominalna odpowiadała wysokości kapitału zakładowego spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu analizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, przychodem z kapitałów pieniężnych jest dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ponieważ pojęcie „przychodu” nie zostało odrębnie zdefiniowane w ustawie, to powołać się należy na ogólnie przyjęty w orzecznictwie pogląd, że przychodem jest trwałe, nieodwołalne przysporzenie majątkowe.

W art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy mówi się o dywidendach i innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ale odkodowanie terminu „przychód z udziału w zyskach osób prawnych” możliwe jest wyłącznie poprzez odwołanie się do definicji zawartej w art. 24 ust. 5 ww. ustawy, w którym akcentuje się faktyczne otrzymanie dochodu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest jednym ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. W grudniu 2013 r. doszło do umorzenia automatycznego części udziałów spółki w wyniku zaistnienia określonych zdarzeń wyszczególnionych w umowie spółki. Umorzenie nastąpiło z czystego zysku, tj. bez obniżania kapitału zakładowego. W wyniku tego umorzenia, doszło do sytuacji, w której łączna wartość nominalna udziałów posiadanych przez wspólników spółki jest niższa od wartości kapitału zakładowego spółki. Planowane jest podjęcie uchwały o podwyższeniu wartości nominalnej udziałów w celu dostosowania ich łącznej wartości do wartości kapitału zakładowego spółki. W związku z uchwałą nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, natomiast podwyższeniu ulegnie wartość nominalna posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wniesienia żadnych wkładów do spółki (rzeczowych, gotówkowych).

Odnosząc powyższe do wskazanych regulacji prawnych dotyczących opodatkowania dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, stwierdzić należy, że nie znajdą one zastosowania w przedstawionym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym w sytuacji „technicznej” czynności podwyższenia wartości nominalnej udziałów. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie także przychód z praw majątkowych, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ww ustawy. Tym samym nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu dostosowania ich łącznej wartości nominalnej do wysokości kapitału zakładowego spółki po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika nie powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.