ILPB4/4510-1-569/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego w związku z aportem praw majątkowych do zagranicznej spółki kapitałowej, podstaw do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów wydanych przez zagraniczną spółkę kapitałową.
ILPB4/4510-1-569/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zapasowy
 3. udział
 4. wartość nominalna
 5. wartość rynkowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia przychodu podatkowego w związku z aportem praw majątkowych do zagranicznej spółki kapitałowej – jest prawidłowe,
 • podstaw do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów wydanych przez zagraniczną spółkę kapitałową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia przychodu podatkowego w związku z aportem praw majątkowych do zagranicznej spółki kapitałowej,
 • podstaw do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów wydanych przez zagraniczną spółkę kapitałową.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

1. A spółka z siedzibą w Polsce (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia serwisu e commerce dostępnego w domenie internetowej WWW (dalej: Serwis). Serwis umożliwia użytkownikom Internetu wyszukiwanie (...) partnerów, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy, w tym (...). Wnioskodawca jest właścicielem wszelkich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego i platformy, w oparciu o które funkcjonuje Serwis (dalej „Prawa Majątkowe”). Oprogramowanie to umożliwia:

 1. publikowanie ofert partnerów w ramach (...) oraz przekierowanie poprzez aktywne linki do strony sklepów internetowych zgłoszonych przez partnerów,
 2. zarządzanie opisami produktów, hierarchią kategorii oraz integrowanie ofert partnerów za pośrednictwem specjalistycznych narzędzi,
 3. integrację z oprogramowaniem oraz stronami internetowymi innych podmiotów.

2. Wnioskodawca zamierza wnieść Prawa Majątkowe (lub ich część) aportem (dalej: Aport) w postaci wkładu niepieniężnego (dalej: Wkład Niepieniężny) w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część do spółki kapitałowej utworzonej zgodnie z przepisami prawa holenderskiego posiadającej siedzibę na terytorium Holandii (dalej: Spółka Celowa).

3. Wartość emisyjna udziałów wyemitowanych przez Spółkę Celową i objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny (dalej: Udziały) zostanie wyraźnie wskazana i będzie równa wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego. Wartość rynkowa Wkładu Niepieniężnego (wszystkich Praw Majątkowych) zostanie ustalona zgodnie z cenami rynkowymi stosowanymi w obrocie tego typu prawami majątkowymi, z uwzględnieniem – w szczególności – czasu i miejsca ich zbycia.

4. Ze względów gospodarczych, zgodnie z prawem holenderskim, wartość emisyjna Udziałów będzie przez Spółkę Celową alokowana w części do wartości podwyższenia kapitału zakładowego, a w części do wartości kapitału zapasowego (lub innych kapitałów własnych zgodnie z prawem holenderskim) Spółki Celowej. Wartość nominalna Udziałów wydanych w zamian za Wkład Niepieniężny będzie równa wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Celowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy, w związku z planowanym Aportem Praw Majątkowych do Spółki Celowej, w wysokości nominalnej wartości Udziałów wydanych przez Spółkę Celową Wnioskodawcy w zamian za Wkład Niepieniężny...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w opisanym zdarzeniu przyszłym organ podatkowy nie ma prawa określić przychodu Wnioskodawcy w wysokości innej niż wartość nominalna Udziałów wydanych przez Spółkę Celową Wnioskodawcy w zamian za Wkład Niepieniężny...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

1. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w związku z planowanym Aportem Praw Majątkowych do Spółki Celowej w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę Celową Wnioskodawcy w zamian za Wkład Niepieniężny.

2. Zgodnie z Ustawą o PDOP przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio (art. 12 ust. 1 pkt 7).

3. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP, w przypadku aportu wniesionego do spółki w postaci składnika i składników majątku innych niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, u podatnika wnoszącego wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład.

4. Na powyższą konkluzję nie wpłynie, zdaniem Wnioskodawcy, okoliczność czy wnoszący wkład obejmuje udziały o wartości nominalnej równej, czy też różnej od wartości rynkowej wnoszonego wkładu – przychodem bowiem jest zawsze wartość nominalna udziałów objętych w zamian za ten wkład.

5. W konsekwencji Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę Celową Wnioskodawcy w zamian za Wkład Niepieniężny.

6. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, w szczególności:

 1. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku, sygn. akt. III SA/Wa 1273/14, zgodnie z którym: „Prawidłowe było zatem stanowisko Skarżącej, zgodnie z którym powinna ona rozpoznać przychód w wysokości równej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny nie stanowiący ani przedsiębiorstwa ani też jego zorganizowanej części”;
 2. W wyroku NSA z dnia 15 maja 2014 roku, sygn. akt. II FSK 1477/12, w którym sąd potwierdza stanowisko WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2012 r. sygn. akt I SA/Go 79/12, zgodnie z którym: „Skoro zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. przychodem jest wartość nominalna udziałów – a ta, jak już wspomniano, jest stała – wykładnia językowa tegoż przepisu nie daje podstaw do przyjęcia, że organ podatkowy jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów”;
 3. W wyroku NSA z dnia 16 września 2014 roku, sygn. akt. II FSK 1438/13, zgodnie z którym: „Mając na uwadze cel wprowadzenia art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. oraz jego logiczne konsekwencje związane z wprowadzeniem art. 15 ust. 1k pkt 1 u.p.d.o.p., należy stwierdzić, że jako przychód traktowana powinna być nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce kapitałowej”;
 4. W interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 16 lipca 2015 roku, (znak IPTPB3/4510-152/15-4/KJ), w której organ uznał za w całości prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym: „Reasumując, w ocenie Spółki, w przypadku objęcia przez Nią udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków, przychodem Spółki będzie wartość nominalna udziałów w Spółce A”;
 5. W interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 6 października 2014 (znak ITPB3/423-135/11/14-S/KK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku przekazania wartości wkładu częściowo na kapitał zakładowy i częściowo na kapitał zapasowy, przychodem będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów (...) Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zobowiązany będzie do wykazania przychodu w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów”;
 6. W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2014 roku (znak ILPB3/423- 82/11/14-S/EK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być rozumiany w ten sposób, że przychodem jest wartość nominalna udziałów lub akcji w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym wartość nominalna nie musi być wartością rynkową przedmiotowych udziałów lub akcji”;

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

1. Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym w opisanym zdarzeniu przyszłym organ podatkowy nie ma prawa określić przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna Udziałów wydanych przez Spółkę Celową Wnioskodawcy w zamian za Wkład Niepieniężny.

2. Zgodnie z Ustawą o PDOP:

 1. Przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio (art 12 ust. 1 pkt 7);
 2. Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej (art. 14 ust. 1);
 3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 14 ust. 2);
 4. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych (art. 14 ust. 3);
 5. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d);
 6. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów takiej spółki (art. 10 ust. 1 pkt 4).

3. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: „KSH”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego (art. 154 § 3).

4. Zdaniem Wnioskodawcy skoro:

 1. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, u podatnika wnoszącego wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład;
 2. Ustawa o PDOP wyraźnie rozróżnia znaczenie użytych w ustawie terminów „wartość rynkowa” (np. w art. 12 ust. 1 pkt 9, art. 14 ust. 1 Ustawy o PDOP) i „wartość nominalna” (np. w art. 10 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy o PDOP) i konsekwentnie należy przyjąć, że zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej ustawodawca używał on różnych zwrotów na określenie różnych pojęć;
 3. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wyraźnie zezwalają na wniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej przekraczającej nominalną wartość objętych udziałów i wskazują, iż nadwyżkę taką przelewa się na kapitał zapasowy;
 4. Ustawa o PDOP zawiera przepisy, które należyty sposób zabezpieczają interesy fiskalne państwa, a w szczególności pozwalają na zachowanie współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w zamian za udziały o wartości nominalnej niższej niż rynkowa wartość aportu (np. art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy o PDOP ograniczający możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej);
 5. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 Ustawy PDOP wyraźnie opodatkowany jest dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na kapitał zakładowy z innych kapitałów spółki, a przepis ten nie wyłącza ewentualnego podwójnego opodatkowania, które wynikałoby opodatkowania wartość przekazanej na kapitał zapasowy już w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego;

gdyby ustawodawca chciał opodatkować wartość rynkową przedmiotu wkładu, uwzględniłby to to wprost w odpowiednich przepisach Ustawy o PDOP i w konsekwencji należy przyjąć, że organy podatkowe nie mają podstaw do oszacowania przychodu podatkowego w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Konkluduąc, zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym organ podatkowy nie ma prawa określić przychodu Wnioskodawcy w wartości innej niż wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę Udziałów.

5. Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że:

 1. Nawet gdyby uznać, iż w przypadku objęcia udziałów o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa wniesionego wkładu niepieniężnego, co do zasady, organ podatkowy może określić przychód podatkowy w wysokości rynkowej, jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej (zgodnie z zasadami określonymi w kolejnych ustępach art. 14 Ustawy o PDOP);
 2. Skoro wartość emisyjna Udziałów wyemitowanych przez Spółkę Celową i objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny będzie wyraźnie wskazana i będzie równa wartości rynkowej Wkładu Niepieniężnego;

w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym organ podatkowy nie ma prawa określić przychodu Spółki stosując odpowiednio art. 14 Ustawy o PDOP.

6. Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, w szczególności:

 1. W wyroku NSA z dnia 20 lipca 2015 roku, sygn. akt II FSK 1772/13, wydanym w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów, zgodnie z którym: „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyżej przeprowadzone rozważania uzasadniają stwierdzenie, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji), a co się z tym wiąże, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.p”;
 2. W wyroku NSA z dnia 1 września 2015 roku, sygn. akt II FSK 1693/13, zgodnie z którym: „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyżej przeprowadzone rozważania uzasadniają stwierdzenie, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji), a co się z tym wiąże, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.p”;
 3. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 roku, sygn. akt III SA/Wa 1273/14, zgodnie z którym: „Skoro zatem w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. przewidziano, że przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za aport inny niż w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a więc wartość umownie określona przez strony, nie można uznać za zasadne stanowiska Organu interpretacyjnego, zgodnie z którym „odpowiednie” stosowanie art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. sprowadzałoby ustalania przychodu wspólnika według wartości innej niż wartość nominalna przyjęta w spółce kapitałowej. (...)”;
 4. W wyroku NSA z dnia 15 maja 2014 roku, sygn. akt II FSK 1477/12, w którym sąd potwierdza stanowisko WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Go 79/12, zgodnie z którym: „Skoro zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. przychodem jest wartość nominalna udziałów – a ta, jak już wspomniano, jest stała – wykładnia językowa tegoż przepisu nie daje podstaw do przyjęcia, że organ podatkowy jest upoważniony do weryfikacji wartości nominalnej udziałów. W przeciwnym razie, stosując art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. przychodem byłaby każdorazowo wartość rynkowa udziałów, a nie nominalna. W ocenie sądu pierwszej instancji, celem ustawodawcy było wprowadzenie nowej kategorii przychodu w wysokości wartości nominalnej udziału bądź akcji. Gdyby przychodem miałaby być ich wartość rynkowa, ustawodawca nie ujmowałby wprost – tak jak w art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p – że przychodem jest wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”;
 5. W wyroku NSA z dnia 16 września 2014 roku, sygn. akt II FSK 1438/13, zgodnie z którym: „Mając na uwadze cel wprowadzenia art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. oraz jego logiczne konsekwencje związane z wprowadzeniem art. 15 ust. 1k pkt 1 u.p.d.o.p., należy stwierdzić, że jako przychód traktowana powinna być nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, która nie może podlegać szacowaniu przez organy podatkowe w tym przypadku, gdy wartość rynkowa jest podawana przez podatnika w rzeczywistej wysokości – co wskazał wnioskodawca we wniosku o udzielenie interpretacji”;
 6. W interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 6 października 2014 r., (znak ITPB3/423-135/11/14-S/KK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „w przypadku przekazania wartości wkładu częściowo na kapitał zakładowy i częściowo na kapitał zapasowy, przychodem będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów. Jednocześnie, nie znajdzie zastosowania zdanie drugie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...) Dodatkowo jak wskazano powyżej – w ocenie Wnioskodawcy, przyjęcie, że w przedmiotowej sytuacji powstanie przychód w wysokości wartości rynkowej objętych udziałów skutkowałoby koniecznością uznania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych za wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony ustawodawca wyraźnie określałby, że powstaje przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów, z drugiej strony zaś – z odpowiedniego zastosowania art. 14 ust. 1-3 omawianej ustawy wynikałoby, że przychód ten należy rozpoznać w wartości rynkowej. Przyjęcie powyższego stanowiska przeczyłoby więc zasadzie racjonalnego ustawodawcy i skutkowało koniecznością dokonania wykładni contra legem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem konstruowałoby przepis, który nigdy nie miałby zastosowania. W związku z tym, że przychód powstawałby w wartości rynkowej udziałów, a jedynie przypadkowo wartość ta pokrywałaby się w pewnych przypadkach z ich wartością nominalną jego wprowadzenie byłoby zbędne i stanowiłoby superfluum ustawowe”;
 7. W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2014 roku (znak ILPB3/423-736/10/14-S/EK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie możliwe (w oparciu o art. 14 ust. 1 zd. drugie oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ustalenie przez organ podatkowy przychodu podatkowego Spółki w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych w Spółce Luksemburskiej udziałów, o ile przedmiot aportu zostanie wyceniony według wartości rynkowej, a jego nadwyżka ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów (akcji) zostanie przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki Luksemburskiej”;
 8. W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2014 roku (znak ILPB3/423-82/11/14-S/EK), w której organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „ art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być rozumiany w ten sposób, że przychodem jest wartość nominalna udziałów lub akcji w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym wartość nominalna nie musi być wartością rynkową przedmiotowych udziałów lub akcji. W sytuacji jednak, gdy wartość rynkowa jest ujawniana i znacznie nie odbiega od wartości rynkowej rzeczy i praw, to organ podatkowy nie ma kompetencji do określania wartości rynkowej przychodu w oparciu o art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 9. W interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 roku (ILPB4/423-139/10/14-S/MC), w której po uwzględnieniu wyroku WSA w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r., sygn. akt I SA/Po 522/11 oraz wyroku NSA w Warszawie z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 3032/11, organ uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie możliwe (w oparciu o art. 14 ust. 1 zd. drugie oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) ustalenie przez organ podatkowy przychodu podatkowego Spółki w innej wysokości, niż wartość nominalna obejmowanych w Spółce Kapitałowej udziałów, o ile przedmiot aportu zostanie wyceniony według wartości rynkowej, a jego nadwyżka ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów (akcji) zostanie przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki Kapitałowej”.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia przychodu podatkowego w związku z aportem praw majątkowych do zagranicznej spółki kapitałowej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny w powyższym zakresie stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podstaw do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów wydanych przez zagraniczną spółkę kapitałową jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny w powyższym zakresie stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądów administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tych orzeczeń, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że – zdaniem Organu – tezy badanych rozstrzygnięć nie mają zastosowania w tym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.