ILPB4/4510-1-206/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie: kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów,
 • możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca objął za gotówkę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terenie Polski (dalej: spółka X). W przyszłości rozważane jest dokonanie obniżenia kapitału zakładowego spółki X, które nastąpi zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: Kodeksem spółek handlowych lub KSH), obniżenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (tj. w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika). Na dzień podjęcia uchwały i zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem spółki X, czyli będzie posiadał więcej niż 10% udziałów w kapitale spółki, ponadto Wnioskodawca zamierza być udziałowcem spółki posiadającym więcej niż 10% udziałów

w kapitale spółki X przez okres dłuższy niż dwa lata (aczkolwiek na moment wypłaty wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów okres dwóch lat jeszcze nie upłynie). W celu obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów Walne Zgromadzenie Wspólników spółki X podejmie stosowną uchwałę zgodnie z przepisami KSH. Do obniżenia kapitału zakładowego spółki dojdzie z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca zakłada przy tym, że w wyniku takiego sposobu obniżenia kapitału zakładowego nie ulegnie zmianie ilość udziałów w spółce X posiadanych przez Wnioskodawcę. Posiadane udziały nie zostaną bowiem całkowicie unicestwione – nastąpi jedynie stosowne obniżenie ich wartości nominalnej. W związku

z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów spółki Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie (środki pieniężne), jednakże otrzymane wynagrodzenie może być w wysokości wyższej niż obniżana wartość nominalna udziałów. Zmniejszenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem może zostać przeprowadzone również

z wykorzystaniem (obniżeniem) innych kapitałów własnych (np. kapitał zapasowy powstały z agio) spółki X niż kapitał zakładowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym wypłatę wynagrodzenia z tytułu obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów można potraktować jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych i zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym czy w przypadku wypłaty wynagrodzenia w kwocie wyższej niż kwota obniżenia wartości nominalnej udziałów czynność ta jest neutralna podatkowo...

Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniom art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą, przy czym ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia przychodu, wymieniając w art. 10 i art. 12 jedynie przykładowe jego kategorie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 • dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 • zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 • odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Z zacytowanej powyżej regulacji wynika, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy CIT sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Podstawowym kryterium uzyskania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie i jeżeli podstawą do jego powstania są udziały. Za przychód faktycznie uzyskany należy zaś uważać taki przychód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc przychód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji.

Jakkolwiek powołany przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnosi się wprost do obniżenia wartości nominalnej udziałów, to jednak uwzględniając fakt, że uzyskanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów związane jest z obniżeniem kapitału zakładowego spółki w związku z posiadanymi udziałami w spółce i prowadzi do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika jakim jest obniżenie kapitału w wyniku umorzenia udziału, tym samym brak jest podstaw do kwalifikowania przychodu z obniżenia wartości nominalnej udziałów do innego źródła przychodów niż przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Nie można jednakże utożsamiać sposobu obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie precyzują sposobów obniżenia tego kapitału. Zgodnie jednakże z jednolitym stanowiskiem reprezentowanym w doktrynie i orzecznictwie sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są analogiczne do tych w spółce akcyjnej i polegają na: zmniejszeniu wartości nominalnej udziałów, umorzeniu udziałów (także w szczególnym przypadku jednoczesnego obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego - umorzenie wszystkich dotychczasowych udziałów i utworzenie nowych), połączenie udziałów. Ponadto do obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dojść w przypadku podziału spółki przez wydzielenie (art. 532 § 2) (tak m.in. w: Komentarz do Kodeksu spółek handlowych - M. Rodzynkiewicz, podobnie A. Kidyba). Jak wynika z powyższego zarówno umorzenie udziałów, jak i zmniejszenie wartości nominalnej udziału są to dwa różne sposoby obniżenia kapitału zakładowego w spółce, ze względu jednakże na efekt, którym jest obniżenie kapitału zakładowego i zmniejszenie części wartości nominalnej udziałów, przychód z tytułu obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej powinien być kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych, tym bardziej, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym.

Podsumowując, odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że Wnioskodawca otrzymując świadczenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego przez obniżenie wartości nominalnej udziałów uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych, gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym, którego podstawę uzyskania stanowią udziały w spółce kapitałowej. Dochód zatem z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w interpretacji nr BPBII/2/423-19/13/MM z dnia 08 sierpnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przedstawione stanowisko potwierdza również interpretacja nr ILPB4/423-322/13-5/ŁM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2013 r.

Jak wskazano powyżej, zdaniem Wnioskodawcy, do przychodów z obniżenia wartości nominalnej udziałów należy zakwalifikować do przychodów z udziału w zysku osób prawnych, co będzie skutkowało możliwością zastosowania zwolnienia od podatku CIT, z art. 22 ust. 4 ustawy. Zwolnienie to bowiem jest możliwe do zastosowania w przypadku spełnienia określonych w nim przesłanek, które spełnia właśnie Wnioskodawca.

Zgodnie z cyt. art. 22 ust. 4 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Dodatkowym warunkiem ww. zwolnienia jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów), zwolnienie także ma zastosowanie. Dopiero w przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym ww. warunki będą spełnione. Zatem uzyskany dochód z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym przepisie, ponieważ:

 • Spółka X (jako wypłacająca wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów traktowane przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) jest spółką mającą siedzibę/zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wnioskodawca (Spółka z o.o.) jako uzyskująca dochody (przychody) z przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółką podlegającą w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale spółki X;
 • Wnioskodawca (Spółka z o.o.) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania;
 • Wnioskodawca będzie posiadał udziały w spółce wypłacającej X, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów powinno zostać zaklasyfikowane jako dochód

z udziału w zyskach osób prawnych. W związku ze spełnieniem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT przychód powstały z tytułu wypłaconego wynagrodzenia będzie korzystał w całości ze zwolnienia także w sytuacji, gdy wynagrodzenie będzie w wysokości wyższej niż wartość obniżenia udziałów, czynność ta jest zatem neutralna podatkowo. Żaden z przepisów nie ogranicza bowiem kwalifikacji przychodów z udziału w zysku osób prawnych do wysokości obniżenia wartości udziałów. Jeżeli zatem przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają wypłatę wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wartość obniżanych udziałów, nie ma zatem przeszkód do zastosowania powyższych regulacji do całości wypłacanego wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów. Do umorzenia nie mają bowiem zastosowania przepisy o cenie rynkowej (art. 14 ustawy o CIT), a podstawą do określenia wysokości dochodu (przychodu) osiągniętego z tytułu wynagrodzenia za zmniejszenie wartości nominalnej udziałów są wyłącznie uregulowania zawarte w art. 10 ust. 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT.

Na potwierdzenie zasadności wskazanego powyżej stanowiska Spółka pragnie przytoczyć rozstrzygnięcia wydane w podobnych stanach faktycznych, a dotyczących możliwości zastosowania zwolnienia uregulowanego w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia otrzymanego podatnika w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów w Polskiej spółce, w szczególności:

 • interpretację indywidualną z dnia 19 lipca 2010 r. (sygn. IBPBII/2/423-11/10/MW), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku uzyskania przez udziałowców wnioskodawcy dochodu, przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, podlegał on będzie zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji skutkuje - po stronie wnioskodawcy - brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od środków wypłaconych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki”;
 • interpretację indywidualną z dnia 6 kwietnia 2010 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-946/09-6/JB), zgodnie z którą „Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (gdyż są przychodem faktycznie otrzymanym). (...) Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku w ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty środków udziałowcom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki”.

Podsumowując, odnosząc się do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że Wnioskodawca otrzymując wynagrodzenie wypłacone w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki X dokonanego przez obniżenie wartości nominalnej udziałów uzyska przychód z udziału w zyskach osób prawnych, a dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT i bez znaczenia jest to, że otrzymane wynagrodzenie będzie wyższe niż zmniejszana wartość nominalna udziałów (tj. obniżana wartość kapitału zakładowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy dodać, że Wnioskodawca we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego powołał treść przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. Natomiast w związku z nowelizacją ww. ustawy od 1 stycznia 2015 r. treść ww. przepisu uległa zmianie. Zmiana ta pozostaje jednak bez wpływu na rozstrzygnięcie w opisanej sprawie.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa

(art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.