ILPB4/4510-1-171/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów,ustalenia przychodu w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów oraz możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów.
ILPB4/4510-1-171/15-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie kapitału zakładowego
 2. przychód
 3. udział w zyskach
 4. udział w zyskach osób prawnych
 5. wartość nominalna
 6. wynagrodzenia
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe,
 • ustalenia przychodu w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów,
 • ustalenia przychodu w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów,
 • możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako Spółka) posiada 100% udziałów (dalej jako: udziały) w spółce "A" (dalej jako: Spółka hiszpańska). Spółka hiszpańska jest utworzona zgodnie z prawem hiszpańskim i funkcjonuje w formie sociedad limitada unipersonal, stanowiącej rodzaj spółki sociedad de responsibilidad limitada, którą można uznać za odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej jednego wspólnika. Spółka hiszpańska funkcjonuje zatem w formie wskazanej w załączniku nr 4 do ustawy o CIT.

Udziały w Spółce hiszpańskiej zostały przez Wnioskodawcę częściowo nabyte poprzez uiszczenie należnej ceny określonej w formie pieniężnej, częściowo zaś objęte w zamian za wkład pieniężny lub wkład niepieniężny w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na gruncie prawa hiszpańskiego Spółka hiszpańska jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Hiszpanii od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Spółka rozważa obniżenie kapitału zakładowego w Spółce hiszpańskiej poprzez obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów. W zamian za dokonane obniżenie Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Na skutek planowanego obniżenia kapitału nie zmieni się liczba posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce hiszpańskiej. Posiadane udziały nie zostaną bowiem całkowicie unicestwione – nastąpi jedynie stosowne obniżenie ich wartości nominalnej.

Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki hiszpańskiej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym warunek ten będzie także spełniony na moment otrzymania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów.

Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT...
 2. Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej, w części stanowiącej koszt ich nabycia i/lub objęcia, ustalony proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT...
 3. Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów Spółki hiszpańskiej stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i, jako taki, podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o CIT „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskanych z tego udziału (akcji)”. W dalszej części przywołanego przepisu Ustawodawca wymienia przykładowe kategorie przysporzeń stanowiących przychód z udziału w zyskach prawnych, wskazując np. na dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy wskazać, że katalog przysporzeń stanowiących przychód z udziału w zyskach osób prawnych ma charakter otwarty. Oznacza to, iż powyższa kategoria obejmuje wszelkie dochody faktycznie uzyskane z posiadanych udziałów (akcji) w szczególności kategorie zdarzeń wymienionych w przepisie. W przedstawionym stanie faktycznym, na skutek planowanego obniżenia kapitału w drodze obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów, Wnioskodawca otrzyma określone przysporzenie w formie wynagrodzenia, które należy uznać za dochód faktycznie uzyskany z tytułu posiadania udziałów w Spółce hiszpańskiej.

Mając na uwadze powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej posiadanych udziałów będzie stanowiło dochód z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższa konkluzja znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-488/13-4/MC), w której Organ wskazał, iż „dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. ILPB4/423-322/13-4/ŁM), w której Dyrektor Izby w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i, jako taki, podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2010 r. (sygn. IPPB3/423-946/09-6/JB) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż „Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. l ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (gdyż są przychodem faktycznie otrzymanym)” (podkreślenie Wnioskodawcy).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W ocenie Spółki wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej powinno być uznane za kategorię przychodu objętego dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. W konsekwencji otrzymane wynagrodzenie w części stanowiącej koszt nabycia/lub objęcia udziałów ustalony proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia, nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się między innymi zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia”.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powołanego powyżej przepisu, należy wskazać, iż odnosi się on co do zasady wprost do sytuacji „umorzenia udziałów (akcji) w spółce”, mając jednak na uwadze, iż:

 • z perspektywy wspólnika obniżenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem prowadzi do analogicznych skutków ekonomicznych co umorzenie części posiadanych udziałów;
 • ustawa o CIT nie reguluje w sposób szczególny metody określenia przychodu (dochodu) w przypadku wynagrodzenia otrzymanego przez udziałowca na skutek obniżenia wartości nominalnej udziałów brak jest – w ocenie Wnioskodawcy – podstaw do odmiennego traktowania wskazanych powyżej metod obniżenia kapitału zakładowego. W konsekwencji skutki podatkowe obniżenia wartości nominalnej udziałów powinny być zbieżne z konsekwencjami częściowego umorzenia udziału.

W przypadku zatem obniżenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem, część kosztu nabycia i/lub objęcia udziałów obliczona proporcjonalnie do dokonanego obniżenia powinna mieć wpływ na wysokość dochodu wspólnika otrzymującego wynagrodzenie.

Przykładowo, w przypadku podjęcia decyzji o obniżeniu wartości nominalnej udziałów o 40%, wynagrodzenie Spółki za dokonane obniżenie kapitału nie stanowiłoby przychodu do wysokości 40% wartości stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia tych udziałów.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskane z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej w części stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia udziałów w wartości przypadającej proporcjonalnie do wysokości planowanego obniżenia nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe dotyczyć będzie jednak jedynie tej części kosztów nabycia i/lub objęcia udziałów obliczonej odpowiednio do proporcji planowanego obniżenia.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko dotyczące uwzględnienia w kalkulacji dochodu (przychodu) z tytułu wynagrodzenia otrzymanego w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów proporcjonalnie wartości kosztu ich nabycia/objęcia w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów jest zgodne z praktyką organów podatkowych. Przykładowo należy wskazać na stanowiska prezentowane:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-133/14-3/DS), w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym „w momencie obniżenia kapitału zakładowego przychodem dla Spółki będzie wyłącznie nadwyżka Wynagrodzenia ponad koszt objęcia udziałów Spółki Zależnej, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej, tj. poprzez przemnożenie całkowitych wydatków poniesionych na objęcie udziałów (równych w tym przypadku całkowitej cenie emisyjnej udziałów) przez stosunek tej części wartości nominalnej udziału, o którą obniżany jest kapitał zakładowy do całkowitej wartości nominalnej udziału sprzed obniżenia kapitału zakładowego”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-488/13-4/MC), w której Organ wskazał, że „otrzymane wynagrodzenie w części, w jakiej odpowiadać będzie ustalonemu proporcjonalnie kosztowi nabycia lub objęcia udziałów, których wartość nominalna jest obniżana, nie będzie stanowić przychodu”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 20 września 2011 r. (sygn. IPPB3/423-500/11-2/AG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął, że „należy stwierdzić, iż w przypadku obniżenia wartości nominalnej udziałów spółki zależnej za wynagrodzeniem, w wyniku częściowego ich umorzenia, cześć wartości nominalnej tych udziałów ustalonej na dzień ich objęcia przez Spółkę, będzie miała wpływ na wysokość dochodu z tytułu częściowego umorzenia przedmiotowych udziałów (obniżenia ich wartości nominalnej),a tym samym, w tej części nie może być ponownie uwzględniana jako koszt uzyskania przychodów w przypadku ich późniejszej sprzedaży” (podkreślenie Wnioskodawcy);
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 maja 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-125/11/CzP), zgodnie z którą „jeśli w okresie od objęcia udziałów do ich zbycia dojdzie do częściowego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, skutkującego obniżeniem ich wartości nominalnej, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów na moment odpłatnego zbycia udziałów, koszty uzyskania przychodów stanowi ich wartość nominalna z dnia objęcia pomniejszona o część tej wartości, która stanowiła już koszty uzyskania przychodów w związku z częściowym umorzeniem udziałów”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

W ocenie Spółki wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiągają dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 20 ust. 3 ustawy o CIT wprowadza jednak zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pod warunkiem kumulatywnego spełnienia wskazanych przesłanek:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • podmiotem uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów może upłynąć również po dniu uzyskaniu tych dochodów (przychodów).

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 14 ustawy o CIT przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W świetle poczynionych dotychczas rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej powinno zostać zaklasyfikowane jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jako podmiot, który uzyskuje przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:

 • jest podatnikiem podatku dochodowego, posiadającym siedzibę na terytorium Polski;
 • utrzymuje 100% udziałów w Spółkach węgierskich przez okres przekraczający dwa lata, przy czym warunek ten może zostać spełniony po wypłacie wynagrodzenia;
 • nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;
  ponadto:
 • Spółka hiszpańska podlega w Hiszpanii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • Spółka prowadzi działalność w jednej z form prawnych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy CIT (tj. jako sociedad limitada unipersonal stanowiąca rodzaj spółki sociedad de responsibilidad limitada), to wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej posiadanych udziałów powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Spółka pragnie wskazać, iż powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w analogicznych stanach faktycznych, tj.:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 14 listopada 2013 r. (sygn. ILPB4/423-322/13-5/ŁM), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż „wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów (...) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 r. (sygn. ILPB4/423-488/13-5/MC), w której Organ wskazał, że „wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w części przekraczającej koszt ich nabycia ustalony proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Na potwierdzenie zasadności wskazanego stanowiska Spółka pragnie przytoczyć również rozstrzygnięcia wydane w podobnych stanach faktycznych, dotyczących możliwości zastosowania zwolnienia uregulowanego w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT do wynagrodzenia otrzymanego przez nierezydenta w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów w Polskiej spółce, w szczególności:

 • interpretację indywidualną z dnia 22 sierpnia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-510/11-2/JG) zgodnie z którą „w przypadku wypłaty przez Spółkę Zależną wynagrodzenia dla Spółki w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów: Spółka osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 UPodPraw, (...) W konsekwencji w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku” (podkreślenie Wnioskodawcy);
 • interpretację indywidualną z dnia 19 lipca 2010 r. (sygn. IBPBII/2/423-11/10/MW), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że „Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku uzyskania przez udziałowców wnioskodawcy dochodu, przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, podlegał on będzie zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji skutkuje – po stronie wnioskodawcy – brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od środków wypłaconych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Spółki” (podkreślenie Wnioskodawcy);
 • interpretację indywidualną z dnia 6 kwietnia 2010 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-946/09-6/JB), zgodnie z którą „Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. 1ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (gdyż są przychodem faktycznie otrzymanym). (...) Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku w ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty środków udziałowcom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki”.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia normowanego w przepisach art. 22 ust. 4 oraz 20 ust. 3 ustawy o CIT są analogiczne. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy, wskazane powyżej rozstrzygnięcia należy uznać za ważną wskazówkę interpretacyjną w zakresie konsekwencji podatkowych w analizowanych stanie faktycznym.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kwalifikacji podatkowej wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia przychodu w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zaznaczyć, że we własnym stanowisku w odniesieniu do pytania nr 3 na stronie 7 wiersz 22 Wnioskodawca wskazał, że „utrzymuje 100% udziałów w Spółkach węgierskich”. Przy czym, z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że posiada on 100% udziałów w Spółce hiszpańskiej. Organ uznał to za oczywistą omyłkę niemającą wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.