ILPB2/415-634/09-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1) Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – powinna pobrać i odprowadzić podatek obliczony od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą przychodów z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji a kwotą wydatków na nabycie akcji przez akcjonariuszy?
2) W jaki sposób Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, – powinna obliczyć wysokość wydatków na nabycia akcji przez akcjonariuszy, o które pomniejszy przychody wypłacane z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji?
3) Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – ma prawo do obniżenia przychodów wypłaconych akcjonariuszom (osobom fizycznym) z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji o koszty poniesione na nabycie tych akcji, w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi wysokość wydatku na nabycie akcji przez osobę fizyczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2009 r. (data wpływu 19 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza dokonać na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji. Planowane obniżenie kapitału ma nastąpić za wynagrodzeniem. Spółka zamierza dokonać obniżenia kapitału o 80% wartości nominalnej jednej akcji, tj. z 1 zł na 0,20 zł i dokonać wypłaty 0,80 zł za każdą akcję.

Spółka nie jest w posiadaniu wszystkich informacji pozwalających na ustalenie ceny nabycia akcji przez akcjonariuszy.

Wśród akcjonariuszy, którym Spółka zamierza wypłacić wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, są osoby fizyczne, które nabyły przedmiotowe akcje w drodze kupna.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – powinna pobrać i odprowadzić podatek obliczony od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą przychodów z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji a kwotą wydatków na nabycie akcji przez akcjonariuszy...
  2. W jaki sposób Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, – powinna obliczyć wysokość wydatków na nabycia akcji przez akcjonariuszy, o które pomniejszy przychody wypłacane z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji...
  3. Czy Spółka – jako płatnik podatku dochodowego od dochodów wypłacanych akcjonariuszom, z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji – ma prawo do obniżenia przychodów wypłaconych akcjonariuszom (osobom fizycznym) z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji o koszty poniesione na nabycie tych akcji, w sytuacji gdy Spółka nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi wysokość wydatku na nabycie akcji przez osobę fizyczną...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychód z ww. źródła, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są akcje w spółce mającej osobowość prawną.

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie otrzymany z tego udziału, m.in. dochód z umorzenia udziałów/akcji.

W opinii Spółki, uzasadnionym jest odniesienie przepisów dotyczących podatkowych skutków umorzenia akcji do obniżenia wartości nominalnej akcji, ze względu na efekt tej czynności w postaci obniżenia kapitału, taki sam jak umorzenie akcji przez ich unicestwienie.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od uzyskanych dochodów z tytułu umorzenia akcji pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Na podstawie art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z umorzenia akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodów obliczonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38. Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 38 kosztem uzyskania przychodu, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych akcji, są wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce mającej osobowość prawną.

W świetle powyższych przepisów, Zainteresowany formułuje wniosek, iż opodatkowaniu będzie podlegała różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych między innymi w art. 30a ust. 1 ww. ustawy.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, Spółka jako płatnik podatku od dochodów wypłacanych akcjonariuszom z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, powinna pobrać i odprowadzić podatek obliczony od dochodu stanowiącego różnicę między kwotą przychodów z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji, a kwotą wydatków na nabycie akcji przez akcjonariuszy.

W odniesieniu do pytania drugiego, zdaniem Zainteresowanego, zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku umorzenia akcji w spółkach mających osobowość prawną, koszt uzyskania przychodu oblicza się na podstawie m. in. art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w kwocie wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce.

Jednakże, w związku z tym, iż w analizowanej sytuacji nie ma miejsca całkowite unicestwienie akcji, tylko obniżenie ich wartości nominalnej, zdaniem Spółki, jedynym i zarazem racjonalnym rozwiązaniem, w celu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów, byłoby ustalenie kosztów w wysokości odpowiadającej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji do wartości nominalnej akcji sprzed umorzenia. Przykładowo, w sytuacji gdy całkowity koszt na nabycie akcji wyniósł 0,60 zł i wartość nominalna akcji przed umorzeniem wynosiła 1 zł, a akcjonariusz, w związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji o 80%, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 0,80 zł, to zdaniem Spółki koszt powinien wynieść 0,48 zł, tj. 80% z wartości 0,60 zł.

Spółka zaznacza, iż przepisy ww. ustawy nie regulują bezpośrednio powyższej kwestii. Natomiast – zdaniem Wnioskodawcy – przedmiotowa ustawa poprzez art. 22 ust. 3 dopuszcza możliwość proporcjonalnego rozliczenia kosztów w sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie wyodrębnić kosztów przypadających na poszczególne źródła przychodów lub gdy część podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania. Tym samym, w opinii Spółki, istnieją podstawy do zastosowania powyższego rozwiązania.

Ponadto, w odniesieniu do pytania trzeciego, Spółka wskazuje, iż występując jako płatnik podatku zryczałtowanego powinna, w celu prawidłowego ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów i tym samym podstawy opodatkowania, posiadać dokumenty poświadczające poniesione przez akcjonariuszy koszty związane z nabyciem akcji. Nieposiadanie takich dokumentów przez Spółkę uniemożliwia Jej rzetelne określenie wysokości kosztów. W takiej sytuacji Spółka powinna potrącić i odprowadzić podatek od wypłaconych kwot z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji bez potrącenia kosztów, których wysokość nie została zweryfikowana przez Spółkę. Zainteresowany wskazuje, iż akcjonariusze (osoby fizyczne) będą mogli się zwrócić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.