IBPB-1-3/4510-777/15/TS | Interpretacja indywidualna

Czy przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce?
IBPB-1-3/4510-777/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. kapitał zakładowy
 4. kapitał zapasowy
 5. objęcie udziałów
 6. przychód
 7. wartość nominalna
 8. wkłady do spółki
 9. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 21 grudnia 2015 r., (data wpływu do tut. BKIP 30 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 12 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej jako: „Spółka Reprezentująca PGK”) działa jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową (dalej jako: „PGK” lub „Wnioskodawca”) w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 1a ust 1 i 2 UPDOP, PGK została utworzona przez powiązane kapitałowo spółki prawa handlowego:

 • A Sp. z o.o.,
 • B S.A.,
 • C S.A.,
 • D Sp. z o.o.,
 • E Sp. z o.o.,
 • F Sp. z o.o.,
 • G Sp. z o.o. oraz
 • H S.A. (dalej: „Spółka Dominująca PGK”) posiadającą min. 95% w ww. spółkach (dalej: „Spółki Zależne PGK”; Spółka Dominująca PGK oraz Spółki Zależne PGK będą dalej zwane łącznie: „Spółkami PGK”).

Umowa o utworzeniu PGK została zawarta przez Spółkę Dominującą PGK oraz Spółki Zależne PGK w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK, Spółka Reprezentująca PGK zgłosiła tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję o rejestracji umowy o utworzeniu PGK i nadał jej numer identyfikacji podatkowej.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółek PGK jest produkcja, sprzedaż i reklama produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i dermokosmetyków (dalej: „Produkty”). Część Spółek PGK, poprzez oferowanie przez lata działalności Produktów o wysokiej jakości, uzyskała powszechną renomę i rozpoznawalność Produktów na rynku farmaceutycznym (dalej: „Wybrane Spółki PGK”). W celu zagwarantowania sobie wyłącznego prawa do korzystania z oznaczeń, pod którymi sprzedawane są Produkty, Wybrane Spółki PGK uzyskały prawa ochronne na znaki towarowe (dalej: „Znaki towarowe”) na terenie Polski jak również za granicą (tj. poprzez rejestrację Znaków towarowych zarówno w procedurze narodowej w postępowaniu przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „UPRP”), jak również w ramach Unii Europejskiej jako wspólnotowe Znaki towarowe), a także w innych krajach w procedurze międzynarodowej oraz w procedurze krajowej przewidzianej prawem danego kraju. W przeważającej większości, Znaki towarowe zostały wytworzone przez Wybrane Spółki PGK we własnym zakresie. Jednocześnie, część znaków została nabyta przez Wybrane Spółki PGK od podmiotów trzecich. Znaki towarowe używane są obecnie przez Wybrane Spółki PGK w ich działalności. W większości przypadków, Znaki towarowe nie są wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wybranych Spółek PGK i nie są amortyzowane. Jednakże, część Znaków towarowych została wpisana do ewidencji podatkowej i dokonywano od ich wartości odpisów amortyzacyjnych dla celów księgowych oraz podatkowych. Równocześnie, Wnioskodawca wyjaśnił, że dalsze Znaki towarowe są obecnie w trakcie rejestracji (tj. procesu pozyskiwania prawa ochrony). Wybrane Spółki PGK dzielą między sobą faktyczne zarządzaniem Znakami towarowymi (dalej: „Działalność dotycząca znaków towarowych”).

Wnioskodawca wskazał, że jednym z elementów strategii biznesowej PGK jest dalszy rozwój oraz internacjonalizacja prowadzonej działalności, w szczególności ekspansja na nowe rynki zagraniczne. Powyższe wymaga m.in. szczególnie skrupulatnego badania „kandydatów” na Znaki towarowe dla nowych Produktów pod względem ich zdolności rejestracyjnych, konsultacji z rzecznikami patentowymi w wielu krajach, koncentracji nadzoru nad procesem rejestracji nowych Znaków towarowych w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Jednocześnie, obecne rozproszenie zarządzania znakami towarowymi w ramach PGK:

 • utrudnia pełne wykorzystanie potencjału PGK w ww. zakresie;
 • wpływa negatywnie na efektywność zarządzania Znakami towarowymi Wybranych Spółek PGK, w szczególności w zakresie rejestracji, obsługi oraz ochrony Znaków towarowych.

Powyższe przyczynia się do licznych problemów, których efektem jest wymierna strata ekonomiczna (przykładowo, na przestrzeni ostatnich lat Wybrane Spółki PGK miały problemy z terminowością rejestracji znaków towarowych w innym państwie).

W rezultacie, PGK rozważa konsolidację Działalności dotyczącej znaków towarowych, która powinna przyczynić się do jej usprawnienia, a w szczególności do ujednolicenia polityki oraz zwiększenia efektywności realizacji poszczególnych procesów w zakresie zarządzania Znakami towarowymi.

W szczególności, dotychczasowe doświadczenia PGK wskazują, że celowe byłoby powołanie specjalnego podmiotu, który przejąłby na siebie następujące funkcje:

 • w zakresie rejestracji nowych Znaków towarowych – kontrola nad prawidłowością zawierania umów na nabycie majątkowych praw autorskich i wykonywanie praw osobistych do utworów zgłaszanych jako Znaki towarowe (jeśli dotyczy), przygotowywanie dokumentacji na potrzeby rejestracji, współpraca z rzecznikami patentowymi, formalny nadzór nad procesem rejestracji, prowadzenie korespondencji z organami rejestrowymi, występowanie jako wnioskodawca w postępowaniach rejestracyjnych;
 • w zakresie obsługi Znaków towarowych – monitorowanie terminów wygaśnięcia rejestracji, gromadzenie dokumentacji na potrzeby przedłużenia rejestracji, weryfikacja i złożenie dokumentacji wymaganej do przedłużenia rejestracji;
 • w zakresie ochrony Znaków towarowych – monitorowanie naruszeń Znaków towarowych, raportowanie do PGK o naruszeniach Znaków towarowych, podejmowanie decyzji o ewentualnych pozwach, prowadzenie spraw wynikających z naruszenia praw do Znaków towarowych. Kwestia monitorowania ewentualnych naruszeń prawa wyłącznego uprawnionego ze Znaku towarowego jest szczególnie istotna w świetle zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), wynikającej z zaproponowanej przez Komisję Europejską harmonizacji prawa znaków towarowych państw członkowskich. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1615), wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r., Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych (dalej: „URPL”) przechodzi z dotychczasowego systemu badawczego znaków towarowych na tzw. system sprzeciwowy. System sprzeciwowy pozwoli zgłaszającemu na szybsze uzyskiwanie prawa ochronnego na znak towarowy, o ile zgłoszenie spełnia wszystkie formalno-prawne kryteria oraz nie narusza bezwzględnych przesłanek negatywnych udzielenia prawa ochronnego jednakże po stronie uprawnionego rodzi ryzyko rejestracji znaku towarowego istotnie podobnego do uprzednio zarejestrowanego znaku towarowego. System sprzeciwowi wymagać będzie od PGK ciągłego monitorowania baz danych znaków towarowych zgłaszanych przez inne podmioty pod kątem ewentualnych naruszeń Znaków towarowych, gdyż zgodnie z ww. nowelizacją URPL będzie zawiadamiał wyłącznie zgłaszającego nowy znak towarowy o podobieństwie do już zarejestrowanych znaków towarowych, a nie uprawnionego o możliwości naruszenia jego prawa.

W opinii Wnioskodawcy, w szczególności w świetle nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, powołanie takiego podmiotu pozwoliłoby skupić środki Wybranych Spółek PGK na elementach kluczowych dla prowadzonej przez nią działalności, tj. w szczególności:

 1. na rozwoju Produktów chronionych Znakami towarowymi (np. planowaniu i prowadzeniu badań klinicznych, gromadzeniu i weryfikacji związanej z nimi dokumentacji, kontroli jakości Produktów oraz wypełnianiu innych zobowiązań ciążących na Wybranych Spółkach PGK, jako podmiotach odpowiedzialnych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa) oraz
 2. na rozwoju samych Znaków towarowych (np. działaniach marketingowych).

W związku z powyższym, w celu poprawienia efektywności oraz usystematyzowania prowadzonej działalności, Wybrane Spółki PGK planują przeprowadzić reorganizację swojej działalności i podjąć decyzję o powołaniu, odrębnego wyspecjalizowanego podmiotu (tj. polskiej spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zajmującego się zarządzaniem własnością intelektualną, w tym Działalnością dotyczącą znaków towarowych w ramach PGK (dalej: „Nowa Spółka”), a następnie wniesieniu Znaków towarowych w formie wkładu niepieniężnego, w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (dalej: „Aport”) do Nowej Spółki. Nowa Spółka nie będzie członkiem PGK. W ramach Aportu, Wybrane Spółki PGK dokonają wszelkich niezbędnych czynności, aby wniesienie Znaków towarowych do Nowej Spółki było prawnie skuteczne.

Wartość Aportu, który Wybrane Spółki PGK planują wnieść do Nowej Spółki, określona zostanie w wartości rynkowej na dzień wniesienia Znaków towarowych. Wybrane Spółki PGK dokonają wniesienia Aportu (wkład niepieniężny w formie wartości niematerialnych i prawnych obejmujących zastrzeżone, tj. objęte prawem ochronnym Znaki towarowe w zamian za nowo wyemitowane udziały w Nowej Spółce, dalej: „Udziały”), których sumaryczna wartość nominalna będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonych aportem Znaków towarowych. W konsekwencji, przy objęciu Udziałów w podwyższonym kapitale Nowej Spółki powstanie agio – nadwyżka wartości Znaków towarowych będących przedmiotem aportu nad nominalną wartością wydanych Udziałów, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Nowej Spółki.

Z uwagi na fakt, że w przyszłości Wybrane Spółki PGK mogą zechcieć wykorzystywać Znaki towarowe na potrzeby związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, rozważa się również zawarcie z Nową Spółką umowy nienazwanej upoważniającej do używania i pobierania pożytków ze Znaków towarowych (dalej: „Umowa używania”), umożliwiającej Wybranym Spółkom PGK odpłatne korzystanie ze Znaków towarowych. Wysokość opłat leasingowych dokonywanych przez Wybrane Spółki PGK zostanie ustalona na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot.

Wartość Aportu, który Wybrane Spółki PGK planują wnieść do Nowej Spółki, określona zostanie w wartości rynkowej Znaków towarowych. Wycena Znaków towarowych według wartości rynkowej zostanie dokonana przez zewnętrzny, niezależny podmiot zajmujący się zawodowo i posiadający doświadczenie w sporządzaniu wycen. Wybrane Spółki PGK dokonają wniesienia Aportu (wkład niepieniężny w formie Znaków towarowych) w zamian za Udziały, których sumaryczna wartość nominalna będzie niższa od rynkowej wartości Znaków towarowych. W konsekwencji, przy objęciu Udziałów w podwyższonym kapitale Nowej Spółki powstanie agio – nadwyżka wartości Znaków towarowych nad nominalną wartością wydanych Udziałów, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy Nowej Spółki zgodnie ze strukturą kapitałów własnych Nowej Spółki na dzień przystąpienia do niej przez Wybrane Spółki PGK. Jest to warunek, od którego udziałowcy Nowej Spółki uzależniają możliwość przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Nowej Spółki i dopuszczenia Wybranych Spółek PGK do uczestnictwa w Nowej Spółce. Zatem przykładowo, jeżeli na dzień aportu Znaków towarowych struktura kapitałów własnych Nowej Spółki prezentowałaby się w ten sposób, że kapitał zakładowy pozostawałby do pozostałych kapitałów w stosunku 1:9, to również wartość wnoszonych Znaków towarowych zostałaby jedynie w 10% odniesiona na kapitał zakładowy, a w 90% na kapitał zapasowy. W takiej sytuacji, cena emisyjna udziałów Nowej Spółki objętych w zamian za Znaki towarowe będzie odpowiadać wartości rynkowej tych Znaków towarowych, przy czym 10% tej wartości będzie odzwierciedlone w wartości nominalnej objętych przez Wybrane Spółki PGK udziałów w Nowej Spółce, a pozostałe 90% będzie stanowić nadwyżkę emisyjną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzenia przyszłego, przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop) wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce.

Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 7 updop, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca nie zawarł jednak w updop definicji legalnej wyrażenia nominalna wartość. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu określenia zakresu znaczeniowego nominalnej wartości dla potrzeb określenia wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, należy odwołać się do słownikowego znaczenia tego terminu. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, wartość nominalna to wartość emisyjna banknotów, papierów wartościowych, także znaczków pocztowych itp. uwidoczniona na nich (Słownik Języka Polskiego PWN pod redakcją M. Szymczaka, Warszawa 2002, tom II, str. 369). Zdaniem Wnioskodawcy, słownikowa definicja wartości nominalnej wskazuje zatem, że jest to wartość uwidoczniona bądź określona dla danego dokumentu.

W dalszej kolejności, zdaniem Wnioskodawcy interpretując art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, niezbędne jest również posłużenie się wykładnią systemową zewnętrzną, odwołującą się do uregulowań prawa handlowego. Stosownie bowiem do art. 157 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej: „KSH” – winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zatem, wartość nominalna udziału to wartość wynikająca z umowy spółki i jest to co do zasady wartość stała (z zastrzeżeniem przewidzianych w KSH procedur podwyższenia lub obniżenia wartości nominalnej udziału w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego).

Na gruncie uregulowań prawa handlowego praktyka obejmowania udziałów (akcji) powyżej ich wartości nominalnej jest wprost przewidziana w przepisach KSH i jest w pełni dopuszczana. Art. 154 § 3 KSH zabrania jedynie, by udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów. Określenie wartości nominalnej udziałów otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami operacji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu), a łączną wartością nominalną tych udziałów (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki.

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca podkreśla, że wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (tj. Znaków towarowych) wniesionego do Nowej Spółki zostanie odniesiona zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy Nowej spółki. Zgodnie ze strategią dotyczącą pożądanej struktury kapitałów własnych w Nowej Spółce, wniesienie wkładu do Nowej Spółki nastąpi według proporcji istniejącej w Nowej Spółce na moment aportu (np. zgodnie z podanym w opisie zdarzenia przyszłego, hipotetycznym stosunkiem kapitału zakładowego do kapitału zapasowego wynoszącym odpowiednio 1:9). Podejście to ma zapewnić proporcjonalny rozkład uprawnień dotychczasowego lub dotychczasowych i nowych udziałowców w ramach nowej struktury właścicielskiej.

Wnioskodawca zaznaczył, że aport Znaków towarowych zostanie poprzedzony wyceną ich wartości rynkowej przez wyspecjalizowany, niezależny podmiot. Na podstawie przedmiotowej wyceny oraz przy uwzględnieniu struktury kapitałów, na które będzie odniesiona wartość przedmiotu aportu (wartość rynkowa Aportu wniesionego przez Spółkę do Nowej Spółki zostanie odniesiona zarówno na kapitał zakładowy, jak i na kapitał zapasowy Nowej Spółki), zostanie wyznaczona cena emisyjna udziałów Nowej Spółki, które zostaną objęte przez Spółkę. W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytułu aportu Znaków towarowych do Nowej Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów Nowej Spółki objętych w zamian za Aport.

Przedstawiona powyżej interpretacja art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, pozostająca w zgodzie z uregulowaniami KSH, jest również zgodna z rezultatami wykładni systemowej wewnętrznej pozostałych uregulowań updop. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1k pkt 1 updop, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów/akcji, wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, wkładów z dnia ich objęcia jeżeli udziały/akcje, wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowana interpretacja przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, jest także zgodna z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, mocą którego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z zestawienia uregulowań art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 15 ust. 1k pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, wyłania się w pełni spójne stanowisko ustawodawcy, zgodnie z którym wartość podlegająca opodatkowaniu w momencie objęcia udziałów (tj. wartość nominalna udziałów objętych w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów, jak również stanowi podstawę dla spółki otrzymującej wkład do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo, należy jasno stwierdzić, że przy określaniu przychodu podatkowego w niniejszej sprawie, obowiązujące przepisy prawa nie dają organowi podatkowemu uprawnienia do określenia przychodu Wybranych Spółek PGK w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów w Nowej Spółce (tj. zgodnie z art. art. 12 ust. 1 pkt 7 updop). Stanowisko takie zostało również potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015 r., sygn. IPTPB3/4510-152/15-4/KJ, w której Dyrektor w całości zgodził się z powyższym wnioskiem oraz zaprezentowaną argumentacją.

Brak możliwości ustalania przez organy podatkowe przychodu podatkowego w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów (w tym w szczególności na podstawie art. 14 updop) w spółce otrzymującej aport (tj. w analogicznej sytuacji) został potwierdzony również w ostatnim wyroku (wydanym w poszerzonym składzie) Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”) z 20 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1772/13), w którym NSA stwierdził, że: „W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, powyżej przeprowadzone rozważania uzasadniają stwierdzenie, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1 - 3 u.p.d.o.p. organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji), a co się z tym wiąże, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.p.”.

W opinii Wnioskodawcy, obowiązujące przepisy nie dają również podstawy prawnej do szacowania przychodu Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za Aport na gruncie pozostałych regulacji updop (w szczególności art. 11 updop, który dotyczy reguł szacowania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanym).

Powyższy wniosek wynika głównie z faktu, że możliwość szacowania dochodów na podstawie art. 11 updop w związku z art. 9a updop odnosi się wyłącznie do dochodów uzyskanych przez podatników w wyniku przeprowadzenia transakcji handlowych. Planowane podwyższenie kapitałów Nowej Spółki i związane z tym objęcie udziałów przez Spółkę nie może być natomiast zakwalifikowane jako „transakcja”.

W tym kontekście, Wnioskodawca zwrócił uwagę na brak definicji legalnej pojęcia transakcji na gruncie updop. W konwencji, znaczenie tego pojęcia należy ustalić na podstawie znaczenia nadawanego mu w języku powszechnym. Zgodnie z definicją zawartą w Internetowym Słowniku PWN, pod pojęciem tym należy rozumieć operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów lub usług lub umowę handlową na kupno lub sprzedaż towarów lub usług. W ocenie Wnioskodawcy, Aportu stanowiącego element korporacyjnych relacji między spółką a jej udziałowcami/akcjonariuszami nie można w żaden sposób uznać za operację mającą w sobie elementy „handlowe”. Stanowisko takie jest również zgodne z obecną doktryną. Dla przykładu, zgodnie pozycją J.F. Mika, pt. „Ceny Transferowe” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 31): „W powyższych definicjach jest jednoznacznie mowa o umowach «handlowych», których przykładem jest umowa bankowa. Akcent w definicjach zdecydowanie położony jest na charakter «handlowy», gospodarczy umów, co potwierdza również definicja «transakcji» w liczbie mnogiej, które to pojęcie powinno być rozumiane, zgodnie ze słownikiem PWN Biznes, jako «akty kupna-sprzedaży, będące wynikiem działań gospodarczych stron zawierających transakcje» (...) sformułowania «transakcja» nie należy rozumieć jako każdą czynność prawną lub faktyczną, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter «handlowy», gospodarczy”.

Zdaniem Wnioskodawcy, zaprezentowane stanowiska zostały potwierdzone między innymi w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 marca 2012 r. (sygn. ITPB3/423-636c/11/AM), zgodnie z którą: „Jak wynika z powyższego, sformułowania „transakcja” nie należy rozumieć jako każdą czynność prawną lub faktyczną, a tylko taką, która dokonywana jest między przedsiębiorcami, ma charakter „handlowy”, gospodarczy <...>”.

Powyższa konkluzja jest zbieżna z wykładnią przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1186, dalej: „Rozporządzenie”). Dla przykładu, czynniki/metody dotyczące sposobu szacowania dochodu wynikające z Rozporządzenia (tj. marża ceny odsprzedaży, baza kosztowa, narzut zysku, zysk transakcyjny, podział zysku, marża transakcyjna netto) nie mogą być brane pod uwagę w kontekście podwyższenia kapitału Nowej Spółki wskutek Aportu. Zatem, również analiza przepisów Rozporządzenia potwierdza, że możliwość szacowania dochodów istnieje wyłącznie w odniesieniu do transakcji handlowych aranżowanych w ramach (i na potrzeby) prowadzonej działalności gospodarczej, bez uwzględnienia transakcji podwyższenia kapitałów w spółkach kapitałowych.

Podsumowując, przychodem Wybranych Spółek PGK z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 updop.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko należy uznać za prawidłowe również w świetle ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych. Tytułem przykładu Wnioskodawca powołał się m.in. na wyrok NSA z 20 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1772/13), wyrok NSA z 15 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1477/12), wyrok NSA z 18 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 3032/11) oraz wyrok NSA z 9 sierpnia 2013 r. (sygn. II FSK 2433/11).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.