IBPB-1-3/4510-688/15/APO | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (nieruchomości, maszyn i urządzeń) i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę?
IBPB-1-3/4510-688/15/APOinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zapasowy
 3. objęcie udziałów
 4. udział
 5. wartość nominalna
 6. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 września 2015 r.), uzupełnionym 24 i 30 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w sytuacji objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w sytuacji objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 listopada 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-445/15/APO wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 24 i 30 listopada 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność rolną, w której udziałowcami są trzy osoby fizyczne. Spółka planuje dokonać wniesienia aportem części masy majątkowej Wnioskodawcy w zamian za udziały innej spółki (dalej: „Spółka P”). Spółka P nie prowadzi działalności rolnej, jej jedynym dochodem jest dochód z czynszu za dzierżawę.

Masa majątkowa, którą obejmie aport obejmuje:

 • nieruchomości rolne z produkcją w toku (łącznie ok. 95 ha), czyli z zasianym zbożem, zastosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, położona w tej samej miejscowości tzw. baza, czyli nieruchomość rolna zabudowana budynkiem biurowym, magazynami, wiatami, wraz z urządzeniem suszarni zboża, parkingiem;
 • maszyny i urządzenia jak ciągniki, przyczepy, kombajny, deszczownia etc. konieczne do prac polowych w gospodarstwie rolnym;
 • dwóch pracowników przejętych do Spółki P na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, czyli instytucji „przejęcia zakładu pracy”;
 • zobowiązania z tytułu ubezpieczeń OC, podatków;
 • bazę klientów oraz know-how.

Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na aktualne uwarunkowania rynkowe i tegoroczne warunki atmosferyczne nie posiada aktualnie trwających umów handlowych.

W ocenie Wnioskodawcy, co związane jest z istnieniem wyodrębnienia z całej masy majątkowej Wnioskodawcy ww. zespołu składników, a także niewątpliwej możliwości samodzielnego realizowania działalności rolnej, planowana czynność wniesienia ich aportem w zamian za udziały spółki P, stanowi aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”). Kwestia ta stanowi przedmiot odrębnego wniosku o interpretację indywidualną. W przypadku jednak uznania, że ww. masa majątkowa nie stanowi ZCP, kwalifikację podatkową należy ustalić wobec każdego składnika majątkowego. Przedmiotem niniejszego zapytania jest planowany aport przez Wnioskodawcę do Spółki P niektórych nieruchomości rolnych niezabudowanych oraz nieruchomości rolnej zabudowanej, na której znajduje się tzw. baza gospodarstwa, suszarnia zboża, magazyn, a także części maszyn i urządzeń oraz część stanów magazynowych nawozów.

W zamian za wniesienie ww. nieruchomości Spółka otrzyma udziały Spółki P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa tych nieruchomości. Agio, czyli nadwyżkowa wartość wkładu ponad wartość nominalną udziałów objętych w zamian za wniesienie takiego wkładu, przekazana zostałaby na kapitał zapasowy Spółki P.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (nieruchomości, maszyn i urządzeń) i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji objęcia udziałów w Spółce P, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa wkładu niepieniężnego (nieruchomości, maszyn i urządzeń) i przekazania powstałego tak agio na kapitał zapasowy Spółki P, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce P, natomiast nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka wartości aportowej środków trwałych ponad wartość nominalną udziałów Spółki P objętych przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: (...) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (...) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się (...) kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (...).

Z wymienionych regulacji wynika, że przychodem Wnioskodawcy w sytuacji przedstawionej we wniosku będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce P. Ustawodawca w ustawie o CIT wyłączył z opodatkowania zarówno agio powstałe wskutek wniesienia wkładu w formie pieniężnej, jak i w formie niepieniężnej. Będzie to oznaczało, że nie będzie przychodem dla Wnioskodawcy nadwyżka (agio) wartości aportowej składników majątkowych ponad wartość nominalną udziałów w Spółce P, objętych przez Wnioskodawcę. Brak jest również możliwości zastosowania w tym przypadku art. 14 ustawy o CIT, gdyż wartość aportowa składników jest równa ich wartości rynkowej.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania Wnioskodawca twierdzi, że jeżeli składniki majątkowe (nieruchomości, maszyny i urządzenia) nie tworzą zorganizowanego zespołu majątkowego istniejącego na trzech płaszczyznach, tj. organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej, tym samym nie spełniają warunków uznania ich za ZCP zgodnie z definicją określoną w art. 4a pkt 4 ustawy, to Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy odpowiadający wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce P.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.