IBPB-1-2/4510-46/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-46/16/MSinterpretacja indywidualna
  1. udział w zyskach
  2. wartość nominalna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w postaci sieci lokali gastronomicznych. Wnioskodawca posiada 100% udziałów lub akcji (dalej jako: „Udziały”) w spółce utworzonej zgodnie z prawem węgierskim (dalej jako: „Spółka węgierska”), w formie, która została wskazana w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”). Na gruncie prawa węgierskiego, Spółka węgierska jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Węgrzech od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca objął część Udziałów w zamian za wkład pieniężny, a pozostałą część Udziałów nabył w drodze transakcji spełniającej przesłanki do uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, tj.: w transakcji, w której dotychczasowy udziałowiec Spółki węgierskiej, będący spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej jako: „Udziałowiec”) wniósł całość posiadanych udziałów w Spółce węgierskiej aportem do Spółki, która w zamian wydała udziały własne. Na skutek transakcji nabycia udziałów od Udziałowca, Wnioskodawca uzyskał bezwzględną większość praw głosu w Spółce węgierskiej.

Spółka rozważa obniżenie kapitału zakładowego w Spółce węgierskiej poprzez obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów. W zamian za dokonane obniżenie, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Na skutek planowanego obniżenia kapitału, nie zmieni się liczba posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce węgierskiej. Posiadane udziały nie zostaną bowiem całkowicie unicestwione - nastąpi jedynie stosowne obniżenie ich wartości nominalnej. Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki węgierskiej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym warunek ten będzie także spełniony na moment otrzymania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów Spółki węgierskiej stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (...) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskanych z tego udziału (akcji). W dalszej części przywołanego przepisu ustawodawca wymienia przykładowe kategorie przysporzeń stanowiących przychód z udziału w zyskach osób prawnych, wskazując np. na dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Należy wskazać, że katalog przysporzeń stanowiących przychód z udziału w zyskach osób prawnych ma charakter otwarty. Oznacza to, że powyższa kategoria obejmuje wszelkie dochody faktycznie uzyskane z posiadanych udziałów (akcji), w szczególności kategorie zdarzeń bezpośrednio wymienionych w przepisie. W przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym), na skutek planowanego obniżenia kapitału w drodze obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów, Wnioskodawca otrzyma określone przysporzenie w formie wynagrodzenia, które należy uznać za dochód faktycznie uzyskany z tytułu posiadania udziałów w Spółce węgierskiej.

Mając na uwadze powyższe rozważania, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej posiadanych udziałów będzie stanowiło dochód z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższa konkluzja znajduje odzwierciedlenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lipca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-171/15-2/MC, w której organ odstąpił od uzasadnienia i zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: (...) wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej posiadanych udziałów będzie stanowiło dochód z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.;
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510-18/15/MS, w której organ odstąpił od uzasadnienia i zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: Reasumując - dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 updop.;
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB4/423-488/13-4/MC, w której organ wskazał, że: (...) dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;
  • w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2013 r., sygn. ILPB4/423-322/13-4/ŁM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: (...) dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i, jako taki, podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • w interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBII/2/423-19/13/MM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: Prawidłowe jest zatem stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego wynikającym z obniżenia wartości nominalnej akcji powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów Spółki węgierskiej stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych i podlega co do zasady opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań Nr 2 i 3 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.