IBPB-1-2/4510-225/15/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W przypadku uznania, że wypłata wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej stanowi przychód z udziału w zysku osób prawnych i w tym zakresie Spółka pełni funkcję płatnika, to w jaki sposób Spółka - jako płatnik - powinna obliczyć wysokość podatku w przypadku gdy nie będzie w stanie określić wydatków, jakie akcjonariusz posiadający mniej niż 10% akcji w kapitale Spółki, poniósł na nabycie akcji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 1 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia sposobu obliczenia wysokości podatku przez Spółkę, pełniącą rolę płatnika, w przypadku gdy Spółka nie będzie w stanie określić wydatków jakie akcjonariusz, posiadający mniej niż 10% akcji w kapitale Spółki, poniósł na nabycie akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia sposobu obliczenia wysokości podatku przez Spółkę, pełniącą rolę płatnika, w przypadku gdy Spółka nie będzie w stanie określić wydatków jakie akcjonariusz, posiadający mniej niż 10% akcji w kapitale Spółki, poniósł na nabycie akcji. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-18/15/MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 1 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W wyniku podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w Spółce dokonano obniżenia kapitału zakładowego. Uchwałę podjęto w trybie art. 455 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Pierwszą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 3 kwietnia 2014 r. Zgodnie z niniejszą uchwałą nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 1 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 22 stycznia 2015 r. Drugą uchwałę podjęto 27 czerwca 2014 r., zgodnie z uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o 2 zł. Obniżenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 5 lutego 2015 r. Akcjonariuszami Spółki są:

  • województwo X w wysokości 80,27%, oraz
  • pozostali wspólnicy (osoby fizyczne, w tym m.in. pracownicy, osoby prawne) łącznie w wysokości 19,73%.

Wypłata wynagrodzenia akcjonariuszom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji na podstawie uchwały z 3 kwietnia 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 29 lipca 2015 r., natomiast wypłata wynagrodzenia w oparciu o uchwałę z 27 czerwca 2014 r. nastąpi nie wcześniej niż 12 sierpnia 2015 r. Zgodnie bowiem z art. 456 § 3 KSH roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego mogą być zaspokojone przez spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Pierwsze obniżenie (uchwała z 3 kwietnia 2014 r.) ogłoszono w MSiG 29 stycznia 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 29 lipca 2015 r. Drugie obniżenie (uchwała z 27 czerwca 2014 r.) ogłoszono w MSiG 12 lutego 2015 r. Termin powyższy upływa zatem 12 sierpnia 2015 r.

Wnioskodawca wskazuje również, że może nie być w stanie ustalić kosztów uzyskania przychodów jakie akcjonariusz poniósł na nabycie akcji, których wartość nominalna uległa zmniejszeniu. Wystawionych jest bowiem ponad 2 tys. odcinków zbiorowych, w księdze akcyjnej figurują akcjonariusze posiadający nawet 70 odcinków zbiorowych akcji, które zostały nabyte po różnych cenach, co powoduje, że spółka technicznie nie będzie w stanie określić jakie wydatki akcjonariusze ponieśli na nabycie akcji. Ponadto niektórzy Akcjonariusze nie ujawnili lub mogą nie chcieć ujawnić Spółce ceny po jakiej nabyli akcje.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W przypadku uznania, że wypłata wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej stanowi przychód z udziału w zysku osób prawnych i w tym zakresie Spółka pełni funkcję płatnika, to w jaki sposób Spółka - jako płatnik - powinna obliczyć wysokość podatku w przypadku gdy nie będzie w stanie określić wydatków, jakie akcjonariusz posiadający mniej niż 10% akcji w kapitale Spółki, poniósł na nabycie akcji... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku potwierdzenia przez organ interpretacyjny stanowiska, że Spółka w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji pełni funkcję płatnika, gdy nie jest w stanie ustalić wydatków jakie wspólnik (akcjonariusz) poniósł na nabycie akcji, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszowi bez uwzględniania wydatków na nabycie akcji. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej „updop”), do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Spółka wskazuje jednak, że może nie być w stanie ustalić kosztów uzyskania przychodów jakie akcjonariusz poniósł na nabycie akcji, których wartość nominalna uległa zmniejszeniu. Wystawionych jest bowiem ponad 2 tys. odcinków zbiorowych, w księdze akcyjnej figurują akcjonariusze posiadający nawet 70 odcinków zbiorowych akcji, które zostały nabyte po różnych cenach, niektórzy Akcjonariusze nie ujawnili Spółce ceny po jakiej nabyli akcje. Ponadto akcjonariusz może nie udostępnić Spółce informacji ani dokumentów dotyczących kosztów nabycia przedmiotowych akcji, pomimo prośby Spółki o przekazanie tych danych. Spółka zatem nie będzie w stanie technicznie ani faktycznie określić kosztów uzyskania przychodów nabycia przez akcjonariusza akcji.

Wnioskodawca jako spółka-płatnik, może nie posiadać informacji dających podstawę do prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej akcji. W omawianej sytuacji ustawa nakłada na spółkę dokonującą wypłaty wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji obowiązek, którego w obowiązującym stanie prawnym wykonać nie będzie w stanie.

Należy wskazać, że odejście od wykładni językowej powoduje konieczność zastosowania innych metod wykładni, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady in dubio pro tributario. Najbardziej odpowiednią w omawianej sytuacji wydaje się być wskazana w doktrynie i orzecznictwie metoda wykładni gospodarczej (m.in. Prof. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2007, str. 148 i nast.). Zakłada ona, że przy ustalaniu znaczenia przepisów prawa podatkowego należy preferować takie ich rozumienie, które nie prowadzi do nieadekwatnego dla danej sytuacji gospodarczej obciążenia podatkowego, przy równoczesnym uwzględnieniu specyfiki danej sytuacji gospodarczej. Nieadekwatnym w omawianej sytuacji jest rozwiązanie prowadzące do nałożenia na Spółkę niemożliwych do wykonania obowiązków. Spółka w przypadku braku prawnej jak i faktycznej możliwości uzyskania niezbędnych danych służących wykonaniu obowiązków płatnika, nie jest w stanie wyliczyć podstawy opodatkowania zgodnie z przywołanym powyżej przepisem. Spółka nie ma też żadnych możliwości (tj. brak odpowiednich w tym zakresie przepisów), aby zobowiązać akcjonariusza do podania rzetelnych danych w zakresie poniesionych wydatków i przedstawienia odpowiednich dokumentów w zakresie wydatków poniesionych przez niego na nabycie akcji. Aby płatnik mógł wyliczyć podstawę opodatkowania z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez akcjonariusza powinny istnieć regulacje prawne umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z tego tytułu. Płatnik musi mieć zatem dostęp do informacji, które pozwolą na wykonanie nałożonych na niego obowiązków i ich wykonanie powinno być technicznie możliwe. Spółka wskazuje, że występując jako płatnik podatku zryczałtowanego powinna, w celu prawidłowego ustalenia wartości kosztów uzyskania przychodów i tym samym podstawy opodatkowania, posiadać dokumenty poświadczające poniesione przez akcjonariuszy koszty związane z nabyciem akcji. Nieposiadanie takich dokumentów przez Spółkę uniemożliwia jej rzetelne określenie wysokości kosztów. W takiej sytuacji Spółka powinna potrącić i odprowadzić podatek od wypłaconych kwot z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji bez uwzględniania kosztów na nabycie akcji, których wysokość nie została zweryfikowana przez Spółkę.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, jeżeli Spółka nie jest w stanie ustalić wydatków jakie wspólnik poniósł na nabycie akcji, powinna pobrać i odprowadzić podatek dochodowy obliczony od wynagrodzenia wypłacanego akcjonariuszowi z tytułu obniżenia wartości nominalnej akcji bez uwzględniania wydatków na nabycie akcji.

Wnioskodawca wskazuje, że akcjonariusze będą mogli się zwrócić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej, co pozwoli im na przedstawienie rzetelnej podstawy opodatkowania i odzyskania nadpłaconego podatku. Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo:

Stanowisko Spółki potwierdza również wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 344/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.