IBPB-1-2/4510-131/16/MS | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o CIT?
IBPB-1-2/4510-131/16/MSinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. udział w zyskach
 3. wartość nominalna
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) prowadzi działalność gospodarczą w postaci sieci lokali gastronomicznych. Wnioskodawca posiada 100% udziałów lub akcji (dalej jako: „Udziały”) w spółce utworzonej zgodnie z prawem węgierskim (dalej jako: „Spółka węgierska”), w formie, która została wskazana w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”). Na gruncie prawa węgierskiego, Spółka węgierska jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Węgrzech od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca objął część Udziałów w zamian za wkład pieniężny, a pozostałą część Udziałów nabył w drodze transakcji spełniającej przesłanki do uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, tj.: w transakcji, w której dotychczasowy udziałowiec Spółki węgierskiej, będący spółką kapitałową podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej jako: „Udziałowiec”) wniósł całość posiadanych udziałów w Spółce węgierskiej aportem do Spółki, która w zamian wydała udziały własne. Na skutek transakcji nabycia udziałów od Udziałowca, Wnioskodawca uzyskał bezwzględną większość praw głosu w Spółce węgierskiej.

Spółka rozważa obniżenie kapitału zakładowego w Spółce węgierskiej poprzez obniżenie wartości nominalnej posiadanych udziałów. W zamian za dokonane obniżenie, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie. Na skutek planowanego obniżenia kapitału, nie zmieni się liczba posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce węgierskiej. Posiadane udziały nie zostaną bowiem całkowicie unicestwione - nastąpi jedynie stosowne obniżenie ich wartości nominalnej. Wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki węgierskiej nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym warunek ten będzie także spełniony na moment otrzymania wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Zgodnie z ogólną zasadą, jeżeli podatnicy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiągają dochody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 20 ust. 3 ustawy o CIT wprowadza jednak zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pod warunkiem kumulatywnego spełnienia wskazanych przesłanek:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 • podmiotem uzyskujący dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat, przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów może upłynąć również po dniu uzyskaniu tych dochodów (przychodów).

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 14 ustawy o CIT, przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

W świetle poczynionych dotychczas rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej powinno zostać zaklasyfikowane jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jako podmiot, który uzyskuje przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:

 • jest podatnikiem podatku dochodowego, posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • utrzymuje 100% udziałów w Spółce węgierskiej przez okres przekraczający dwa lata, przy czym warunek ten może zostać spełniony po wypłacie wynagrodzenia;
 • nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;

ponadto:

 • Spółka węgierska podlega na Węgrzech opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • Spółka prowadzi działalność w jednej z form prawnych wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy CIT

to wynagrodzenie z tytułu zmniejszenia wartości nominalnej posiadanych udziałów, powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Spółka pragnie wskazać, że powyższe konkluzje znajdują potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych w analogicznych stanach faktycznych, przykładowo:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lipca 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-171/15-2/MC, w której organ odstąpił od uzasadnienia i zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: W ocenie Spółki wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce hiszpańskiej korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o CIT;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 marca 2014 r., sygn. ILPB4/423-488/13-5/MC, w której organ wskazał, że: (...) wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w części przekraczającej koszt ich nabycia ustalony proporcjonalnie do wartości dokonanego obniżenia podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z przepisem art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;
 • w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2013 r., sygn. ILPB4/423-322/13-5/ŁM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: (...) wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów (...) korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na potwierdzenie zasadności wskazanego stanowiska, Spółka pragnie przytoczyć również rozstrzygnięcia wydane w podobnych stanach faktycznych, dotyczących możliwości zastosowania zwolnienia uregulowanego w przepisie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT do wynagrodzenia otrzymanego przez nierezydenta w związku z obniżeniem wartości nominalnej udziałów w polskiej spółce, w szczególności:

 • interpretację indywidualną z 12 maja 2015 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: W świetle poczynionych dotychczas rozważań, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów powinno zostać zaklasyfikowane jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych i bez znaczenia w tych okolicznościach jest to, za jakie składniki majątkowe Wnioskodawca nabył/objął udziały. W związku ze spełnieniem przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, przychód powstały z tytułu wypłaconego wynagrodzenie będzie korzystał w całości ze zwolnienia także w sytuacji, gdy wynagrodzenie będzie w wysokości wyższej niż wartość obniżenia udziałów, czynność ta jest zatem neutralna podatkowo.,
 • interpretację indywidualną z 22 sierpnia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-510/11-2/JG, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: (...) w przypadku wypłaty przez Spółkę Zależną wynagrodzenia dla Spółki w związku z obniżeniem wartości nominalnej Udziałów Spółka osiągnie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych który będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 UPodPraw (...). W konsekwencji w związku z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej Udziałów Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania jakiegokolwiek przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i zarazem nie zwolnionego z tego podatku;
 • interpretację indywidualną z 19 lipca 2010 r., sygn. IBPBII/2/423-11/10/MW, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w przypadku uzyskania przez udziałowców wnioskodawcy dochodu, przy spełnieniu warunku udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji, podlegał on będzie zwolnieniu na mocy omawianego przepisu art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji skutkuje - po stronie wnioskodawcy - brakiem obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od środków wypłaconych z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 • interpretację indywidualną z 6 kwietnia 2010 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/423-946/09-6/JB, zgodnie z którą: Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że udziałowcy Spółki podjęli decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka dokona na rzecz wspólników wypłaty tytułem obniżenia kapitału zakładowego. Wypłaty te, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, stanowią dla wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej (gdyż są przychodem faktycznie otrzymanym). (...) Odnosząc powyższe przepisy do zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku w ocenie Organu istnieją podstawy do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku pobrania podatku dochodowego z tytułu wypłaty środków udziałowcom w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia normowanego w przepisach art. 22 ust. 4 oraz 20 ust. 3 ustawy o CIT są analogiczne. Konsekwentnie, w ocenie Wnioskodawcy wskazane powyżej rozstrzygnięcia należy uznać za ważną wskazówkę interpretacyjną w zakresie konsekwencji podatkowych w analizowanym zdarzeniu przyszłym.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów w Spółce węgierskiej korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na gruncie przepisu art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań Nr 1 i 2 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.