1061-IPTPB3.4511.11.2016.4.PM | Interpretacja indywidualna

Czy wartość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów w spółce Y w zamian za aport udziałów spółki X (udziały zostaną wniesione w ilości mniej niż 50 %) będzie równa wyłącznie wartości nominalnej objętych udziałów spółki Y?
1061-IPTPB3.4511.11.2016.4.PMinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie udziałów
 5. przychód
 6. wartość nominalna
 7. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 2 marca 2016 r.), oraz pismem z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport udziałów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 § 2 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 12 lutego 2016 r., nr IPTPB3.4511.11.2.2016.PM (doręczonym w dniu 19 lutego 2016 r.), oraz pismem dnia 8 marca 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.11.2016.3.PM (doręczonym w dniu 11 marca 2016 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia: 2 marca 2016 r. i 21 marca 2016 r. wpłynęły uzupełnienia wniosku (nadane w dniu: 26 lutego 2016 r. oraz 18 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną planuje wnieść wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej (spółka X) w zamian za co otrzyma udziały tej spółki (udziały spółki X). Następnie w związku z planowaną restrukturyzacją rozważa w przyszłości wniesienie części tych udziałów (tj. mniej niż 50% udziałów spółki X) aportem do innej spółki (spółki Y). Wartość wniesionych udziałów spółki X będzie wyższa niż wartość nominalna wydanych udziałów spółki Y wydanych za udziały spółki X. Wkład niepieniężny w postaci udziałów spółki X zostanie wniesiony w części na pokrycie wartości nominalnej udziałów spółki Y w inicjalnym lub podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Y a w części na pokrycie powstałej nadwyżki wartości emisyjnej nad wartością nominalną udziałów, tj. na tzw. agio. Wartość nominalna obejmowanych udziałów wraz z agio będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów spółki X.

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma wątpliwości jakie skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych wywrze po Jego stronie przeprowadzenie opisanej powyżej transakcji.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 • planuje wnieść wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce, będącą rezydentem podatkowym w Polsce. Również wniesienia części udziałów (tj. mniej niż 50% udziałów spółki) nastąpi do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce, tj. będącą rezydentem podatkowym w Polsce.
 • Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki X wkład niepieniężny w postaci nieruchomości,
 • w wyniku wniesienia aportu (nieruchomości) do spółki z o.o. (spółki X) Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, tj. w spółce X. Natomiast w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę części udziałów spółki X (tj. mniej niż 50%) do spółki Y spółka Y nie uzyska bezwzględnej większości głosu w spółce X.

W piśmie z dnia 17 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał elektroniczny adres do doręczeń pełnomocnika Wnioskodawcy w systemie e-PUAP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wartość przychodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tytułu objęcia udziałów w spółce Y w zamian za aport udziałów spółki X (udziały zostaną wniesione w ilości mniej niż 50%) będzie równa wyłącznie wartości nominalnej objętych udziałów spółki Y...
 2. Czy w przypadku wniesienia aportem wkładu niepieniężnego, tj. udziałów spółki X (mniej niż 50% udziałów) w przypadku przekazania części wkładu na agio nie znajdzie zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w przypadku aportu udziałów spółki X do spółki Y, gdzie udziały spółki X zostały objęte za wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwo w związku z objęciem udziałów w spółce Y w zamian za udziały spółki X (w ilości mniejszej niż 50% udziałów X) Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wartości nominalnej objęcia tych wniesionych udziałów (udziały spółki X) i czy w przypadku powstania ewentualnej straty z tego tytułu może być ona rozliczona z dochodem podatnika uzyskanym z innych zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wykazany w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce X w formie aportu do Spółki kapitałowej (spółki Y) będzie wyłącznie wartość nominalna tych udziałów spółki Y otrzymanych w zamian za aport udziałów spółki X.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: UPDOF), źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) -c) tego artykułu.

Na mocy do art. 30b ust. 1 UPDOF, od dochodów uzyskanych m.in. z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 5 UPDOF, dochodem, o którym mowa w powołanym wyżej art. 30b ust. 1 UPDOF, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a UPDOF a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le UPDOF – osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ustawodawca w przepisie art. 17 ust. la UPDOF określił moment powstania przychodu osoby fizycznej wnoszącej do spółki aport w postaci udziałów, stanowiąc, że przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje (i) w dniu zarejestrowania spółki albo (ii) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo (iii) wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W świetle powyższych uregulowań, należy stwierdzić, że szczegółowe zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny zostały zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF. Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki po stronie udziałowca lub akcjonariusza powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów albo akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W przepisie powyższym, zostały zatem zawarte dwie przesłanki, konieczne do uznania, że uzyskany przychód odpowiada wartości nominalnej objętych udziałów lub akcji, tj.:

 • przedmiotem operacji jest wniesienie wkładu niepieniężnego, oraz
 • podmiotem otrzymującym wkład niepieniężny jest spółka.

Niewątpliwie w niniejszej sprawie pierwsza przesłanka zostanie spełniona, gdyż przedmiotem wkładu będą udziały w Spółce (wkład niepieniężny), a nie środki pieniężne.

Druga z przesłanek również zostanie spełniona, bowiem udziały spółki X zostaną wniesione do spółki kapitałowej (sp. Y będzie sp. z o.o.).

Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 UPDOF wynika zatem, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy osoba fizyczna wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Przychodem tym jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W konsekwencji, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów Spółki X, formie aportu do Spółki Y będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Y otrzymanych w zamian za aport.

Na mocy do art. 30b ust. 1 UPDOF, od dochodów uzyskanych m.in. z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 5 UPDOF, dochodem, o którym mowa w powołanym wyżej art. 30b ust. 1 UPDOF, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a UPDOF, tj. wartością nominalną objętych udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le UPDOF – osiągnięta w roku podatkowym.

Pomimo zatem, że przychód zgodnie z art. 17 ust. 1 a pkt 1 i 2 UPDOF powstanie u podatnika w dniu zarejestrowania spółki/podwyższenia kapitału zakładowego podatnik zobowiązany jest do jego wykazania w zeznaniu rocznym, jednocześnie ma on prawo do wykazania w tym zeznaniu sumy przychodów ze wszystkich transakcji i zdarzeń wymienionych i sumy kosztów ich uzyskania, tym samym w zeznaniu rocznym wykazuje łącznie dochód wyliczony zgodnie z art. 30b ust. 1 pkt 1-6 UPDOF za dany rok podatkowy z zdarzeń, o których mowa w art. 30b ust. 1 UPDOF. W przypadku gdy w wyniku tak przeprowadzonej kalkulacji uzyska się wartość ujemną, jest to równoznaczne z poniesieniem przez podatnika straty, a jeżeli w wyniku tej różnicy sumy przychodów i kosztów z tytułów/zdarzeń, o których mowa w art. 30b ust. 1 UPDOF uzyska wartość dodatnią wówczas powstanie przychód do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.