Wartość nominalna | Interpretacje podatkowe

Wartość nominalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość nominalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.
Fragment:
ILPB2/415-317/10-2/TR ; W pierwszym z powołanych powyżej pism, organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem podatnika: „Przedstawiony powyżej sposób obejmowania udziałów o wartości nominalnej niższej od ich wartości emisyjnej jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie zostały uregulowane przepisami prawa handlowego,j Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 261 Ksh przepisy te stosuje zakładowego. W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki oraz ochrona praw obecnych udziałowców) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów. ’’ Prezentowane powyższej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, m. in.: interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. (sygn.
2016
7
sie

Istota:
Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.
Fragment:
ILPB2/415-317/10-2/TR ; W pierwszym z powołanych powyżej pism, organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem podatnika: „Przedstawiony powyżej sposób obejmowania udziałów o wartości nominalnej niższej od ich wartości emisyjnej jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie zostały uregulowane przepisami prawa handlowego,j Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 261 Ksh przepisy te stosuje zakładowego. W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki oraz ochrona praw obecnych udziałowców) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów. ’’ Prezentowane powyższej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, m. in.: interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. (sygn.
2016
7
sie

Istota:
Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.
Fragment:
ILPB2/415-317/10-2/TR ; W pierwszym z powołanych powyżej pism, organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem podatnika: „Przedstawiony powyżej sposób obejmowania udziałów o wartości nominalnej niższej od ich wartości emisyjnej jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie zostały uregulowane przepisami prawa handlowego,j Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 261 Ksh przepisy te stosuje zakładowego. W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki oraz ochrona praw obecnych udziałowców) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów. ’’ Prezentowane powyższej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, m. in.: interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. (sygn.
2016
7
sie

Istota:
Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.
Fragment:
ILPB2/415-317/10-2/TR ; W pierwszym z powołanych powyżej pism, organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem podatnika: „Przedstawiony powyżej sposób obejmowania udziałów o wartości nominalnej niższej od ich wartości emisyjnej jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie zostały uregulowane przepisami prawa handlowego,j Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 261 Ksh przepisy te stosuje zakładowego. W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki oraz ochrona praw obecnych udziałowców) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów. ’’ Prezentowane powyższej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, m. in.: interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. (sygn.
2016
7
sie

Istota:
Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w zamian za aport udziałów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, wyraźne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i użycie pojęcia „ nominalna ” wyklucza odmienną interpretację, w oparciu o którą istniałaby możliwość określenia przychodu Wnioskodawcy w wartości innej niż wartość nominalna otrzymanych udziałów. W szczególności nie jest możliwe określenia przychodu Wnioskodawcy na podstawie wartości rynkowej aportu. Wartość nominalna jest wielkością stałą wynikającą z umowy spółki i nie może ulec podwyższeniu. Wartość nominalna udziałów nie podlega mechanizmom rynkowym. Dodać należy, że jeśli chodzi o spółki kapitałowe, sytuacja, w której zachodzi rozbieżność pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową udziałów lub akcji, występuje bardzo często, wręcz można ją określić jako typową (z uwagi na to, iż jak zostało to wskazane powyżej wartość nominalna udziałów (akcji) jest wartością stałą a ich wartość rynkowa jest zmienna - zależy od wartości aktywów spółki, czy szerzej rzecz ujmując, od jej kondycji ekonomicznej). Wobec powyższego, skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje wprost, że przychód podatkowy w rozważanej sytuacji stanowi wyłącznie wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny, a nie jakakolwiek inna wartość, to należy uznać, iż dowodzi to świadomego wyboru racjonalnego ustawodawcy. Gdyby bowiem jego zamiarem było powiązanie wysokości przychodu z omawianego tytułu, np. z wartością rynkową wkładów, wówczas ustawodawca w sposób wyraźny zapisałby to w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
5
sie

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych będzie wyłącznie wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu?
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej KSH), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Zatem wartość nominalna to wartość deklarowana, ustalona w umowie spółki. W myśl art. 157 § 3 KSH udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, co wnioskując a contrario oznacza możliwość objęcia udziałów powyżej ich wartości nominalnej. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego wartość rynkowa środka trwałego będącego przedmiotem aportu może przewyższać wartość nominalną objętych udziałów (określoną w umowie spółki kapitałowej) przez S.. Różnica pomiędzy wartością rynkową środka trwałego, a łączną wartością nominalną udziałów zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki kapitałowej. W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych do spółki kapitałowej na podstawie art. 12 ust 1 pkt 7 updop, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w zamian za aport, nawet w przypadku, gdy wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu.
2016
29
lip

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów?
Fragment:
W zamian za wnoszony aport Wnioskodawca otrzyma udziały w Nowej Spółce o określonej wartości nominalnej. Wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów Nowej Spółki będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, natomiast różnica między wartością nominalną wydanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki (agio). Umowa Nowej Spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i umowa przenosząca własność przedmiotu aportu na Nową Spółkę będą wskazywały wartość znaków towarowych wnoszonych aportem do Nowej Spółki i wartość ta, ustalona na podstawie zewnętrznej niezależnej wyceny, będzie wartością rynkową. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny... Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów...
2016
22
lip

Istota:
1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny?
2. Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychód podatkowy Wnioskodawcy stanowić będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce przez Spółkę komandytową, w zamian za wniesiony wkład niepieniężny, w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy udziału w zysku Spółki komandytowej, także w sytuacji, gdy rynkowa wartość przedmiotu wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów obejmowanych w zamian za wnoszony wkład niepieniężny, a nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy Nowej Spółki. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez Spółkę komandytową udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Nowej Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie mógł zastosować art. 14 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 14 ust. 2 i 3 Ustawy CIT i określić przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w proporcji do przysługującego Wnioskodawcy udziału w zysku Spółki komandytowej. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT przychodem podatnika jest wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
2016
22
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia celem umorzenia udziałów objętych w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. i pokrytych wkładem pieniężnym odpowiadającym ich wartości nominalnej, będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie zbywanych udziałów tj. wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej udziałów objętych w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. wniesione przez wnioskodawcę na pokrycie tych udziałów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia celem umorzenia udziałów objętych w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. i pokrytych wkładem pieniężnym odpowiadającym ich wartości nominalnej, będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie zbywanych udziałów tj. wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej udziałów objętych w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. wniesione przez wnioskodawcę na pokrycie tych udziałów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia (w celu umorzenia) udziałów w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. objętych za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej objętych udziałów będzie ten wkład pieniężny oraz podatek od czynności cywilnoprawnych poniesiony w związku z objęciem takich udziałów. W opisanym w zdarzeniu przyszłym, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, za koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia (w celu umorzenia) udziałów w pierwotnym (założycielskim) kapitale zakładowym Sp. z o.o. objętych za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej tych udziałów uznaje się wydatki na objęcie lub nabycie tych udziałów. Nie powinno ulegać wątpliwości, że wkład wniesiony na pokrycie udziałów oraz koszt w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych spełnia wszelkie warunki uznania za koszt uzyskania przychodu.
2016
19
lip

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu zbycia celem umorzenia udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Sp. z o.o. i pokrytych wkładem pieniężnym, będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na objęcie zbywanych udziałów tj. wniesiony przez Wnioskodawcę na pokrycie tych udziałów wkład pieniężny w tym w części stanowiącej nadwyżkę ceny obejmowanych udziałów nad ich wartością nominalną (agio emisyjne) przelanej do kapitału zapasowego? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
Fragment:
W kontekście poczynionych uwag, przyjąć należy, że w przypadku zbycia (celem umorzenia) udziałów objętych za wkład pieniężny wyższy od wartości nominalnej obejmowanych za ten wkład udziałów, a którego nadwyżka została przelana do kapitału zapasowego (agio emisyjne), wydatkiem na objęcie udziałów stanowiącym koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT będzie ten wkład pieniężny (w całości, a więc uwzględniający również część stanowiącą nadwyżkę ceny emisyjnej udziałów nad ich wartością nominalną przelaną do kapitału zapasowego Sp. z o.o.). W konsekwencji, w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w Sp. z o.o. w celu ich umorzenia w wysokości odpowiadającej całkowitej wartości wkładu, wniesionego na pokrycie zbywanych udziałów. Przyjąć więc należy, że kosztami uzyskania przychodu z tytułu zbycia (w celu umorzenia) udziałów objętych za wkład pieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sp. z o.o., którego cześć została jako nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną obejmowanych udziałów przelana na kapitał zapasowy Sp. z o.o. - będzie ten wkład pieniężny w całości tj. także w części przelanej do kapitału zapasowego Sp. z o.o.
2016
19
lip

Istota:
Czy z tytułu wniesienia aportów (aportu) w postaci praw (prawa) do znaków towarowych, Spółka powinna rozpoznać przychód w postaci wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ww. aporty (aport)?
Fragment:
Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej: „ KSH ”), „ umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników ”. Zatem wartość nominalna udziału to wartość wynikająca z umowy spółki i jest to - co do zasady - wartość stała (z zastrzeżeniem przewidzianych w KSH procedur podwyższenia lub obniżenia wartości nominalnej udziału w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego). Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepis art. 154 § 3 KSH zabrania jedynie, by udziały w spółce z .o.o. były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów. Określenie wartości nominalnej udziałów otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej.
2016
17
lip

Istota:
W zakresie możliwości określenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny
Fragment:
Nr 94, poz. 1037 ze zm., winno być: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ KSH ”), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, a zgodnie z art. 304 § 1 pkt 5 KSH statut spółki akcyjnej powinien określać wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela. Zatem wartość nominalna udziału/akcji to wartość wynikająca z umowy lub statutu spółki. Jest to - co do zasady - wartość stała (z zastrzeżeniem przewidzianych w KSH procedur podwyższenia lub obniżenia wartości nominalnej udziału/akcji w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego). Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów/akcji powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepis art. 154 § 3 KSH oraz art. 309 § 1 KSH zabraniają jedynie, by odpowiednio udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna), była niższa niż wartość nominalna udziałów/akcji. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów/akcji z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów/akcji. Określenie wartości nominalnej udziałów/akcji otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu.
2016
13
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (Aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce w zamian, za wkład niepieniężny?
Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów?
Fragment:
W zamian za Aport Wnioskodawca otrzyma udziały w Spółce o określonej wartości nominalnej, jednak wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce będzie niższa od wartości rynkowej wnoszonego przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego, natomiast różnica między wartością nominalną wydawanych udziałów a wartością rynkową przedmiotu wkładu zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (agio). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychodem Wnioskodawcy z tytułu opisanego wkładu niepieniężnego (Aportu) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce w zamian, za wkład niepieniężny... Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
12
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.