Wartość nominalna | Interpretacje podatkowe

Wartość nominalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość nominalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
IPPB3/423-549/14-2/KK , zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2014r., sygn. IPPB3/423-415/14-2/EŻ , uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-172/14-2/DS uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014r., sygn. IPPB3/423-324/14-2/PK1 (...)
2017
28
cze

Istota:
Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?
Fragment:
Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. – dalej: ustawa CIT), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska (...)
2017
28
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
IPPB3/423-549/14-2/KK , zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2014r., sygn. IPPB3/423-415/14-2/EŻ , uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-172/14-2/DS uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014r., sygn. IPPB3/423-324/14-2/PK1 (...)
2017
28
cze

Istota:
Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?
Fragment:
Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. – dalej: ustawa CIT), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska (...)
2017
28
cze

Istota:
Czy na gruncie stanu prawnego obowiązującego do końca 2016 r., przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Nieruchomości będzie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport?
Fragment:
Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepis art. 154 § 3 KSH zabrania jedynie, by udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów z nadwyżką emisyjną gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów. Określenie wartości nominalnej udziałów otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu) a łączną wartością nominalną tych udziałów (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki. Wymaga podkreślenia, że gdy wartość przedmiotu wkładu, czyli świadczenia ekwiwalentnego w zamian za uzyskane udziały, jest większa od łącznej wartości nominalnej uzyskanych udziałów i ta nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport, to nie oznacza to uzyskania przez podmiot obejmujący udziały w tej spółce jakiegokolwiek przysporzenia w tym zakresie.
2017
5
sty

Istota:
Rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną została odniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Nieruchomość została zaewidencjonowana w ewidencji środków trwałych w wartości rynkowej wynikającej z wyceny zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591). W dniu 23 października 2015 r. Wnioskodawca wniósł aportem w/w nieruchomość do Spółki z o.o. w zamian za objęcie udziałów tej Spółki. Wartość nominalna objętych udziałów była równa wartości godziwej wnoszonej nieruchomości, a tym samym równa wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych. Aport został zarejestrowany 27 listopada 2015 r. i w tym dniu Spółka dokonała rozliczenia przychodów i kosztów z tytułu wnoszonego aportu. Spółka określiła wartość przychodów na poziomie wartości nominalnej objętych udziałów i wartość kosztów w wysokości wartości księgowej wnoszonej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka postąpiła prawidłowo określając przychód z tytułu wniesionego aportu na poziomie wartości nominalnej obejmowanych udziałów ? Zdaniem Spółki, Spółka w dacie emisji akcji i wydania ich w zamian za otrzymanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z czym zastosowała do wyceny składników majątku trwałego wprowadzanych do ewidencji zasady wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o rachunkowości.
2016
30
gru

Istota:
Czy przychodem Wnioskodawcy związanym z wniesieniem do Spółki wkładów niepieniężnych w postaci Certyfikatów i Udziałów jest wartość nominalna objętych udziałów (akcji)?
Fragment:
Wartość nominalna otrzymanych udziałów (akcji) będzie niższa od wartości rynkowej wnoszonych Certyfikatów i Udziałów. Wartość wnoszonych Certyfikatów i Udziałów, będzie w pierwszej kolejności pokrywała w Spółce kapitał zakładowy w części odpowiadającej objętym udziałom (akcjom), natomiast różnica między wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) a wartością rynkową wnoszonych składników majątkowych (Certyfikatów i Udziałów) będzie stanowić tzw. agio, nadwyżkę emisyjną (ang. „ share Premium ”). Innymi słowy, pojawi się różnica między ceną emisyjną obejmowanych przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) a ich wartością nominalną W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychodem Wnioskodawcy związanym z wniesieniem do Spółki wkładów niepieniężnych w postaci Certyfikatów i Udziałów jest wartość nominalna objętych udziałów (akcji)? We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że w opisanym stanie faktycznym, będzie on miał obowiązek wykazania przychodu w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów (akcji). Konkluzja taka wynika jednoznacznie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
16
gru

Istota:
Ustalenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej
Fragment:
(...) wartość nominalna pozostaje niezmienna). Wartość nominalna udziałów nie może zresztą ulegać zmianom innym, niż zmiany wynikające z umowy spółki, bowiem służy ona do określenia praw danego wspólnika w spółce. Jednocześnie KSH przewiduje sytuację, w której udział obejmowany jest po cenie wyższej niż wartość nominalna (art. 154 § 3 KSH) - regulacja ta w sposób wyraźny dopuszcza sytuację, w której wkład przewyższa wartość nominalną wydawanych w zamian za ten wkład udziałów (a jednocześnie nic nie wskazuje na to, by pojęcie „ wartości nominalnej ” ulegało w takim przypadku zmianie i oznaczało de facto np. „ wartość rynkową ”). Podobne regulacje, jeżeli chodzi o wymiar merytoryczny obejmowania akcji obowiązują w stosunku do spółki akcyjnej (tj. art. 304 § 1 pkt 5, art. 309 § 2 oraz art. 396 § 2 KSH). Podsumowując, pojęcie „ wartości nominalnej ” należy uznać za całkowicie jasne. Co za tym idzie, należy przyjąć, że ustawodawca, posługując się w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP pojęciem „ wartości nominalnej ”, w sposób jednoznaczny określił, w jakiej wysokości może powstać przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny.
2016
6
gru

Istota:
Przychód z tytułu objęcia udziałów w sytuacji gdy wartość nominalna udziałów jest niższa niż wartość wnoszonego wkładu
Fragment:
ILPB2/415-317/10-2/TR ; W pierwszym z powołanych powyżej pism, organ podatkowy zgodził się z następującym stanowiskiem podatnika: „Przedstawiony powyżej sposób obejmowania udziałów o wartości nominalnej niższej od ich wartości emisyjnej jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie zostały uregulowane przepisami prawa handlowego. Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ Ksh ”) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 261 Ksh przepisy te stosuje się odpowiednio przy podwyższeniu kapitału zakładowego. W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki oraz ochrona praw obecnych udziałowców) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów. ” Prezentowane powyższej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, m. in.: interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 października 2008 r. (sygn.
2016
29
lis

Istota:
Czy w sytuacji objęcia udziałów w spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę w sposób opisany powyżej, jedynym przychodem z tego tytułu będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna objętych udziałów?
Fragment:
Nie jest możliwe ustalenie przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów obejmowanych w zamian za aport. Wartość nominalna może wynikać jedynie wprost z umowy spółki lub statutu spółki. Zmiana wysokości wartości nominalnej udziałów może zostać dokonana jedynie w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych, na podstawie decyzji podjętej przez zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej. Wartość nominalna udziału jest określana w momencie tworzenia spółki, podwyższenia wartości udziału lub obniżenia jego wartości. Jednocześnie należy podkreślić, że wartość nominalna udziałów może być zarówno wielkością rynkową, jak i odbiegającą od wartości rynkowej. Jak wynika z Kodeksu spółek handlowych możliwe jest ustalenie wartości nominalnej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wydanych w zamian za aport w wartości innej niż ich wartość rynkowa. Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.