Wartość nominalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość nominalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Należy zauważyć, iż Wnioskodawca, jako akcjonariusz SKA nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli walne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków własnych na kapitał zakładowy SKA w przypadku, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczas posiadanych akcji. Natomiast otrzymanie przez akcjonariusza SKA akcji nowej emisji w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego należy potraktować, jako przychód z tytułu udziału w SKA i podobnie jak dywidendę z tej spółki zaliczyć do przychodu z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy i opodatkować.

Fragment:

We wniosku Wnioskodawca podał, iż Walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków własnych spółki poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na ten cel zostaną przekazane zgromadzone przez spółkę komandytowo-akcyjną zyski, w tym zyski z lat ubiegłych zgromadzone na kapitale zapasowym. Należy wskazać, iż na gruncie prawa podatkowego występują dwa różne stany wywołujące odmienne skutki podatkowe, w zależności od tego, czy podwyższenie kapitału zakładowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego następuje poprzez podniesienie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, czy też emisję nowych akcji. Pierwszym przypadkiem jest możliwość podwyższenia wartości nominalnej dotycząca posiadanych akcji SKA. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Z brzmienia przytoczonego przepisu jasno wynika, iż dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej powstaje jedynie na skutek podwyższenia kapitału zakładowego w spółce będącej osobą prawną.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą prawa własności działki oznaczonej we wniosku jako „A/B” oraz możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez zbywającego wartości nominalnej udziałów przypadających na nieruchomość gruntową, opłat notarialnych, kosztów sądowych, kosztów ogłoszeń w prasie i MSIG, kosztów wyceny i opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Wartość nominalna udziałów jest zawsze wartością stalą i wprost wynika z umowy lub statutu spółki. (...) Mimo zmiany wartości nieruchomości wniesionej do spółki ilość i wartość nominalna udziałów nie uległa zmianie. Z powyższego wynika, że wartość nominalna wydanych udziałów pozostawała bez związku na wartość kapitału zakładowego. W tej sytuacji w dacie zbywania przez spółkę nieruchomości jedynym wydatkiem (kosztem), jaki spółka poniosła, była wartość nominalna wydanych udziałów. (...) wyrok NSA z 14 stycznia 2014 r. sygn. akt II FSK 219/12, który Sąd uznał, że kosztem - w razie zbycia przedmiotu aportu - będzie wartość nominalna wydanych udziałów; wyrok WSA w Białymstoku z 16 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/BK 155/08, gdzie stwierdzono, że Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość (...) powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu wkładu w formie aportu. wyrok WSA w Krakowie z 17 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Kr 545/08, w którym Sąd orzekł, iż Spółka w zamian za uzyskanie praw rzeczowych związanych z nieruchomością i możliwość (...)

2018
9
mar

Istota:

Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów Wnioskodawcy, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów Wnioskodawcy, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy: W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów Wnioskodawcy, bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577; dalej: „ k.s.h. ”) wprost nie regulują przypadków obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 k.s.h. Zgodnie z art. 199 § 3 k.s.h., za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Zważywszy na fakt, że obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów prowadzi niejako do umorzenia części wartości udziałów, to należy przyjąć, że zastosowanie znajdą takie same zasady jak do umorzenia udziałów.

2018
4
sty

Istota:

Czy w przypadku objęcia udziałów w spółce X w zamian za aport udziałów w L. Sp. z o.o. lub B. Sp. z o.o. powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej obejmowanych akcji, w sytuacji gdy wartość nominalna obejmowanych udziałów będzie niższa niż wartość w cenie nabycia aportu?

Fragment:

(...) wartość nominalną obejmowanych przez spółkę udziałów. Wartość ta jest wielkością stałą i wynika z umowy lub aktu założycielskiego spółki, a zatem działania polegające na wezwaniu stron umowy do odmiennego jej określenia nie byłyby dopuszczalne. Kodeks spółek handlowych wprowadza ograniczenia w zakresie obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej (art. 154 § 3 k.s.h.), natomiast samo określenie tej wielkości należy do decyzji wspólników i nie ma w przepisach prawa handlowego unormowania, które obligowałoby wspólników do ukształtowania wartości nominalnej udziału w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu. Zadaniem organów podatkowych jest jednakże prawidłowe ustalenie wielkości przychodu podlegającego opodatkowaniu w przypadku objęcia przez spółkę udziałów. Z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że ustawodawca wysokość przychodu odnosi do wartości nominalnej obejmowanych udziałów. Jak zostało wyżej powiedziane, wielkość nominalna nie musi dokładnie odpowiadać wartości rynkowej udziałów w chwili ich objęcia” (wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2433/11).

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

IPPB3/423-549/14-2/KK , zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2014r., sygn. IPPB3/423-415/14-2/EŻ , uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-172/14-2/DS uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014r., sygn. IPPB3/423-324/14-2/PK1 (...)

2017
28
cze

Istota:

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?

Fragment:

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. – dalej: ustawa CIT), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska (...)

2017
28
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji w świetle przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Fragment:

IPPB3/423-549/14-2/KK , zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2014r., sygn. IPPB3/423-415/14-2/EŻ , uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-172/14-2/DS uznał za prawidłowe stanowisko zainteresowanego, zgodnie z którym: „ Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 maja 2014r., sygn. IPPB3/423-324/14-2/PK1 (...)

2017
28
cze

Istota:

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport?

Fragment:

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości równej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom/akcjonariuszom Spółki w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. – dalej: ustawa CIT), jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska (...)

2017
5
sty

Istota:

Czy na gruncie stanu prawnego obowiązującego do końca 2016 r., przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Nieruchomości będzie, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport?

Fragment:

Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepis art. 154 § 3 KSH zabrania jedynie, by udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów z nadwyżką emisyjną gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów. Określenie wartości nominalnej udziałów otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu) a łączną wartością nominalną tych udziałów (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki. Wymaga podkreślenia, że gdy wartość przedmiotu wkładu, czyli świadczenia ekwiwalentnego w zamian za uzyskane udziały, jest większa od łącznej wartości nominalnej uzyskanych udziałów i ta nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport, to nie oznacza to uzyskania przez podmiot obejmujący udziały w tej spółce jakiegokolwiek przysporzenia w tym zakresie.

2016
30
gru

Istota:

Rozpoznania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

Nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną została odniesiona na kapitał zapasowy Spółki. Nieruchomość została zaewidencjonowana w ewidencji środków trwałych w wartości rynkowej wynikającej z wyceny zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 121, poz. 591). W dniu 23 października 2015 r. Wnioskodawca wniósł aportem w/w nieruchomość do Spółki z o.o. w zamian za objęcie udziałów tej Spółki. Wartość nominalna objętych udziałów była równa wartości godziwej wnoszonej nieruchomości, a tym samym równa wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych. Aport został zarejestrowany 27 listopada 2015 r. i w tym dniu Spółka dokonała rozliczenia przychodów i kosztów z tytułu wnoszonego aportu. Spółka określiła wartość przychodów na poziomie wartości nominalnej objętych udziałów i wartość kosztów w wysokości wartości księgowej wnoszonej nieruchomości wynikającej z ewidencji środków trwałych Spółki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka postąpiła prawidłowo określając przychód z tytułu wniesionego aportu na poziomie wartości nominalnej obejmowanych udziałów ? Zdaniem Spółki, Spółka w dacie emisji akcji i wydania ich w zamian za otrzymanie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z czym zastosowała do wyceny składników majątku trwałego wprowadzanych do ewidencji zasady wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o rachunkowości.