Wartość netto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość netto. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy podstawę naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w przypadku dokonywania wypłat z tytułu należności licencyjnych na rzecz zagranicznego kontrahenta powinna stanowić wartość netto faktury, czy wartość brutto wraz z VAT-em ?

Fragment:

(...) jest kwota należności netto, 19% niemiecki podatek VAT oraz kwota brutto należności do zapłaty. Spółka posiada certyfikat rezydencji Spółki niemieckiej. Planowane jest kontynuowanie transakcji, której dotyczą wypłaty w latach następnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podstawę naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w przypadku dokonywania wypłat z tytułu należności licencyjnych na rzecz zagranicznego kontrahenta powinna stanowić wartość netto faktury, czy wartość brutto wraz z VAT-em ... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlega 20% przychodu. Jeśli odbiorcą tych należności jest rezydent podatkowy z kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania wówczas stawka potrącanego podatku u źródła wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź dochód taki może (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wartość netto zakupionych prac powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol 10 (jako zakup materiałów) czy też w kol 13 (jako zakup usług)?

Fragment:

(...) parametrów wynikających z dokumentacji projektowej budowanego obiektu budowlanego. Na udokumentowanie wykonanej dla Wnioskodawcy pracy wykonawcy wystawiają faktury VAT w których różnie określają nazwę towaru/usługi. Z treści faktur jednych wykonawców wynika, że przedmiotem transakcji jest dostawa towaru (np. konstrukcja stalowa w/g projektu) z innych, że usługa (np. wykonanie konstrukcji stalowej wg projektu). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wartość netto zakupionych prac powinna być ewidencjonowana w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kol 10 (jako zakup materiałów) czy też w kol 13 (jako zakup usług)... Zdaniem wnioskodawcy z objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Definicję materiałów (podstawowych i pomocniczych) zawierają przepisy par. 3 pkt 1 lit. b) i c) rozporządzenia w (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto nie w pełni umorzonego budynku, który ulegnie fizycznej likwidacji w związku z rozpoczętą inwestycją budownictwa mieszkaniowego w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Fragment:

(...) likwidacji, czy - z chwilą sprzedaży gotowych mieszkań; przy tym założeniu w momencie zakończenia robót rozbiórkowych wartość netto zlikwidowanych obiektów w ramach prowadzonej inwestycji zwiększyłaby koszt wytworzenia nowego budynku - zgodnie z definicją kosztu wytworzenia środka trwałego zawartą w art. 16g ust. 4 ustawy; jednakże budowane domy i mieszkania nie stanowią dla spółki środków trwałych lecz produkcję w toku przeznaczoną na sprzedaż. Zdaniem Spółki wartość netto nie w pełni umorzonych budynków i budowli, które są likwidowane w ramach realizacji projektu deweloperskiego zalicza się jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w momencie zakończenia fizycznej likwidacji potwierdzonej stosownym protokółem. Likwidacja (rozbiórka ) wszelkich naniesień nie następuje na skutek zmiany rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę, lecz jest wynikiem dążenia do optymalizacji efektów ekonomicznych. Przy założeniu, że Spółka (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług różnica (nadwyżka) w cenie netto wynikająca z umownej waloryzacji ceny, zastosowanej z racji upływu czasu pomiędzy ustaleniem ceny a jej zapłatą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. zapytania w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług różnicy w cenie netto wynikającej z umownej waloryzacji ceny, zastosowanej z racji upływu czasu pomiędzy ustaleniem ceny a jej zapłatą Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób prawidłowo określić podstawę opodatkowania w przypadku braku dowodów w określonym ustawą o podatku od towarów i usług terminie, że towary będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały dostarczone odpowiednio poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa członowskiego innego, niż Polska czy wartośc transakcji należy przyjąć jako watość netto, naliczając VAT rachukiem "od stu", czy też rachunkiem "w stu"?

Fragment:

(...) odpowiednio poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska stosuje stawkę właściwą dla dostawy tego towaru w kraju, przyjmując za podstawę opodatkowania wartość transakcji wykazaną na fakturze, jako wartość netto, t. j nalicza podatek VAT rachunkiem "od stu". W związku z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości określenia podstawy opodatkowania w omawianym przypadku. Czy wartość transakcji należy przyjąć jako wartość netto, naliczając VAT rachunkiem "od stu", czy też rachunkiem "w stu, przyjmując, iż kwota należności obejmuje podatek VAT. W opinii Podatnika, stosowany przez Spółkę sposób określenia podstawy opodatkowania rachunkiem "od stu", nie narusza obowiązujących przepisów podatkowych w tym zakresie. Naczelnik tut. Urzędu potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Rzeczoznawca majątkowy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz sporządza na zlecenie sądu opinie z zakresu wyceny nieruchomości wystawiając za wykonane dla sądu zlecenie fakturę VAT. Czy dla płatnika (sądu) podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być wartość netto wynikająca z faktury po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów? Czy przychodów biegłych sądowych nie należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż stanowią one odrębne źródło przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) stawek godzinowych zawierających podatek od towarów i usług, stawka i wartość podatku od towarów i usług oraz wartość netto wykonanej usługi. Płatnik wypłacając należność nalicza i potracą zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości brutto wynikającej z faktury po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów. Przedstawiając własne stanowisko strona uznała, iż podstawą do wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powinna być wartość netto wynikająca z faktury po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów, a przychodów biegłych sądowych nie należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ stanowią odrębne źródło przychodów . Po analizie przedstawionego stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, iż podatnik jest uprawiony do złożenia przedmiotowego wniosku o wydanie interpretacji a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy cała kwota sprzedanej wierzytelności w wysokości 711.321,15 zł stanowi koszt podatkowy miesiąca czerwca 2006 (przychodem miesiąca czerwca 2006 jest kwota otrzymana)? Czy też kosztem podatkowym jest tylko wartość netto całej wierzytelności, to jest kwota 583 050,13 zł, a VAT w wysokości 128 271,02 zł jest kosztem niepodatkowym?

Fragment:

(...) zł została wpłacona przez nabywcę wierzytelności na nasze konto w tym samym dniu). Zapytanie: Czy cała kwota sprzedanej wierzytelności w wysokości 711 321,15 zł stanowi koszt podatkowy miesiąca czerwca 2006 (przychodem miesiąca czerwca 2006 jest kwota otrzymana)? Czy też kosztem podatkowym jest tylko wartość netto całej wierzytelności, to jest kwota 583 050,13 zł, a VAT w wysokości 128 271,02 zł jest kosztem niepodatkowym? Stanowisko Spółki: Kosztem podatkowym jest tylko wartość netto sprzedanej wierzytelności zarachowanej jako przychód należny z tyt. sprzedaży usług poligraficznych. Ustosunkowując się do złożonego wniosku Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka dokonała sprzedaży wierzytelności. W wyniku tej transakcji Spółka poniosła stratę. Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy nie umorzona wartość środków trwałych w momencie ich fizycznej likwidacji oraz wydatki poniesione na uporządkowanie terenu w momencie ich poniesienia będą kosztem uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) trwałych jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek technicznego i moralnego zużycia. Do strat powstałych w związku z likwidacją nie w pełni umorzonych środków trwałych należy zaliczyć wartość netto nie w pełni umorzonych środków trwałych oraz wydatki związane z rozbiórką starych obiektów i uporządkowaniem terenu. Wydatki związane z rozbiórką starych obiektów i uporządkowaniem terenu są kosztem uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia a wartość netto nie w pełni umorzonych środków trwałych w dacie dokonania likwidacji tych środków. Natomiast odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze odnośnie drugiego pytania Spółki jest prawidłowa. A mianowicie: Spółka z o.o. zakupiła nieruchomość składającą się z działki zabudowanej budynkiem w stanie kompletnej ruiny służącym poprzednim właścicielom do prowadzenia cegielni. W momencie zakupu Spółka miała zamiar wybudować na tej działce stację (...)

2011
1
lut

Istota:

Jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7 nie posiada dokumentów celnych uprawniających do zastosowania stawki 0% VAT, to czy przy opodatkowaniu stawką krajową należy wartośc dostawy traktować jako wartość netto czy jako wartość brutto?

Fragment:

(...) następująco stan faktyczny. Przed złożeniem deklaracji VAT-7 nie dysponuje stosownymi dokumentami celnymi uprawniającymi do zastosowania obniżonej stawki podatkowej wobec powyższego zobowiązany jest do zastosowania stawki obowiązującej przy dostawie w kraju. Przedmiot zapytania sprowadza się do ustalenia, w jaki sposób należy obliczyć podatek w tym przypadku, tj. czy wykorzystać tu metodę „rachunku w stu” czy podatek policzyć od wartości eksportowej, rozumianej tu jako wartość netto. W ocenie Wnioskodawcy istnieje możliwość obliczenia podatku wg metody „rachunkiem w stu”, wg której wartość podatku jest niższa od podatku obliczonego wg drugiej z wymienionych metod. Tutejszy Urząd potwierdza stanowisko Podatnika. Jest ono uzasadnione dyspozycją art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) w myśl, którego obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego (...)