IPPB5/4510-36/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy po przejęciu przez Spółkę P. jako spółki przejmującej Spółki X. jako spółki przejmowanej, Spółka P. będzie mogła kontynuować amortyzację podatkową wartości firmy powstałej w związku z wcześniejszym nabyciem przez Spółkę X. przedsiębiorstwa od osoby fizycznej, z uwzględnieniem metod amortyzacji i dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez X.?
IPPB5/4510-36/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. połączenie
  3. wartość firmy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wyłączenia spod amortyzacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuacji amortyzacji podatkowej w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę innej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości kontynuacji amortyzacji podatkowej w związku z przejęciem przez Wnioskodawcę innej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza dokonać połączenia ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością X.. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia spółki X. jako spółki przejmowanej przez P. Sp. z o.o. jako spółki przejmującej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 514, 515 i 516 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki X. na Spółkę P., które z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca P. posiada 100% kapitału zakładowego Spółki X., nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki P.. Na skutek połączenia spółka P. wstąpi w ogół praw i obowiązków spółki X., a spółka X. zostanie rozwiązana bez likwidacji.

Spółka X. nabyła w 2013 roku w drodze umowy sprzedaży przedsiębiorstwo od osoby fizycznej. W związku z nabyciem przedsiębiorstwa, w spółce X. powstała dodatnia wartość firmy, którą następnie zaliczyła do wartości niematerialnych i prawnych i rozpoczęła jej amortyzację podatkową (okres amortyzacji 5 lat).

Nabycie przez spółkę X., przedsiębiorstwa od osoby fizycznej spełniało wszystkie warunki do zakwalifikowania powstałej wartości firmy jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji podatkowej.

W zakresie dotyczącym amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, należy przyjąć, że spółka przejmująca wstąpi w ogół praw i obowiązków spółki przejętej, a zatem będzie mogła kontynuować amortyzację w stosunku do wszystkich przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niewątpliwie w związku z połączeniem na spółkę przejmowaną przejdzie zarówno przedsiębiorstwo nabyte przez spółkę X., a także uzyskana w związku z tym przez spółkę X. wartość firmy.

W naszym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z amortyzacją wartości firmy powstałej w związku z przejęciem przedsiębiorstwa spółki X., ale z sytuacją, w której dojdzie do przejęcia w drodze sukcesji uniwersalnej przez spółkę P. wartości firmy powstałej wcześniej, tj. w związku z zakupem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej przez spółkę X.. Spółka P. będzie zatem kontynuowała amortyzację zapoczątkowaną przez spółkę X. i nie dokona rozpoznania nowej wartości firmy w związku z przejęciem spółki X..

Spółka przejmująca P. będzie kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki przejmowanej X..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po przejęciu przez Spółkę P. jako spółki przejmującej Spółki X. jako spółki przejmowanej, Spółka P. będzie mogła kontynuować amortyzację podatkową wartości firmy powstałej w związku z wcześniejszym nabyciem przez Spółkę X. przedsiębiorstwa od osoby fizycznej, z uwzględnieniem metod amortyzacji i dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez X....

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 16c pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: p.d.o.p.), wartość firmy nie może być amortyzowana. Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2) lit. a) - c) p.d.o.p., amortyzacji może podlegać wartość firmy wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie dwa warunki, tj. wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło w drodze jednej z trzech rodzajów transakcji wskazanej w ustawie, tj. kupna, przejęcia do odpłatnego korzystania w drodze leasingu finansowego lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zgodnie z literalną treścią art. 16b p.d.o.p., wartość firmy jest traktowana jako wartość niematerialna i prawna. Mając na uwadze powyższe, nabycie przez spółkę X. przedsiębiorstwa od osoby fizycznej spełniało wszystkie warunki do zakwalifikowania powstałej wartości firmy jako wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1) o.p., spółka przejmująca wstępuje w ogół praw i obowiązków podatkowych wszystkich przejmowanych spółek przy czym zgodnie z art. 93e o.p. powyższy przepis stosuję się w zakresie w jakim odrębne ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 16h ust. 3 p.d.o.p., spółka przejmująca dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuję metodę amortyzacji przyjętą przez spółkę przejętą. Zgodnie z art. 16g ust. 9 p.d.o.p., w razie połączenia spółek wartością początkową przejętych wartości niematerialnych i prawnych dla celów amortyzacji będzie wartość początkowa przyjęta wcześniej przez spółkę przejętą.

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że w skutek połączenia spółek, następuje sukcesja uniwersalna praw i obowiązków podatkowych spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą. Wyłącznie w zakresie ściśle wskazanym w ustawie, spółka przejmująca nie będzie mogła być podmiotem korzyści lub ciężarów spółki przejmowanej. Przykładem powyższego będzie brak możliwości rozliczenia straty podatkowej spółki przejmowanej z poprzednich lat podatkowych (w tym również z roku, w którym dokonywane jest połączenie jeżeli połączenie będzie następowało metodą nabycia).

W zakresie amortyzacji ustawodawca przewidział pewne ograniczenia jednakże dotyczą one wyłącznie kwestii związanych z ustaleniem wartości początkowej przedmiotu amortyzacji i zaliczeniu dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych przez spółkę przejętą. W pozostałym zakresie dotyczącym amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, należy przyjąć, że spółka przejmująca wstąpi w ogół praw i obowiązków spółki przejętej, a zatem będzie mogła kontynuować amortyzację w stosunku do wszystkich przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Niewątpliwie w związku z połączeniem na spółkę przejmowaną przejdzie zarówno przedsiębiorstwo nabyte przez spółkę X., a także uzyskana w związku z tym przez spółkę X. wartość firmy.

W orzecznictwie często określa się, że nie może być przedmiotem amortyzacji wartość firmy powstała w związku z przejęciem spółki przejmowanej. Przejęcie spółki przejmowanej niewątpliwie skutkuje przeniesieniem przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą, niemniej jednak katalog przypadków uzasadniających amortyzację wartości firmy został przez ustawodawcę określony precyzyjnie, o czym była mowa powyżej.

Należy jednak mieć na uwadze, że w omawianym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z amortyzacją wartości firmy powstałej w związku z przejęciem przedsiębiorstwa spółki X., ale z sytuacją, w której dojdzie do przejęcia w drodze sukcesji uniwersalnej przez spółkę P. wartości firmy powstałej wcześniej, tj. w związku z zakupem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej przez spółkę X.. Spółka P. będzie zatem kontynuowała amortyzację zapoczątkowaną przez spółkę X. i nie dokona rozpoznania nowej wartości firmy w związku z przejęciem spółki X..

W orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, że spółka przejmująca może kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki przejmowanej. Orzecznictwo nie dokonuje w tym zakresie również żadnych wyłączeń, a zatem należy uznać, że kontynuacja jest możliwa w stosunku do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w ewidencji spółki przejmowanej. Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że z uwagi na brak jakiegokolwiek wyłączenia ustawowego w zakresie możliwości kontynuowania amortyzacji wartości firmy zapoczątkowanego zgodnie z przepisami przez spółkę przejmowaną, brak jest również argumentów przemawiających za tym, że spółka przejmująca nie będzie mogła kontynuować tej amortyzacji na takich samych zasadach jak w przypadku innych przejętych wartości niematerialnych i prawnych.

Niewątpliwie spółka P. nie będzie mogła przyjąć jako wartość firmy podlegającej amortyzacji wartości firmy spółki X. jako takiej. Kontynuacja amortyzacji powinna być dopuszczalna wyłącznie w zakresie odnoszącym się do wartości firmy wynikającej z nabycia przedsiębiorstwa przez spółkę Prof- med od osoby fizycznej.

Powyższe stanowisko jest dodatkowo o tyle zasadne, że w przypadku dokonania połączenia metodą łączenia udziałów, spółka przejmująca będzie miała możliwość uwzględnienia w swoim rozliczeniu podatkowym przychody i koszty poniesione przez spółkę przejmującą w roku połączenia. Tym samym spółka przejmująca będzie mogła w kosztach podatkowych uwzględnić odpisy amortyzacyjne dokonane przed dniem połączenia przez spółkę X. od przedmiotowej wartości firmy.

Podsumowując, naszym zdaniem, spółka P. jako spółka przejmująca po przejęciu spółki X. powinna móc kontynuować amortyzację wartości firmy powstałej w związku z nabyciem przez spółkę X. przedsiębiorstwa od osoby fizycznej z uwzględnieniem dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez X..

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.