IPPB3/423-538/11-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
- w zakresie zasady określenia wartości początkowej składników majątkowych (w szczególności zarejestrowanych znaków towarowych) wniesionych do Spółki aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2011 r. (data wpływu 27 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zasady określenia wartości początkowej składników majątkowych (w szczególności zarejestrowanych znaków towarowych) wniesionych do Spółki aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zasady określenia wartości początkowej składników majątkowych (w szczególności zarejestrowanych znaków towarowych) wniesionych do Spółki aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (T.) (dalej „T.”) jest jednym z operatorów telewizji kablowej w Polsce. Dostarcza usługi telewizji cyfrowej, Internet i telefonię do abonentów w sześciu miastach Polski. W związku z prowadzoną działalnością T. uzyskała prawa ochronne (o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) na znaki towarowe, w szczególności:

Prawo ochronne na znak słowno-graficzny „T. ” na następujące klasy towarowe:

 • usługi telewizji kablowej, rozprowadzanie i rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi przesyłania sygnału łączności internetowej;
 • produkcję filmów, produkcję programów telewizyjnych i radiowych, rozrywkę telewizyjną i radiową; Prawo ochronne na znak słowny.

Wymienione powyżej dwa prawa ochronne zostały wytworzone we własnym zakresie. W związku z tym nie zostały wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych T. i nie podlegały amortyzacji.

Ze względu na istotne znaczenie znaków towarowych dla działalności T., która działa na rynku konsumenckim, T. zamierza dokonać restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej T. W pierwszej kolejności T. planuje przekształcić istniejący Dział Wizerunku i Promocji w Dział Wizerunku i Promocji oraz Zarządzania Własnością Intelektualną („dalej „Dział”) w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie organizacyjne, majątkowe i zadaniowe Działu.

Zadania Działu będą następujące:

 • Podejmowanie działań mających na celu promowanie wizerunku T. i znaków towarowych oraz wzrost ich wartości rynkowej, w szczególności zarządzanie działalnością marketingową, rekomendowanie do zarządu T. strategii marketingowych, zlecanie reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej;
 • Ochrona prawna istniejących znaków towarowych oraz zapewnienie ochrony prawnej wszelkim nowym znakom towarowym, w szczególności prowadzenie postępowania rejestracyjnego przed Urzędem Patentowym bądź nadzór nad postępowaniem rejestracyjnym w przypadku jego zlecenia kancelarii zewnętrznej;
 • W przypadku korzystania z kancelarii zewnętrznych przeprowadzenie działań mających na celu wybór najkorzystniejszej oferty na prowadzenie postępowania rejestracyjnego;
 • Świadczenie usług promocji i marketingu oraz doradztwa w tym zakresie na rzecz spółek z grupy
 • Zlecanie drukowania publikacji skierowanych do abonentów T. (w szczególności magazynów abonenta, kalendarzy i biuletynów) i sprzedaż powierzchni reklamowej dostępnej w tych publikacjach;
 • Udzielanie licencji na korzystanie ze znaku towarowego innym spółkom z grupy, jeżeli znajdzie to uzasadnienie ekonomiczne (tj. jeżeli spółki te będą faktycznie korzystały ze znaku towarowego i osiągały z tego tytułu wymierne korzyści ekonomiczne m. in. w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży).

Zadaniami działu będzie kierował Dyrektor Działu. Dyrektor będzie dysponował niezależnością decyzyjną i będzie odpowiadał bezpośrednio przed Zarządem T. . Dyrektor Działu w realizacji zadań będzie korzystał z pomocy osób zatrudnionych w dziale (w szczególności osób zatrudnionych na umowę o pracę) lub z usług podmiotów zewnętrznych (outsourcing).

Wyodrębnienie działu będzie miało charakter zarówno faktyczny, jak również formalny, tj. zostanie podjęta uchwała Zarządu T. w sprawie utworzenia Działu i nadania mu opisanych powyżej kompetencji.

Działu będą przypisane w szczególności następujące składniki materialne i niematerialne:

 • Wyposażenie biurowe (meble, w tym biurka, szafki, fotele, szafy, kontenery) oraz środki trwałe (komputery i inny sprzęt elektroniczny);
 • Prawa ochronne na znaki towarowe;
 • Licencje na oprogramowanie, w tym oprogramowanie komputerowe;
 • Umowy funkcjonalnie związane z Działem, w szczególności dotyczące nabycia usług poligraficznych i reklamowych oraz usług promocji i marketingu;
 • Należności wynikające w szczególności z tytułu świadczonych usług promocji i marketingu;
 • Zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem, w szczególności wynikające z zakupionych usług poligraficznych i reklamowych;
 • Dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu, włącznie z materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Dział działalności.

Wyodrębnione w ten sposób składniki materialne i niematerialne Działu będą stanowiły zespół składników zdolny do realizacji opisanych powyżej zadań.

Wnioskodawca planuje dokonać aportu Działu (wraz z jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa do I. Sp. z o.o. (dalej „Spółka”, „Wnioskodawca”). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziłyby w szczególności prawa ochronne do znaków towarowych. W zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Spółka wyda T. swoje udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego.

Celem aportu Działu jest między innymi rozdzielenie własności intelektualnej (znaków towarowych) od działalności operacyjnej T. , która ma inną specyfikę oraz wiąże się z szeregiem ryzyk gospodarczych. Spółka po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność w zakresie doradztwa marketingowego i promocji oraz w zakresie udostępniania znaków towarowych na podstawie licencji spółkom z Grupy T., w tym T.

Spółka została założona 2 grudnia 2010 r. i rozpoczęła prowadzenie działalności w grudniu 2010 r. Spółka wybrała rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, tj. rok trwający od 1 grudnia do 30 listopada, o czym poinformowała naczelnika właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie.

Planowane jest, że Spółka otrzyma aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa w pierwszym roku podatkowym Spółki tj. nie później niż 30 listopada 2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania
 1. Czy Spółka podlega regulacjom Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r. do końca swojego pierwszego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011 r.), w tym także w odniesieniu do podatkowych skutków otrzymania przez Spółkę do dnia 30 listopada 2011r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu - zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych T., zgodnie z treścią art. 10 i 12 Ustawy zmieniającej ustawę CIT...
 2. Czy Spółka powinna ustalić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych tego podmiotu...
 3. Czy jeżeli w wyniku wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej praw do znaków towarowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport, według ich wartości rynkowej...
 4. Czy spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT...
 5. Czy zmiana umowy spółki (podwyższenie kapitału) związana z wniesieniem aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega PCC na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) Ustawy PCC...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Odnośnie zagadnienia zawartego w pytaniu nr 5, dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych wydana zostanie odrębna interpretacja.

Stanowisko Wnioskodawcy

1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy zmieniającej ustawę CIT „podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 <Ustawa CIT>, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (...)”. Przepis powyższy wskazuje dwie przesłanki, których wystąpienie warunkuje stosowanie do końca przyjętego przez Spółkę roku podatkowego przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. (i) rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy i (ii) rozpoczęcie roku podatkowego przed 1 stycznia 2011 r.

Ponieważ rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego (czyli jest inny niż rok kalendarzowy) i rozpoczął się 2 grudnia 2010 r. (czyli przed 1 stycznia 2011r.), na podstawie art. 12 Ustawy zmieniającej ustawę CIT, obydwa wyżej wskazane warunki należy uznać za spełnione w stosunku do Spółki.

Wobec tego Spółka podlega regulacjom Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. do końca swojego pierwszego roku podatkowego (tj. do 30 listopada 2011r.), w tym także w odniesieniu do podatkowych skutków otrzymania przez Spółkę do dnia 30 listopada 2011 r. wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami przedmiotu takiego wkładu - zarówno wprowadzonych jak i nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych T.

Dalsze odwołania do przepisów Ustawy CIT dotyczą więc przepisów tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2010 r.

2.

Zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, „w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego

Zgodnie z art. 16g ust. 10a Ustawy CIT, przedstawiony powyżej ust. 9 „stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10”.

Biorąc pod uwagę brzmienie art. 16g ust. 10a Ustawy CIT. ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest uzależnione od tego, czy były one ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

W przypadku, gdy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa były wprowadzone do ewidencji podmiotu wnoszącego aport, należy stosować przepis art. 16g ust. 9 Ustawy CIT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa i ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych T. należy ustalić w wysokości wartości początkowej wynikającej z tej ewidencji (zasada kontynuacji).

3.

Zgodnie z przepisem art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji stanowią prawa określone w Ustawie PWP.

Jak stanowi art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm., (dalej „Ustawa PWP”), znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 121, art. 153 Ustawy PWP). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 Ustawy PWP).

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, na które udzielone zostało prawo ochronne, należy uznać za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu Ustawy CIT. W konsekwencji, przedmiot amortyzacji stanowić będzie de facto prawo ochronne do znaku towarowego.

Jednocześnie, zgodnie z powołanym powyżej art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT, amortyzacji podatkowej podlegać będą wyłącznie znaki towarowe spełniające łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte przez podatnika na własność;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania;
 • okres ich używania jest dłuższy niż rok;
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zorganizowana część przedsiębiorstwa, wyodrębniona w ramach T. jako Dział, zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny do Spółki. Ze względu na fakt, iż w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wchodzić prawa do znaków towarowych, Spółka dokona nabycia tych praw wydając T. udziały w zamian za wniesioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Ponadto, w chwili otrzymania aportu, znaki towarowe będą nadawać się do gospodarczego używania przez Spółkę. Obecnie są one bowiem używane przez T., natomiast od momentu dokonania aportu zostaną one oddane przez Spółkę do używania na podstawie umów licencyjnych innym podmiotom z Grupy T. .

Także przewidywany okres używania praw do znaków towarowych jest dłuższy niż rok. Spółka zamierza zawrzeć długoterminowe umowy licencyjne z podmiotami z Grupy T. na korzystanie ze znaków towarowych.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, prawa ochronne do znaków towarowych wniesione aportem do Spółki będą spełniały wszystkie wskazane powyżej warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej. Kluczową kwestią jest w związku z tym określenie ich wartości początkowej dla celów amortyzacji.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT, „w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy”

Zgodnie z art. 16g ust. 10a Ustawy CIT, w razie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, które u podmiotu wnoszącego aport nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określa się stosując odpowiednio art. 16g ust. 10 Ustawy CIT.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT, łączną wartość początkową tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych określa się w następujący sposób:

 • jako sumę ich wartości rynkowych - w przypadku powstania dodatniej wartości firmy;
 • jako różnicę pomiędzy ceną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W konsekwencji, w razie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • w wyniku aportu powstała dodatnia wartość firmy, tj. dodatnia różnica między nominalną wartością udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład ustaloną na dzień ich wniesienia;
 • składniki majątku wchodzące w skład aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Prawa ochronne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego z T. do Spółki nie były, ani nie zostaną do dnia wniesienia ich aportem, wprowadzone do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych T. i tym samym nie będą przez T. amortyzowane.

A zatem, aby Spółka mogła ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych wniesionych aportem dla celów podatkowych według ich wartości rynkowej, konieczne jest powstanie w wyniku transakcji dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez T. do Spółki powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, wartość początkową dla celów amortyzacji w Spółce praw do znaków towarowych, które wejdą w skład aportu, a nie były ujawnione w ewidencji T. , należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. W analizowanym przypadku będzie to wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez podmiot uprawniony do wykonywania wycen wartości niematerialnych i prawnych.

Podobne stanowisko w sprawie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Warto również zacytować opinię Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażoną w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 roku, sygn. IPPB5/423-112/09-2/MB: „w sytuacji, gdy składnik aportu nie był wprowadzony do ewidencji podmiotu wnoszącego aport - jego wartość początkową ustala się według zasad przewidzianych w art. 16g ust. 10 ustawy CIT. Mając powyższe na uwadze, w przypadku praw do znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji Spółki wnoszącej aport, Spółka otrzymująca aport będzie uprawniona do wykazania takich składników majątku, ustalenia ich wartości oraz ich amortyzacji dla celów podatkowych stosownie do treści powyższego przepisu. W związku z tym, aby ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, należy wyliczyć wartość firmy. (...) W przypadku, gdy z powyższego wyliczenia uzyska się dodatnią wartość firmy, wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji spółki aportującej stanowić będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień wniesienia wkładu.

Ponadto Spółka wskazuje, iż stanowisko takie, w odniesieniu do spółek założonych w grudniu 2010 r., które wybrały rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy, trwający od grudnia do listopada, potwierdza m. in. indywidualne interpretacje Ministra Finansów, wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw do znaków towarowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej.

4.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, co do zasady, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT, wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie praw do zarejestrowanych znaków towarowych będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W związku z tym, dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych bez znaczenia będzie data przerejestrowania praw do zarejestrowanych znaków towarowych z T. na Spółkę.

Zgodnie z art. 162 Ustawy PWP prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 62 ust 2 tej ustawy, przeniesienie prawa do znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez T. zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki nastąpi w formie aktu notarialnego. W konsekwencji, skuteczne przeniesienie prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w chwili zawarcia aktu notarialnego.

Należy zauważyć, iż wprawdzie w art. 67 ust. 3 Ustawy PWP stwierdzono, że przeniesienie patentu (a w tym przypadku praw do znaków towarowych) staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego Niemniej jednak, zdaniem Spółki, przepis ten nie reguluje kwestii momentu, od którego następuje gospodarcze wykorzystanie prawa do znaku towarowego, a jedynie moment od którego będzie Spółce przysługiwała ochrona na prawa do znaków towarowych wobec osób trzecich.

Podobne stanowisko w sprawie zajął Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów w piśmie „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu, „jeżeli w związku z wniesieniem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo przed formą pisemną, to w takim przypadku dochodzi także do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do tego znaku czyli nabycie tego prawa. (...) Skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 updop amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie własności przemysłowej, to w konsekwencji spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego.

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 6 czerwca 2008 r. (sygn. IPPB3/423-411/08-4/MS) oraz z dnia 3 czerwca 2009 (sygn. IPPB5/423-112/09-2/MB).

Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.