Wartość firmy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość firmy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
wrz

Istota:

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej wartości firmy podlegającej amortyzacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W tej sytuacji, przejęte długi nie mogą ponownie pomniejszać wartości składników majątkowych przy ustalaniu dodatniej wartości firmy. W ocenie Spółki, wartość firmy powinna być skalkulowana z uwzględnieniem długów funkcjonalnych, zaś sposób ujęcia tych długów przy obliczaniu wartości firmy może odbyć się na dwa alternatywne sposoby: poprzez pomniejszenie wartości składników majątkowych o równowartość długów (jeśli ich wartość nie została uwzględniona w cenie nabycia, której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT), lub poprzez uwzględnienie równowartości długów w cenie nabycia (zwiększenie). W konsekwencji, jeżeli Długi Funkcjonalne zostały uwzględnione w cenie nabycia przedsiębiorstwa, nie mogą one pomniejszać wartości składników majątkowych, gdyż długi wpływałyby podwójnie na koszty uzyskania przychodów, a w konsekwencji na zawyżenie wartości dodatniej firmy. Reasumując, uwzględnienie wartości Długów Funkcjonalnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w cenie nabycia ZCP powoduje, iż nie powinny one pomniejszać wartości składników majątkowych, o których mowa w art. 4a pkt 2 ustawy o CIT. W konsekwencji wartość Długów Funkcjonalnych powinna zostać uwzględniona w kalkulacji podlegającej amortyzacji wartości firmy powstałej w wyniku nabycia ZCP, z uwagi na fakt iż długi te zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 16g ust. 3 ustawy o CIT W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
15
kwi

Istota:

Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości firmy

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uwagi oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe wartość początkową wartości firmy należy ustalić w następujący sposób: wartość firmy równa się cena nabycia (aktywa minus przejęte długi), gdzie: cena nabycia - cena nabycia ZCP ustalona z uwzględnieniem art. 16g ust. 3 oraz 5 ustawy o PDOP, aktywa - wartość rynkowa aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, przejęte długi - wartość rynkowa długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostaną uwzględnione w cenie nabycia. Tym samym w przypadku nabycia browaru za cenę przewyższającą łączną wartość wszystkich nabytych składników majątkowych tej zorganizowanej części u Wnioskodawcy pojawi się dodatnia wartość początkowa firmy. Wspomniana wartość powinna zostać ustalona jako różnica między ceną nabycia ZCP, a wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionej ZCP. Mając na uwadze, że warunki planowanej transakcji zostaną ustalone na poziomie rynkowym przez dwa niezależne od siebie podmioty Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia dodatniej wartości firmy, jako wartości początkowej wartość niematerialnej i prawnej, o której mowa w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o PDOP.

2018
10
sty

Istota:

Czy transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Spółka chciałaby potwierdzić, iż wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych - dwóch dodatnich wartości firmy (tzw. goodwill) stanowić będzie dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia danego przedsiębiorstwa a przyjętą na dzień kupna wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Spółka chciałaby potwierdzić, iż wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych - dwóch dodatnich wartości firmy (tzw. goodwill) stanowić będzie dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia danego przedsiębiorstwa a przyjętą na dzień kupna wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa? Zdaniem Wnioskodawcy odnośnie pytania pierwszego, transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych. W myśl art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, amortyzacji podlega również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający, wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

2016
23
cze

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien w przedmiotowej sytuacji obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) (zdarzenie przyszłe)

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej ustalenia: czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie się składać ustalona w umowie Cena Transakcyjna, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość Kosztów Doradztwa, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość Opłat Notarialnych jest prawidłowe, sposobu, w jaki Wnioskodawca powinien obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, sposobu, w jaki powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej jest nieprawidłowe.

2016
23
cze

Istota:

Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) (zdarzenie przyszłe)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, należy przyjąć ich wartość rynkową pomniejszoną o długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, w szczególności o Zobowiązania Leasingowe. Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, w przypadku nabycia ZCP i wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość początkową ŚT i WNiP ustala się jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Przez wartość składników majątkowych należy rozumieć ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H.

2016
22
cze

Istota:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien w przedmiotowej sytuacji obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) (stan faktyczny)

Fragment:

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej ustalenia: czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych jest prawidłowe, sposobu, w jaki Wnioskodawca powinien obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, sposobu, w jaki powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej jest nieprawidłowe.

2016
22
cze

Istota:

Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) (stan faktyczny)

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, należy przyjąć ich wartość rynkową pomniejszoną o długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, w szczególności o Zobowiązania Leasingowe. Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, w przypadku nabycia ZCP i wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość początkową ŚT i WNiP ustala się jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Przez wartość składników majątkowych należy rozumieć ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H.

2015
25
lis

Istota:

1. Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej:
i. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, w wysokości równej sumie ich wartości rynkowej;
ii. Wartości firmy w wysokości równej dodatniej różnicy między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, z dnia kupna?
2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od ustalonej w powyższy sposób Wartości firmy?

Fragment:

Dodatnia wartość firmy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 16c pkt 4 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, może podlegać amortyzacji. Przyjmując, iż kupno przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) niezależnie od ustalenia nowej wartości firmy skutkowałoby nabyciem istniejącej już wartości firmy, podmiot kupujący przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) wykazałby w bilansie i byłby uprawniony byłby do amortyzacji obydwu wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, co w oczywisty sposób zaprzecza definicji wartości firmy (w jednym przedsiębiorstwie może być tylko jedna wartość firmy). Z tego powodu za spójny z całokształtem przepisów ustawy o PDOP wydaje się wniosek, iż Wnioskodawca kupując przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) ustali nową Wartość firmy. Natomiast Pierwotna wartość firmy nie zostanie objęta zakresem stosowania art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP. Ustalona w powyższy sposób suma wartości rynkowej ŚT/WNiP, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy będzie stanowiła ich łączną wartość początkową, jaką powinien przyjąć Wnioskodawca. Wartość firmy Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy (...)

2015
25
lis

Istota:

1. Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej:
i. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, w wysokości równej sumie ich wartości rynkowej;
ii. Wartości firmy w wysokości równej dodatniej różnicy między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, z dnia kupna?
2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od ustalonej w powyższy sposób Wartości firmy?

Fragment:

Dodatnia wartość firmy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 16c pkt 4 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, może podlegać amortyzacji. Przyjmując, iż kupno przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) niezależnie od ustalenia nowej wartości firmy skutkowałoby nabyciem istniejącej już wartości firmy, podmiot kupujący przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) wykazałby w bilansie i byłby uprawniony byłby do amortyzacji obydwu wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, co w oczywisty sposób zaprzecza definicji wartości firmy (w jednym przedsiębiorstwie może być tylko jedna wartość firmy). Z tego powodu za spójny z całokształtem przepisów ustawy o PDOP wydaje się wniosek, iż Wnioskodawca kupując przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) ustali nową Wartość firmy. Natomiast Pierwotna wartość firmy nie zostanie objęta zakresem stosowania art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP. Ustalona w powyższy sposób suma wartości rynkowej ŚT/WNiP, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy będzie stanowiła ich łączną wartość początkową, jaką powinien przyjąć Wnioskodawca. Wartość firmy Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy (...)

2015
20
lis

Istota:

Wnioskodawca jako wspólnik spółek komandytowych nie będą mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, która powstała w momencie aportu przez spółkę kapitałową przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej.

Fragment:

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, nabycie przez sp. k. przedsiębiorstwa lub ZCP może nastąpić za cenę wyższą od wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a zatem wystąpi dodatnia wartość firmy. Mając powyższe na uwadze, Wspólnik sp. k. będzie mógł amortyzować wartość firmy jako wartość niematerialną i prawną powstałą na etapie aportu przedsiębiorstwa do SKA oraz wartość firmy wykreowaną na etapie sprzedaży przedsiębiorstwa lub ZCP do sp. k. Wartością początkową wartości firmy będzie wartość wskazana w księgach SKA, bowiem aport SKA został przeprowadzony na postawie stosownej wyceny (w wartości rynkowej). A zatem wartość początkowa wartości firmy odpowiadała jej wartości rynkowej na moment aportu, ewentualna zmiana wartości składników, które tworzą wartości firmy pomiędzy dniem aportu a dniem sprzedaży będzie odzwierciedlona w nowej wartości firmy powstałej na moment sprzedaży. Ponadto, zgodnie z art. 22b ust. 2 pkt 2 lit a) UPDOF, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze kupna możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, która w takim przypadku stanowi osobną wartość niematerialną i prawną. Wartość początkową wartości firmy określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie powyżej (na podstawie art. 22g ust. 2 UPDOF) W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zostało również wskazane, że nabycie przez sp. k. przedsiębiorstwa lub ZCP może nastąpić za cenę równą wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP a zatem nie wystąpi dodatnia wartość firmy.