Wartość firmy | Interpretacje podatkowe

Wartość firmy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość firmy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Spółka chciałaby potwierdzić, iż wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych - dwóch dodatnich wartości firmy (tzw. goodwill) stanowić będzie dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia danego przedsiębiorstwa a przyjętą na dzień kupna wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 Spółka chciałaby potwierdzić, iż wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych - dwóch dodatnich wartości firmy (tzw. goodwill) stanowić będzie dodatnia różnica pomiędzy ceną nabycia danego przedsiębiorstwa a przyjętą na dzień kupna wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa? Zdaniem Wnioskodawcy odnośnie pytania pierwszego, transakcja sprzedaży składników majątkowych (zespołów majątkowych), wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego, stanowić będzie nabycie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania wartości firmy oraz na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT do amortyzacji wartości firmy (tzw. goodwill) każdego z nabytych zespołów majątkowych. W myśl art. 16b ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, amortyzacji podlega również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania, wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający, wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
2018
10
sty

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien w przedmiotowej sytuacji obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej ustalenia: czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie się składać ustalona w umowie Cena Transakcyjna, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość Kosztów Doradztwa, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość Opłat Notarialnych jest prawidłowe, sposobu, w jaki Wnioskodawca powinien obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, sposobu, w jaki powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, będzie składać się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej jest nieprawidłowe.
2016
23
cze

Istota:
Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) (zdarzenie przyszłe)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, należy przyjąć ich wartość rynkową pomniejszoną o długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, w szczególności o Zobowiązania Leasingowe. Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, w przypadku nabycia ZCP i wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość początkową ŚT i WNiP ustala się jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Przez wartość składników majątkowych należy rozumieć ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H.
2016
23
cze

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien w przedmiotowej sytuacji obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)Czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 8) (stan faktyczny)
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej ustalenia: czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się ustalona w umowie Cena Transakcyjna, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość zwrotu Pomocy Publicznej, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Kosztów Doradztwa, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość Opłat Notarialnych jest prawidłowe, sposobu, w jaki Wnioskodawca powinien obliczyć wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, sposobu, w jaki powinien ustalić łączną wartość początkową ŚT i WNiP ZCP w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, czy w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy na Cenę Nabycia w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 w zw. z ust. 3 i 5 ustawy o CIT, składa się również wartość naliczonych do dnia przyjęcia do używania wchodzących w skład ZCP środków trwałych i WNiP do używania odsetek od zwrotu Pomocy Publicznej jest nieprawidłowe.
2016
22
cze

Istota:
Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) (stan faktyczny)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Jaką wartość należy przyjąć w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wystąpienia ujemnej wartości firmy, jako wartość Składników Majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, należy przyjąć ich wartość rynkową pomniejszoną o długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, w szczególności o Zobowiązania Leasingowe. Zgodnie z art. 16g ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT, w przypadku nabycia ZCP i wystąpienia tzw. ujemnej wartości firmy, wartość początkową ŚT i WNiP ustala się jako różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi. Przez wartość składników majątkowych należy rozumieć ich wartość rynkową – taki pogląd podziela m.in. S. Krempa w „ Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części - podatki dochodowe ”, wydawnictwo C.H.
2016
22
cze

Istota:
1. Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej:
i. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, w wysokości równej sumie ich wartości rynkowej;
ii. Wartości firmy w wysokości równej dodatniej różnicy między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, z dnia kupna?
2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od ustalonej w powyższy sposób Wartości firmy?
Fragment:
Dodatnia wartość firmy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 16c pkt 4 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, może podlegać amortyzacji. Przyjmując, iż kupno przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) niezależnie od ustalenia nowej wartości firmy skutkowałoby nabyciem istniejącej już wartości firmy, podmiot kupujący przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) wykazałby w bilansie i byłby uprawniony byłby do amortyzacji obydwu wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, co w oczywisty sposób zaprzecza definicji wartości firmy (w jednym przedsiębiorstwie może być tylko jedna wartość firmy). Z tego powodu za spójny z całokształtem przepisów ustawy o PDOP wydaje się wniosek, iż Wnioskodawca kupując przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) ustali nową Wartość firmy. Natomiast Pierwotna wartość firmy nie zostanie objęta zakresem stosowania art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP. Ustalona w powyższy sposób suma wartości rynkowej ŚT/WNiP, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy będzie stanowiła ich łączną wartość początkową, jaką powinien przyjąć Wnioskodawca. Wartość firmy Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy (...)
2015
25
lis

Istota:
1. Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej:
i. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, w wysokości równej sumie ich wartości rynkowej;
ii. Wartości firmy w wysokości równej dodatniej różnicy między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, z dnia kupna?
2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od ustalonej w powyższy sposób Wartości firmy?
Fragment:
Dodatnia wartość firmy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 16c pkt 4 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, może podlegać amortyzacji. Przyjmując, iż kupno przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) niezależnie od ustalenia nowej wartości firmy skutkowałoby nabyciem istniejącej już wartości firmy, podmiot kupujący przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) wykazałby w bilansie i byłby uprawniony byłby do amortyzacji obydwu wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, co w oczywisty sposób zaprzecza definicji wartości firmy (w jednym przedsiębiorstwie może być tylko jedna wartość firmy). Z tego powodu za spójny z całokształtem przepisów ustawy o PDOP wydaje się wniosek, iż Wnioskodawca kupując przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) ustali nową Wartość firmy. Natomiast Pierwotna wartość firmy nie zostanie objęta zakresem stosowania art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP. Ustalona w powyższy sposób suma wartości rynkowej ŚT/WNiP, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy będzie stanowiła ich łączną wartość początkową, jaką powinien przyjąć Wnioskodawca. Wartość firmy Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy (...)
2015
25
lis

Istota:
Wnioskodawca jako wspólnik spółek komandytowych nie będą mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, która powstała w momencie aportu przez spółkę kapitałową przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej.
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, nabycie przez sp. k. przedsiębiorstwa lub ZCP może nastąpić za cenę wyższą od wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a zatem wystąpi dodatnia wartość firmy. Mając powyższe na uwadze, Wspólnik sp. k. będzie mógł amortyzować wartość firmy jako wartość niematerialną i prawną powstałą na etapie aportu przedsiębiorstwa do SKA oraz wartość firmy wykreowaną na etapie sprzedaży przedsiębiorstwa lub ZCP do sp. k. Wartością początkową wartości firmy będzie wartość wskazana w księgach SKA, bowiem aport SKA został przeprowadzony na postawie stosownej wyceny (w wartości rynkowej). A zatem wartość początkowa wartości firmy odpowiadała jej wartości rynkowej na moment aportu, ewentualna zmiana wartości składników, które tworzą wartości firmy pomiędzy dniem aportu a dniem sprzedaży będzie odzwierciedlona w nowej wartości firmy powstałej na moment sprzedaży. Ponadto, zgodnie z art. 22b ust. 2 pkt 2 lit a) UPDOF, w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP w drodze kupna możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy, która w takim przypadku stanowi osobną wartość niematerialną i prawną. Wartość początkową wartości firmy określa się zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie powyżej (na podstawie art. 22g ust. 2 UPDOF) W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego zostało również wskazane, że nabycie przez sp. k. przedsiębiorstwa lub ZCP może nastąpić za cenę równą wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP a zatem nie wystąpi dodatnia wartość firmy.
2015
20
lis

Istota:
1. Czy w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia wartości początkowej:i. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, w wysokości równej sumie ich wartości rynkowej;ii. Wartości firmy w wysokości równej dodatniej różnicy między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy, z dnia kupna?2. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodu od ustalonej w powyższy sposób Wartości firmy?
Fragment:
Dodatnia wartość firmy przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 16c pkt 4 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, może podlegać amortyzacji. Przyjmując, iż kupno przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) niezależnie od ustalenia nowej wartości firmy skutkowałoby nabyciem istniejącej już wartości firmy, podmiot kupujący przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) wykazałby w bilansie i byłby uprawniony byłby do amortyzacji obydwu wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, co w oczywisty sposób zaprzecza definicji wartości firmy (w jednym przedsiębiorstwie może być tylko jedna wartość firmy). Z tego powodu za spójny z całokształtem przepisów ustawy o PDOP wydaje się wniosek, iż Wnioskodawca kupując przedsiębiorstwo (jego zorganizowaną część) ustali nową Wartość firmy. Natomiast Pierwotna wartość firmy nie zostanie objęta zakresem stosowania art. 16g ust. 10 ustawy o PDOP. Ustalona w powyższy sposób suma wartości rynkowej ŚT/WNiP, z wyjątkiem Pierwotnej wartości firmy będzie stanowiła ich łączną wartość początkową, jaką powinien przyjąć Wnioskodawca. Wartość firmy Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy (...)
2015
13
lis

Istota:
Czy po przejęciu przez Spółkę P. jako spółki przejmującej Spółki X. jako spółki przejmowanej, Spółka P. będzie mogła kontynuować amortyzację podatkową wartości firmy powstałej w związku z wcześniejszym nabyciem przez Spółkę X. przedsiębiorstwa od osoby fizycznej, z uwzględnieniem metod amortyzacji i dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez X.?
Fragment:
Niewątpliwie w związku z połączeniem na spółkę przejmowaną przejdzie zarówno przedsiębiorstwo nabyte przez spółkę X., a także uzyskana w związku z tym przez spółkę X. wartość firmy. W orzecznictwie często określa się, że nie może być przedmiotem amortyzacji wartość firmy powstała w związku z przejęciem spółki przejmowanej. Przejęcie spółki przejmowanej niewątpliwie skutkuje przeniesieniem przedsiębiorstwa na spółkę przejmującą, niemniej jednak katalog przypadków uzasadniających amortyzację wartości firmy został przez ustawodawcę określony precyzyjnie, o czym była mowa powyżej. Należy jednak mieć na uwadze, że w omawianym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z amortyzacją wartości firmy powstałej w związku z przejęciem przedsiębiorstwa spółki X., ale z sytuacją, w której dojdzie do przejęcia w drodze sukcesji uniwersalnej przez spółkę P. wartości firmy powstałej wcześniej, tj. w związku z zakupem przedsiębiorstwa od osoby fizycznej przez spółkę X.. Spółka P. będzie zatem kontynuowała amortyzację zapoczątkowaną przez spółkę X. i nie dokona rozpoznania nowej wartości firmy w związku z przejęciem spółki X.. W orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, że spółka przejmująca może kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającej z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki przejmowanej.
2015
13
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.