IBPB-1-1/4510-181/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie powstania tzw. dodatniej wartości firmy, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa
IBPB-1-1/4510-181/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. wartość dodatnia firmy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania tzw. dodatniej wartości firmy, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania tzw. dodatniej wartości firmy, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w wyniku transakcji kupna-sprzedaży. Nabyte przez Spółkę przedsiębiorstwo jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Suma wartości rynkowych poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa jest mniejsza niż cena, jaka została uiszczona za przedsiębiorstwo. W wyniku sprzedaży powstanie tzw. wartość firmy, stanowiąca różnicę między ceną nabycia przedsiębiorstwa a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Powstała w ten sposób wartość firmy będzie wyłącznie kategorią prawa bilansowego (art. 33 ust. 4 ustawy o rachunkowości) i podatkowego (art. 16b ust. 2 pkt 2 i art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i nie będzie stanowić prawa majątkowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę zorganizowanego przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

(ww. pytanie oznaczono we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez Spółkę przedsiębiorstwa od Zbywcy powstanie dodatnia wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 16g ust. 2 ww. ustawy w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie regulacja stanowiąca, iż wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z art. 16g ust. 3 i 5 ww. ustawy, a wartością rynkową z dnia kupna składników majątkowych wchodzących w skład zakupionego przedsiębiorstwa.

Zatem do powstania wartości firmy niezbędne jest, aby:

 • przedmiotem transakcji było przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, oraz aby
 • nabycie nastąpiło w drodze kupna.

Ponieważ przeprowadzona transakcja nabycia przedsiębiorstwa przez Spółkę spełnia powyższe kryteria ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wiec skutkuje to powstaniem wartości firmy w myśl tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej jako: KC), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 432 § 1 KC, przedsiębiorca działa pod firmą, natomiast w myśl art. 435 § 1 KC, firmą osoby prawnej jest jej nazwa.

Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: updop), amortyzacji podlega, z zastrzeżeniem art. 16c, wartość firmy, jeżeli wartość taka powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w drodze kupna, zwana także wartością niematerialną i prawną. W myśl art. 16c pkt 4, amortyzacji nie podlega wartość firmy, jeśli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2. Stosownie do art. 16g ust. 2 updop wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Spółka), będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w wyniku transakcji kupna-sprzedaży. Nabyte przez Spółkę przedsiębiorstwo jest wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. Suma wartości rynkowych poszczególnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa jest mniejsza niż cena, jaka została uiszczona za przedsiębiorstwo.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w przedstawionym stanie faktycznym doszło do powstania wartości firmy, stanowiącej wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a updop.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

amortyzacja
ITPB1/4511-937/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

wartość dodatnia firmy
IBPBI/2/423-788/11/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.