Wartość dodatnia firmy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość dodatnia firmy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
14
lut

Istota:

Czy w związku z nabyciem przez Spółkę przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy, o której mowa w art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „ KC ”), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 432 § 1 KC, przedsiębiorca działa pod firmą, natomiast w myśl art. 435 § 1 KC, firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”), amortyzacji podlega, z zastrzeżeniem art. 16c, wartość firmy, jeżeli wartość taka powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w drodze kupna, zwana także wartością niematerialną i prawną.

2016
3
lut

Istota:

W zakresie powstania tzw. dodatniej wartości firmy, w związku z nabyciem przedsiębiorstwa

Fragment:

Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 432 § 1 KC, przedsiębiorca działa pod firmą, natomiast w myśl art. 435 § 1 KC, firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: updop), amortyzacji podlega, z zastrzeżeniem art. 16c, wartość firmy, jeżeli wartość taka powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa w drodze kupna, zwana także wartością niematerialną i prawną.

2012
31
sty

Istota:

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2010 roku, którą Spółka będzie zobowiązana stosować w pierwszym roku podatkowym, w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT będzie ona uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych, które nie były wykazane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika (uwzględniając znaki towarowe nabyte w ramach przedsiębiorstwa przez Spółkę Dzieloną, które zostały ujęte w kalkulacji wartości firmy), a wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonej do Spółki dla celów amortyzacji podatkowej według ich wartości rynkowej?

Fragment:

Przepisy updop przewidują więc wystąpienie dwóch sytuacji związanych z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a mianowicie: przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (powstaje wówczas wartość dodatnia firmy), oraz przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów nie jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa (wówczas nie wystąpi wartość dodatnia firmy). Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki. W analizowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z wniesieniem do Spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wystąpi dodatnia wartość firmy, tj. nadwyżka nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcowi nad rynkową wartością składników majątkowych wchodzących w skład otrzymanego aportu.

2011
3
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub ZCP powstanie dodatnia wartość firmy, w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.) uprawniona do ustalenia wartości początkowej Składników Majątkowych, będących elementem składowym ZCP lub przedsiębiorstwa nabytych tytułem wkładu niepieniężnego, według ich wartości rynkowej określonej w akcie notarialnym wniesienia wkładu niepieniężnego i dokonywania od wartości rynkowej tych Składników Majątkowych odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

IPPB5/423-112/09-2/MB , stwierdzając, że „ w sytuacji, gdy składnik aportu nie był wprowadzony do ewidencji podmiotu wnoszącego aport - jego wartość początkową ustala się według zasad przewidzianych w art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, w przypadku praw do znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji Spółki wnoszącej aport, Spółka otrzymująca aport będzie uprawniona do wykazania takich składników majątku, ustalenia ich wartości oraz ich amortyzacji dla celów podatkowych stosownie do treści powyższego przepisu. W związku z tym, aby ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, należy wyliczyć wartość firmy. (...) W przypadku, gdy z powyższego wyliczenia uzyska się dodatnią wartość firmy, wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji spółki aportującej stanowić będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień wniesienia wkładu ”. Spółka pragnie podkreślić, że powyższe uwagi zachowują aktualność w odniesieniu do przedstawionego przez nią zdarzenia przyszłego pomimo zmiany brzmienia Ustawy CIT obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. z zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w analizowanym przypadku.

2011
3
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub ZCP powstanie dodatnia wartość firmy, w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.) uprawniona do ustalenia wartości początkowej Składników Majątkowych, będących elementem składowym ZCP lub przedsiębiorstwa nabytych tytułem wkładu niepieniężnego, według ich wartości rynkowej określonej w akcie notarialnym wniesienia wkładu niepieniężnego i dokonywania od wartości rynkowej tych Składników Majątkowych odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

IPPB5/423-112/09-2/MB , stwierdzając, że „ w sytuacji, gdy składnik aportu nie był wprowadzony do ewidencji podmiotu wnoszącego aport - jego wartość początkową ustala się według zasad przewidzianych w art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, w przypadku praw do znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji Spółki wnoszącej aport, Spółka otrzymująca aport będzie uprawniona do wykazania takich składników majątku, ustalenia ich wartości oraz ich amortyzacji dla celów podatkowych stosownie do treści powyższego przepisu. W związku z tym, aby ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, należy wyliczyć wartość firmy. (...) W przypadku, gdy z powyższego wyliczenia uzyska się dodatnią wartość firmy, wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji spółki aportującej stanowić będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień wniesienia wkładu ”. Spółka pragnie podkreślić, że powyższe uwagi zachowują aktualność w odniesieniu do przedstawionego przez nią zdarzenia przyszłego pomimo zmiany brzmienia Ustawy CIT obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy nowelizującej, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. z zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w analizowanym przypadku.

2011
3
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub ZCP powstanie dodatnia wartość firmy, w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.) uprawniona do ustalenia wartości początkowej Składników Majątkowych, będących elementem składowym ZCP lub przedsiębiorstwa nabytych tytułem wkładu niepieniężnego, według ich wartości rynkowej określonej w akcie notarialnym wniesienia wkładu niepieniężnego i dokonywania od wartości rynkowej tych Składników Majątkowych odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

W analizowanym przypadku, będzie to wartość rynkowa wynikająca z wyceny. Podobne stanowisko w sprawie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 czerwca 2009r., sygn. IPPB5/423-112/09-2/MB , stwierdzając, że „ w sytuacji, gdy składnik aportu nie był wprowadzony do ewidencji podmiotu wnoszącego aport - jego wartość początkową ustala się według zasad przewidzianych w art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, w przypadku praw do znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji Spółki wnoszącej aport, Spółka otrzymująca aport będzie uprawniona do wykazania takich składników majątku, ustalenia ich wartości oraz ich amortyzacji dla celów podatkowych stosownie do treści powyższego przepisu. W związku z tym, aby ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, należy wyliczyć wartość firmy. (...) W przypadku, gdy z powyższego wyliczenia uzyska się dodatnią wartość firmy, wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji spółki aportującej stanowić będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień wniesienia wkładu ”.

2011
3
gru

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży Rzeczy wniesionych aportem w ramach ZCP lub przedsiębiorstwa kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży Rzeczy będzie wartość nominalna wydanych w zamian udziałów nie wyższa niż wartość rynkowa Rzeczy ustalona na dzień wniesienia wkładu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku sprzedaży Rzeczy wniesionych aportem w ramach ZCP lub przedsiębiorstwa kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży Rzeczy będzie wartość nominalna wydanych w zamian udziałów nie wyższa niż wartość rynkowa Rzeczy ustalona na dzień wniesienia wkładu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Spółki, w przypadku sprzedaży Rzeczy wniesionych aportem w ramach ZCP lub przedsiębiorstwa kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży Rzeczy będzie wartość nominalna wydanych w zamian udziałów nie wyższa niż wartość rynkowa Rzeczy ustalona na dzień wniesienia wkładu. W odniesieniu do Rzeczy, niebędących środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w świetle art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztem uzyskania przychodu z ich sprzedaży byłaby wartość nominalna wydanych w zamian udziałów określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie wyższa niż wartość rynkowa wniesionych w zamian Rzeczy. Na poparcie swojego stanowiska Spółka pragnie wskazać, iż jest ono ugruntowane w piśmiennictwie organów podatkowych dotyczącym kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia składników majątkowych nabytych aportem. Tytułem przykładu wskazać można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 października 2009r., nr ITPB3/423-396d/09/DK , interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 lutego 2009r., nr ITPB3/423-652b/08/DK , pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 28 grudnia 2007r. znak BI/415-1070/07, zgodnie z którym „ w sytuacji, gdy spółka zbędzie aktywa, które Podatnik wniósł do niej jako wkład, w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów dotyczących takiej transakcji należy się odwołać do wartości w jakiej wyceniono wkład w umowie spółki ”.

2011
1
wrz

Istota:

Co stanowić będzie dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz Budynków otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku braku wprowadzenia Nieruchomości oraz Budynków do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy?

Fragment:

Przepisy updop w związku z nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przewidują wystąpienie dwóch sytuacji: przypadek w którym cena nabycia danego przedsiębiorstwa jest wyższa od sumy wartości składników majątkowych tego przedsiębiorstwa wówczas powstaje – wartość dodatnia firmy oraz przypadek, w którym cena nabycia przedsiębiorstwa jest niższa od sumy wartości składników majątkowych, gdzie nie wystąpi wartość dodatnia firmy. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, w przypadku gdy w skład przedsiębiorstwa, które zostanie wniesione do Spółki tytułem aportu będą wchodziły nieruchomości nieujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, niestanowiące również środków trwałych Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości oraz Budynków otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego będzie równy wartości Nieruchomości oraz Budynków, określonej w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego, nie przekraczającej wartości rynkowej Nieruchomości oraz Budynków z dnia dokonania aportu (nie wyższy niż wartość nominalna wydanych w zamian za te składniki udziałów). Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie nadmienia się, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydano odrębne interpretacje indywidualne.