Wartość celna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość celna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu zakupu towaru z firmy amerykańskiej i niemieckiej w przypadku gdy towar nie został przemieszczony na terytorium kraju, lecz poza terytorium Wspólnoty i gdy transport ten odbywa się na trasie UE-USA, zaś firma w USA na wartość wykonanych usług na tym towarze wystawia fakturę będącą podstawą rozliczenia podatku VAT z tytułu towaru sprowadzonego z USA ?

Fragment:

(...) związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. Każdy element dodany do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jest doliczany, z zastosowaniem art. 32 jedynie na podstawie obiektywnych i wymiernych danych. Z przytoczonych przepisów wynika, że przez import towarów rozumie się przywóz towarów spoza państw Wspólnoty na terytorium kraju. Podstawą opodatkowania jest wartość celna towarów powiększona o należne cło. Wartość celna towarów obejmuje m. in. wartość materiałów stanowiących część składową wwiezionych towarów oraz koszty transportu i ubezpieczenia tych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. Podstawę opodatkowania towarów poza w/w elementami powiększa się o koszty transportu i ubezpieczenia poniesione na terytorium kraju do pierwszego miejsca przeznaczenia określonego dokumentem przewozowym, na podstawie którego towary są importowane oraz o opłaty i inne (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik nabywa od dostawców z UE towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Jak należy rozliczać usługi ( np. transportu) związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,że przedstawione w zapytaniu nr 3 wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Wnioskodawca następująco opisuje stan faktyczny: Spółka nabywa od dostawców z UE towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), zgodnie z brzmieniem art. 31, ust. 2 ustawy o VAT, Spółka dolicza koszty bezpośrednio związane z daną dostawą np. koszty kreacji opakowania towaru będącego przedmiotem WNT lub koszty transportu tego towaru fakturowane przez unijnego dostawcę. Koszty te, w niektórych przypadkach spełniają (...)

2011
1
lut

Istota:

Na jakich zasadach można dokonać korekty podatku naliczonego przy imporcie towarów w przypadku udzielenia rabatu przez kontrahenta zagranicznego?

Fragment:

(...) nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 11b. W przypadku obniżenia ceny sprowadzonych towarów, podatnik powinien wystąpić do organów celnych z wnioskiem o zmianę wartości celnej dotyczącej tych towarów. Zgodnie z art. 15 ust. 4 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło (...) Oznacza to, że zmniejszenie ceny towaru powoduje zmianę jego wartości celnej, a co za tym idzie, podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług. W opisanej sprawie Podatnik może wystąpić do organu podatkowego z żądaniem wydania decyzji w sprawie sprostowania obliczenia podatku (...) na podstawie art. 11b ustawy. Podstawą wydania przez urząd decyzji będzie stosowne rozstrzygnięcie organów celnych w przedmiocie wartości celnej (...)

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania zakupionego wraz z tomografem komputerowym oprogramowania (stanowiącego integralną część tego urządzenia). Tomograf został zakupiony we Francji w grudniu 2003 r. a podatnik dokonał zgłoszenia celnego, zapłacił cło i należny podatek VAT od importu ww. urządzenia.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegał eksport i import towarów. Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o VAT podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli podatnik włączył do wartości celnej wartość tomografu wraz z oprogramowaniem, czyli oprogramowanie znalazło się w podstawie opodatkowania, i zapłacił z tego tytułu należny podatek od towarów i usług nie istnieje konieczność dodatkowego naliczenia podatku VAT. (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

Fragment:

(...) pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwaniu niemieckiej firmie (zleceniodawcy), klientów na terenie Polski. Za swoje usługi otrzymywać będzie Pani od zleceniodawcy prowizję. Wartość tej prowizji będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło (...). W myśl art. 15 ust. 4c ww. ustawy podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego (...)