Wartość brutto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość brutto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Prawidłowym jest wystawienie faktury korygującej pomniejszającej wartość faktury o błędnie doliczony podatek VAT i przyjęcie tym samym, iż w ramach wynagrodzenia zawiera się już podatek VAT

Fragment:

(...) (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej umów zawieranych przez Stronę. Tym samym stwierdzenie czy należność za świadczoną usługę lub dostawę stanowi wartość netto czy wartość brutto powinny rozstrzygać strony umowy. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego została załatwiona interpretacją (...)

2011
1
lip

Istota:

Obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1, może być wynagrodzenie wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego pomniejszone o należny podatek VAT (wg stawki 22%)

Fragment:

(...) (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej umów zawieranych przez Stronę. Tym samym stwierdzenie czy należność za świadczoną usługę lub dostawę stanowi wartość netto czy wartość brutto, powinny rozstrzygać strony umowy. Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. Natomiast, kwestia dotycząca stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego zostanie załatwiona interpretacją (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jest wartość brutto remontu, materiałów i wyposażenia mieszkania - bez mozliwości odliczenia podatku VAT?

Fragment:

(...) z prowadzoną działalnością gospodarczą jest zwolniona z podatku VAT. W opisanym stanie faktycznym zadał pytanie: Czy kosztem uzyskania przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest wartość brutto: remontu, materiałów i wyposażenia mieszkania - bez możliwości odliczenia podatku VAT? Stanowisko Podatnika. Według Podatnika jeżeli sprzedawane mieszkanie jest zwolnione z podatku VAT, to wartość brutto remontu ( robocizna + materiały ), jak również wartość brutto urządzeń, w które mieszkanie zostało wyposażone, są kosztami uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska należność za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego, stanowi wartość brutto zawierającą podatek VAT, czy stanowi wartość netto, którą należy powiększyć o podatek VAT?

Fragment:

(...) obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. Nr 210, poz. 1791 ze zm.). Licząc czynsz dzierżawny, uwzględnia się powierzchnię gruntów stanowiących obwód łowiecki, równowartość pieniężną żyta ogłaszaną dla podatku rolnego oraz ustaloną kategorię obwodu łowieckiego. Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy wyliczona zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem Ministra Środowiska należność za dzierżawę obwodu łowieckiego polnego, stanowi wartość brutto zawierającą podatek VAT, czy stanowi wartość netto, którą należy powiększyć o podatek VAT. Wyrażono stanowisko, że kwestia ta była rozstrzygnięta przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w piśmie z dnia 14.09.1999 r. zgodnie z którym podstawą do opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług (w tym usług polegających na dzierżawie obwodów łowieckich) pomniejszona o ten podatek. Cena towaru lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak prawidłowo postąpić we wskazanym przypadku; czy przekazaną kwotę za szkodę całkowitą przyjąć w księdze przychodów i rozchodów jako pozostałe przychody, czy też potraktować jako usługę i wystawić fakturę VAT w kwocie brutto równej przekazanej przez ubezpieczyciela kwocie netto

Fragment:

(...) Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie napraw powypadkowych samochodów. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym podatnik przedstawił następującą sytuację: ubezpieczyciel ustalił szkodę całkowitą pojazdu osoby fizycznej (ma ona miejsce w przypadku, gdy świadczenie za szkodę przewyższa 70% wartości rynkowej pojazdu). W takim przypadku ubezpieczyciel wycenia szkodę wg ceny netto i taką wartość przekazuje na naprawę. Jednocześnie podatnik zauważa, iż w przypadku wystąpienia szkody niecałkowitej ubezpieczyciel otrzymuje fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną i przekazuje całą kwotę brutto. Podatnik wnosi o wyjaśnienie, jak prawidłowo postąpić we wskazanym przypadku; czy przekazaną kwotę za szkodę całkowitą przyjąć w księdze przychodów i rozchodów jako pozostałe przychody, czy też potraktować jako usługę i wystawić fakturę VAT w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dla Spółki w przypadku zapłaty "podatku u źródła" podstawą opodatkowania jest wartość brutto czy netto wynikająca z otrzymanej od kontrahenta niemieckiego faktury sprzedaży usług leasingowych?

Fragment:

(...) Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. Spółka przyjmuje za podstawę opodatkowania wynikającą z faktury wartość netto i obniża kwotę należności do zapłacenia kontrahentowi niemieckiemu o zapłacony podatek. zapytanie Podatnika: Czy dla Spółki, w przypadku zapłaty "podatku u źródła" ( art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) podstawą opodatkowania jest wartość brutto czy netto wynikająca z otrzymanej od kontrahenta niemieckiego faktury sprzedaży usług leasingowych. c)stanowisko Podatnika: Zdaniem Spółki, na podstawie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. ( art. 12 pkt 2) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( art. 21) Spółka oblicza podatek u źródła i za (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sposobu zapłaty należności wynikającej z faktury wystawionej przez podatnika VAT nieprowadzącego zarejestrowanej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) Osoba ta wykonuje projekty w ramach umowy o dzieło, w związku z czym wniosła, aby zamawiający, jako płatnik, pomniejszył należność wynikającą z wystawionej faktury VAT o podaną na tej fakturze wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazał tę zaliczkę do urzędu skarbowego. Płatnik pyta, jaki jest prawidłowy sposób zapłaty należności z ww. faktury. Płatnik stoi na stanowisku, że na rzecz przyjmującego zamówienie winna być uregulowana pełna wartość brutto faktury, niepomniejszona o należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych . Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podstawę naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego, w przypadku dokonywania wypłat z tytułu dzierżawy od firmy niemieckiej specjalistycznych cystern kolejowych powinna stanowić wartość netto faktury, czy wartość brutto wraz z VAT-em ?

Fragment:

(...) stwierdzenia zawarte w przepisach ustawy podatkowej określających obowiązek płatnika - „od tych wypłat” , jak również zawarte w zapisach umowy między RP i RFN - „kwoty brutto należności licencyjnych” nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Nie można zgodzić się z prezentowanym przez Spółkę poglądem dotyczącym wyjaśnienia znaczenia słowa „brutto”.Słowo „brutto” oznacza „bez potrąceń” (Słownik języka polskiego PWN). Stąd uznanie, że „wartość brutto” należy rozumieć jako wartość usługi przed opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym i jednocześnie nie zawierającą (po potrąceniu) podatku VAT należy uznać za nieuzasadnione. Odnosząc się do wskazanych w uzasadnieniu zażalenia zapisów księgowych dotyczących rozliczeń z tyt. dzierżawy cystern, należy stwierdzić, że skoro koszty Spółki obciążane są w wartości netto, natomiast niemiecki VAT zatrzymywany jest na koncie rozliczeniowym do (...)

2011
1
mar

Istota:

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników przemysłu energetycznego gwarantuje pracownikom firm energetycznych objętych układem ulgę w opłatach za zużycie energii elektrycznej w wysokości 80 % zużycia. Finansowe skutki ulgowej odpłatności za energię elektryczną zużytą przez swoich pracowników ponosi spółka. Spółka wystawia pracownikowi fakturę VAT na wartość zużywanej przez niego energii w cenach rynkowych. Część tej faktury finansuje sam pracownik (odbiorca energii), natomiast pozostała część finansowana jest przez zakładu, obciąża koszty jego działalności i stanowi w wartości brutto koszt uzyskania przychodu dla zakładu. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Fragment:

(...) cenach rynkowych. Część tej faktury finansuje sam pracownik (odbiorca energii), natomiast pozostała część finansowana jest przez zakład, obciąża koszty jego działalności i stanowi w wartości brutto koszt uzyskania przychodu dla zakładu. Zdaniem wnioskodawcy rozwiązanie takie jest prawidłowe, ponieważ obowiązek dofinansowania taryfy pracowniczej pracownikom R. S.A. wynika z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu energetycznego i w tym przypadku wartość brutto dofinansowania stanowi koszt uzyskania przychodu. Od 1.01.1995 r. – w związku ze skreśleniem pkt. 35 w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wydatki poniesione przez pracodawcę i obejmujące wszelkiego rodzaju świadczenia wypłacane pracownikom pracodawca w znacznej części może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, chyba że zostały one zaliczone przez ustawodawcę do kosztów niestanowiących (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy zwiększenia wartości środka trwałego jako podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych - naliczania odpisów od wartości brutto środka trwałego

Fragment:

(...) Pismem z dnia 29.06.2004 r. (uzupełnionym w dniu 9.07.2004 r) zwrócił się pan do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji w następującej sprawie: Decyzją organu podatkowego zakwestionowano prawidłowość sporządzonej deklaracji VAT-7 za grudzień 2003 r., w której wykazano podatek naliczony od zakupu środka trwałego, tj. linii technologicznej. Wartość środka trwałego netto - 580.000,00 zł, podatek VAT naliczony - 127.600,00 zł. Zasadność odliczenia podatku VAT od ww. zakupu podważono z uwagi na ustalenia kontroli podatkowej, która wykazała, że sprzedawca nie był podmiotem uprawnionym do wystawienia faktury VAT, tj. nie był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W związku z powyższym uznał pan, że po dokonaniu zwrotu zakwestionowanej kwoty VAT na konto Urzędu Skarbowego ma prawo do zwiększenia wartości środka trwałego jako podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a więc (...)