Wartość | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wartość. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania samochodu osobowego.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, dla oceny sprawy nie ma znaczenia, że darowizna samochodu osobowego będzie dotyczyła w praktyce 81,30% jego wartości wynikającej z oszacowanej wartości rynkowej netto, a podatek VAT należny od tej transakcji, stanowiący pozostałą część wartości, AK zapłaci przelewem siostrze na rachunek bankowy. Darczyńca ma w tym przypadku swobodę w podjęciu decyzji jakiej wartości darowiznę chce przekazać obdarowanej. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn regulują darowizny dotyczące również przekazywania części majątku – czyli procentowych części wartości rzeczy. Dokonywanie darowizny w części jest możliwe i to darczyńca określa do jakiej wysokości chce dokonać przekazania na rzecz obdarowanego. Ponadto nie ma dla sprawy znaczenia, że darczyńca i obdarowana prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze jako podatnicy VAT czynni i że sama transakcja darowizny będzie podlegała opodatkowaniu VAT oraz poza umową darowizny ma być udokumentowana fakturą. Prowadzenie jednoosobowych działalności gospodarczych sprowadza się do działania w relacjach cywilnoprawnych przez osoby fizyczne. Umowa darowizny będzie zawarta pomiędzy siostrami będącymi osobami fizycznymi. W tego rodzaju sytuacji należy stosować przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn a nie przepisy ustawy o podatku dochodowym.

2017
3
lis

Istota:

1) Czy na dzień objęcia udziałów przez Wnioskodawcę w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa po Jego stronie powstanie przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy kosztem uzyskania przychodów rozpoznawanym po stronie Wnioskodawcy w momencie sprzedaży udziałów będzie wartość wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż ich nominalna wartość z dnia ich objęcia?

Fragment:

Analiza przywołanego powyżej przepisu wskazuje, że jego treść nie nawiązuje do jakiejkolwiek wartości, którą posługuje się we własnym stanowisku Wnioskodawca, lecz wartości kwalifikowanej, tj. wartości przyjętej dla celów podatkowych wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji). W obecnym stanie prawnym przepis ten nie odwołuje się również do wskazywanego przez Wnioskodawcę pojęcia „ nominalnej wartości ” udziałów (akcji). Na skutek bowiem dokonanej z dniem 1 stycznia 2017 r. zmiany art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, do którego odnosi się art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy, „ wartość ” udziałów (akcji) wyznaczająca limit zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie jest ustalana w oparciu o ich wartość nominalną, lecz w oparciu o wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze. Wobec tego, w świetle art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (hotel 1) będzie przyjęta dla celów podatkowych wartość składników hotel 1, wynikająca z ksiąg i ewidencji, określona na dzień objęcia udziałów za aport, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy (tj. w aktualnym stanie prawnym wartość wkładu określona w statucie umowie spółki lub w innym akcie o podobnym charakterze).

2017
25
lip

Istota:

- W jaki sposób należy ustalić wartość firmy powstałej w wyniku nabycia przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa?
- W jaki sposób należy ustalić łączną wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa?
- Czy w przypadku wykazania dodatniej wartości firmy w związku z nabyciem Przedsiębiorstwa Wnioskodawca będzie uprawniony do jej amortyzacji dla celów podatkowych?
- W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia poszczególnych składników majątku wchodzących w skład Przedsiębiorstwa? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
- W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Przedsiębiorstwa - w odniesieniu do składników majątkowych oraz wartości firmy objętej niniejszym wnioskiem?

Fragment:

Ad. 2 W przypadku, gdy w wyniku nabycia Przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 10 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy - stanowi suma ich wartości rynkowej. Zatem w przedmiotowej sprawie łączna wartość początkowa nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. Nieruchomości) będzie równa kwocie WN. Natomiast w przypadku, gdy w wyniku nabycia Przedsiębiorstwa niepowstanie dodatnia wartość firmy, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 10 pkt 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w przedstawionym stanie faktycznym (tj.

2016
7
sie

Istota:

Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

Fragment:

W sytuacji do której odnosi się pytanie numer 3 dodać należy, iż objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu może być spowodowane koniecznością utrzymania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością udziałów oraz wartością rynkową. Wniesienie bowiem całości wkładu na kapitał zakładowy Spółki doprowadzi do pokrzywdzenia dotychczasowych udziałowców. Z tego też względu wartość nominalna obejmowanych udziałów musi uwzględniać dotychczasowy parytet pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową. Z tego względu nominalna wartość objętych udziałów przez Wnioskodawcę będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu. Ad. 4 i 5 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle dotychczas przedstawionych wyjaśnień, w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż wartość nominalna obejmowanych udziałów nie będzie równa rynkowej wartości wnoszonego aportu. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż nominalna wartość obejmowanych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu.

2016
7
sie

Istota:

Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

Fragment:

W sytuacji do której odnosi się pytanie numer 3 dodać należy, iż objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu może być spowodowane koniecznością utrzymania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością udziałów oraz wartością rynkową. Wniesienie bowiem całości wkładu na kapitał zakładowy Spółki doprowadzi do pokrzywdzenia dotychczasowych udziałowców. Z tego też względu wartość nominalna obejmowanych udziałów musi uwzględniać dotychczasowy parytet pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową. Z tego względu nominalna wartość objętych udziałów przez Wnioskodawcę będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu. Ad. 4 i 5 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle dotychczas przedstawionych wyjaśnień, w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż wartość nominalna obejmowanych udziałów nie będzie równa rynkowej wartości wnoszonego aportu. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż nominalna wartość obejmowanych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu.

2016
7
sie

Istota:

Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

Fragment:

W sytuacji do której odnosi się pytanie numer 3 dodać należy, iż objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu może być spowodowane koniecznością utrzymania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością udziałów oraz wartością rynkową. Wniesienie bowiem całości wkładu na kapitał zakładowy Spółki doprowadzi do pokrzywdzenia dotychczasowych udziałowców. Z tego też względu wartość nominalna obejmowanych udziałów musi uwzględniać dotychczasowy parytet pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową. Z tego względu nominalna wartość objętych udziałów przez Wnioskodawcę będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu. Ad. 4 i 5 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle dotychczas przedstawionych wyjaśnień, w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż wartość nominalna obejmowanych udziałów nie będzie równa rynkowej wartości wnoszonego aportu. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż nominalna wartość obejmowanych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu.

2016
7
sie

Istota:

Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

Fragment:

W sytuacji do której odnosi się pytanie numer 3 dodać należy, iż objęcie udziałów o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu może być spowodowane koniecznością utrzymania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością udziałów oraz wartością rynkową. Wniesienie bowiem całości wkładu na kapitał zakładowy Spółki doprowadzi do pokrzywdzenia dotychczasowych udziałowców. Z tego też względu wartość nominalna obejmowanych udziałów musi uwzględniać dotychczasowy parytet pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową. Z tego względu nominalna wartość objętych udziałów przez Wnioskodawcę będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu. Ad. 4 i 5 W ocenie Wnioskodawcy, w świetle dotychczas przedstawionych wyjaśnień, w sytuacji, o której mowa w pytaniu nr 3, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż wartość nominalna obejmowanych udziałów nie będzie równa rynkowej wartości wnoszonego aportu. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami, organ podatkowy nie będzie uprawniony do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu, pomimo iż nominalna wartość obejmowanych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu.

2016
24
maj

Istota:

Określenie przychodu podatkowego z tytułu objęcia przez Wnioskodawcę udziałów, w sytuacji gdy wartość nominalna nowych udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa aniżeli wartość rynkowa udziałów.

Fragment:

(...) wartość nominalna, zaś nominalna wartość objętych przez Wnioskodawcę udziałów/akcji odzwierciedlać będzie dotychczasowy parytet pomiędzy nominalną wartością udzialów/akcji oraz ich wartością rynkową, powstały po stronie Wnioskodawcy przychód równy będzie nominalnej wartości objętych udziałów/akcji bez względu na rynkową wartość wnoszonego przez Wnioskodawcę aportu. Argumentacja na poparcie powyższego stanowiska została przedstawiona w uzasadnieniu do stanowiska odnoszącego się do pytania numer 1. W sytuacji do której odnosi się pytanie numer 3 dodać należy, iż objęcie udziałów/akcji o wartości nominalnej niższej od wartości rynkowej przedmiotu aportu może być spowodowane koniecznością utrzymania dotychczasowego parytetu pomiędzy nominalną wartością udziałów/akcji oraz wartością rynkową. Wniesienie bowiem całości wkładu na kapitał zakładowy Spółki Kapitałowej doprowadzi do pokrzywdzenia dotychczasowych udziałowców. Z tego też względu wartość nominalna obejmowanych udziałów/akcji musi uwzględniać dotychczasowy parytet pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową. Z tego względu nominalna wartość objętych udziałów/akcji przez Wnioskodawcę będzie niższa od rynkowej wartości przedmiotu aportu.

2016
6
kwi

Istota:

Opodatkowanie przekazywanych nieodpłatnie słodyczy, kaw, herbat, napojów, kalendarzy i alkoholu w formie koszy prezentowych o łącznej wartości 80 zł lub 150 zł

Fragment:

Jeśli więc Wnioskodawca odliczy VAT od zakupu paczek o wartości 80 zł, a następnie przekaże je kontrahentom i będą one spełniały kryteria „ prezentów o małej wartości ” – do 100 zł na rok na danego podatnika i prowadzony będzie rejestr osób obdarowanych – nie trzeba w tym wypadku opodatkować VAT, dotyczy to również alkoholu. Przy przekazaniu natomiast paczki za 150 zł kryterium prezentu o małej wartości nie jest zachowane, wówczas takie przekazanie należy opodatkować VAT. W uzupełnieniu wniosku w zakresie własnego stanowiska odnośnie pytania: „ Czy trzeba w obydwu przypadkach – czyli przy paczkach po 80 złotych i po 150 zł prowadzić rejestr osób obdarowanych... ” Wnioskodawca wskazał, że według niego tak – jest prowadzony rejestr pozwalający określić tożsamość osób obdarowanych zarówno przy przekazaniu koszy prezentowych o wartości 80 zł, jak i tych o wartości 150 zł, a dodatkowo przekazanie tych drugich koszy (droższych za 150 zł) Wnioskodawca opodatkuje podatkiem VAT (w razie gdy wystąpi taka sytuacja), gdyż kryterium paczki o małej wartości nie jest zachowane w tym przypadku. W 2015 r. jednak Wnioskodawca wydał tylko kosze prezentowe o wartości 80,00 zł, zrezygnował z tych za 150,00 zł.

2016
1
kwi

Istota:

Czy kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji będzie wartość Spółki A, która podlegała amortyzacji niestanowiącej dotychczas kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) wartości nominalnej lub, w przypadku braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów wartościowych lub udziałów lub akcji; lub dwie lub więcej spółek w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na zawiązaną przez nie spółkę - nowo zawiązaną spółkę - w zamian za wydanie własnym wspólnikom papierów wartościowych lub udziałów lub akcji nowo zawiązanej spółki oraz, jeżeli ma to zastosowanie, dopłatę w gotówce nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej, lub, w przypadku braku wartości nominalnej, wartości księgowej tych papierów wartościowych lub udziałów lub akcji; lub w chwili rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółka przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na spółkę posiadającą wszystkie papiery wartościowe lub udziały lub akcje tej spółki. Zasada przyjęta w Dyrektywie Dziesiątej zakłada poddanie procesu transgranicznego łączenia spółek przepisom regulującym połączenia krajowe - z modyfikacjami wynikającymi z samej dyrektywy. Do transgranicznego łączenia spółek mają zastosowanie następujące reguły stosowania (...)