Warsztaty szkolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztaty szkolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
lip

Istota:

Uznanie, że działalność świadczona przez Warsztaty Szkolne w zakresie usług wykonywanych na Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych drobnych napraw samochodowych w ramach praktycznej nauki zawodu, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy

Fragment:

W skład Zespołu wchodzą Warsztaty Szkolne, które stanowią jego integralną część, zgodnie z § 32 pkt 1 Statutu Szkoły. Na Warsztatach Szkolnych realizowany jest proces dydaktyczny i wychowawczy. Warsztaty Szkolne realizują praktyczną naukę zawodu w oparciu o własną bazę maszynową. Młodzież pod nadzorem nauczycieli, zdobywa wiedzę praktyczną wykonując drobne naprawy samochodowe z powierzonych części, jak również uczestniczy w procesach diagnostycznych realizowanych przez Stację Kontroli Pojazdów pod kierunkiem nauczycieli posiadających uprawnienia diagnostów. Zajęcia prowadzone na warsztatach szkolnych mają na celu opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność, gospodarczej jak i podmiotów gospodarczych na Warsztatach Szkolnych mają charakter sporadyczny. Dochód wypracowany przez Warsztaty Szkolne przekazywany jest do budżetu Miasta .... Wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie dotyczą kwestii uznania czy działalność świadczona przez Warsztaty Szkolne w zakresie usług na Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych drobnych napraw samochodowych w ramach praktycznej nauki zawodu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

2011
1
mar

Istota:

Czy w przypadku świadczenia odpłatnych usług przez warsztaty szkolne, szkoła korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do obiektów zajmowanych przez te warsztaty?

Fragment:

Nr 67, poz. 329 ze zm.), który stanowi: „praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, pomocniczych pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych". Praktyczna nauka zawodu (mechanik pojazdów samochodowych), która odbywa się w warsztatach szkolnych (gospodarstwo pomocnicze szkoły), w świetle art. 64 ust. 1 pkt 5 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) jest częścią działalności oświatowej szkoły. Świadczenie częściowo odpłatnych usług przez warsztaty szkolne w postaci napraw pojazdów samochodowych osób trzecich nie zmienia faktu, iż nieruchomości szkolne zajęte na warsztaty wykorzystywane są w celu kształcenia zawodowego uczniów i praktycznej nauki zawodu. Działalność warsztatów szklonych w tym zakresie jest działalnością oświatową. Nieruchomości szkolne będące w zarządzie Wnioskodawcy a użytkowane przez warsztaty szkolne podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).