Warsztat | Interpretacje podatkowe

Warsztat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych.
Fragment:
Przychody M. osiągane z odpłatnego świadczenia usług, takich jak lekcje muzealne czy warsztaty nie są w stanie zrównoważyć poniesionych kosztów na te usługi, dopiero połączenie osiągniętych przychodów z przychodami z dotacji jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie prowadzonych zajęć, jak również pozwala na utrzymanie bazy Instytucji i prowadzenie działalności statutowej. W ramach działalności edukacyjnej Instytucja prowadzi odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Ww. lekcje oraz warsztaty odbywają się na sali ekspozycyjnej lub na sali dydaktycznej Parku ... w zależności od tematu zajęć i charakteru czy są to lekcje, czy warsztaty. Udział w lekcjach jak i w warsztatach nie jest związany ze zwiedzaniem całego obiektu, tylko zawęża się do przebywania w jednym pomieszczeniu, zależy od tematu zajęć. Przebiega to w następujący sposób. Grupa wchodzi na lekcję związaną z życiem i twórczością M... na jedną z sal, na której pokazywane są starodruki, omawiane życie, praca naukowa oraz pokazane są kopie instrumentów astronomicznych na jakich pracował K... Lekcja trwa ok. 45 minut. Natomiast warsztaty odbywają się w Parku ... lub w obiekcie szpitala ... gdzie mieści się dział historii medycyny, w zależności od tematu prowadzony jest wykład na sali dydaktycznej posiłkując się planszami, rekwizytami czy za pomocą prezentacji multimedialnej, które kończą się zajęciami manualnymi, takimi jak: malowanie portretu M..., wykonanie zegara słonecznego itp.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania zajęć edukacji i kultury w formie warsztatów.
Fragment:
W planach merytorycznych instytucji wyszczególnić można następujące projekty edukacyjne w formie warsztatów: Warsztaty, które mają za zadanie rozwijać wyobraźnię dzieci i dorosłych, edukować, skłaniać do kreatywnego myślenia, propagować ciekawe formy spędzania wolnego czasu, poprzez zabawę ze sztuką. Zajęcia kierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, rodziców z dziećmi także dla niepełnosprawnych. Wnioskodawca proponuje zajęcia integracyjne rozwijające kreatywność, oparte na polisensorycznej metodzie poznawania, przekazujące wzorce aktywnego i skutecznego stymulowania rozwoju poprzez ćwiczenia teatralne, ruchowe wykorzystujące rytmikę, taniec (folklor polski i zagraniczny, hip-hop, jazz itp.). Popularyzując kulturę w formie warsztatów wykorzystujemy elementy: tradycji, folkloru polskiego i innych kultur, tematy świąteczne i okazjonalne – (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Halloween itp.); podróżnicze – pozwalające zdobyć i rozwinąć wiedzę na temat odległych cywilizacji i kultur, aktywizujące, stymulujących do artystycznej wypowiedzi; muzyczne z wielością gatunków i plastyczne (projektowanie, grafika, technika, malarstwo, rzeźba, dizajn, fotografia, grafika komputerowa i wiele innych). Warsztaty z obszaru tańca, w którym instytucja specjalizuje się od lat, dotyczą np. rytmiki najmłodszych, baletu klasycznego, folkloru, kultury obcych jak irlandzkiej czy kultury tanga w programie „ ... ”.
2016
8
lip

Istota:
Programy i warsztaty prowadzone przez Wnioskodawcę dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT.
Fragment:
Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatne świadczenie usług polegających na prowadzeniu programów i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Programy i warsztaty prowadzone są w zakresie profilaktyki uzależnień, nauki radzenia sobie z uczuciami, profilaktyki przemocy, profilaktyki myśli samobójczych dziewcząt, profilaktyki ciąż nastolatek, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Wskazana działalność wykonywana jest przez Wnioskodawcę posiadającego dyplom magistra psychologii oraz osoby działające w imieniu Wnioskodawcy posiadające dyplomy magistra psychologii lub pedagogiki. Programy i warsztaty prowadzone są, co do zasady, w składach osobowych obejmujących co najmniej jednego psychologa, wszelkie osoby prowadzące programy i warsztaty odbyły szkolenia i posiadają certyfikaty kwalifikujące do prowadzenia specjalistycznych programów profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego i środowiskowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyższym Wnioskodawcę obejmować będzie zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług <dalej; ustawa o VAT>... Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT będzie miało zastosowanie do wykonywanej przez Wnioskodawcę oraz osoby działające w jego imieniu, działalności w zakresie opieki zdrowotnej.
2014
16
lis

Istota:
Stawka podatku dla usługi warsztatów psychospołeczno-edukacyjnych – brak zwolnienia
Fragment:
Przedmiotowe warsztaty obejmowały: zajęcia integracyjne, warsztat rozwoju osobistego, komunikację społeczną, poradnictwo zawodowe. W ramach usługi Fundacja zobowiązana była m.in. do: zapewnienia materiałów dydaktycznych dla uczestników, przeprowadzenia badań ankietowych wstępnych i na zakończenie działań, zapewnienia poczęstunku oraz obiadu w trakcie trwania zajęć, zapewnienia uczestnikom biletów na dojazd na zajęcia i powrót z zajęć komunikacją miejską, zapewnienia odzieży i obuwia uczestnikom warsztatów (do modułu autoprezentacji), organizacji zajęć praktycznych w formie wyjazdów związanych z poszczególnymi zagadnieniami warsztatów, przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dotyczących realizacji projektu. Za opisaną usługę Fundacja wystawiła, zgodnie z umową, fakturę VAT w kwocie netto + 23% podatku należnego VAT. Zamawiający dokonał zapłaty w kwocie brutto na rzecz Wykonawcy. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt, czy usługę przeprowadzenia przedmiotowych warsztatów można zaliczyć do usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, biorąc pod uwagę charakter warsztatów oraz że – jak wskazała Fundacja – uczestniczyła w nich niepełnoletnia młodzież.
2014
21
mar

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy objąć usługę wstępu na warsztaty artystyczne organizowane przez Teatr prowadzone pod kierunkiem instruktora, zgodnie z opisaną powyżej sytuacją?
Fragment:
Jako jedno z zadań statutowych Teatr zamierza organizować warsztaty artystyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w cyklach, których częstotliwość jest trudna do ustalania, jako zależna od szeregu czynników: opracowania scenariusza warsztatów, pozyskania prowadzących warsztaty, zainteresowania określonym tematem warsztatów. Każdy cykl warsztatów w zasadzie różniłby się tematycznie, jak i czasem trwania. Choć nie można wykluczyć, że określony cykl byłby powtórzony, gdyby jego przekaz był dobrze odbierany. Teatr nie przewiduje systematyczności w prowadzeniu tych warsztatów i niewątpliwie nie będzie to działalność ukierunkowana na zysk co do zasady. Każdy z warsztatów w danym cyklu będzie miał nieco inny charakter, z ułożonym własnym artystycznym programem autorskim, opartym na indywidualnym opracowanym scenariuszu zajęć. Pod kierunkiem prowadzącego uczestnicy warsztatu będą tworzyć własne kreacje artystyczne, w różnych rolach: aktora, reżysera, scenografa itp. Warsztaty nie będą miały charakteru przedstawień lub innych wydarzeń, w których uczestnicy są biernymi odbiorcami cudzej twórczości. Wstęp na warsztaty prowadzone pod kierunkiem prowadzącego, na których uczestnicy będą tworzyć własne dzieła artystyczne, jako kreacje dla określonej roli, nie będzie uprawniać korzystającego do wstępu jedynie w sensie wejścia gdzieś, jak to ma miejsce m.in. w przypadku kupienia biletu do kina, lecz obejmuje przede wszystkim prawo do czynnego uczestnictwa w warsztatach.
2014
20
lut

Istota:
Sprzedaż produktów wytwarzanych w ramach warsztatów stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Fragment:
Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 5870). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2013
22
sie

Istota:
Jaką stawką podatku VAT należy objąć usługę wstępu na warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży?
Fragment:
Zainteresowany zorganizuje cykl warsztatów artystycznych (twórcze zabawy z muzyką i sztukami pięknymi) dla dzieci i młodzieży. Każdy z warsztatów w cyklu będzie miał nieco inny charakter. Pod kierunkiem instruktora dzieci będą tworzyć własne dzieła sztuki (malarskie, graficzne, fotograficzne), konstruować wynalazki i instrumenty muzyczne własnego pomysłu. Warsztaty nie będą miały charakteru przedstawień lub innych wydarzeń, w których dzieci są biernymi odbiorcami cudzej twórczości. Będą to zajęcia, w których dzieci wezmą aktywny udział. Wstęp na warsztaty będzie płatny. Opłata za wstęp tylko częściowo pokryje koszty ich organizacji. Dla przedmiotowej usługi wstępu na organizowane przez Wnioskodawcę warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży przyjęto klasyfikację statystyczną „ 90.04.10.0 – Usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych ” zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.). Usługa wstępu na organizowane przez niego warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży jest usługą kulturalną świadczoną przez podmiot wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ponieważ C. jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta.
2013
11
kwi

Istota:
Stawka w zakresie podatku dla biletów wstępu na wystawę oraz sprzedaży "wynajmu wystawy".
Fragment:
Uzupełnieniem wystawy są prowadzone warsztaty i pokazy naukowe. Podczas warsztatów np. uczy się dzieci wykonywać samodzielnie urządzenia optyczne: kalejdoskop, peryskop. Pokazy naukowe obejmują m. in. takie zagadnienia, jak wpływ niskiej temperatury na inne przedmioty za pomocą ciekłego azotu (minus 200 stopni), czego nie wiemy o wodzie... (właściwości fizyczne wody), wykonanie papieru czerpanego starodawnymi metodami. Pokazy i warsztaty prowadzone są w formie ciekawego, przystępnego pokazu, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania, przekazania wiedzy, dzieci aktywnie wykonują eksperymenty. Jedną z form finansowania wystawy, pokazów jest sponsor, np. fundacja (w ramach zaplanowanych programów edukacyjnych) lub inny podmiot gospodarczy, np. galeria handlowa, co dla uczestników skutkuje bezpłatnym udziałem w tej nowatorskiej lekcji. Innym sposobem finansowania jest zakup biletu przez uczestnika. Wnioskodawca wskazał, iż nie jest jednostką objętą systemem oświaty. Jednakże prowadzona działalność obejmuje kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie takich dziedzin jak: fizyka, matematyka, technika. Usługi często świadczone są dla szkół, przedszkoli, ośrodków metodycznych. Natomiast w świetle rozumienia przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wnioskodawca uważa się za twórcę.
2012
10
lis

Istota:
W myśl art. 22g ust. 4 ww. ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast aby obliczyć, jaka część wykazanych w ewidencji odpisów amortyzacyjnych, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, należy obliczyć wskaźnik procentowy wykorzystania infrastruktury na cele prywatne. W tym przypadku będzie to udział powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w całkowitej powierzchni użytkowej, obsługiwanej przez tą infrastrukturę (tj. sumie powierzchni użytkowej budynku zakładu produkcyjnego i mieszkalnego). Tak obliczonym wskaźnikiem procentowym pomniejszamy całkowitą amortyzację wykazaną w ewidencji i uzyskujemy wartość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów, którą należy wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż warsztat produkcyjny, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza (produkcja otoków obuwniczych) znajduje się na posesji, na której umiejscowiony jest także budynek mieszkalny. Warsztat jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej. Ww. nieruchomość położona jest na terenie podmokłym, nieutwardzonym. W związku z powtarzającymi się problemami w dostarczaniu surowca do produkcji, Wnioskodawca zmuszony był do utwardzenia podłoża na odcinku od bramy wjazdowej do warsztatu oraz części działki przed warsztatem. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, kiedy utwardzony teren na odcinku od bramy wjazdowej do warsztatu oraz utwardzona część działki przed warsztatem obsługuje więcej niż jeden budynek, bowiem oprócz budynku warsztatu produkcyjnego, korzysta z niej także budynek mieszkalny. Wobec powyższego ww. infrastrukturę pomocniczą należy klasyfikować jako odrębny środek trwały i amortyzować przy zastosowaniu właściwej dla niego stawki amortyzacyjnej. Wartość początkową infrastruktury pomocniczej, ustalić należy na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wg kosztu wytworzenia i taką też wartość należy wykazać w ewidencji; od tej wartości obliczyć - także ujmowane w ewidencji - odpisy amortyzacyjne (obliczane przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej właściwej dla tej infrastruktury).
2012
27
paź

Istota:
Usługi zajęć plastycznych (warsztatów ceramicznych) organizowanych w pracowni ceramiki, za które pobierana jest opłata obejmującą uczestnictwo w zajęciach oraz możliwość korzystania z dostępnego wyposażenia, nie mogą być uznane za „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, wymienione pod poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy, a zatem Wnioskującej nie przysługuje prawo do stosowania dla tych usług preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności Pracowni Ceramiki Wnioskująca prowadzi, osobiście lub przez zatrudnione przez osoby, zajęcia plastyczne – warsztaty ceramiczne dla dzieci. Usługi te mają kompleksowy charakter i obejmują warsztaty, w trakcie których dzieci, pod nadzorem i według wskazówek osoby prowadzącej zajęcia, samodzielnie tworzą przedmioty z gliny lub inne prace, a także obejmują gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. W trakcie pobytu dzieci zwiedzają Pracownię oraz poznają technikę lepienia z gliny. Osoby uczestniczące w warsztatach w Pracowni mają możliwość odkrywać i rozwijać swoje twórcze talenty poprzez pracę z gliną, zdobieni ceramiki różnorodnymi technikami, malowanie drewnianych rzeźb, czy malowanie na szkle. Zajęcia, jak wskazała Wnioskująca, mają działanie artterapeutyczne – pozwalają się odprężyć, rozładować napięcie nerwowe i zrelaksować, rozwijają wyobraźnię i zdolności manualne. Na terenie, gdzie mieści się Pracownia, jest również przygotowane miejsce do odpoczynku na leżakach. Rodzice wraz z dziećmi mogą uczestniczyć wspólnie w zajęciach plastycznych lub mogą zostawić dzieci pod opieką animatorów i udać się na łono natury. Na terenie Pracowni znajduje się m.in. plac zabaw, można także skorzystać z rowerów. Uczestnicy warsztatów (...)
2012
19
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Warsztat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.