Warsztat | Interpretacje podatkowe

Warsztat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży za symboliczną kwotę przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników Świetlic Terapeutycznych
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „ warsztatami ” (art. 10 pkt 1). Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty (art. 10b ust. 1.) Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast odnośnie do przedmiotów wytwarzanych w ramach terapii zajęciowej w Środowiskowych Domach Samopomocy, Świetlicach terapeutycznych oraz Domach Pomocy Społecznej należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2017, poz. 1769), domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, m.in. organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia (art. 57 ust. 1 pkt 1).
2018
16
lut

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „(...)”.
Fragment:
Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług: zakup biletów wstępu do Muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), zakup usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez Muzeum (23% stawka VAT), zakup posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów u lokalnego dostawcy (zupa z wkładką, pieczywem, napoje – 5%, 23% stawki VAT) w związku z realizacją przez Stowarzyszenie projektu pt. „ Warsztaty rękodzielnicze (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie wyrażonym w piśmie z dnia 28 grudnia 2017 r.), Stowarzyszeniu, jako podmiotowi nie będącemu podatnikiem podatku VAT, nie figurującemu w rejestrze podatników VAT nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług, które nie będą służyć Stowarzyszeniu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług: biletów wstępu do muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez muzeum (23% stawka VAT), posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów (...)
2018
26
sty

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).
2017
6
gru

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).
2017
5
wrz

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
Fragment:
Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.
2017
24
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych oraz zwolnienia od podatku sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych.
Fragment:
Wskazane powyżej zadnia i cele WTZ służące rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane m.in. poprzez uczestniczenie osób niepełnosprawnych w zajęciach poszczególnych pracowni prowadzonych w ramach/w formie warsztatów, tj. Pracowni (...). Na Warsztatach – w ramach terapii zajęciowej prowadzonej dla uczestników w poszczególnych pracowniach – powstają m.in. obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne, okolicznościowe kartki. Wytworzone przez uczestników Warsztatów przedmioty są następnie sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach. Środki ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne pobierane są w gotówce, przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy i w dalszej kolejności, w ramach wewnętrznych rozliczeń, przekazywane na rzecz Ośrodka. Środki finansowe ze wskazanej sprzedaży wydatkowane są na integrację społeczną niepełnosprawnych uczestników zajęć terapeutycznych (Warsztatów). Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. A zatem, zgodnie ze wskazanym przepisem Rozporządzenia w sprawie WTZ dotyczącego działalności Warsztatów, sprzedaż przedmiotów powstałych w ramach prowadzonej terapii dla osób niepełnosprawnych ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej WTZ polegającej na rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej uczestników Warsztatów.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług organizacji warsztatów kulinarnychotwartych oraz warsztatów kulinarnych zamkniętych
Fragment:
Sprzedaż biletów na Warsztaty otwarte jest prowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub poprzez pośredników tj. organizacje turystyczne lub inne firmy zajmujące się dystrybucją biletów wstępu na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne/kulturalne. prowadzenie zajęć integracyjnych dla grup zorganizowanych (dalej: Warsztaty zamknięte). Odbiorcami takich warsztatów są firmy/spółki, które w ramach Warsztatów zamkniętych organizują dla swoich pracowników przede wszystkim zajęcia integracyjne mające na celu poprawę lub podtrzymanie dobrych relacji w zespole. Warsztaty te mają charakter zamknięty, nie są dostępne w ogólnodostępnej ofercie Wnioskodawcy i są przygotowywane pod konkretne zamówienie. Wstęp na Warsztaty zamknięte mają tylko osoby upoważnione przez zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (we wniosku przedstawione jako nr 2-4): Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte przez pośredników jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku prowadzenia Warsztatów zamkniętych jest miejsce siedziby usługobiorcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W przypadku prowadzenia Warsztatów otwartych miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie warsztaty są faktycznie wykonywane. Zgodnie z art. 28c ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28f ust. 1, 2i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.
2017
11
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych.
Fragment:
(...) warsztatów edukacyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest (...) (dalej Stowarzyszenie). Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym powołującym, osiągnięte zyski z działalności są przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli reasumując, Spółka jest spółką non-profit. Jedną jej z działalności jest organizowanie i przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego. Prowadzone warsztaty mają na celu przeniesienie dzieci w czasy historyczne, gdzie mogą zapoznać się z rzemiosłem obróbki lnu i realistycznie uczestniczyć w kolejnych etapach związanych z tym surowcem. Rozpoczynając swoją podróż w czasie od zasiewu po zbiór lnu, następnie przechodząc do czynności suszenia, paździerzowania, wyczesywania, przędzenia, tkania.
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych.
Fragment:
Przychody M. osiągane z odpłatnego świadczenia usług, takich jak lekcje muzealne czy warsztaty nie są w stanie zrównoważyć poniesionych kosztów na te usługi, dopiero połączenie osiągniętych przychodów z przychodami z dotacji jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie prowadzonych zajęć, jak również pozwala na utrzymanie bazy Instytucji i prowadzenie działalności statutowej. W ramach działalności edukacyjnej Instytucja prowadzi odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Ww. lekcje oraz warsztaty odbywają się na sali ekspozycyjnej lub na sali dydaktycznej Parku ... w zależności od tematu zajęć i charakteru czy są to lekcje, czy warsztaty. Udział w lekcjach jak i w warsztatach nie jest związany ze zwiedzaniem całego obiektu, tylko zawęża się do przebywania w jednym pomieszczeniu, zależy od tematu zajęć. Przebiega to w następujący sposób. Grupa wchodzi na lekcję związaną z życiem i twórczością M... na jedną z sal, na której pokazywane są starodruki, omawiane życie, praca naukowa oraz pokazane są kopie instrumentów astronomicznych na jakich pracował K... Lekcja trwa ok. 45 minut. Natomiast warsztaty odbywają się w Parku ... lub w obiekcie szpitala ... gdzie mieści się dział historii medycyny, w zależności od tematu prowadzony jest wykład na sali dydaktycznej posiłkując się planszami, rekwizytami czy za pomocą prezentacji multimedialnej, które kończą się zajęciami manualnymi, takimi jak: malowanie portretu M..., wykonanie zegara słonecznego itp.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania zajęć edukacji i kultury w formie warsztatów.
Fragment:
W planach merytorycznych instytucji wyszczególnić można następujące projekty edukacyjne w formie warsztatów: Warsztaty, które mają za zadanie rozwijać wyobraźnię dzieci i dorosłych, edukować, skłaniać do kreatywnego myślenia, propagować ciekawe formy spędzania wolnego czasu, poprzez zabawę ze sztuką. Zajęcia kierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, rodziców z dziećmi także dla niepełnosprawnych. Wnioskodawca proponuje zajęcia integracyjne rozwijające kreatywność, oparte na polisensorycznej metodzie poznawania, przekazujące wzorce aktywnego i skutecznego stymulowania rozwoju poprzez ćwiczenia teatralne, ruchowe wykorzystujące rytmikę, taniec (folklor polski i zagraniczny, hip-hop, jazz itp.). Popularyzując kulturę w formie warsztatów wykorzystujemy elementy: tradycji, folkloru polskiego i innych kultur, tematy świąteczne i okazjonalne – (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Halloween itp.); podróżnicze – pozwalające zdobyć i rozwinąć wiedzę na temat odległych cywilizacji i kultur, aktywizujące, stymulujących do artystycznej wypowiedzi; muzyczne z wielością gatunków i plastyczne (projektowanie, grafika, technika, malarstwo, rzeźba, dizajn, fotografia, grafika komputerowa i wiele innych). Warsztaty z obszaru tańca, w którym instytucja specjalizuje się od lat, dotyczą np. rytmiki najmłodszych, baletu klasycznego, folkloru, kultury obcych jak irlandzkiej czy kultury tanga w programie „ ... ”.
2016
8
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Warsztat
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.