Warsztat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to warsztat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lut

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży za symboliczną kwotę przedmiotów wytworzonych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej oraz uczestników Świetlic Terapeutycznych

Fragment:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „ warsztatami ” (art. 10 pkt 1). Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty (art. 10b ust. 1.) Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Natomiast odnośnie do przedmiotów wytwarzanych w ramach terapii zajęciowej w Środowiskowych Domach Samopomocy, Świetlicach terapeutycznych oraz Domach Pomocy Społecznej należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U 2017, poz. 1769), domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody, m.in. organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia (art. 57 ust. 1 pkt 1).

2018
26
sty

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w ramach realizacji projektu pn. „(...)”.

Fragment:

Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług: zakup biletów wstępu do Muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), zakup usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez Muzeum (23% stawka VAT), zakup posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów u lokalnego dostawcy (zupa z wkładką, pieczywem, napoje – 5%, 23% stawki VAT) w związku z realizacją przez Stowarzyszenie projektu pt. „ Warsztaty rękodzielnicze (...) ”? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie wyrażonym w piśmie z dnia 28 grudnia 2017 r.), Stowarzyszeniu, jako podmiotowi nie będącemu podatnikiem podatku VAT, nie figurującemu w rejestrze podatników VAT nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z nabyciem przez Stowarzyszenie poniżej wymienionych towarów i usług, które nie będą służyć Stowarzyszeniu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług: biletów wstępu do muzeum, na którego terenie odbędą się warsztaty, dla uczestników warsztatów (8% stawka VAT), usługi przeprowadzenia warsztatów (instruktaż, materiał, narzędzia, wyposażenie) przez muzeum (23% stawka VAT), posiłków w formie cateringu dla uczestników warsztatów (...)

2017
6
gru

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

2017
5
wrz

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży produktów wytwarzanych przez uczestników WTZ

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, iż szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności: prawa i obowiązki uczestnika warsztatu; sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi; organizację pracy i zajęć; sposób dowozu uczestników do warsztatu; obowiązki kierownika warsztatu w zakresie: zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć, planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników. W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia).

2017
24
sie

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży przedmiotów powstałych podczas prowadzenia rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Fragment:

Szczegółowe zasady tworzenia, działania i dofinansowywania warsztatu terapii zajęciowej, uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587). W świetle § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

2017
26
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych oraz zwolnienia od podatku sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez uczestników warsztatów terapeutycznych.

Fragment:

Wskazane powyżej zadnia i cele WTZ służące rehabilitacji społecznej zawodowej osób niepełnosprawnych są realizowane m.in. poprzez uczestniczenie osób niepełnosprawnych w zajęciach poszczególnych pracowni prowadzonych w ramach/w formie warsztatów, tj. Pracowni (...). Na Warsztatach – w ramach terapii zajęciowej prowadzonej dla uczestników w poszczególnych pracowniach – powstają m.in. obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne, okolicznościowe kartki. Wytworzone przez uczestników Warsztatów przedmioty są następnie sprzedawane na aukcjach, kiermaszach i festynach. Środki ze sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne pobierane są w gotówce, przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy i w dalszej kolejności, w ramach wewnętrznych rozliczeń, przekazywane na rzecz Ośrodka. Środki finansowe ze wskazanej sprzedaży wydatkowane są na integrację społeczną niepełnosprawnych uczestników zajęć terapeutycznych (Warsztatów). Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników. A zatem, zgodnie ze wskazanym przepisem Rozporządzenia w sprawie WTZ dotyczącego działalności Warsztatów, sprzedaż przedmiotów powstałych w ramach prowadzonej terapii dla osób niepełnosprawnych ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków na prowadzenie działalności statutowej WTZ polegającej na rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej uczestników Warsztatów.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług organizacji warsztatów kulinarnychotwartych oraz warsztatów kulinarnych zamkniętych

Fragment:

Sprzedaż biletów na Warsztaty otwarte jest prowadzona bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub poprzez pośredników tj. organizacje turystyczne lub inne firmy zajmujące się dystrybucją biletów wstępu na różnego rodzaju wydarzenia artystyczne/kulturalne. prowadzenie zajęć integracyjnych dla grup zorganizowanych (dalej: Warsztaty zamknięte). Odbiorcami takich warsztatów są firmy/spółki, które w ramach Warsztatów zamkniętych organizują dla swoich pracowników przede wszystkim zajęcia integracyjne mające na celu poprawę lub podtrzymanie dobrych relacji w zespole. Warsztaty te mają charakter zamknięty, nie są dostępne w ogólnodostępnej ofercie Wnioskodawcy i są przygotowywane pod konkretne zamówienie. Wstęp na Warsztaty zamknięte mają tylko osoby upoważnione przez zleceniodawcę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (we wniosku przedstawione jako nr 2-4): Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku sprzedaży biletów na Warsztaty otwarte przez pośredników jest miejsce wykonywania warsztatów, czyli Polska? Czy miejscem świadczenia usług w przypadku prowadzenia Warsztatów zamkniętych jest miejsce siedziby usługobiorcy? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1. W przypadku prowadzenia Warsztatów otwartych miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie warsztaty są faktycznie wykonywane. Zgodnie z art. 28c ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28f ust. 1, 2i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych.

Fragment:

(...) warsztatów edukacyjnych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 października 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 18 stycznia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy usług organizowania i przeprowadzania warsztatów edukacyjnych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest (...) (dalej Stowarzyszenie). Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym powołującym, osiągnięte zyski z działalności są przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia, czyli reasumując, Spółka jest spółką non-profit. Jedną jej z działalności jest organizowanie i przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego. Prowadzone warsztaty mają na celu przeniesienie dzieci w czasy historyczne, gdzie mogą zapoznać się z rzemiosłem obróbki lnu i realistycznie uczestniczyć w kolejnych etapach związanych z tym surowcem. Rozpoczynając swoją podróż w czasie od zasiewu po zbiór lnu, następnie przechodząc do czynności suszenia, paździerzowania, wyczesywania, przędzenia, tkania.

2016
28
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku lekcji muzealnych i warsztatów edukacyjnych.

Fragment:

Przychody M. osiągane z odpłatnego świadczenia usług, takich jak lekcje muzealne czy warsztaty nie są w stanie zrównoważyć poniesionych kosztów na te usługi, dopiero połączenie osiągniętych przychodów z przychodami z dotacji jest w stanie zapewnić odpowiednie finansowanie prowadzonych zajęć, jak również pozwala na utrzymanie bazy Instytucji i prowadzenie działalności statutowej. W ramach działalności edukacyjnej Instytucja prowadzi odpłatne lekcje muzealne oraz warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży. Ww. lekcje oraz warsztaty odbywają się na sali ekspozycyjnej lub na sali dydaktycznej Parku ... w zależności od tematu zajęć i charakteru czy są to lekcje, czy warsztaty. Udział w lekcjach jak i w warsztatach nie jest związany ze zwiedzaniem całego obiektu, tylko zawęża się do przebywania w jednym pomieszczeniu, zależy od tematu zajęć. Przebiega to w następujący sposób. Grupa wchodzi na lekcję związaną z życiem i twórczością M... na jedną z sal, na której pokazywane są starodruki, omawiane życie, praca naukowa oraz pokazane są kopie instrumentów astronomicznych na jakich pracował K... Lekcja trwa ok. 45 minut. Natomiast warsztaty odbywają się w Parku ... lub w obiekcie szpitala ... gdzie mieści się dział historii medycyny, w zależności od tematu prowadzony jest wykład na sali dydaktycznej posiłkując się planszami, rekwizytami czy za pomocą prezentacji multimedialnej, które kończą się zajęciami manualnymi, takimi jak: malowanie portretu M..., wykonanie zegara słonecznego itp.

2016
8
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług organizowania zajęć edukacji i kultury w formie warsztatów.

Fragment:

W planach merytorycznych instytucji wyszczególnić można następujące projekty edukacyjne w formie warsztatów: Warsztaty, które mają za zadanie rozwijać wyobraźnię dzieci i dorosłych, edukować, skłaniać do kreatywnego myślenia, propagować ciekawe formy spędzania wolnego czasu, poprzez zabawę ze sztuką. Zajęcia kierowane do osób indywidualnych i grup zorganizowanych, rodziców z dziećmi także dla niepełnosprawnych. Wnioskodawca proponuje zajęcia integracyjne rozwijające kreatywność, oparte na polisensorycznej metodzie poznawania, przekazujące wzorce aktywnego i skutecznego stymulowania rozwoju poprzez ćwiczenia teatralne, ruchowe wykorzystujące rytmikę, taniec (folklor polski i zagraniczny, hip-hop, jazz itp.). Popularyzując kulturę w formie warsztatów wykorzystujemy elementy: tradycji, folkloru polskiego i innych kultur, tematy świąteczne i okazjonalne – (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Halloween itp.); podróżnicze – pozwalające zdobyć i rozwinąć wiedzę na temat odległych cywilizacji i kultur, aktywizujące, stymulujących do artystycznej wypowiedzi; muzyczne z wielością gatunków i plastyczne (projektowanie, grafika, technika, malarstwo, rzeźba, dizajn, fotografia, grafika komputerowa i wiele innych). Warsztaty z obszaru tańca, w którym instytucja specjalizuje się od lat, dotyczą np. rytmiki najmłodszych, baletu klasycznego, folkloru, kultury obcych jak irlandzkiej czy kultury tanga w programie „ ... ”.