Wały przeciwpowodziowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wały przeciwpowodziowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Decyzje zezwalające na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

Fragment:

(...) mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej ”. Pytanie podatnika: Dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dla której organem podatkowym jest Prezydent i brzmi ono: Do jakiego wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, wyszczególnionych w załączniku do w.w. ustawy, powinny zostać zakwalifikowane decyzje wydawane na wniosek przez Marszałka Województwa Łódzkiego, które „ zezwalają na prowadzenie robót wykonywanych przez wały przeciwpowodziowe (nad lub pod wałem) oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej ”. Stanowisko podatnika wynikające z pisma z dnia 09.05 2007 r. „ Zwolnienia od niektórych zakazów wprowadzonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, określonych w art. 85 ust. 1 z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ) wydaje Marszałek Województwa Łódzkiego na podstawie art. 85 ust. 3 w/w ustawy w (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik na zlecenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej wykonuje działania polegające na: konserwacji rowów melioracyjnych, domeliorowaniu, odmulaniu studzienek drenarskich, wykonywaniu przepustów na rowach melioracyjnych jako przejazdy dla rolników - zakwalifikowane przez GUS do PKWiU 45.24.12-00.00 oraz prace drenażowe (drenowanie, naprawa drenażu dla prawidłowej gospodarki rolnej) zakwalifikowane do grupowania PKWiU 45.11.21-00.20. Zdaniem Podatnika usługi te powinny być zwolnione od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 8 ust. 3, art. 41 ust. 1, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 24.03.2005r. wniosku w sprawie stawki podatku od towarów i usług na usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 45.24.12-00.00 oraz PKWiU 45.11.21-00.20. Ocena prawna Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Podatnik świadczy usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 45.24.12-00.00 - „Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów" oraz PKWiU 45.11.21-00.20 „Roboty drenażowe". W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), usługi wymienione w klasyfikacjach (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski)?

Fragment:

(...) Jak wynika ze złożonego zapytania Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje roboty budowlane polegające na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski). Umowa na w/w usługę została zawarta z Urzędem Morskim. Podatnik zamierza opodatkować ją stawką podatku VAT w wysokości 0%, zgodnie z art.83 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535). Naczelnik Urzędu Skarbowego pismem z dnia 20.11.2004r. zwrócił się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym z prośbą o wydanie opinii interpretacyjnej w sprawie robót polegających na budowie wału przeciwpowodziowego na mierzei jeziora Kopań (brzeg morski). Ośrodek wyraził opinię, iż w/w roboty budowlane mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 45.24.12-00.00 “Roboty ogólnobudowlane związane z budową zapór, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów” W ocenie organu podatkowego w/w (...)