Walutowa transakcja terminowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to walutowa transakcja terminowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy właściciele Spółki, a później Domu Maklerskiego jak również osoby kierujące tymi podmiotami, uzyskującymi z tego tytułu określone przychody i odprowadzającymi od nich podatek mogą ponieść odpowiedzialność karno-skarbową jeśli Sąd uzna, że ich działalność z której uzyskiwali te przychody miała charakter przestępczy oraz czy wówczas środki odprowadzone przez nich jako podatek dochodowy zostaną zwrócone osobom poszkodowanym?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów z kapitałów (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak rozliczyć dochód uzyskany z pochodnych instrumentów finansowych. Czy przychód lub koszty uzyskania przychodu z realizacji praw odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych należy rozliczać oddzielnie od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uwzględniając ich fakt w rocznym rozliczeniu podatkowym ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie rozliczania dochodów uzyskanych z pochodnych instrumentów finansowych, przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2006r.(data wpływu do urzędu 07.08.2006r.), o udzielenie interpretacji, jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: sprzedaż detaliczna i hurtowa wyrobów chemicznych, produkcja farb i lakierów, wynajem samochodów. Firma opodatkowana jest na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymane wynagrodzenie z tytułu zbycia terminowej transakcji walutowej stanowi dochód w rozumieniu art. 30b ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.06.2005r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 22.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 17 ust. 1 pkt. 10, art. 19 ust. 1, art. 30b ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko Pana wyrażone we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.06.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Pismem z dnia 05.07.2005r. (data wpływu (...)

2011
1
mar

Istota:

1) Czy straty poniesione z tytułu operacji finansowych, z tytułu przeprowadzonych transakcji dewizowych objętych umową z GFT stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) W jakim okresie (miesiącu) należy wykazać stratę w deklaracji podatkowej?
3) Jak wycenić stratę dla celów podatkowych w przeliczeniu na walutę polską?
4) Czy przychodem z transakcji jest wartość końcowa transakcji, tj ilość dewiz przeliczona na PLN, czy też tylko wynik faktyczny stanowiący różnicę pomiędzy wartością dewiz na początku i po zakończeniu operacji, którą to kwotę GFT przekaże na nasz rachunek?

Fragment:

(...) Wnioskiem z 29 listopada 2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka zawarła umowę maklerską z amerykańską firmą GFT - na prowadzenia transakcji dewizowych w Jej imieniu w celu realizacji zleceń w zakresie zawierania, prowadzenia, kompensowania transakcji dewizowych. Papiery wartościowe będące podstawą dokonywanych operacji finansowych w okresie pomiędzy terminem zawarcia i rozliczenia transakcji nie stanowią majątku Spółki. Pozycje zakupu lub sprzedaży walut otwarte za pośrednictwem usług GFT pozostają otwarte do czasu aż zostanie wydana dyspozycję dostawy bądź zamknięcia pozycji. Wówczas następuje rozliczenie transakcji. Wynik rozliczenia zależy od relacji wartości bazowej dewiz w stosunku do zakupionych kolejno i uzyskania ostatecznego wpływu dewiz na rachunek po (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak rozliczyć skutki podatkowe transakcji SWAP oraz CIRS zawieranych na rynku międzybankowym ?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Bank w dniu 25.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 5.05.2005r. Nr PD 1/423-23/05 odmawiające potwierdzenia stanowiska podatnika zajętego we wniosku z dnia 01.02.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania transakcji SWAP - Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uchyla zaskarżone postanowienie i stwierdza, iż stanowisko podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 01.02.2005r. Bank złożył wniosek do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego w kwestii zasad opodatkowania transakcji SWAP. Ze stanu faktycznego przedstawionego w (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w roku 2003 w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty należności z tytułu transakcji terminowej typu forward.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 29.06.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klient sprzedał w jednomiesięcznej transakcji terminowej 25 tys EUR po kursie ustalonym przez Bank (4,6550 PLN za 1 EUR), licząc na spadek kursu EUR. Następnie klient nie czekając do daty zamknięcia transakcji określonej na 28.11.2003r. wynegocjował z Bankiem kurs 4,6250 PLN, po którym odkupił walutę, osiągając zysk w wysokości 750 PLN, ponieważ kurs fixingu ogłoszony przez NBP na ten dzień wyniósł 4,7127 PLN. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2003r. przychody z transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward opartego na kursie walut sa przychodami z realizacji praw (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka dokonuje transakcji zabezpieczających sprzedaż / kupno walut obcych w formie kontraktów typu forward. Wskutek realizacji takiego kontraktu dochodzi do sprzedaży lub nabycia przez Spółkę waluty obcej po kursie z daty kontraktu. Prowadzi to do uzyskania przez Spółkę przychodów i kosztów rozumianych jako różnica między kursem zakontraktowanym a kursem z dnia rozliczenia kontraktu. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy wartość powyższych przychodów może być traktowana jako obrót zwolniony z VAT?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca przeprowadza transakcje w walutach obcych w związku ze sprzedażą eksportową produktów oraz zakupem materiałów i maszyn. Transakcji tych Spółka dokonuje w euro oraz dolarach amerykańskich, przy czym każda z walut stosowana jest zarówno w transakcjach zakupowych, jak i sprzedażowych. W celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych przy zakupie surowców i produktów oraz sprzedaży produktów, Wnioskująca dokonuje transakcji zabezpieczających sprzedaż / kupno walut obcych w formie kontraktów typu forward. Wskutek realizacji takiego kontraktu dochodzi do sprzedaży lub nabycia przez Spółkę waluty obcej po kursie z daty kontraktu oraz do realizacji dodatnich lub ujemnych różnic kursowych (rozumianych jako różnica między kursem zakontraktowanym a kursem spot w dniu rozliczenia kontraktu). Ponadto, Wnioskująca wskazuje, iż przychody z transakcji finansowych, które Spółka (...)