IBPBI/2/423-1445/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
- możliwości zastosowania kursu historycznego (tj. kursu po jakim środki te wpłynęły na rachunek walutowy) w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach),
- braku możliwości ustalenia różnic kursowych w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach)
IBPBI/2/423-1445/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. kurs
 2. kurs faktycznie zastosowany
 3. kurs walut
 4. należność
 5. netting
 6. przewalutowanie
 7. rachunek walutowy
 8. różnice kursowe
 9. waluta
 10. wycena
 11. zobowiązanie
 12. średni kurs NBP
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 15 września 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zastosowania kursu historycznego (tj. kursu po jakim środki te wpłynęły na rachunek walutowy) w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach),
 • braku możliwości ustalenia różnic kursowych w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach)

-jest prawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6)

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • możliwości zastosowania kursu historycznego (tj. kursu po jakim środki te wpłynęły na rachunek walutowy) w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach),
 • braku możliwości ustalenia różnic kursowych w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach).
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W toku prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi, które są rozliczane w walutach obcych. Do takich rozliczeń Spółka wykorzystuje co do zasady rachunki walutowe - na które wypływają środki wpłacane przez kontrahentów regulujących należności i z których opłacane są zobowiązania Spółki wyrażone w walutach obcych. Pozostałe operacje dokonywane na rachunkach walutowych obejmują:

 1. wpływ waluty nabytej przez Wnioskodawcę od banku po wynegocjowanych kursach EUR/PLN;
 2. przeksięgowania środków własnych pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy prowadzonymi w tej samej walucie, lecz w różnych bankach, oraz
 3. wpływ odsetek w walutach obcych otrzymanych z tytułu środków zdeponowanych na rachunkach walutowych oraz zapłata odsetek w walutach obcych.

Poza sytuacją opisaną w pkt 1 zarówno w momencie wpływu, jak i wypływu środków z rachunku walutowego nie dochodzi do konwersji wartości wyrażonych w walucie na PLN (tj. nie dochodzi do kupna bądź sprzedaży waluty).

Poza regulowaniem należności i zobowiązań poprzez rachunki walutowe, Spółka rozlicza się z podmiotami powiązanymi za pomocą systemu nettingowego, który służy do kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej. Informacje o wystawionych fakturach są przekazywane do systemu, który w wyznaczonym dniu (raz w miesiącu) dokonuje rozliczenia, podając następnie saldo pozostałe po kompensacie (nadwyżka należności bądź zobowiązań) do uregulowania poprzez przelew środków z rachunku walutowego lub na ten rachunek.

Kompensata kwot wyrażonych w PLN i w EUR odbywa się odrębnie, tj. za pomocą osobnych kont dla PLN i EUR prowadzonych w systemie dla każdego podmiotu. W przypadku należności i zobowiązań wyrażonych w EUR, system nie przelicza tych wartości na PLN (ani inną walutę), saldo jest także regulowane przez Spółkę w EUR.

Do przewalutowania w ramach nettingu dochodzi jedynie sporadycznie, gdy wystąpią kwoty wyrażone w USD. Spółka nie posiada bowiem odrębnego konta w centrum nettingowym w USD, a w celu kompensaty system dokonuje wirtualnej wymiany walut po kursie bazowym USD/PLN podanym przez system nettingowy. Saldo jest wypłacane bądź dopłacane przez Spółkę w PLN.

Do wyceny rozchodu środków z rachunku walutowego Spółka stosuje kurs średnioważony, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Wnioskodawca ustala i będzie ustalał różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) (tzw. podatkowa metoda ustalania różnic kursowych).

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zostały zawarte we własnym stanowisku w sprawie z którego wynika, że kurs średnioważony to kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty lub kurs po którym nastąpiło nabycie waluty wg którego Spółka przelicza wpływ środków pieniężnych na rachunek walutowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami walutowymi należącymi do Wnioskodawcy i prowadzonymi w tej samej walucie (w różnych bankach), prawidłowe będzie rozliczanie takich operacji po kursie historycznym, tj. średnioważonym kursie, po którym środki te wpłynęły na rachunek walutowy i nierozpoznawanie różnic kursowych dla celów podatkowych w takich sytuacjach... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 6)

Zdaniem Spółki, przeksięgowanie środków własnych pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi prowadzonymi w tej samej walucie w przypadku, gdy nie dochodzi do przewalutowania ani do faktycznego rozchodu waluty obcej, powinno być operacją całkowicie neutralną (techniczną). W związku z powyższym Spółka uważa, że do przesunięcia waluty między rachunkami walutowymi należy stosować średnioważony kurs waluty przyjęty do wyceny jej wpływu, czyli kurs historyczny.

Konsekwencją przyjęcia przez Spółkę takiej praktyki w sytuacjach przeksięgowania waluty pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi będzie brak różnic kursowych dla celów podatkowych. Zdaniem Wnioskodawcy jest to w pełni uzasadnione treścią art. 15a ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 updop, gdyż w takich przypadkach nie będzie dochodziło do faktycznego wypływu (rozchodu) waluty, który warunkuje powstanie różnic kursowych od środków własnych.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB3/423-258/09-2/EK), który stwierdził, że dokonywanie przelewu środków pieniężnych w walucie obcej pomiędzy różnymi rachunkami walutowymi jednego podatnika (rachunkiem walutowym do bieżących rozliczeń i rachunkiem lokaty) jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie skutkuje powstaniem różnic kursowych na podstawie updop. Uzasadnieniem tego poglądu był fakt, że w wyniku dokonania takich przelewów Spółka nadal posiadała środki pieniężne w walucie obcej (nie doszło do sprzedaży waluty), zmianie ulegało jedynie miejsce ich przechowywania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku jako nr 1-5 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.