0111-KDIB2-3.4010.67.2018.1.AZE | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zamiana jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty a powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia, czy nabycie kryptowaluty w ramach tzw. jej wydobycia (z ang. mining) powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. ustalenia, czy nabycie kryptowaluty w ramach tzw. jej wydobycia (z ang. mining) powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawcą jest osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada siedzibę na terenie Polski, jest zarejestrowana jako czynny płatnik VAT. Zamierza poszerzyć działalność o emisję waluty elektronicznej i handel nią (kupno, sprzedaż) za pośrednictwem internetu, klasyfikowaną przez służby statystyki publicznej pod numerem PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”.

Wnioskodawca zamierza pozyskiwać prawo własności jednostek wirtualnej waluty w sposób:

  • pierwotny (proces tzw. „wydobywania”, „wykopywania”, „mining”) - proces ten polega na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu, w wyniku czego Wnioskodawca otrzymuje określoną liczbę nowych jednostek wirtualnej waluty, które zapisywane są w wirtualnym portfelu użytkownika. Systematyczne powstawanie nowych jednostek waluty jest określone w algorytmie danej waluty;
  • pochodny - sposób ten zakłada nabywanie jednostek wirtualnej waluty od podmiotów trzecich, w szczególności poprzez zawieranie transakcji na giełdach wirtualnych walut oraz zakup wirtualnej waluty od indywidualnego posiadacza.

Jednostki kryptowalut stanowią zapis cyfrowy, który jest przechowywany w formie elektronicznej. Ich przechowywanie może odbywać się bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego w tzw. portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci wirtualnej. Jednostki kryptowalut to wirtualne znaki legitymacyjne o charakterze zbliżonym do pieniądza bezgotówkowego. Nie posiadają centralnego emitenta ani instytucji kontrolującej jej obrót, ich wartość rynkowa jest zdeterminowana tylko i wyłącznie poprzez wolnorynkowe mechanizmy popytu i podaży w serwisach wymiany wirtualnych walut, na podstawie których ustala się ich aktualny kurs w stosunku do tradycyjnych walut. Kryptowaluty umożliwiają dokonywanie rozliczeń drogą elektroniczną bezpośrednio pomiędzy dokonującym płatności, a odbiorcą bez pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Mając na uwadze, że jednostki wirtualnych walut nie posiadają jakiegokolwiek substratu materialnego, pełnią one funkcje zbliżone do funkcji pieniądza bezgotówkowego. Wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem kryptowalut polegają tylko i wyłącznie na dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie są związane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze materialnym.

Jednostki wirtualnych walut Wnioskodawca będzie sprzedawał w zamian za inne waluty wirtualne, a docelowo za walutę tradycyjną przede wszystkim na giełdach wirtualnych walut, przy czym możliwa jest także sprzedaż tych jednostek indywidualnym nabywcom poza giełdą. Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Tym samym Wnioskodawca jako zbywca kryptowalut w momencie ich zbycia otrzymuje od razu zapłatę. Wnioskodawca nie wyklucza również wykorzystywania kryptowaluty do zapłaty za nabywane towary lub usługi.

Wnioskodawca zamierza także rozpocząć działalność polegającą na wykorzystaniu specyficznej formy crowdfundingu jaką jest Initial Coin Offering (ICO). Utworzone w wyniku ICO tokeny, tj. wirtualne uprawnienia pozwolą zebrać środki na utworzenie centrum obliczeniowego mającego za zadanie kopanie kryptowalut. Część utworzonych w ten sposób tokenów Wnioskodawca będzie posiadał sam, część zostanie przekazana w zamian za przesłane jednostki określonych kryptowalut, część może zostać przekazana pracownikom w ramach premii. Posiadacze tokenów otrzymywać będą część wyliczonych kryptowalut, proporcjonalnie do ilości posiadanych tokenów. Procedura przekazania części kryptowalut dokonywana będzie automatycznie w wyniku wirtualnej umowy, zwanej smart-contract, na wirtualny portfel, konto dla kryptowalut, cyklicznie po odliczeniu kosztów miningu oraz określonej prowizji.

Wnioskodawca zamierza wykonywać powyższą działalność w sposób zorganizowany i ciągły z nastawieniem na osiąganie zysku. Jednocześnie Wnioskodawca w związku z prowadzeniem tej działalności zaangażuje celem pozyskiwania wirtualnej waluty odpowiedni sprzęt komputerowy o znacznych mocach obliczeniowych. Wnioskodawca w sposób profesjonalny i zorganizowany zaangażuje się w obrót kryptowalutami za pośrednictwem giełd wirtualnych walut.

Koszty minigu, tj. prąd, najem, personel itp., pokrywane będą w wyniku zamiany wykopanych kryptowalut na giełdach kryptowalut i regulowane w walutach tradycyjnych i kryptowalutach w miejscach, które na takie transakcje pozwalają.

Proces pozyskiwania kryptowalut przez kopanie odbywał się będzie w całkowicie wydzielonym od osobno prowadzonej działalności pomieszczeniu lub budynku, gdzie oprócz samego sprzętu będą biura i stanowiska pracowników dedykowanych do tej gałęzi działalności.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3):

Czy nabycie kryptowaluty w ramach tzw. jej wydobycia (z ang. mining) powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, kryptowaluty można nabyć na dwa sposoby - pierwszy z nich polega na zakupie kryptowalut od innej osoby, - drugi sposób, to tzw. sposób pierwotny, który polega na tym, że dana osoba otrzymuje kryptowaluty za udostępnienie swojej mocy obliczeniowej dla całego systemu kryptowalut i za potwierdzenie transakcji występujących w sieci kryptowalut. W takim wypadku, kryptowaluty przyznawane są automatycznie przez algorytm z tym jednak zastrzeżeniem, że dane kryptowaluty nie muszą w danym przypadku zostać przyznane konkretnej osobie.

W art. 12 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zdefiniował, co jest przychodem dla celów podatkowych są to w szczególności

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie tub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust 3 ustawy o pdop za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym a także przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust 1 pkt 1. uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont

W myśl natomiast art. 12 ust 3a ustawy o pdop za datę powstania przychodu, uznaje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności

Zdaniem Wnioskodawcy sam fakt „wydobycia” Kryptowaluty nie może zostać zakwalifikowany do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 12 ustawy o pdop. W związku z tym pierwotne nabycie Kryptowaluty nie generuje przychodu do opodatkowania.

Dodatkowo należy nadmienić, że otrzymanie Kryptowaluty w ramach procesu jego „wydobycia” nie może także zostać uznane za darowiznę. Otrzymanie Kryptowaluty nie spełnia bowiem przesłanek otrzymania darowizny. Wydobycie Kryptowaluty przypomina raczej działalność wytwórczą przedsiębiorstwa, gdzie w procesie wydobywczym (produkcyjnym) uzyskiwane jest prawo majątkowe (towar), które następnie jest sprzedawane W konsekwencji przychód w takim przypadku powinien zostać rozpoznany dopiero, na zasadach ogólnych, w momencie sprzedaży wydobytej Kryptowaluty

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 jest prawidłowe

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, że w kontekście zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia dot. określenia, czy nabycie kryptowaluty w ramach tzw. jej „wydobycia” (z ang. mining) powoduje powstanie obowiązku podatkowego dla celów podatku dochodowego. Nie była tym samym przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia uznania ww. „wydobycia” za darowiznę, czy uznania za przychód podatkowy transakcji zbycia kryptowaluty.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja podatkowa to odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące podatników, dlatego wywołuje ona wyłącznie skutki w sferze podatkowej, a nie żadnej innej. Zgodnie z przepisami organ podatkowy jest przy tym związany treścią wniosku, nie ma uprawnień ani nawet możliwości badania prawdziwości faktów czy stwierdzeń, podawanych przez wnioskodawcę. Formułując odpowiedź organ podatkowy polega więc wyłącznie na tym, co pisał podatnik we wniosku i nie sprawdza legalnych aspektów działalności wnioskodawcy. Uzyskanie interpretacji podatkowej nie rozstrzyga więc o legalności danej działalności.

Tut. Organ informuje, że pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 4 są przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.