Waluta obca | Interpretacje podatkowe

Waluta obca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta obca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej
Fragment:
Na potrzeby ewidencji kosztów w księgach rachunkowych faktur zakupu oraz innych zagranicznych dowodów księgowych wystawianych w walutach obcych przez zagranicznych kontrahentów Spółka stosuje średni kurs wyceny waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (dalej: „ NBP ”) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego zagranicznego dowodu księgowego dokumentującego poniesienie kosztu. Powyższy kurs wyceny waluty obcej, Wnioskodawca stosuje bez względu na datę otrzymania faktury zakupu oraz innych zagranicznych dowodów księgowych wystawianych przez kontrahentów zagranicznych w walutach obcych (niejednokrotnie ww. dokumenty docierają do Spółki z opóźnieniem). Jednocześnie, Spółka zauważa, że ww. kursu wyceny waluty obcej nie stosuje na potrzeby ewidencji kosztów w księgach rachunkowych związanych z odbywanymi podróżami służbowymi. Wnioskodawca, dla celów rozliczania różnic kursowych w CIT stosuje podatkową metodę ustalania różnic kursowych, zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka przyjęła prawidłowy kurs wyceny waluty obcej na potrzeby ewidencji kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. średni kurs waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego zagranicznego dowodu księgowego dokumentującego poniesienie kosztu? Stanowisko Wnioskodawcy.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie ustalenia jaki kurs powinna zastosować Spółka w celu ustalenia różnic kursowych dodatnich lub ujemnych wynikających z regulowania zobowiązań w walucie obcej
Fragment:
Natomiast art. 15a ust. 3 updop stanowi, że ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.
2017
26
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą przed uzyskaniem statusu rezydenta dla celów podatkowych w Polsce oraz uzyskania dochodu w sytuacji przewalutowania waluty obcej na walutę polską i waluty obcej na inną walutę obcą
Fragment:
Operacja przewalutowania środków pieniężnych w walucie obcej na środki pieniężne w PLN lub inną walutę jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca planuje dokonać przewalutowania (na złote lub walutę obcą) dochody zgromadzone z działalności zarobkowej, które były wypłacane na jego rzecz w walutach obcych. W przypadku wymiany waluty obcej, poza działalnością gospodarczą nie dochodzi do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych. Wnioskodawca zamienia na złotówki lub na inną walutę własne środki pieniężne zgromadzone z działalności zarobkowej w walucie obcej. W konsekwencji zatem uznać należy, że w takim przypadku nie dochodzi do przyrostu w majątku Wnioskodawcy, ale jedynie zmiany waluty, w której jest on wyrażony. Tym samym, nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu dla celów podatkowych w związku z przewalutowaniem walut obcych na złotówki oraz przewalutowaniem waluty obcej na walutę obcą (USD na EUR albo na korony duńskie). Końcowo należy wyjaśnić, że tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej statusu Wnioskodawcy jako rezydenta, gdyż powyższa kwestia nie była przedmiotem zapytania. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
18
sie

Istota:
Czy można dokonywać w inny sposób rozliczenia wydatków wyrażonych w walutach obcych, np. przyjmując tylko jeden z kursów waluty do przeliczania transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług?
Fragment:
W zakresie dotychczas stosowanej przez Pana zasady ewidencjonowania poniesionych w walutach obcych kosztów oraz w zakresie sposobu przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozstrzygnięcia zostały dokonane następującymi interpretacjami indywidualnymi: w podatku dochodowym od osób fizycznych – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r. znak ITPB1/415-191/a/07/AW , w podatku od towarów i usług – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r., znak ITPP1/443-275/a/07/EŁ. Ustawodawca odmiennie uregulował zasady przeliczania kwot w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, nie dając podatnikom możliwości przyjęcia innych kursów niż wskazane w poszczególnych aktach prawnych. Zatem, podatnicy nie posiadają dowolności w sposobie przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. Określone zostały przepisy ustanawiające ogólne zasady przeliczania kwot (wyrażonych w walutach obcych), wykazywanych między innymi w fakturach dokumentujących poniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nie uzależniono stosowania odpowiednich kursów wymiany walut od takich czynników jak: ograniczenia systemów księgowych, pracochłonność, czy też czasochłonność.
2017
12
sie

Istota:
Ustalenie kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote
Fragment:
W myśl art. 31a ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż podatnicy dokonujący przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności co do wyboru sposobu przeliczania waluty, gdyż zasady przeliczania tych kwot zostały wyraźnie określone w przywołanych przepisach.
2017
10
maj

Istota:
Sposobu przeliczenia kwoty zaliczki wyra?onej w walucie obcej w fakturach za czeociowe wykonanie robót.
Fragment:
Po jakim kursie walut nale?y przeliczaa kwoty wykazane na fakturze koryguj1cej? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonuj1c korekty faktur VAT, niezale?nie od jej przyczyny, a w zwi1zku z tym niezale?nie od tego, czy korekta ujmowana jest na bie?1co, czy te? jest dokonywana wstecz, w celu przeliczenia waluty obcej na z3oty, nale?y stosowaa kurs historyczny, tj. ten sam kurs waluty, który stosowa3 do faktury pierwotnej. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwoty stosowane do okreolenia podstawy opodatkowania s1 okreolone w walucie obcej, przeliczenia na z3ote dokonuje sie wed3ug kursu oredniego danej waluty obcej og3oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzaj1cy dzien powstania obowi1zku podatkowego. Z kolei jak stanowi art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podatnik wystawia fakture przed powstaniem obowi1zku podatkowego, a kwoty stosowane do okreolenia podstawy opodatkowania s1 okreolone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na z3ote dokonuje sie wed3ug kursu oredniego danej waluty obcej og3oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzaj1cy dzien wystawienia faktury. Nale?y podkreolia, ?e art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy w szczególnooci przypadków, w których podatnik wystawia faktury dokumentuj1ce dostawe towarów i wykonanie us3ugi w walucie obcej. Z kolei w ust. 2 tego? przepisu, ustawodawca we w3aociwy sposób odniós3 sie tak?e do przypadków, w których podatnik, zgodnie ze stosownymi regulacjami, mo?e wystawia fakture przed powstaniem obowi1zku podatkowego i wystawi j1 w przewidzianym prawem terminie.
2017
26
sty

Istota:
Zbiorcze faktury korygujące, zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczania na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących.
Fragment:
Przytoczony powyżej przepis art. 31a wskazuje tryb postępowania w przypadku, gdy kwoty wykazane zostały na fakturze w walucie obcej. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Przyznany rabat potransakcyjny dotyczy wprawdzie wszystkich dostaw dokonanych przez Wnioskodawce na rzecz kontrahenta w danym okresie, to jednak należy uznać, że udzielony jest on de facto w konkretnym momencie, a na potwierdzenie tego zdarzenia wystawiana jest faktura korygująca. A zatem Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
5
sie

Istota:
W zakresie możliwości i momentu powstania oraz sposobu rozliczania przychodów i kosztów podatkowych o których mowa w z art. 12 ust. 1 pkt 10 lit. b oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w związku ze stopniową spłatą wskazanych we wniosku kredytów
Fragment:
Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnieniu Wnioskodawca podkreśla, że ww. kredyty w związku z korzystną prognozą kursów walutowych i spodziewanymi przychodami w walutach obcych zostały przewalutowane na walutę obcą. Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty kredytu, w której został on zaciągnięty na walutę obcą po ustalonym przez bank kursie. Wobec powyższego, kredyt od momentu przewalutowania należy traktować jako kredyt, który został udzielony w walucie obcej. Podkreślić również należy, że Wnioskodawca wskazał, iż stopniowa spłata ww. kredytów zgodnie z prawem upadłościowym będzie odbywać się w walucie polskiej. Reasumując, wskazane we wniosku kredyty w związku z tym, że od momentu przewalutowania są kredytami zaciągniętymi w walucie obcej, a ich stopniowa spłata w rzeczywistości dokonywana będzie w walucie polskiej nie są kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej bowiem kredyt waloryzowany (denominowany) kursem waluty obcej - co należy jeszcze raz podkreślić - cechuje się tym, że zarówno udzielany jest w walucie polskiej, oraz jego spłata dokonywana jest w złotówkach. Natomiast w ww. zdarzeniu przyszłym kredyt od momentu przewalutowania stał się kredytem zaciągniętym w walucie obcej, a jego stopniowa spłata nastąpi w walucie polskiej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości powstania przychodów i kosztów podatkowych o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 lit. b oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze spłatą wskazanych we wniosku kredytów
Fragment:
Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnieniu Wnioskodawca wskazuje, że ww. kredyty w związku z korzystną prognozą kursów walutowych i spodziewanymi przychodami w walutach obcych zostały przewalutowane na walutę obcą. Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty kredytu, w której został on zaciągnięty na walutę obcą po ustalonym przez bank kursie. Wobec powyższego, kredyt od momentu przewalutowania należy traktować jako kredyt, który został udzielony w walucie obcej. Podkreślić również należy, że Wnioskodawca wskazał, iż spłata ww. kredytów zgodnie z prawem upadłościowym będzie odbywać się w walucie polskiej. Reasumując, wskazane we wniosku kredyty w związku z tym, że od momentu przewalutowania są kredytami zaciągniętymi w walucie obcej, a ich spłata w rzeczywistości dokonywana będzie w walucie polskiej nie są kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej bowiem kredyt waloryzowany (denominowany) kursem waluty obcej - co należy jeszcze raz podkreślić - cechuje się tym, że zarówno udzielany jest w walucie polskiej, oraz jego spłata dokonywana jest w złotówkach. Natomiast w ww. zdarzeniu przyszłym kredyt od momentu przewalutowania stał się kredytem zaciągniętym w walucie obcej, a jego spłata nastąpi w walucie polskiej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
24
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z wymianą waluty.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 11a ust. 3 ww. ustawy, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w roku kalendarzowym 2015 Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała zakupu i następnie sprzedaży waluty obcej w kantorze internetowym. Pieniądze na zakup waluty, z racji tego, że nie prowadzi działalności gospodarczej, przelewała z prywatnego konta bankowego swojego, bądź małżonka na rachunek kantoru. Przelew zwrotny dokonywany był również na prywatny rachunek bankowy Wnioskodawczyni, prowadzony w walucie obcej.
2016
6
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Waluta obca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.