Waluta obca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta obca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
wrz

Istota:

Zastosowanie kursu waluty obcej, według którego należy rozliczyć korektę wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Fragment:

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Stosownie zaś do art. 31a ust. 2 ustawy w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wskazać należy, że co do zasady, do przeliczania kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących zastosowanie ma taki sam kurs waluty obcej jaki został zastosowany przy rozliczeniu transakcji pierwotnej, w przypadku wystąpienia „ pierwotnej przyczyny korekty ”, tj. gdy dana przyczyna istniała już (była znana) w momencie rozliczania danej transakcji gospodarczej.

2018
13
mar

Istota:

W zakresie braku konieczności rozpoznania podatkowych różnic kursowych w związku z zapłatą w PLN za zobowiązania wyrażone w walucie obcej, a także braku powstania przychodów oraz braku rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu różnic powstałych w związku z zapłatą w PLN za zobowiązania wyrażone w walucie obcej

Fragment:

W przypadku różnic kursowych związanych z kosztami, które to różnice jako takie mogą być przychodem bądź kosztem uzyskania przychodów ustawodawca uzależnił możliwość ich powstania od kumulatywnego spełnienia następujących przesłanek: koszt został wyrażony w walucie obcej, zapłata zobowiązania nastąpiła w walucie obcej, między momentem poniesienia kosztu a momentem zapłaty wystąpiły różne kursy walut. Powyższe oznacza, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie czy należność wyrażone są w walucie polskiej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w walucie obcej lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w walucie obcej a zapłata dokonywana jest w złotówkach. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka w ramach działalności handlowej nabywa towary handlowe u kontrahentów krajowych i zagranicznych. Transakcje realizowane z kontrahentami z zagranicy dokumentowane są fakturami wystawianymi w walucie obcej. Spółka nie korzysta z konta walutowego, a za faktury wystawione w walucie obcej dokonuje płatności w PLN z konta złotówkowego. W konsekwencji, ponieważ postanowienia art. 15a ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 2 updop mają zastosowanie do ustalania różnic kursowych od kosztów poniesionych i zapłaconych w walutach obcych, nie znajdą one zastosowania w analizowanej sytuacji, bowiem w opisanym we wniosku przypadku nie wystąpił element zapłaty zobowiązania w walucie obcej.

2017
11
gru

Istota:

W zakresie różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w związku ze zmianą Pool Leader’a oraz z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników systemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych

Fragment:

Czy zmiana Pool Leader’a spowoduje realizację różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych? Czy rzeczywiste transfery sald w walutach obcych (transfery pieniężne) pomiędzy rachunkami bankowymi Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera w ramach opisanego cash poolingu powodują powstawanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT? Stanowisko Wnioskodawcy. Ad 1. Zmiana Pool Leader’a nie spowoduje realizacji różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana Pool Leader’a nie będzie stanowiła momentu realizacji takich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15a Ustawy o CIT, różnice kursowe powstają w przypadku, w którym: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość kosztu podatkowego w walucie obcej, w dniu jest poniesienia dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu; wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia (otrzymania) jest inna niż jego wartość w dniu zwrotu (spłaty).

2017
6
gru

Istota:

W zakresie różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w związku ze zmianą Pool Leader’a oraz z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników systemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych

Fragment:

Czy zmiana Pool Leader’a spowoduje realizację różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych? Czy rzeczywiste transfery sald w walutach obcych (transfery pieniężne) pomiędzy rachunkami bankowymi Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera w ramach opisanego cash poolingu powodują powstawanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad 1. Zmiana Pool Leader’a nie spowoduje realizacji różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana Pool Leader’a nie będzie stanowiła momentu realizacji takich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15a Ustawy o CIT, różnice kursowe powstają w przypadku, w którym: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość kosztu podatkowego w walucie obcej, w dniu jest poniesienia dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu; wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia (otrzymania) jest inna niż jego wartość w dniu zwrotu (spłaty).

2017
6
gru

Istota:

W zakresie różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w związku ze zmianą Pool Leader’a oraz z tytułu transferu sald pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników systemu cash poolingu prowadzonymi w walutach obcych

Fragment:

Czy zmiana Pool Leader’a spowoduje realizację różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych? Czy rzeczywiste transfery sald w walutach obcych (transfery pieniężne) pomiędzy rachunkami bankowymi Wnioskodawcy a rachunkiem Pool Leadera w ramach opisanego cash poolingu powodują powstawanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT? Stanowisko Wnioskodawcy. Ad 1. Zmiana Pool Leader’a nie spowoduje realizacji różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT w stosunku do dokonanych transferów sald w walutach obcych. Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana Pool Leader’a nie będzie stanowiła momentu realizacji takich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 15a Ustawy o CIT, różnice kursowe powstają w przypadku, w którym: wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość kosztu podatkowego w walucie obcej, w dniu jest poniesienia dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu; wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia (otrzymania) jest inna niż jego wartość w dniu zwrotu (spłaty).

2017
6
gru

Istota:

Czy wypłata na rzecz Spółki środków pieniężnych w PLN (będących wcześniej przedmiotem Przewalutowania) w następstwie zakończenia depozytu z Depozytariuszem będzie skutkowała powstaniem przychodu podatkowego (w części innej niż odsetki, które nie zostały wcześniej skapitalizowane) albo kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Powołane powyżej przepisy określają sytuacje, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, m.in.: gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu faktycznego otrzymania; gdy wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego zarachowania jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy) jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu z tego rachunku. W szczególności za wypływ środków pieniężnych należy uznać przekazanie ich podmiotom trzecim, np. kontrahentowi (jako zapłatę), gdy jednocześnie dochodzi do trwałego fizycznego wyzbycia się waluty. Co istotne, przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3 – stosownie do art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. Przepis art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza swego rodzaju „ ograniczenie ” do uwzględniania dla celów obliczania różnic kursowych kursu faktycznie zastosowanego do konkretnych przypadków wymienionych w pierwszym zdaniu tego przepisu, tj. sprzedaży waluty obcej, kupna waluty obcej, otrzymania należności lub zapłaty zobowiązania w walucie obcej, czyli do sytuacji, w których dojdzie w rzeczywistości do zastosowania konkretnego, faktycznego kursu walutowego. „ Faktycznie zastosowany kurs waluty ” jest kursem, który był w istocie, rzeczywiście, realnie zastosowany.

2017
4
paź

Istota:

W zakresie ustalenia kursu do przeliczenia na PLN kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie obcej

Fragment:

Na potrzeby ewidencji kosztów w księgach rachunkowych faktur zakupu oraz innych zagranicznych dowodów księgowych wystawianych w walutach obcych przez zagranicznych kontrahentów Spółka stosuje średni kurs wyceny waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (dalej: „ NBP ”) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego zagranicznego dowodu księgowego dokumentującego poniesienie kosztu. Powyższy kurs wyceny waluty obcej, Wnioskodawca stosuje bez względu na datę otrzymania faktury zakupu oraz innych zagranicznych dowodów księgowych wystawianych przez kontrahentów zagranicznych w walutach obcych (niejednokrotnie ww. dokumenty docierają do Spółki z opóźnieniem). Jednocześnie, Spółka zauważa, że ww. kursu wyceny waluty obcej nie stosuje na potrzeby ewidencji kosztów w księgach rachunkowych związanych z odbywanymi podróżami służbowymi. Wnioskodawca, dla celów rozliczania różnic kursowych w CIT stosuje podatkową metodę ustalania różnic kursowych, zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka przyjęła prawidłowy kurs wyceny waluty obcej na potrzeby ewidencji kosztów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, tj. średni kurs waluty obcej ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub innego zagranicznego dowodu księgowego dokumentującego poniesienie kosztu? Stanowisko Wnioskodawcy.

2017
26
sie

Istota:

W zakresie ustalenia jaki kurs powinna zastosować Spółka w celu ustalenia różnic kursowych dodatnich lub ujemnych wynikających z regulowania zobowiązań w walucie obcej

Fragment:

Natomiast art. 15a ust. 3 updop stanowi, że ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

2017
18
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą przed uzyskaniem statusu rezydenta dla celów podatkowych w Polsce oraz uzyskania dochodu w sytuacji przewalutowania waluty obcej na walutę polską i waluty obcej na inną walutę obcą

Fragment:

Operacja przewalutowania środków pieniężnych w walucie obcej na środki pieniężne w PLN lub inną walutę jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca planuje dokonać przewalutowania (na złote lub walutę obcą) dochody zgromadzone z działalności zarobkowej, które były wypłacane na jego rzecz w walutach obcych. W przypadku wymiany waluty obcej, poza działalnością gospodarczą nie dochodzi do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych. Wnioskodawca zamienia na złotówki lub na inną walutę własne środki pieniężne zgromadzone z działalności zarobkowej w walucie obcej. W konsekwencji zatem uznać należy, że w takim przypadku nie dochodzi do przyrostu w majątku Wnioskodawcy, ale jedynie zmiany waluty, w której jest on wyrażony. Tym samym, nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu dla celów podatkowych w związku z przewalutowaniem walut obcych na złotówki oraz przewalutowaniem waluty obcej na walutę obcą (USD na EUR albo na korony duńskie). Końcowo należy wyjaśnić, że tut. organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej statusu Wnioskodawcy jako rezydenta, gdyż powyższa kwestia nie była przedmiotem zapytania. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2017
12
sie

Istota:

Czy można dokonywać w inny sposób rozliczenia wydatków wyrażonych w walutach obcych, np. przyjmując tylko jeden z kursów waluty do przeliczania transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług?

Fragment:

W zakresie dotychczas stosowanej przez Pana zasady ewidencjonowania poniesionych w walutach obcych kosztów oraz w zakresie sposobu przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozstrzygnięcia zostały dokonane następującymi interpretacjami indywidualnymi: w podatku dochodowym od osób fizycznych – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r. znak ITPB1/415-191/a/07/AW , w podatku od towarów i usług – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r., znak ITPP1/443-275/a/07/EŁ. Ustawodawca odmiennie uregulował zasady przeliczania kwot w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, nie dając podatnikom możliwości przyjęcia innych kursów niż wskazane w poszczególnych aktach prawnych. Zatem, podatnicy nie posiadają dowolności w sposobie przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. Określone zostały przepisy ustanawiające ogólne zasady przeliczania kwot (wyrażonych w walutach obcych), wykazywanych między innymi w fakturach dokumentujących poniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nie uzależniono stosowania odpowiednich kursów wymiany walut od takich czynników jak: ograniczenia systemów księgowych, pracochłonność, czy też czasochłonność.