Waluta obca | Interpretacje podatkowe

Waluta obca | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta obca. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy można dokonywać w inny sposób rozliczenia wydatków wyrażonych w walutach obcych, np. przyjmując tylko jeden z kursów waluty do przeliczania transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług?
Fragment:
W zakresie dotychczas stosowanej przez Pana zasady ewidencjonowania poniesionych w walutach obcych kosztów oraz w zakresie sposobu przeliczania faktur wystawionych w walutach obcych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozstrzygnięcia zostały dokonane następującymi interpretacjami indywidualnymi: w podatku dochodowym od osób fizycznych – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r. znak ITPB1/415-191/a/07/AW , w podatku od towarów i usług – interpretacją indywidualną z dnia 3 grudnia 2007 r., znak ITPP1/443-275/a/07/EŁ. Ustawodawca odmiennie uregulował zasady przeliczania kwot w walutach obcych dla celów podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, nie dając podatnikom możliwości przyjęcia innych kursów niż wskazane w poszczególnych aktach prawnych. Zatem, podatnicy nie posiadają dowolności w sposobie przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. Określone zostały przepisy ustanawiające ogólne zasady przeliczania kwot (wyrażonych w walutach obcych), wykazywanych między innymi w fakturach dokumentujących poniesienie kosztów uzyskania przychodów. Nie uzależniono stosowania odpowiednich kursów wymiany walut od takich czynników jak: ograniczenia systemów księgowych, pracochłonność, czy też czasochłonność.
2017
12
sie

Istota:
Ustalenie kwoty nabycia pojazdu, importu usług oraz ustalenia daty w celu przeliczenia wartości wyrażonej w walucie obcej na złote
Fragment:
W myśl art. 31a ustawy o VAT, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Zgodnie z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż podatnicy dokonujący przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności co do wyboru sposobu przeliczania waluty, gdyż zasady przeliczania tych kwot zostały wyraźnie określone w przywołanych przepisach.
2017
10
maj

Istota:
Sposobu przeliczenia kwoty zaliczki wyra?onej w walucie obcej w fakturach za czeociowe wykonanie robót.
Fragment:
Po jakim kursie walut nale?y przeliczaa kwoty wykazane na fakturze koryguj1cej? Zdaniem Wnioskodawcy, dokonuj1c korekty faktur VAT, niezale?nie od jej przyczyny, a w zwi1zku z tym niezale?nie od tego, czy korekta ujmowana jest na bie?1co, czy te? jest dokonywana wstecz, w celu przeliczenia waluty obcej na z3oty, nale?y stosowaa kurs historyczny, tj. ten sam kurs waluty, który stosowa3 do faktury pierwotnej. Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwoty stosowane do okreolenia podstawy opodatkowania s1 okreolone w walucie obcej, przeliczenia na z3ote dokonuje sie wed3ug kursu oredniego danej waluty obcej og3oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzaj1cy dzien powstania obowi1zku podatkowego. Z kolei jak stanowi art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podatnik wystawia fakture przed powstaniem obowi1zku podatkowego, a kwoty stosowane do okreolenia podstawy opodatkowania s1 okreolone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na z3ote dokonuje sie wed3ug kursu oredniego danej waluty obcej og3oszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien roboczy poprzedzaj1cy dzien wystawienia faktury. Nale?y podkreolia, ?e art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy w szczególnooci przypadków, w których podatnik wystawia faktury dokumentuj1ce dostawe towarów i wykonanie us3ugi w walucie obcej. Z kolei w ust. 2 tego? przepisu, ustawodawca we w3aociwy sposób odniós3 sie tak?e do przypadków, w których podatnik, zgodnie ze stosownymi regulacjami, mo?e wystawia fakture przed powstaniem obowi1zku podatkowego i wystawi j1 w przewidzianym prawem terminie.
2017
26
sty

Istota:
Zbiorcze faktury korygujące, zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczania na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących.
Fragment:
Przytoczony powyżej przepis art. 31a wskazuje tryb postępowania w przypadku, gdy kwoty wykazane zostały na fakturze w walucie obcej. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 106j ustawy o VAT. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Przyznany rabat potransakcyjny dotyczy wprawdzie wszystkich dostaw dokonanych przez Wnioskodawce na rzecz kontrahenta w danym okresie, to jednak należy uznać, że udzielony jest on de facto w konkretnym momencie, a na potwierdzenie tego zdarzenia wystawiana jest faktura korygująca. A zatem Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia na złote kwoty wykazanej na zbiorczej fakturze korygującej w walucie obcej według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
5
sie

Istota:
W zakresie możliwości i momentu powstania oraz sposobu rozliczania przychodów i kosztów podatkowych o których mowa w z art. 12 ust. 1 pkt 10 lit. b oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w związku ze stopniową spłatą wskazanych we wniosku kredytów
Fragment:
Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnieniu Wnioskodawca podkreśla, że ww. kredyty w związku z korzystną prognozą kursów walutowych i spodziewanymi przychodami w walutach obcych zostały przewalutowane na walutę obcą. Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty kredytu, w której został on zaciągnięty na walutę obcą po ustalonym przez bank kursie. Wobec powyższego, kredyt od momentu przewalutowania należy traktować jako kredyt, który został udzielony w walucie obcej. Podkreślić również należy, że Wnioskodawca wskazał, iż stopniowa spłata ww. kredytów zgodnie z prawem upadłościowym będzie odbywać się w walucie polskiej. Reasumując, wskazane we wniosku kredyty w związku z tym, że od momentu przewalutowania są kredytami zaciągniętymi w walucie obcej, a ich stopniowa spłata w rzeczywistości dokonywana będzie w walucie polskiej nie są kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej bowiem kredyt waloryzowany (denominowany) kursem waluty obcej - co należy jeszcze raz podkreślić - cechuje się tym, że zarówno udzielany jest w walucie polskiej, oraz jego spłata dokonywana jest w złotówkach. Natomiast w ww. zdarzeniu przyszłym kredyt od momentu przewalutowania stał się kredytem zaciągniętym w walucie obcej, a jego stopniowa spłata nastąpi w walucie polskiej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
26
cze

Istota:
W zakresie możliwości powstania przychodów i kosztów podatkowych o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 lit. b oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze spłatą wskazanych we wniosku kredytów
Fragment:
Natomiast w opisie zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnieniu Wnioskodawca wskazuje, że ww. kredyty w związku z korzystną prognozą kursów walutowych i spodziewanymi przychodami w walutach obcych zostały przewalutowane na walutę obcą. Przewalutowanie kredytu polega na zmianie waluty kredytu, w której został on zaciągnięty na walutę obcą po ustalonym przez bank kursie. Wobec powyższego, kredyt od momentu przewalutowania należy traktować jako kredyt, który został udzielony w walucie obcej. Podkreślić również należy, że Wnioskodawca wskazał, iż spłata ww. kredytów zgodnie z prawem upadłościowym będzie odbywać się w walucie polskiej. Reasumując, wskazane we wniosku kredyty w związku z tym, że od momentu przewalutowania są kredytami zaciągniętymi w walucie obcej, a ich spłata w rzeczywistości dokonywana będzie w walucie polskiej nie są kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej bowiem kredyt waloryzowany (denominowany) kursem waluty obcej - co należy jeszcze raz podkreślić - cechuje się tym, że zarówno udzielany jest w walucie polskiej, oraz jego spłata dokonywana jest w złotówkach. Natomiast w ww. zdarzeniu przyszłym kredyt od momentu przewalutowania stał się kredytem zaciągniętym w walucie obcej, a jego spłata nastąpi w walucie polskiej. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
24
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z wymianą waluty.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z art. 11a ust. 1 ww. ustawy, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2 ww. ustawy). Natomiast w myśl art. 11a ust. 3 ww. ustawy, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w roku kalendarzowym 2015 Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonała zakupu i następnie sprzedaży waluty obcej w kantorze internetowym. Pieniądze na zakup waluty, z racji tego, że nie prowadzi działalności gospodarczej, przelewała z prywatnego konta bankowego swojego, bądź małżonka na rachunek kantoru. Przelew zwrotny dokonywany był również na prywatny rachunek bankowy Wnioskodawczyni, prowadzony w walucie obcej.
2016
6
mar

Istota:
Po jakim kursie wymiany walut Fundacja powinna ujmować koszty realizacji projektu poniesione przez pracowników w walucie obcej, oraz koszty delegacji, w sytuacji gdy dysponuje ona kwitami z kantorów potwierdzającymi zastosowany do wymiany kurs walutowy?
Fragment:
Ad. 2 W kwestii kosztów delegacji pracowników, Fundacja przyjmuje następującą zasadę: W przypadku diet i wydatków ponoszonych za granicą w walucie obcej jeśli pracownik dostarczy pokwitowania kantorowe potwierdzające rzeczywiste kursy wymiany walut, do rozliczenia zaliczek z pracownikiem stosuje koszty rzeczywistej wymiany kantorowej. W przeciwnym razie stosowany jest kurs średni NBP z dnia otrzymania zaliczki. Natomiast koszty delegacji zarówno podatkowo, jak i bilansowo Fundacja ujmuje w księgach po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę rozliczenia kosztów podróży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia po jakim kursie Wnioskodawca powinien ujmować poniesione w walutach obcych koszty realizacji projektów oraz koszty delegacji pracowników. W zakresie dotyczącym interpretacji przepisów ustawy o rachunkowości, tj. ustalenia po jakim kursie Wnioskodawca powinien ujmować poniesione w walutach obcych koszty realizacji projektów oraz koszty delegacji pracowników – w myśl ustawy o rachunkowości – zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
4
mar

Istota:
1. Czy w przypadku spłaty (potrącenia) w walucie PLN pożyczki wraz z odsetkami w walucie PLN, która to będzie udzielona w walucie obcej powstaną po stronie Wnioskodawcy podatkowe różnice kursowe?
2. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, różnica, która powstanie pomiędzy wartością wyrażoną w walucie obcej wynikającą z umowy pożyczki, a przeliczoną na PLN wartością, która zostanie rzeczywiście zapłacona przez pożyczkobiorcę w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, nie stanowi przychodu podatkowego/kosztu podatkowego po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
(...) walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Powołane powyżej przepisy art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o pdop, wyraźnie określają sytuacje, kiedy powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość podstawy opodatkowania, a mianowicie: gdy wartość przychodu należnego w walucie obcej w dniu jego powstania dla celów podatkowych jest inna niż jego wartość w dniu faktycznego otrzymania; gdy wartość kosztu podatkowego w walucie obcej w dniu jego zarachowania jest inna niż jego wartość w dniu zapłaty; wartość środków (wartości pieniężnych) w walucie obcej w dniu ich nabycia (wpływu na rachunek bankowy) jest inna niż ich wartość w dniu ich wypływu z tego rachunku; wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest inna niż jego wartość w dniu zwrotu; wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jej otrzymania jest inna niż jego wartość w dniu spłaty.
2016
13
lut

Istota:
Zastosowanie prawidłowego kursu waluty obcej do przeliczenia na złote polskie wartości zbiorczych faktur korygujących.
Fragment:
W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy cena wyrażona jest w walucie obcej kursem wymiany walut właściwym do przeliczenia na PLN kwot wykazanych w walutach obcych, wynikających każdorazowo ze zbiorczych faktur korygujących w ramach korekty cen dla celów podatku VAT – jest średni kurs wymiany waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej. Powołując brzmienie art. 31a ust. 1 i ust. 2 Ustawy VAT Spółka stwierdza że ich literalne brzmienie odnosi się wyłącznie do przeliczania na PLN kwot, które są wyrażone w walucie obcej na fakturach, jednakże w ocenie Spółki, uzasadnione jest analogiczne stosowanie tych zasad również do kwot wyrażonych w walucie obcej na fakturach korygujących (w tym także zbiorczych fakturach korygujących), które odnoszą się do danych, poszczególnych faktur pierwotnych. A zatem, przy takim założeniu, dopuszczalne wydaje się przeliczanie dla celów podatku VAT kwot wyrażonych w walucie obcej w zbiorczej fakturze korygującej (wystawionej przez Spółkę dla udokumentowania korekty) na PLN przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.
2016
13
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Waluta obca
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.