Waluta | Interpretacje podatkowe

Waluta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży kryptowaluty ... i korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Fragment:
W konsekwencji należy dojść do wniosku, że art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT obejmuje również świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „ ... ” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom” (pkt 51-53 wyroku). W konsekwencji TSUE uznał, że: „ art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „ ... ” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu” (pkt 57 wyroku). Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut transakcyjnych na jednostki wirtualnej waluty ... i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112.
2016
3
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności sprzedaży Bidów uprawniających do wzięcia udziału w licytacji na aukcji
Fragment:
Analizując powyższe przepisy należy jednakże wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie (C-264/14) w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną "bitcoin" i odwrotnie dokonywane za zapłatą (...) stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. I lit. e) dyrektywy 2006/112/WE. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazań w wyroku), także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe. TSUE stwierdził, że z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e) wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty "bitcoin" jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.
2016
20
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?
Fragment:
Za pośrednictwem tej spółki Wnioskodawca planuje sprzedawać pozyskane uprzednio wirtualne waluty, w tym wirtualną walutę B. Wnioskodawca pozyskał wirtualne waluty w następujący sposób: w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania; generalnie wydobywanie polega na poświęcaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu (zwanego górnikiem) i powoduje powstanie nowych wirtualnych walut; udostępniona przez górnika moc obliczeniowa wykorzystywana jest do przetwarzania transakcji wirtualną walutą; w zamian górnik jest wynagradzany określoną liczbą wirtualnych walut, które zapisywane są w jego wirtualnym portfelu; lub w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie danej wirtualnej waluty, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty itd. Wnioskodawca rozważa wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z tytułu obrotu wirtualnymi walutami za pośrednictwem spółki cywilnej albo spółki jawnej osób fizycznych, w tym wirtualną walutą B, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas w żadnym roku Wnioskodawca nie uzyskał przychodu z obrotu wirtualną walutąw wysokości przekraczającej 150 000 EUR. Ze względu na podlegający istotnym zmianom kurs wirtualnej waluty, Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy przychód ten w przyszłości przekroczy limit 150 000 EUR rocznie.
2016
7
lip

Istota:
Czy sprzedaż wirtualnej waluty będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca planuje sprzedawać uprzednio pozyskane wirtualne waluty, w tym wirtualną walutę Bitcoin. Zainteresowany pozyskuje powyższe wirtualne waluty po pierwsze w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania, który polega na poświęcaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu (górnika) i powoduje powstanie nowych wirtualnych walut. Górnik jest wynagradzany określoną liczbą wirtualnych walut, które zapisywane są w jego wirtualnym portfelu. Wnioskodawca pozyskuje wirtualne waluty w sposób tzw. pochodny, czyli nabywając waluty od podmiotów trzecich np. na giełdzie danej waluty wirtualnej. Wnioskodawca będzie sprzedawał wirtualne waluty za pośrednictwem dedykowanych giełd wymiany wirtualnych walut oferując możliwość sprzedaży nieograniczonej liczbie nabywców. W zamian za sprzedaż wirtualnej waluty Wnioskodawca otrzymywać będzie złote polskie lub inną walutę uznawaną za prawny środek płatniczy w innym kraju (np. USD, EUR, CHF, GBP). Przy czym Zainteresowany nie wyklucza sprzedaży wirtualnej waluty za inną wirtualną walutę, lecz ten model sprzedaży nie jest przez niego preferowany, co do zasady Wnioskodawca che uzyskiwać tradycyjną walutę. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość czy sprzedaż wirtualnej waluty powinna podlegać zwolnieniu od podatku VAT.
2016
10
cze

Istota:
Przychody oraz koszty podatkowe przedsiębiorców wynikające z handlu wirtualnymi walutami nie będą podlegać korekcie o różnice kursowe.
Fragment:
(...) waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 3 ww. ustawy): przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości (...)
2016
13
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskanych z operacji kupna/sprzedaży walut obcych za pośrednictwem platform internetowych kantorów wymiany walut
Fragment:
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jako osoba fizyczna dokonuje wielokrotnej wymiany walut na internetowych platformach kantorów wymiany walut. Miedzy innymi ..., .... Wnioskodawca nie dokonuje fizycznej wymiany gotówki. Transakcje wymiany walut są bezgotówkowe, a nabywanie i sprzedaż odbywa się na własny rachunek. Nie działa na niczyje zlecenie, a jedynie we własnym zakresie. Działania Wnioskodawcy nie mają charakteru działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej ani kantorowej. Wnioskodawca nie posiada lokalu, ani strony internetowej, korzysta z ogólnie dostępnych platform wymiany walut w internecie. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Operacji zakupu i sprzedaży walut za pośrednictwem platform internetowych kantorów wymiany walut, Wnioskodawca dokonywał od 2012 r. Do 2015 r., przychody z tego tytułu nie stanowiły jedynego źródła przychodów Wnioskodawcy, gdyż uzyskiwał On także przychody z tytułu pracy świadczonej za granicą. Operacje wymiany walut przeprowadzane w przedstawiony we wniosku sposób, mają charakter ciągły, gdyż obecnie Wnioskodawca przeznacza na tę formę uzyskiwania przychodów przeważającą część swojego czasu.
2016
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT transakcji sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin oraz ustalenie prawa do korekty dokonanych rozliczeń podatku VAT.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na obrocie wirtualną walutą Bitcoin. Wnioskodawca pozyskuje walutę wirtualną w ramach tzw. wykopywania (pierwotne nabycie wirtualnej waluty Bitcoin) i gromadzi ją w swoim wirtualnym portfelu. Wnioskodawca prowadził też stronę internetową wspomagającą innych użytkowników dokonujących „ wykopywania ” jednostek waluty wirtualnej Bitcoin. Zainteresowany incydentalnie pozyskiwał przedmiotową walutę w drodze odpłatnego nabycia od podmiotów trzecich na giełdzie wirtualnej waluty Bitcoin. Waluta pozyskiwana przez Wnioskodawcę w każdy z tych sposobów była zbywana w zamian za złote polskie, względnie za inną walutę, stanowiącą prawnie uznany środek płatniczy. Wszystkie transakcje sprzedaży wirtualnej waluty Bitcoin zostały przez Wnioskodawcę opodatkowane VAT w Polsce wg stawki podstawowej. Należny podatek VAT Wnioskodawca odprowadzał do właściwego urzędu skarbowego. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość czy sprzedaż wirtualnej waluty Bitcoin powinna podlegać zwolnieniu od podatku VAT. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie stanowią dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ponieważ w opisanym zdarzeniu waluta wirtualna Bitcoin nie stanowi towaru.
2016
29
kwi

Istota:
Zwolnienia z podatku działalności polegającej na zakupie/sprzedaży elektronicznych certyfikatów x
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z tym, że wirtualna waluta x pełni rolę jedynie środka płatniczego, nie może być uznana w myśl art. 14 dyrektywy VAT za „ rzecz ”. W przypadku wymiany waluty x na inną prawnie dopuszczoną walutę lub odwrotnie, nie dochodzi do transakcji „ dostawy towaru ”. Nabywanie waluty x na zlecenie klienta w zamian za prowizję według Wnioskodawcy należy traktować jako „ świadczenie usług ”. Zgodnie z wyrokiem TSUE z 22 października 2015r. brak cech prawnego środka płatniczego w przypadku wirtualnej waluty x, nie jest istotny w zakresie niemożliwości zastosowania zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt 7 ustawy o VAT z 11 marca 2004r. Zatem według Wnioskodawcy transakcje związane z uzyskaniem prowizji za zakup waluty x na zlecenie klienta zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 7 są zwolnione z podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
31
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności sprzedaży bitcoinów.
Fragment:
W konsekwencji należy dojść do wniosku, że art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT obejmuje również świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „ bitcoin ” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom. Analiza przywołanych wyżej przepisów w kontekście przedmiotowej sprawy pozwala stwierdzić, że jednostki bitcoin, które Wnioskodawca działający jako pośrednik będzie oferował stronom zainteresowanym kupnem i sprzedażą waluty bitcoin będą wpisywać się w formę prawnego środka płatniczego (dla celów VAT). Waluta bitcoin poprzez akceptację stron transakcji jako alternatywanego środka płatniczego będzie służyć jako nośnik wartości pieniężnej oraz środek płatniczy podobnie jak waluty używane jako prawny środek płatniczy. Zatem pośrednictwo w sprzedaży waluty bitcoin za wynagrodzeniem będące świadczeniem usługi w ramach której pojęcie walut używanych jako prawny środek płatniczy obejmować będzie również jednostki bitcoin może być uznane za usługi zwolnione z opodatkowania. Tym samym transakcja sprzedaży bitcoina jest czynnością podlegającą opodatkowaniu jednocześnie zwolnioną z podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2016
20
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności sprzedaży x.coinów na rzecz podmiotów zagranicznych.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, iż inne państwa członkowskie Unii Europejskiej uznają waluty elektroniczne za walutę - w Niemczech uznano bitcoin za walutę. Niemieckie Ministerstwo Finansów wydało interpretację, w której określiło, że obrót walutą elektroniczną bitcoin nie podlega podatkowi VAT. Podobnie w szwedzkiej judykaturze zauważono, że waluta elektroniczna, z uwagi na to że można za jej pomocą dokonywać zakupu towarów i usług, stanowi walutę, która nie podlega podatkowi VAT (sprawa dotyczyła krypto waluty bitcoin). Sprawa została jednak zaskarżona przez szwedzki organ podatkowy i obecnie jest przedmiotem zapytania w sprawie o sygnaturze C-264/14. Wskazać jednak należy, iż z dotychczasowego przebiegu sprawy wynika, iż zarówno wypowiadające się w sprawie państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak i Komisja Europejska podzielają stanowisko szwedzkiego sądu, iż transakcje wykonywane z wykorzystaniem waluty elektronicznej (jej sprzedaż) powinny być zwolnione od podatku VAT. Przechodząc na grunt przedstawionego stanu faktycznego należy wskazać, że x.coin będzie pełniło funkcję elektronicznej waluty, a system płatności umożliwi wysyłanie i odbieranie jednostek tejże waluty. Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system występują pod jedną nazwą: x.coin.
2015
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Waluta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.