Waluta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
paź

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności zwolnione od tego podatku – sprzedaż i zakup kryptowaluty.

Fragment:

W tym miejscu – w ślad za Wnioskodawcą – warto wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną „ bitcoin ” i odwrotnie dokonywane za zapłatą kwoty marży, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, po której nabywana jest waluta, a ceną, po jakiej jest sprzedawana, stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazanych w wyroku) także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że: „ transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe ”. TSUE stwierdził, że: „ Z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty ((Bitcoin)) jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.

2018
29
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży kryptowaluty za waluty tradycyjne oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów bezpośrednio związanych z procesem wydobywania oraz sprzedaży kryptowaluty.

Fragment:

Proces wydobywania kryptowaluty polega na naliczaniu jednostek wirtualnej waluty w zamian za udostępnienie mocy obliczeniowej posiadanego sprzętu. Pozyskane jednostki cyfrowej waluty przechowywane są w formie elektronicznej i pełnią m.in. funkcje zbliżone do pieniądza bezgotówkowego. Funkcja płatnicza ethereum jest tylko jedną z funkcji. Ethereum jest także platformą, na której pisze się zdecentralizowane aplikacje i uruchamia tzw. inteligentne kontrakty, które umożliwiają bezpiecznie zawieranie i wykonywanie umów w sposób zautomatyzowany na podstawie określonych warunków. Waluta wirtualna nie ma jednego emitenta, lecz jest tworzona bezpośrednio w sieci poprzez specjalny algorytm. Proces wydobywania jest zależny od mocy obliczeniowej sprzętu komputerowego, a złożoność tego procesu określona jest w algorytmach tworzenia danej kryptowaluty. Spółka planuje sprzedaż posiadanej kryptowaluty w zamian za walutę tradycyjną (USD, EUR, PLN itp.). Sprzedaż kryptowalut odbywać się będzie za pośrednictwem internetowych giełd wirtualnej waluty. Giełda oferuje usługi umożliwiające kupno i sprzedaż walut wirtualnych za waluty fiducjarne oraz wymianę walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Usługi te realizowane są poprzez umożliwienie przechowywania na koncie użytkownika założonym przez giełdę (tzw. portfel) środków finansowych i kryptowalut oraz składania ofert kupna i sprzedaży kryptowalut po wskazanym przez użytkownika kursie, a także realizację ofert kupna i sprzedaży o zbieżnym kursie.

2018
23
wrz

Istota:

Sposób opodatkowania transakcji polegających na nabywaniu i zbywaniu jednostek wirtualnych walut w zamian za waluty tradycyjne.

Fragment:

W tym miejscu warto wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej Bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną „ bitcoin ” i odwrotnie dokonywane za zapłatą kwoty marży, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, po której nabywana jest waluta, a ceną po jakiej jest sprzedawana, stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e) Dyrektywy 2006/112/WE. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty Bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazanych w wyroku) także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że „ transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe ”. TSUE stwierdził ponadto, że „ z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e) wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty »bitcoin« jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.

2018
13
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut

Fragment:

Spółka dotychczas pozyskiwała prawo własności jednostek wirtualnej waluty w sposób pierwotny (proces tzw. „ wydobywania ”, „ wykopywania ”, „ mining ”) - proces ten polega na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej własnego komputera/serwera przez użytkownika systemu, w wyniku czego Wnioskodawca otrzymuje określoną liczbę nowych jednostek wirtualnej waluty, które zapisywane są w wirtualnym portfelu użytkownika. Systematyczne powstawanie nowych jednostek waluty jest określone w algorytmie danej waluty. W przyszłości Wnioskodawca rozważa również dokonywanie nabyć pochodnych - sposób ten zakłada nabywanie jednostek wirtualnej waluty od podmiotów trzecich, w szczególności poprzez zawieranie transakcji na giełdach wirtualnych walut oraz zakup wirtualnej waluty od indywidualnego posiadacza. Powyższe jednostki wirtualnych walut Wnioskodawca będzie sprzedawał w zamian za inne waluty wirtualne, a docelowo za walutę tradycyjną przede wszystkim na giełdach wirtualnych walut, przy czym możliwa jest także sprzedaż tych jednostek indywidualnym nabywcom poza giełdą. Do zawarcia transakcji sprzedaży kryptowalut dochodzi przeważnie w momencie dokonania płatności. Tym samym Wnioskodawca jako zbywca kryptowalut w momencie ich zbycia otrzyma od razu zapłatę.

2018
6
wrz

Istota:

Przewalutowanie środków pieniężnych posiadanych przez Wnioskodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Operacja przewalutowania środków pieniężnych w walucie obcej na środki pieniężne w złotych jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca dokonał przewalutowania (na złote) dochodów zgromadzonych w drodze spadku ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które były wpłacane na jego rzecz w walutach obcych.

Fragment:

Operacja przewalutowania środków pieniężnych w walucie obcej na środki pieniężne w złotych jest neutralna podatkowo. Wnioskodawca dokonał przewalutowania (na złote) dochodów zgromadzonych w drodze spadku ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, które były wpłacane na jego rzecz w walutach obcych. W przypadku wymiany waluty obcej, poza działalnością gospodarczą nie dochodzi do zapłaty lub innej formy wypływu środków pieniężnych. Wnioskodawca zamienił na złotówki własne środki pieniężne nabyte w walucie obce w drodze spadku ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. W konsekwencji, należy zatem uznać, że w takim przypadku nie doszło do przyrostu w majątku Wnioskodawcy, ale jedynie do zmiany waluty, w której był on wyrażony. Tym samym, nie doszło po stronie Wnioskodawcy do powstania dochodu dla celów podatkowych w związku z przewalutowaniem dolarów amerykańskich (USD) na złotówki. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
11
sie

Istota:

Brak powstania przychodu w związku z zamianą waluty tradycyjnej na kryptowalutę.

Fragment:

Specyfika działalności giełd wirtualnych walut (kryptowalut) wiąże się z tym, że nie wiadomo kto jest nabywcą Waluty Wirtualnej (z punktu widzenia zbywcy), ani kto jest ich zbywcą (z punktu widzenia nabywcy). III.1. Spółka – po jej zawiązaniu – będzie uczestniczyła w transakcjach obrotu Walutą Wirtualną, takich jak zamiana jednej Waluty Wirtualnej na inną Walutę Wirtualną oraz wymiana Waluty Tradycyjnej (np. CHF, USD, EURO, PLN) na Walutę Wirtualną (np. BTC). III.2. Drugą stroną transakcji w zakresie obrotu Walutą Wirtualną (tj. zamiany jednej Waluty Wirtualnej na inną Walutę Wirtualną) – oprócz Spółki – mogą być różne podmioty (tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej albo prowadzące działalność gospodarczą, jak również osoby prawne); przy czym Spółka nie będzie wiedziała, od kogo Walutę Wirtualną nabywa/otrzymuje w ramach wymiany oraz nie będzie wiedziała, na rzecz kogo dokonuje zbycia/przekazania Waluty Wirtualnej w ramach wymiany. Czynności obrotu Walutą Wirtualną (zamiany jednej Waluty Wirtualnej na inną Walutę Wirtualną oraz zamiany Waluty Tradycyjnej na Walutę Wirtualną) będą wykonywane za pośrednictwem giełd wirtualnych walut (kryptowalut) zlokalizowanych w różnych krajach – położonych zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

2018
14
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży kryptowaluty

Fragment:

(...) walutę tradycyjną, inne waluty wirtualne, towary lub usługi, prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty nabytych w sposób pierwotny na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej w zamian za walutę tradycyjną, inne waluty wirtualne, towary lub usługi, nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty nabytych w sposób pierwotny na rzecz podmiotów będących podatnikami posiadających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej w zamian za walutę tradycyjną, inne waluty wirtualne, towary lub usługi, nieprawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży jednostek wirtualnej waluty nabytych w sposób pierwotny na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej w zamian za walutę tradycyjną, inne waluty wirtualne, towary lub usługi, nieprawidłowe – w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży jednostek wirtualnej waluty nabytych w sposób pierwotny na rzecz podmiotów będących podatnikami, posiadających siedzibę (...)

2018
7
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży tokenów.

Fragment:

W tym miejscu – w ślad za Wnioskodawcą – warto wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną „ bitcoin ” i odwrotnie dokonywane za zapłatą kwoty marży, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, po której nabywana jest waluta, a ceną, po jakiej jest sprzedawana, stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazanych w wyroku) także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że: „ transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe ”. TSUE stwierdził, że: „ Z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty »Bitcoin« jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.

2018
22
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia mocy obliczeniowej własnego komputera.

Fragment:

W tym miejscu warto wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Hedqvist, w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną „ bitcoin ” i odwrotnie dokonywane za zapłatą kwoty marży, którą stanowi różnica pomiędzy ceną, po której nabywana jest waluta, a ceną, po jakiej jest sprzedawana, stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazanych w wyroku) także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że: „ transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe ”. TSUE stwierdził, że: „ Z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e Dyrektywy wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty »Bitcoin« jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.

2018
30
kwi

Istota:

Zamiana jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty a powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym

Fragment:

Wnioskodawca zamierza pozyskiwać prawo własności jednostek wirtualnej waluty w sposób pierwotny tj. proces tzw. „ wydobywania ”, „ wykopywania ”, „ mining ” oraz pochodny tj. nabywanie jednostek wirtualnej waluty od podmiotów trzecich, w szczególności poprzez zawieranie transakcji na giełdach wirtualnych walut oraz zakup wirtualnej waluty od indywidualnego posiadacza. Jednostki wirtualnych walut Wnioskodawca będzie sprzedawał w zamian za inne waluty wirtualne, a docelowo za walutę tradycyjną przede wszystkim na giełdach wirtualnych walut, przy czym możliwa jest także sprzedaż tych jednostek indywidualnym nabywcom poza giełdą. Wnioskodawca zamierza wykonywać powyższą działalność w sposób zorganizowany i ciągły z nastawieniem na osiąganie zysku. Wnioskodawca w sposób profesjonalny i zorganizowany zaangażuje się w obrót kryptowalutami za pośrednictwem giełd wirtualnych walut. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym z tyt. zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty. Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, przychód po jego stronie powstanie nie tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, dokonania zapłaty kryptowaluta za towar lub usługę, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę.