Waluta | Interpretacje podatkowe

Waluta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waluta. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzeda?y wirtualnej waluty ... oraz prawo do korekty podatku nale?nego wykazanego w deklaracji VAT-7 i odzyskania zap3aconego podatku.
Fragment:
We wskazanym wyroku TSUE orzek3, ?e transakcje polegaj1ce na wymianie waluty tradycyjnej na walute wirtualn1 „ ... ” i odwrotnie dokonywane za zap3at1 kwoty mar?y, któr1 stanowi ró?nica pomiedzy cen1, po której nabywana jest waluta, a cen1 po jakiej jest sprzedawana, stanowi1 odp3atne owiadczenie us3ug. Us3ugi takie s1 zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. 1 lit. e) Dyrektywy 2006/112/WE. Nale?y podkreolia, ?e tezy wyroku nie ograniczaj1 sie wy31cznie do waluty ... i dotycz1 (po spe3nieniu warunków wskazanych w wyroku) tak?e innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdzi3 bowiem, ?e „ transakcje dotycz1ce walut nietradycyjnych, czyli innych ni? pieni1dze, które s1 prawnymi orodkami p3atniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty te zosta3y zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny orodek p3atniczy wobec prawnych orodków p3atniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja orodka p3atniczego, stanowi1 transakcje finansowe. ” TSUE stwierdzi3 ponadto, ?e „z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e) wynika, ?e wyk3adnia tego przepisu, wed3ug której obejmuje on transakcje dotycz1ce tylko walut tradycyjnych, czeociowo pozbawi3aby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty „ ... ” jest funkcja orodka p3atniczego oraz ?e jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiebiorców.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie uznania usług pośrednictwa za usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy
Fragment:
Klienci będą dokonywać transakcji kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowaluty po zalogowaniu się na Platformie Internetowej i dokonaniu przelewu w walucie obcej lub w PLN na jeden z rachunków bankowych wskazanych przez Wnioskodawcę, a następnie będą składać zlecenia kupna lub sprzedaży Walut lub Kryptowaluty Bitcoin, określając cenę zakupu lub sprzedaży. Do transakcji kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowaluty dochodzi poprzez sprzedaż - zakup Walut lub Kryptowaluty pomiędzy Klientami, będących właścicielami poszczególnych Walut lub Kryptowaluty, przy założeniu, iż każdy z potencjalnych Klientów w ramach Platformy Internetowej będzie oferował określone Waluty lub Kryptowaluty do sprzedaży lub złoży oferty kupna określonej Waluty lub Kryptowaluty. Transakcje wskazane powyżej realizowane będą na podstawie zleceń składanych za pośrednictwem Platformy Internetowej. Po transakcji Wnioskodawca dokonuje dwóch przelewów, np. Klientowi kupującemu przelewa Walutę lub odpowiednią ilość jednostek Kryptowaluty, a drugiej stronie, która dokonała sprzedaży, przelewa złote. Wnioskodawca nie będzie stroną umów kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowalut zawieranych przez Klientów za pośrednictwem Platformy Internetowej.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług
Fragment:
Klienci będą dokonywać transakcji kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowaluty po zalogowaniu się na Platformie Internetowej i dokonaniu przelewu w walucie obcej lub w PLN na jeden z rachunków bankowych wskazanych przez Wnioskodawcę, a następnie będą składać zlecenia kupna lub sprzedaży Walut lub Kryptowaluty Bitcoin, określając cenę zakupu lub sprzedaży. Do transakcji kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowaluty dochodzi poprzez sprzedaż – zakup Walut lub Kryptowaluty pomiędzy Klientami, będących właścicielami poszczególnych Walut lub Kryptowaluty, przy założeniu, iż każdy z potencjalnych Klientów w ramach Platformy internetowej będzie oferował określone Waluty lub Kryptowaluty do sprzedaży lub złoży oferty kupna określonej Waluty lub Kryptowaluty. Transakcje wskazane powyżej realizowane będą na podstawie zleceń składanych za pośrednictwem Platformy Internetowej. Po transakcji Wnioskodawca dokonuje dwóch przelewów, np. Klientowi kupującemu przelewa Walutę lub odpowiednią ilość jednostek Kryptowaluty, a drugiej stronie, która dokonała sprzedaży, przelewa złote. Wnioskodawca nie będzie stroną umów kupna/sprzedaży Walut lub Kryptowalut zawieranych przez Klientów za pośrednictwem Platformy Internetowej.
2016
30
lis

Istota:
1) Czy otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota, na którą opiewał czek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) w Polsce?2) Co stanowi przychód Wnioskodawczyni podlegający opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w updof czy kwota brutto (tj. kwota sprzed potrącenia podatku przez amerykańskie władze), czy kwota netto wykazana na czeku otrzymanym przez Wnioskodawczynię i przez Nią zrealizowanym (tj. kwota po potrąceniu podatku przez amerykańskie władze)?3) Czy uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód należy opodatkować na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 updof?4) Czy momentem powstania obowiązku podatkowego był: dzień wystawienia czeku, dzień otrzymania czeku przez Wnioskodawczynię, dzień przedstawienia czeku do inkasa, czy dzień faktycznego otrzymania/wpłaty pieniędzy na konto (tj. 15 października 2015 r.)?5) Do jakiego źródła przychodu, na gruncie updof, należy przypisać uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód?6) Czy w opisanym stanie faktycznym źródło przychodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię znajdowało się na terytorium USA, czy Polski?7) Czy - w przypadku podlegania opodatkowaniu w Polsce całej kwoty (brutto) - podatek potrącony przez amerykańskie władze podatkowe pomniejszy kwotę polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych?8) Czy otrzymany przez Wnioskodawczynię czek, bądź pieniądze (tj. kwota netto), nie podlegają opodatkowaniu w Polsce?9) Czy Wnioskodawczyni miała obowiązek odprowadzenia zaliczki od otrzymanego dochodu oraz jakim formularzem powinna ewentualnie była się w tym celu posłużyć?10) Czy ewentualny polski podatek w formie zaliczki powinien był zostać potrącony oraz odprowadzony do polskiego fiskusa przez polski bank, który dokonał przekazania kwoty Wnioskodawczyni?11) Po jakim kursie należy przeliczyć przychód otrzymany przez Wnioskodawczynię w walucie obcej, aby otrzymać kwotę przychodu w polskich złotych?
Fragment:
Przeliczenia przychodu w walutach obcych należy dokonać zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, w którym czek został postawiony do dyspozycji. tj. przedmiotowej sprawie przeliczenia należy dokonać według kursu z dnia 2 sierpnia 2015 r. W odniesieniu do zaliczek miesięcznych, należy zauważyć, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent – pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). W przedmiotowej sprawie polski bank nie powinien pobrać podatku od przekazanej Wnioskodawczyni kwoty, gdyż nie stanowi ona emerytury ani renty z zagranicy, ponadto bank nie występuje w roli płatnika, gdy podatnik otrzymuje świadczenie w formie czeku. Zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników: ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży kryptowaluty ... i korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Fragment:
W konsekwencji należy dojść do wniosku, że art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT obejmuje również świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „ ... ” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom” (pkt 51-53 wyroku). W konsekwencji TSUE uznał, że: „ art. 135 ust. 1 lit. e) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że świadczenie usług takich jak w postępowaniu głównym, które polegają na wymianie walut tradycyjnych na jednostki wirtualnej waluty „ ... ” i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku VAT w rozumieniu tego przepisu” (pkt 57 wyroku). Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze wskazanego orzeczenia TSUE wprost wynika, że świadczenie usług, które polegają na wymianie walut transakcyjnych na jednostki wirtualnej waluty ... i odwrotnie, dokonywane za zapłatą kwoty odpowiadającej marży wynikającej z różnicy pomiędzy ceną, po jakiej dany przedsiębiorca nabywa waluty, a ceną, po jakiej je sprzedaje klientom, stanowi transakcje zwolnione z podatku od wartości dodanej w rozumieniu przepisu art. 135 ust. 1 lit. e dyrektywy 2006/112.
2016
3
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności sprzedaży Bidów uprawniających do wzięcia udziału w licytacji na aukcji
Fragment:
Analizując powyższe przepisy należy jednakże wskazać na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie (C-264/14) w którym TSUE rozpatrywał kwestię opodatkowania czynności wymiany waluty wirtualnej bitcoin na walutę tradycyjną i odwrotnie. W ww. wyroku TSUE orzekł, że transakcje polegające na wymianie waluty tradycyjnej na walutę wirtualną "bitcoin" i odwrotnie dokonywane za zapłatą (...) stanowią odpłatne świadczenie usług. Usługi takie są zwolnione od podatku na mocy art. 135 ust. I lit. e) dyrektywy 2006/112/WE. Co istotne, tezy wyroku nie ograniczają się wyłącznie do waluty bitcoin i dotyczą (po spełnieniu warunków wskazań w wyroku), także innych kryptowalut. W pkt 49 wyroku TSUE stwierdził bowiem, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, które są prawnymi środkami płatniczymi w jednym lub kilku krajach, o ile waluty zostały zaakceptowane przez strony transakcji jako alternatywny środek płatniczy wobec prawnych środków płatniczych i ich jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego, stanowią transakcje finansowe. TSUE stwierdził, że z kontekstu i celu art. 135 ust. 1 lit. e) wynika, że wykładnia tego przepisu, według której obejmuje on transakcje dotyczące tylko walut tradycyjnych, częściowo pozbawiłaby go skutków. (...) jedynym przeznaczeniem wirtualnej waluty "bitcoin" jest funkcja środka płatniczego oraz że jest ona w tym celu akceptowana przez niektórych przedsiębiorców.
2016
20
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do opodatkowania przychodu z obrotu wirtualną walutą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3%?
Fragment:
Za pośrednictwem tej spółki Wnioskodawca planuje sprzedawać pozyskane uprzednio wirtualne waluty, w tym wirtualną walutę B. Wnioskodawca pozyskał wirtualne waluty w następujący sposób: w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania; generalnie wydobywanie polega na poświęcaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu (zwanego górnikiem) i powoduje powstanie nowych wirtualnych walut; udostępniona przez górnika moc obliczeniowa wykorzystywana jest do przetwarzania transakcji wirtualną walutą; w zamian górnik jest wynagradzany określoną liczbą wirtualnych walut, które zapisywane są w jego wirtualnym portfelu; lub w sposób pochodny, tj. nabywając ją od podmiotów trzecich, przykładowo na giełdzie danej wirtualnej waluty, kupując od indywidualnego posiadacza wirtualnej waluty, wypłacając z bankomatu wirtualnej waluty itd. Wnioskodawca rozważa wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z tytułu obrotu wirtualnymi walutami za pośrednictwem spółki cywilnej albo spółki jawnej osób fizycznych, w tym wirtualną walutą B, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas w żadnym roku Wnioskodawca nie uzyskał przychodu z obrotu wirtualną walutąw wysokości przekraczającej 150 000 EUR. Ze względu na podlegający istotnym zmianom kurs wirtualnej waluty, Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć, czy przychód ten w przyszłości przekroczy limit 150 000 EUR rocznie.
2016
7
lip

Istota:
Czy sprzedaż wirtualnej waluty będzie podlegała zwolnieniu z podatku od towarów i usług?
Fragment:
W przyszłości Wnioskodawca planuje sprzedawać uprzednio pozyskane wirtualne waluty, w tym wirtualną walutę Bitcoin. Zainteresowany pozyskuje powyższe wirtualne waluty po pierwsze w sposób pierwotny, w procesie tzw. wydobywania, który polega na poświęcaniu mocy obliczeniowej własnego komputera przez użytkownika systemu (górnika) i powoduje powstanie nowych wirtualnych walut. Górnik jest wynagradzany określoną liczbą wirtualnych walut, które zapisywane są w jego wirtualnym portfelu. Wnioskodawca pozyskuje wirtualne waluty w sposób tzw. pochodny, czyli nabywając waluty od podmiotów trzecich np. na giełdzie danej waluty wirtualnej. Wnioskodawca będzie sprzedawał wirtualne waluty za pośrednictwem dedykowanych giełd wymiany wirtualnych walut oferując możliwość sprzedaży nieograniczonej liczbie nabywców. W zamian za sprzedaż wirtualnej waluty Wnioskodawca otrzymywać będzie złote polskie lub inną walutę uznawaną za prawny środek płatniczy w innym kraju (np. USD, EUR, CHF, GBP). Przy czym Zainteresowany nie wyklucza sprzedaży wirtualnej waluty za inną wirtualną walutę, lecz ten model sprzedaży nie jest przez niego preferowany, co do zasady Wnioskodawca che uzyskiwać tradycyjną walutę. Na tle powyższego Wnioskodawca powziął wątpliwość czy sprzedaż wirtualnej waluty powinna podlegać zwolnieniu od podatku VAT.
2016
10
cze

Istota:
Przychody oraz koszty podatkowe przedsiębiorców wynikające z handlu wirtualnymi walutami nie będą podlegać korekcie o różnice kursowe.
Fragment:
(...) waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 3 ww. ustawy): przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia; otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości (...)
2016
13
maj

Istota:
Opodatkowanie przychodów uzyskanych z operacji kupna/sprzedaży walut obcych za pośrednictwem platform internetowych kantorów wymiany walut
Fragment:
W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jako osoba fizyczna dokonuje wielokrotnej wymiany walut na internetowych platformach kantorów wymiany walut. Miedzy innymi ..., .... Wnioskodawca nie dokonuje fizycznej wymiany gotówki. Transakcje wymiany walut są bezgotówkowe, a nabywanie i sprzedaż odbywa się na własny rachunek. Nie działa na niczyje zlecenie, a jedynie we własnym zakresie. Działania Wnioskodawcy nie mają charakteru działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej ani kantorowej. Wnioskodawca nie posiada lokalu, ani strony internetowej, korzysta z ogólnie dostępnych platform wymiany walut w internecie. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Operacji zakupu i sprzedaży walut za pośrednictwem platform internetowych kantorów wymiany walut, Wnioskodawca dokonywał od 2012 r. Do 2015 r., przychody z tego tytułu nie stanowiły jedynego źródła przychodów Wnioskodawcy, gdyż uzyskiwał On także przychody z tytułu pracy świadczonej za granicą. Operacje wymiany walut przeprowadzane w przedstawiony we wniosku sposób, mają charakter ciągły, gdyż obecnie Wnioskodawca przeznacza na tę formę uzyskiwania przychodów przeważającą część swojego czasu.
2016
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Waluta
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.