Waloryzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to waloryzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
mar

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży lokalu mieszkalnego (ustalanie kosztów w tym nakładów i waloryzacji)

Fragment:

Wnioskodawca chce jednak skorzystać z przysługujących mu odliczeń (koszty nabycia, nakłady zwiększające wartość) oraz z art. 22 ust. 6f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który pozwala na waloryzację kosztów nabycia oraz modernizacji nieruchomości. Wykaz poniesionych kosztów przy zakupie oraz nakładów podnoszących wartość nieruchomości: 2008 r. Cena zakupu 80 000,00 zł. Opłaty u notariusza (PCC, taksa notarialna + VAT, opłata sądowa, wypisy i odpisy) 2 885,00 zł. Biuro pośrednictwa sprzedaży nieruchomości 1 464,00 zł. Koszt remontu w 2008 r. 4 192,00 zł. Wartość nieruchomości po 2008 r. 88 541,00 zł. Waloryzacja za niepełny 2008 r. nie przysługuje. 2009 r. Koszt remontu w 2009 r. 2 686,00 zł. Wartość nieruchomości po 2009 r. 91 227,00 zł. Waloryzacja za 2009 r. (3,5%). Wartość nieruchomości po waloryzacji 94 420,00 zł. 2010 r. Waloryzacja za 2010 r. (2,6%). Wartość nieruchomości po waloryzacji 96 875,00 zł. 2011 r. Waloryzacja za 2011 r. (4,3%). Wartość nieruchomości po waloryzacji 101 040,00 zł. 2012 r. Waloryzacja za 2012 r. (3,7%). Wartość nieruchomości po waloryzacji 104 779,00 zł. 2013 r.. Waloryzacja za niepełny 2013 r. nie przysługuje. Wartość nieruchomości 104 779,00 zł. Według Wnioskodawcy z jego obliczeń wynika, że cena nieruchomości za jaką została sprzedana (103 000,00 zł) jest mniejsza od wszystkich kosztów poniesionych (104 779,00 zł) na przestrzeni lat kiedy była własnością Wnioskodawcy.

2012
9
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych waloryzacji kaucji mieszkaniowej.

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż kwota pochodząca z waloryzacji kaucji mieszkaniowej nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania na podstawie art. 20 cyt. ustawy podatkowej, przedmiotowa kwota nie powinna być w tej sytuacji wykazywana w otrzymywanej od X Sp. z o.o. Informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym – PIT-8C. Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie wypłacona Wnioskodawcy kwota waloryzacji kaucji mieszkaniowej nie stanowi dla Niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Owa kwota waloryzacji nie powinna zostać wykazana w otrzymanej przez Zainteresowanego Informacji PIT-8C, wystawionej przez X Spółka z o.o., dokonujące wypłaty tejże kwoty. W konsekwencji, Zainteresowany nie jest obowiązany do wykazania kwoty waloryzacji kaucji, wynikającej z otrzymanej informacji PIT-8C, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy 2011. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
25
wrz

Istota:

Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych kaucji opisanych w części pierwszej stanu faktycznego jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, ani osobą zobowiązaną do wystawienia PIT-8C, gdyż zwrot kaucji nie jest przychodem najemcy, także w części stanowiącej różnicę między kwotą wpłaconą a kwotą wypłacaną po waloryzacji. Zwrócone kaucje nie są przychodami. Kaucja nie jest bowiem kosztem. Nie jest kwotą ostatecznie poniesioną. W związku z tym jej zwrot nie jest otrzymaniem przychodu. W ocenie Wnioskodawcy dotyczy to również kwoty będącej nadwyżką ponad kwotę wpłaconą, która wzrasta wskutek waloryzacji. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „waloryzacja" to albo «ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego lub jednostki monetarnej» albo «przywrócenie czemuś, np. środowisku wartości lub naturalnych walorów (http://sjp.pwn.pl/szukaj/waloryzacja). W tym przypadku waloryzacja miała prowadzić do tego, aby podatnik (najemca) otrzymał kwotę o takiej samej wartości nabywczej, jaką wpłacił. Przewidziany mechanizm waloryzacji (oparty o wartość budynku) powoduje, że podatnik otrzymuje realnie dokładnie tyle, ile wpłacił (dokładnie taką samą część wartości budynku, w którym miał lokal). Powstała w wyniku waloryzacji nadwyżka kaucji ponad kwotę wpłaconą nie jest żadnym realnym przysporzeniem majątkowym. Jak wynika z wielu interpretacji organów podatkowych, jak i wyroków sądowych z przychodem mamy do czynienia wówczas, gdy występuje realne przysporzenie majątkowe.

2012
25
wrz

Istota:

Czy wnioskodawca jest płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, w związku z tym, że zwrot zwaloryzowanych kaucji opisanych w części pierwszej stanu faktycznego jest dla ich beneficjenta źródłem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli nie jest płatnikiem czy jest zobowiązany wystawić PIT- 8C dla beneficjenta?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest On płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, ani osobą zobowiązaną do wystawienia PIT-8C, gdyż zwrot kaucji nie jest przychodem najemcy, także w części stanowiącej różnicę między kwotą wpłaconą a kwotą wypłacaną po waloryzacji. Zwrócone kaucje nie są przychodami. Kaucja nie jest bowiem kosztem. Nie jest kwotą ostatecznie poniesioną. W związku z tym jej zwrot nie jest otrzymaniem przychodu. W ocenie Wnioskodawcy dotyczy to również kwoty będącej nadwyżką ponad kwotę wpłaconą, która wzrasta wskutek waloryzacji. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „waloryzacja" to albo «ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego lub jednostki monetarnej» albo «przywrócenie czemuś, np. środowisku wartości lub naturalnych walorów (http://sjp.pwn.pl/szukaj/waloryzacja). W tym przypadku waloryzacja miała prowadzić do tego, aby podatnik (najemca) otrzymał kwotę o takiej samej wartości nabywczej, jaką wpłacił. Przewidziany mechanizm waloryzacji (oparty o wartość budynku) powoduje, że podatnik otrzymuje realnie dokładnie tyle, ile wpłacił (dokładnie taką samą część wartości budynku, w którym miał lokal). Powstała w wyniku waloryzacji nadwyżka kaucji ponad kwotę wpłaconą nie jest żadnym realnym przysporzeniem majątkowym. Jak wynika z wielu interpretacji organów podatkowych, jak i wyroków sądowych z przychodem mamy do czynienia wówczas, gdy występuje realne przysporzenie majątkowe.

2012
15
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych waloryzacji kaucji mieszkaniowej.

Fragment:

Natomiast jej waloryzacja pełni rolę elementu odszkodowania urealniającego wartość siły nabywczej pieniądza, który najemca wpłaca wynajmującemu tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Waloryzacja kaucji stanowi urealnienie wartości siły nabywczej pieniądza, który najemca wpłaca wynajmującemu tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania; tym samym nie można traktować jej jako przychód. Waloryzacja kaucji mieszkaniowej nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, TBS nie powinno wystawić PIT-8C za 2011 rok, ponieważ nie było podstaw prawnych, aby wystawić taką informację. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zainteresowanej, kwota pochodząca z waloryzacji kaucji mieszkaniowej nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do wykazania kwoty zwrotu waloryzacji kaucji mieszkaniowej w rozliczeniu rocznym za 2011 r. i tym samym do sporządzenia korekty rocznego zeznania PIT-37. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2012
26
cze

Istota:

Opodatkowanie zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami oraz obowiązek wystawienia informacji PIT- 8C

Fragment:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - art. 20 mówi, iż kwota pochodząca z waloryzacji nie stanowi źródła przychodu do opodatkowania – wobec czego ZGN nie wystawia PIT- 8C. Ad. 2 Kaucja nie stanowi przysporzenia majątkowego i dochodu do opodatkowania, zarówno dla wynajmującego w momencie wpłaty kaucji przez najemcę, jak i dla najemcy w dacie jej zwrotu. Waloryzacja pełni rolę elementu odszkodowania urealniającego wartość siły nabywczej pieniądza i niezależnie od podstawy prawnej dokonanej waloryzacji, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2012
11
kwi

Istota:

Czy podatniczka powinna zapłacić podatek od całej kwoty wypłaconej ze Spółdzielni?

Fragment:

Jeżeli wartość wkładu ulega zwiększeniu na skutek waloryzacji lub innych czynników, wówczas zwolnienie obejmuje nie całą kwotę przychodu uzyskanego w związku ze zwrotem wkładu w spółdzielni, lecz wyłącznie tę część wypłaconej kwoty, która odpowiada kwocie wniesionego wkładu. Z tego też względu, nadwyżka pomiędzy wypłaconą wartością rynkową lokalu (która nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu) a wniesionym wkładem stanowi przysporzenie majątkowe, tj. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy, należy wykazać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym został otrzymany. Za nieprawidłowe należało zatem uznać stanowisko Pani, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega różnica między kwotą otrzymaną a wkładem przeliczonym według „wskaźnika procentowego”. Jednocześnie wskazać należy, iż dokonując interpretacji podatkowej w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej, tutejszy organ nie może rozstrzygać w kwestiach, które wymagają przeprowadzenia postępowania podatkowego.

2011
3
gru

Istota:

Czy różnica pomiędzy wartością zwaloryzowaną, a wpłaconą, kaucji mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast jej waloryzacja pełni rolę elementu odszkodowania urealniającego wartość siły nabywczej pieniądza, który najemca wpłaca wynajmującemu tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania. Reasumując, zwaloryzowana kwota kaucji zabezpieczającej wypłacona Wnioskodawczyni w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu i wyprowadzki z mieszkania, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do wykazania kwoty waloryzacji kaucji w zeznaniu podatkowym jako przychód. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
26
lis

Istota:

Opodatkowanie waloryzacji wynagrodzenia za sprzedaż sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dokumentowania tej czynności

Fragment:

Czy jeżeli waloryzacja jest opodatkowana podatkiem VAT to można wystawić na kwotę waloryzacji odrębną fakturę VAT, tak jakby dostawa realizowana była w częściach, co ułatwi prowadzenie ewidencji zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu... Czy też należy wystawić fakturę korygującą do pierwotniej faktury za sprzedaż sieci, co utrudni prowadzenie ewidencji i skutkować będzie koniecznością wystawienia 22 faktur korygujących... Zdaniem Wnioskodawcy, waloryzacja wynagrodzenia w opisanym powyżej stanie faktycznym stanowi część obrotu ustalanego na potrzeby podatku i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki VAT 22%, tak jak sprzedaż sieci. Waloryzacja nie stanowi usługi pośrednictwa finansowego i nie podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o VAT. Nie podlega też zwolnieniu na żadnej innej podstawie. Na kwotę waloryzacji można wystawić odrębną fakturę VAT ze stawką 22% i nie trzeba wystawiać faktury korygującej do pierwotnej faktury sprzedaży sieci. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
15
lis

Istota:

Opodatkowanie zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej.

Fragment:

Sp. z o.o. gdzie w części D poz.34 wykazano rodzaj przychodu „waloryzacja kaucji mieszkaniowej wpłaconej w grudniu 1998 r. na dzień 30 czerwca 2010 r. (wg wartości odtworzeniowej 1m 2 lokalu) natomiast w poz. 35 przychód w wysokości 9 493,85 zł. Otrzymana informacja PIT-8C obliguje Wnioskodawczynię do sporządzenia deklaracji PIT-36 za 2010 r. i wpłaceniu podatku. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy waloryzacja kaucji mieszkaniowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. postąpiło prawidłowo wystawiając PIT-8C... Czy Wnioskodawczyni musi złożyć PIT-36 za 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kaucja jest wpłacana przez najemców przy zawieraniu umów jako zabezpieczenie terminowości wpłat czynszów oraz ewentualnych napraw lokalu po rozwiązaniu umowy najmu. Waloryzacja kaucji stanowi urealnienie wartości siły nabywczej pieniądza, który najemca wpłaca wynajmującemu tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, tym samym nie można traktować jej jako przychód. Waloryzacja kaucji mieszkaniowej nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.