Wagon | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wagon. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
8
mar

Istota:

Opodatkowanie (stawka, miejsce świadczenia) udostępniania wagonów i transportu pasażerów/wynajmu wagonów

Fragment:

Wagonami (dalej łącznie: Wagony) służącymi wykonywaniu przez Wnioskodawcę powyższych świadczeń są: standardowe wagony z miejscami siedzącymi (przedziałowe lub bezprzedziałowe); wagony sypialne; wagony gastronomiczne; wagony przystosowane do przewozu rowerów; wagony niestandardowe: wagony konferencyjne z przeznaczeniem na konferencję, imprezę, spotkania biznesowe, szkolenia; wagony kinowe z przeznaczeniem na konferencję, prezentację czy wyświetlanie filmów; wagony z placem zabaw dla dzieci. Poniżej Spółka prezentuje szerszą charakterystykę dodatkowych świadczeń. Udostępnienie Wagonu i transport pasażerów wagonami dołączonymi do pociągów rozkładowych Spółka oferuje usługę polegającą na udostępnieniu Klientom całości lub części Wagonów przedziałowych lub bezprzedziałowych w ramach transportu pasażerów. Udostępnione Wagony zostają dołączane do składu kolejowego Wnioskodawcy kierującego się, w ramach rozkładu jazdy, do określonej stacji końcowej. Klient ma możliwość wyboru Wagonów według dowolnej, wybranej przez siebie konfiguracji (może wybrać m.in. wagon kinowy lub wagon konferencyjny). Przykładową, wybieraną przez Klientów kombinacją jest standardowy wagon z miejscami siedzącymi (lub np. wagon sypialny) wraz z wagonem niestandardowym np. konferencyjnym. W przypadku wagonów konferencyjnych oraz gastronomicznych Klient może zdecydować się na zamówienie usługi restauracyjnej.

2012
20
wrz

Istota:

Kwalifikacja podatkowej należności wypłacanych przez Spółkę podmiotowi zagranicznemu z tytułu używania wagonów kolejowych oraz obowiązku poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych kontrahentowi litewskiemu należności licencyjnych.

Fragment:

Z powyższej analizy wynika, iż wagon kolejowy będący przedmiotem opisanej we wniosku umowy najmu jest urządzeniem, środkiem transportowym wobec czego należy traktować go jako urządzenie przemysłowe w rozumieniu polsko-litewskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wnioskodawca uważa, że opłaty licencyjne obejmują wynajęcie lub wydzierżawienie środków transportu (wagony kolejowe) na podstawie każdej umowy spełniającej warunki właściwe dla umów najmu, dzierżawy albo umów do nich podobnych, w wyniku których następuje oddanie przedmiotu w używanie, a nie przeniesienie własności. Zdaniem Spółki użytkowanie wagonów kolejowych winno być zaliczane do należności licencyjnych zgodnie z art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a Republiką Litewską. Wnioskodawca uważa, iż należności, jakie wypłaca na rzecz kontrahenta z Litwy będącego rezydentem podatkowym zarejestrowanym na Litwie - co zostało potwierdzone certyfikatem rezydencji - z tytułu czynszu najmu wagonów kolejowych, zgodnie z art. 12 umowy polsko-litewskiej, stanowią przychód spółki litewskiej, jako należności licencyjne, które podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem w wysokości 10% kwoty brutto należności.

2011
1
sie

Istota:

Czy istnieje możliwość odzyskania w urzędzie skarbowym zapłaconego podatku przez kontrahenta niemieckiego?

Fragment:

Wagony kolejowe jako zespoły elementów służących do transportu, stosowane w przemyśle, wypełniały powyższą definicję, należało je więc traktować jako wyposażenie przemysłowe. Tym samym wynagrodzenie płacone Spółce za użytkowanie wagonów stanowiło opłaty licencyjne. Przedmiotem zapytania Spółki jest jednakże kwestia możliwości „ odzyskania ” w polskim organie podatkowym zapłaconego przez kontrahenta niemieckiego zaległego podatku od należnych Spółce należności. Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji stanu faktycznego wynika, że zaległy podatek wraz z odsetkami od wynagrodzenia za wynajem w 2002 r. wagonów kolejowych Spółki uregulował w niemieckim urzędzie finansowym niemiecki kontrahent, potrącając następnie kwotę zapłaconego podatku z bieżących należności Wnioskodawcy. Zauważyć wypada, iż – abstrahując od możliwości „ odzyskania ” zapłaconego podatku na gruncie polskiego prawa podatkowego – Spółka tego podatku nie uiściła, lecz zobowiązanym do jego zapłaty był kontrahent niemiecki. Zarówno przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka w związku z ponoszeniem opłat z tytułu wynajmu wagonów od podmiotu mającego siedzibę w Irlandii będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 10 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania należności wypłacanych podmiotowi irlandzkiemu z tytułu wynajmu wagonów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest jednym z największych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Spółka zamierza zawrzeć z podmiotem mającym siedzibę w Irlandii (spółką kapitałową będącą irlandzkim rezydentem podatkowym) umowę wynajmu wagonów w celu transportowania towarów wykorzystywanych następnie w prowadzonej działalności. W związku z tą transakcją, Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz podmiotu irlandzkiego wynagrodzenia z tytułu wynajmu przedmiotowych wagonów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka w związku z ponoszeniem opłat z tytułu wynajmu wagonów od podmiotu mającego siedzibę w Irlandii będzie zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii, wynagrodzenia z tytułu wynajmu wagonów nie powoduje powstania po stronie Spółki obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych (pod warunkiem posiadania przez Spółkę certyfikatu rezydencji podmiotu irlandzkiego).

2011
1
lip

Istota:

Czy opłaty naliczone przez „P.” za okres postoju wagonów z towarem, wynikłego z okoliczności przez Spółkę niezawinionych i niemożliwych do przewidzenia, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Okresowo, w trakcie realizowanych przez Spółkę przewozów, miały miejsce przestoje wagonów „ P. ” z przewożonym przez Spółkę towarem, w związku z koniecznością oczekiwania na podstawienie przez koleje państw wschodnich zamówionych wagonów szerokotorowych. Brak tych wagonów opóźnił przeładunek i dalszy transport towarów do miejsca przeznaczenia. Niedostępność wagonów szerokotorowych i wymuszony przez to przestój wagonów „ P. ” był spowodowany wprowadzeniem ograniczeń przewozowych w państwach wschodnich. W jego wyniku czasowo została wyłączona możliwość dostarczania wagonów szerokotorowych przez koleje tych państw. O wprowadzeniu tych ograniczeń Spółka została poinformowana już w trakcie realizacji przewozów, gdy towar znajdował się przy granicy w oczekiwaniu na przeładunek i nie istniała możliwość ich przerwania. Z powodu braku możliwości wyładowania towarów znajdujących się na wagonach „ P. ” na rampę, towary przez cały czas znajdowały się w wagonach. W związku z tym, że „ P. ” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie wagonów szerokotorowych przez koleje będące ich właścicielami, za cały okres postoju wagonów z towarem naliczyła opłatę według stawek wynikających z zawartej umowy. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie: Czy opłaty naliczone przez „ P. ” za okres postoju wagonów z towarem, wynikłego z okoliczności przez Spółkę niezawinionych i niemożliwych do przewidzenia, można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapłata za najem cystern i wagonów kolejowych firmie z siedzibą w Niemczech stanowi należność licencyjną ?

Fragment:

Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Spółkę X we wniosku dotyczące braku opodatkowania u źródła należności z tytułu dzierżawy cystern i wagonów kolejowych wypłacanych podmiotowi z siedzibą w Niemczech. Uzasadnienie Jak wynika ze stanu faktycznego, który został przedstawiony we wniosku, Spółka w związku z wykonywana działalnością zawarła umowę na najem cystern kolejowych z polską firma, której zadaniem jest zabezpieczenie wagonów i cystern kolejowych. W wyniku trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawcą, polską firmą oraz kontrahentem niemieckim, fakturowania za najem cystern i wagonów dokonuje kontrahent niemiecki. W tak przedstawionym stanie faktycznym pojawiła się wątpliwość interpretacyjna, która powstała w związku z wykładnią gramatyczną art. 12 umowy i Modelowej Konwencji OECD, a sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy zapłata za najem cystern i wagonów kolejowych stanowi należność licencyjną. Zdaniem Spółki zapłata za dzierżawę cystern i wagonów kolejowych nie stanowi należności licencyjnej w rozumieniu art. 12 ust. 3 umowy. W opinii Spółki nie stanowi ona także należności z tytułu "użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu" o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.