Wady | Interpretacje podatkowe

Wady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia ceny kupującemu w ramach rękojmi przy sprzedaży (art. 560 § 3 Kodeksu cywilnego) za wady rzeczy sprzedanej, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Stosownie do art. 560 § 3 ww. ustawy – obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na kwotę zasądzoną wyrokiem sądu na rzecz Wnioskodawcy składa się należność główna, odsetki oraz koszty zastępstwa procesowego. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota główna tytułem obniżenia ceny na podstawie przepisów o rękojmi sprzedawcy rzeczy za wady fizyczne rzeczy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
3
gru

Istota:
Sposób dokumentowania otrzymanego od Podwykonawców zwrotu kosztów usunięcia wad
Fragment:
Jeżeli Podwykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Wykonawca może usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Wykonawca obciąży Podwykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy ”. W toku odbioru zleconych prac budowlanych, Wykonawca stwierdził wady, których Podwykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Spółkę terminie, w związku z czym Wykonawca zmuszony był zaangażować do usunięcia wad podwykonawcę zastępczego. Kosztami prac wykonanych przez zastępczego podwykonawcę, powiększonymi (zgodnie z umową) o 8% kosztów pośrednich Wykonawcy, Spółka obciążyła niesolidnego Podwykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy w związku z zaangażowaniem do usunięcia tych wad podwykonawcy zastępczego powinno być dokumentowane fakturą czy notą obciążeniową... Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia wad poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy w związku z zaangażowaniem do ich usunięcia zastępczego podwykonawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dalej ustawa o VAT, dlatego takie zdarzenie powinno być dokumentowane notą obciążeniową.
2014
30
sty

Istota:
Czy w świetle art. 9b ustawy o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), w brzmieniu ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24 grudnia 2012 r., poz. 1456), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., niszczenie suszu tytoniowego z powodu jego nieprzydatności do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu wynikającego z jego wad jakościowych, przy czym to niszczenie przeprowadzone będzie w podmiocie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów na podstawie stosownego zezwolenia organów państwa, będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym?
Fragment:
Wnioskodawca w wyniku kontroli zapasów stwierdził, że kilka kartonów suszu tytoniowego o wadze 1 190 kg ma wady jakościowe spowodowane jego zapleśnieniem. Jest to poważna wada wynikająca z różnych przyczyn, mogących powstać zarówno w transporcie jak i w czasie procesu magazynowania, spowodowanych higroskopijnością suchych liści tytoniu w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych z otoczenia zewnętrznego (duża wilgotność powietrza na zewnątrz pomieszczeń, opady deszczu w czasie transportu lub magazynowania, mała ilość dni słonecznych itp.). W związku z koniecznością przeciwdziałania przedostawaniu się pleśni na inne liście tytoniowe znajdujące się w innych kartonach, Zainteresowany zamierza zniszczyć nie mający już wartości użytkowych liść tytoniowy. W tym celu przekwalifikowano susz tytoniowy na bezużyteczne liście tytoniowe. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca przeanalizował zmienione przepisy ustawy, chcąc upewnić się, czy może zniszczyć susz tytoniowy nieprzydatny do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu w innym miejscu, to jest w firmie zajmującej się utylizacją odpadów, nie powodując powstania z tego tytułu zobowiązania w podatku akcyzowym. Zdaniem Zainteresowanego, przedmiotowe liście tytoniowe nazywane od dnia 1 stycznia 2013 r. suszem tytoniowym, z powodu ich nieprzydatności do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu w wyniku wad jakościowych nie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym w przypadku zniszczenia tych liści w podmiocie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów na podstawie stosownego zezwolenia organów państwa.
2013
18
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość wydatku, jakim został obciążony na podstawie opisanych wyżej dokumentów (not)? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, czy w związku z tym kwota części wydatku, jaka zostanie Wnioskodawcy zwrócona przez ubezpieczyciela, nie będzie jego przychodem stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
Fragment:
Gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 § 2 Kodeksu). Gwarancje związane są ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych, stosownie do przepisu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego i polegają na tym, że sprzedawca udziela kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji. Stosownie bowiem do treści art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
2013
4
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość wydatku, jakim został obciążony na podstawie opisanej wyżej faktury VAT? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, czy w związku z tym kwota części wydatku, jaka zostanie Wnioskodawcy zwrócona przez ubezpieczyciela, nie będzie jego przychodem stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/
Fragment:
Gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 § 2 Kodeksu). Gwarancje związane są ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych, stosownie do przepisu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego i polegają na tym, że sprzedawca udziela kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji. Stosownie bowiem do treści art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
2013
4
kwi

Istota:
Czy Spółka może zaliczyć do kosztów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty działań wymienionych w grupach od A do D, zaś nie powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie kosztów opisanych w pkt E?
Fragment:
Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, sprzedawca jest zasadniczo odpowiedzialny za wady sprzedanej rzeczy (z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości). W celu uszczegółowienia zakresu rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz doprecyzowania zakresu przyznanej gwarancji jakości, Spółka zawarła z Kontrahentami umowy regulujące w szczególności zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy za wady dostarczonych półosi, procedury usuwania ujawnionych wad półosi oraz procedury rozliczania kosztów powstających z powodu ujawnienia wad półosi (...). A. Standardowa procedura usuwania ujawnionych wad półosi. Ponieważ usunięcie wad półosi poprzez ich naprawę jest często nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych, a czasem wręcz niemożliwe z powodu nieusuwalności wady, Wnioskodawca zasadniczo będzie zapewniać wymianę wadliwych półosi na towar wolny od wad, realizowaną poprzez zwrot kosztów usunięcia ujawnionych wad półosi oraz zakupu przez Kontrahentów nowych półosi. Umowa pomiędzy Spółką a Kontrahentami przewiduje, że wymiana będzie dokonywana w fabryce Kontrahenta montującej pojazdy samochodowe lub – najczęściej – w autoryzowanym serwisie samochodowym (w zależności od tego czy wady półosi ujawnią się jeszcze na etapie montażu pojazdu samochodowego, czy dopiero w trakcie używania ww. pojazdu przez ostatecznego konsumenta).
2011
1
paź

Istota:
Czy wypłacona przez Spółkę określona w porozumieniu kwota pieniężna tytułem zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych i kosztów związanych z ich usunięciem, jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania jedynie z tytułów wymienionych w ustawie, tj.: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Tak więc nie wszystkie kary umowne oraz odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie stanowią kosztu podatkowego, lecz tylko te kary i odszkodowania, które wynikają z wad sprzedawanych towarów, wad wykonywanych robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwego na niewadliwy lub kary za zwłokę w usunięciu wad wykonywanych robót i usług. Uregulowania dotyczące skutków wystąpienia wad w dostarczonym towarze bądź wykonanej usłudze reguluje prawo cywilne. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo, jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
2011
1
paź

Istota:
Czy wypłacona przez Spółkę określona w porozumieniu kwota pieniężna tytułem zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych i kosztów związanych z ich usunięciem, jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania jedynie z tytułów wymienionych w ustawie, tj.: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Tak więc nie wszystkie kary umowne oraz odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie stanowią kosztu podatkowego, lecz tylko te kary i odszkodowania, które wynikają z wad sprzedawanych towarów, wad wykonywanych robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwego na niewadliwy lub kary za zwłokę w usunięciu wad wykonywanych robót i usług. Uregulowania dotyczące skutków wystąpienia wad w dostarczonym towarze bądź wykonanej usłudze reguluje prawo cywilne. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo, jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
2011
1
paź

Istota:
Czy zapłaconą Ubezpieczycielowi składkę z tytułu udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu należy uznać za koszty bezpośrednio związane z przychodami i rozliczać przez okres trwania kontraktu tj. od dnia 01 kwietnia 2010r. do 31 grudnia 2013r., czy są to koszty pośrednio związane z przychodami i w związku z tym powinny być rozliczane w kosztach podatkowych proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy gwarancyjnej, tj. od 09 grudnia 2009r. do 31 grudnia 2013r.?
Fragment:
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). W myśl art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Natomiast, w myśl art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka działając w zakresie świadczenia usług przewozowych, zawarła umowę świadczenia autobusowych usług przewozowych w komunikacji miejskiej oraz wykupiła gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania kontraktu.
2011
1
sie

Istota:
Czy pisemne uznanie reklamacji i w związku z tym przelanie kwoty wynikającej z kosztorysu na konto bankowe właściciela jest wystarczające do zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych, czy też konieczne jest potwierdzenie kosztów naprawy elewacji przez właściciela odpowiednimi dokumentami (faktury, rachunki od wykonawców robót naprawczych)?
Fragment:
Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten dotyczy zdarzeń gospodarczych spowodowanych wadliwością towarów lub robót i usług będących przedmiotem działalności gospodarczej. Wada jest w tym przypadku podstawową przyczyną eliminacji poniesionych kosztów z kosztów podatkowych. Jednocześnie zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Ponadto stosownie do art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wady
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.