Wady | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wady. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. § 2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. § 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. § 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Natomiast na podstawie z art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Z kolei podany przez Wnioskodawczynię art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

2017
11
gru

Istota:

Opodatkowanie odszkodowania za wady dostarczanych produktów.

Fragment:

Wszelkie koszty, którymi Kontrahenci obciążają Spółkę wynikają z wad jakościowych (niespełnienia określonych parametrów technicznych) dostarczonych przez Spółkę materiałów (produktów skóropodobnych). Trudno zatem uznać, że w takim przypadku, Kontrahenci – ponosząc różnego rodzaju koszty wynikające z wad dostarczonych przez Spółkę materiałów – świadczą na rzecz Spółki jakiekolwiek usługi, które mogłyby podlegać opodatkowaniu VAT. W ocenie Spółki, w świetle dotychczas przedstawionych uwag, wszelkie obciążenia (zawarte w opisie stanu faktycznego wniosku) nakładane na Spółkę przez Kontrahentów i wynikające z poniesionych przez nich kosztów związanych z wadami dostarczonych przez Spółkę materiałów stanowią w istocie odszkodowania. W świetle wcześniejszych uwag, w ocenie Spółki odszkodowania rozumiane jako rekompensata za poniesione koszty i straty związane z dostarczeniem wadliwego materiału do Kontrahenta nie stanowią świadczeń, które mieściłyby się w zakresie opodatkowania VAT. Transakcje te pozostają w ogóle poza zakresem VAT. Zdaniem Spółki trudno bowiem uznać, że w takich przypadkach Kontrahenci wyświadczają na rzecz Spółki jakiekolwiek usługi skoro w istocie obciążają oni Spółkę poniesionymi kosztami i stratami wynikającymi z tego, że dostarczony materiał skóropodobny nie spełniał wymaganych norm jakościowych – zgodnie z zawartymi umowami i późniejszymi wzajemnymi ustaleniami precyzującymi zakres strat i kosztów, które ponieśli Kontrahenci i które zrekompensuje Spółka.

2016
3
gru

Istota:

Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia ceny kupującemu w ramach rękojmi przy sprzedaży (art. 560 § 3 Kodeksu cywilnego) za wady rzeczy sprzedanej, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Stosownie do art. 560 § 3 ww. ustawy – obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na kwotę zasądzoną wyrokiem sądu na rzecz Wnioskodawcy składa się należność główna, odsetki oraz koszty zastępstwa procesowego. Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota główna tytułem obniżenia ceny na podstawie przepisów o rękojmi sprzedawcy rzeczy za wady fizyczne rzeczy nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2014
30
sty

Istota:

Sposób dokumentowania otrzymanego od Podwykonawców zwrotu kosztów usunięcia wad

Fragment:

Jeżeli Podwykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Wykonawca może usunąć wady na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku Wykonawca obciąży Podwykonawcę kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy ”. W toku odbioru zleconych prac budowlanych, Wykonawca stwierdził wady, których Podwykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Spółkę terminie, w związku z czym Wykonawca zmuszony był zaangażować do usunięcia wad podwykonawcę zastępczego. Kosztami prac wykonanych przez zastępczego podwykonawcę, powiększonymi (zgodnie z umową) o 8% kosztów pośrednich Wykonawcy, Spółka obciążyła niesolidnego Podwykonawcę na podstawie noty obciążeniowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia wady poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy w związku z zaangażowaniem do usunięcia tych wad podwykonawcy zastępczego powinno być dokumentowane fakturą czy notą obciążeniową... Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia wad poniesionymi przez Wykonawcę powiększonymi o 8% tytułem kosztów pośrednich Wykonawcy w związku z zaangażowaniem do ich usunięcia zastępczego podwykonawcy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, dalej ustawa o VAT, dlatego takie zdarzenie powinno być dokumentowane notą obciążeniową.

2013
18
sie

Istota:

Czy w świetle art. 9b ustawy o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), w brzmieniu ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 24 grudnia 2012 r., poz. 1456), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., niszczenie suszu tytoniowego z powodu jego nieprzydatności do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu wynikającego z jego wad jakościowych, przy czym to niszczenie przeprowadzone będzie w podmiocie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów na podstawie stosownego zezwolenia organów państwa, będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Wnioskodawca w wyniku kontroli zapasów stwierdził, że kilka kartonów suszu tytoniowego o wadze 1 190 kg ma wady jakościowe spowodowane jego zapleśnieniem. Jest to poważna wada wynikająca z różnych przyczyn, mogących powstać zarówno w transporcie jak i w czasie procesu magazynowania, spowodowanych higroskopijnością suchych liści tytoniu w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych z otoczenia zewnętrznego (duża wilgotność powietrza na zewnątrz pomieszczeń, opady deszczu w czasie transportu lub magazynowania, mała ilość dni słonecznych itp.). W związku z koniecznością przeciwdziałania przedostawaniu się pleśni na inne liście tytoniowe znajdujące się w innych kartonach, Zainteresowany zamierza zniszczyć nie mający już wartości użytkowych liść tytoniowy. W tym celu przekwalifikowano susz tytoniowy na bezużyteczne liście tytoniowe. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca przeanalizował zmienione przepisy ustawy, chcąc upewnić się, czy może zniszczyć susz tytoniowy nieprzydatny do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu w innym miejscu, to jest w firmie zajmującej się utylizacją odpadów, nie powodując powstania z tego tytułu zobowiązania w podatku akcyzowym. Zdaniem Zainteresowanego, przedmiotowe liście tytoniowe nazywane od dnia 1 stycznia 2013 r. suszem tytoniowym, z powodu ich nieprzydatności do spożycia, zużycia lub dalszego przerobu w wyniku wad jakościowych nie będą opodatkowane podatkiem akcyzowym w przypadku zniszczenia tych liści w podmiocie zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów na podstawie stosownego zezwolenia organów państwa.

2013
4
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość wydatku, jakim został obciążony na podstawie opisanych wyżej dokumentów (not)? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, czy w związku z tym kwota części wydatku, jaka zostanie Wnioskodawcy zwrócona przez ubezpieczyciela, nie będzie jego przychodem stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/

Fragment:

Gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 § 2 Kodeksu). Gwarancje związane są ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych, stosownie do przepisu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego i polegają na tym, że sprzedawca udziela kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji. Stosownie bowiem do treści art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

2013
4
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość wydatku, jakim został obciążony na podstawie opisanej wyżej faktury VAT? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 będzie negatywna, czy w związku z tym kwota części wydatku, jaka zostanie Wnioskodawcy zwrócona przez ubezpieczyciela, nie będzie jego przychodem stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/

Fragment:

Gdy wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (art. 637 § 2 Kodeksu). Gwarancje związane są ze świadczeniem usług gwarancyjnych i serwisowych, stosownie do przepisu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego i polegają na tym, że sprzedawca udziela kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji. Stosownie bowiem do treści art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty działań wymienionych w grupach od A do D, zaś nie powinna zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie kosztów opisanych w pkt E?

Fragment:

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, sprzedawca jest zasadniczo odpowiedzialny za wady sprzedanej rzeczy (z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości). W celu uszczegółowienia zakresu rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz doprecyzowania zakresu przyznanej gwarancji jakości, Spółka zawarła z Kontrahentami umowy regulujące w szczególności zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy za wady dostarczonych półosi, procedury usuwania ujawnionych wad półosi oraz procedury rozliczania kosztów powstających z powodu ujawnienia wad półosi (...). A. Standardowa procedura usuwania ujawnionych wad półosi. Ponieważ usunięcie wad półosi poprzez ich naprawę jest często nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych, a czasem wręcz niemożliwe z powodu nieusuwalności wady, Wnioskodawca zasadniczo będzie zapewniać wymianę wadliwych półosi na towar wolny od wad, realizowaną poprzez zwrot kosztów usunięcia ujawnionych wad półosi oraz zakupu przez Kontrahentów nowych półosi. Umowa pomiędzy Spółką a Kontrahentami przewiduje, że wymiana będzie dokonywana w fabryce Kontrahenta montującej pojazdy samochodowe lub – najczęściej – w autoryzowanym serwisie samochodowym (w zależności od tego czy wady półosi ujawnią się jeszcze na etapie montażu pojazdu samochodowego, czy dopiero w trakcie używania ww. pojazdu przez ostatecznego konsumenta).

2011
1
paź

Istota:

Czy wypłacona przez Spółkę określona w porozumieniu kwota pieniężna tytułem zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych i kosztów związanych z ich usunięciem, jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania jedynie z tytułów wymienionych w ustawie, tj.: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Tak więc nie wszystkie kary umowne oraz odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie stanowią kosztu podatkowego, lecz tylko te kary i odszkodowania, które wynikają z wad sprzedawanych towarów, wad wykonywanych robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwego na niewadliwy lub kary za zwłokę w usunięciu wad wykonywanych robót i usług. Uregulowania dotyczące skutków wystąpienia wad w dostarczonym towarze bądź wykonanej usłudze reguluje prawo cywilne. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo, jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).

2011
1
paź

Istota:

Czy wypłacona przez Spółkę określona w porozumieniu kwota pieniężna tytułem zwrotu kosztów napraw gwarancyjnych i kosztów związanych z ich usunięciem, jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania jedynie z tytułów wymienionych w ustawie, tj.: wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, zwłoki w dostarczaniu towaru wolnego od wad, zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. Tak więc nie wszystkie kary umowne oraz odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie stanowią kosztu podatkowego, lecz tylko te kary i odszkodowania, które wynikają z wad sprzedawanych towarów, wad wykonywanych robót i usług, kary za zwłokę w zamianie towaru wadliwego na niewadliwy lub kary za zwłokę w usunięciu wad wykonywanych robót i usług. Uregulowania dotyczące skutków wystąpienia wad w dostarczonym towarze bądź wykonanej usłudze reguluje prawo cywilne. Zgodnie z art. 556 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo, jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).