Wadliwość ksiąg | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wadliwość ksiąg. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanego nieodpłatnego świadczenia - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny oraz stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w opisanej sprawie. Podatnik posiada zgłoszoną działalność gospodarczą Agencję Wydawniczo-Reklamową „S”, handel sprzętem i oprogramowaniem komputerowym. W przyszłości podatnik zamierza podjąć w ramach tej działalności handel detaliczny doładowaniami telefonów komórkowych między innymi przez internet oraz w inny sposób. Do prowadzonej działalności podatnik (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą być wpisywane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie listy wynagrodzeń, rachunków wystawionych przez zatrudnionych na umowę zlecenia czy o dzieło pod datą zapłacenia składki

Fragment:

(...) Zasady dokumentowania dokonywanych operacji gospodarczych zostały w sposób szczegółowy określone w par. 12 i 13 oraz 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do par. 12 ust. 3 pkt. 1 cyt. rozporządzenia podstawowymi dowodami księgowymi są faktury VAT, faktury VAT RR , faktury VAT KOMIS, faktury VAT MP, dokumenty celne,rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące. Zgodnie z § 13 pkt. 5 w/w rozporządzenia za dowody księgowe uważa się również inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2. czyli : wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania (...)