IBPP1/443-1181/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Termin wystawienia faktury dokumentującej otrzymane wadium oraz faktury dokumentującej oddanie przedmiotu w dzierżawę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Organu 20 listopada 2014 r., uzupełnionym pismem z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu wystawienia faktury VAT po wydaniu przedmiotu dzierżawy w wyniku przetargu:

 • w zakresie uznania, że Gmina powinna wystawić fakturę na część zapłaty (wadium), którą zaliczono na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7. dni od rozstrzygnięcia przetargu, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części zapłaty (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT) – jest nieprawidłowe;
 • w zakresie uznania, że po dostawie – wydaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu dzierżawy nie później niż 15. dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru wystawić fakturę VAT na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę z zaproponowanego czynszu dzierżawnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu wystawienia faktury VAT po wydaniu przedmiotu dzierżawy w wyniku przetargu.

Wniosek uzupełniono pismem z 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 10 lutego 2015 r. nr IBPP1/443-1181/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Burmistrz Gminy ogłosił pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 10 lat stanowiącego własność Gminy budynku hotelowo-gastronomicznego o powierzchni użytkowej 394,81 m2 położonego na części działek nr 801/12 i 803 o łącznej powierzchni 0,20 ha z przeznaczeniem na działalność hotelowo-gastronomiczną. Przetarg odbył się 15 października 2014 r. i na okoliczność tę sporządzono protokół z przetargu. Przed przetargiem w dniu 8 października 2014 r. oferent wpłacił prawidłowo wadium, które w dniu rozstrzygnięcia przetargu 15 października 2014 r. zostało zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy.

Gmina w dniu 23 października 2014 r. wystawiła fakturę na kwotę 100 zł brutto z terminem płatności do 31 października 2014 r. tytułem wpłaconego wadium, które zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r. Umowa dzierżawy z nowo wyłonionym dzierżawcą będzie obowiązywała po zakończeniu umowy dzierżawy z obecnym dzierżawcą od 16 marca 2015 r. Wydanie przedmiotu dzierżawy (dostawa) nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 16 marca 2015 r. Wcześniejszy termin ogłoszenia przetargu wynika z przeznaczenia budynku na działalność hotelowo-gastronomiczną i zapewnienia ciągłości i planowania świadczonych usług.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od 23 lutego 2004 r. m.in. w zakresie dostawy towarów, w tym wydania towarów na podstawie umów cywilnoprawnych, i składa deklaracje VAT-7 oraz odprowadza podatek należny.
 2. W ogłoszeniu o przetargu z dnia 5 września 2014 r. i protokole z przetargu z dnia 15 października 2014 r. zamieszczona była informacja dotycząca zaliczenia wadium wpłaconego przez oferenta na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Zapis o zaliczeniu wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – wynika z § 4 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Tryb przetargowy ma zastosowanie do nieruchomości sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Tryb przetargowy na również zastosowanie do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony co wynika z art. 37 ust. 4 cyt. wyżej ustawy.
 4. Zaliczenie wadium na poczet czynszu dzierżawnego nastąpiło przed wykonaniem dostawy przedmiotu dzierżawy (dostawa nastąpi w przyszłości w momencie wydania towaru), dlatego podatnik otrzymane wadium zakwalifikował jako część zapłaty czynszu dzierżawnego i na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług ustalił powstanie obowiązku podatkowego i wystawił fakturę VAT po upływie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu tj. 23 października 2014 r. z terminem płatności do 31 października 2014 r. Podatnik wystawił fakturę na wadium, które potraktował jako zaliczkę na poczet czynszu dzierżawnego dlatego, że była różnica czasowa pomiędzy datą przetargu 15 października 2014 r. a datą umowy dzierżawy z nowym Dzierżawcą, która nastąpi nie wcześniej niż z dniem 16 marca 2015 r. Różnica czasowa wynika ze specyfiki prowadzonej działalności na przedmiocie dzierżawy m.in. usługi z zakresu organizowania okolicznościowych imprez m.in. wesela, komunie, szkolenia, co wymaga zachowania ciągłości prowadzenia działalności.
 5. Z treści faktury z dnia 23 października 2014 r. wynika, że wadium wpłacone zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r. Termin płatności na fakturze został określony na koniec miesiąca do 31 października 2014 r. Ponadto termin płatności na fakturze wynika z wymogu programu komputerowego dot. wystawiania faktur.
 6. Faktura nie dokumentuje wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy nie ma w niej określonego jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, ani też nie ma terminu płatności czynszu. Faktura dokumentuje wadium wpłacone, które zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r.
 7. W umowie dzierżawy termin płatności czynszu zostanie określony w okresach miesięcznych, po wystawieniu faktury VAT do dnia 15 każdego miesiąca z terminem płatności do końca miesiąca, z tym, że faktura dokumentująca wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc będzie pomniejszona o kwotę wadium zaliczonego na poczet czynszu dzierżawnego na którą podatnik już wystawił fakturę z dnia 23 października 2014 r.
 8. Umowa dzierżawy z nowym Dzierżawcą zostanie zawarta po zakończeniu umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą nie wcześniej niż od 16 marca 2015 r. Ostatni dzień umowy dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą to 15 marca 2015 r. Taka informacja była podana w ogłoszeniu o przetargu i protokole z przetargu.
 9. W warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu przewidywano miesięczny termin płatności czynszu po wystawieniu faktury VAT do dnia 15. każdego miesiąca z terminem płatności do końca miesiąca.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji mają być przepisy art. 19 ust. 8 i art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT po wydaniu przedmiotu dzierżawy które nastąpi 16 marca 2015 r. (nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru) na całą kwotę z wyszczególnieniem obejmującym: wpłacone wadium i pozostałą do zapłaty kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością czynszu wynikającą z oferty, a zapłaconym wadium, które zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT winna być wystawiona po upływie 7. dni od rozstrzygnięcia przetargu na kwotę równą wpłaconemu wadium, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części zapłaty, a następnie po dostawie – wydaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu dzierżawy, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru winna być wystawiona faktura VAT na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę z zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

Umowa dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu (art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.). Wadium wpłacone w dniu rozstrzygnięcia przetargu 15 października 2014 r. zostało zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy (§ 4 ust. 8 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – Dz.U. z 2004 Nr 207 poz. 2108 ze zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towaru. Przez dostawę towaru rozumie się wydanie towaru na podstawie m.in. umowy dzierżawy (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o VAT). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a cyt. wyżej ustawy). Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawę towarów otrzymał lub ma otrzymać (art. 29a ustawy o VAT). Z chwilą rozstrzygnięcia przetargu wadium pełni funkcję zaliczki na poczet przyszłej należności i podlega opodatkowaniu VAT. Gmina powinna wystawić fakturę na część zapłaty (wadium), którą zaliczono na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7. dni od rozstrzygnięcia przetargu, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części zapłaty (art. 106i ust. 2 cyt. wyżej ustawy), a następnie po wydaniu przedmiotu dzierżawy, które nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 16 marca 2015 r. (dostawa), Gmina wystawi fakturę na pozostałą kwotę stanowiąca różnicę z zaproponowanego czynszu dzierżawnego nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – w zakresie uznania, że Gmina powinna wystawić fakturę na część zapłaty (wadium), którą zaliczono na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7. dni od rozstrzygnięcia przetargu, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części zapłaty (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT);
 • nieprawidłowe – w zakresie uznania, że po dostawie – wydaniu protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiotu dzierżawy nie później niż 15. dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru wystawić fakturę VAT na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę z zaproponowanego czynszu dzierżawnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez świadczenie usług – zgodnie z art. 8 ust. 1 – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z treści art. 19a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 tej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

a.dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b.świadczenia usług:

 • telekomunikacyjnych,
 • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
 • z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Według art. 19a ust. 7 ww. ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 cyt. ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Powyższe oznacza, że w przypadku m.in. usług dzierżawy, przepis art. 19a ust. 8 powołanej ustawy nie ma zastosowania, czyli otrzymanie części zapłaty dotyczącej tego typu usługi nie rodzi obowiązku podatkowego, który powstaje na podstawie regulacji szczególnej wynikającej z art. 19a ust. 5 pkt 4 niniejszej ustawy.

Na mocy art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Stosownie do art. 106i ust. 7 powołanej ustawy faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W świetle art. 106i pkt 8 tej ustawy przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Jak stanowi art. 704 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Burmistrz Gminy ogłosił pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 10 lat stanowiącego własność Gminy budynku hotelowo-gastronomicznego. Przed przetargiem – tj. 8 października 2014 r. – oferent wpłacił prawidłowo wadium, które w dniu rozstrzygnięcia przetargu – tj. 15 października 2014 r. – zostało zaliczone na poczet czynszu z tytułu dzierżawy. Umowa dzierżawy z nowo wyłonionym dzierżawcą będzie obowiązywała po zakończeniu umowy dzierżawy z obecnym dzierżawcą od 16 marca 2015 r. Wydanie przedmiotu dzierżawy (dostawa) nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 16 marca 2015 r.

W ogłoszeniu o przetargu i protokole z przetargu z dnia 15 października 2014 r. zamieszczona była informacja dotycząca zaliczenia wadium wpłaconego przez oferenta na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Zapis o zaliczeniu wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, na poczet ceny nabycia nieruchomości wynika z § 4 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się również do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Zaliczenie wadium na poczet czynszu dzierżawnego nastąpiło przed wykonaniem dostawy przedmiotu dzierżawy (dostawa nastąpi w przyszłości w momencie wydania towaru), dlatego podatnik otrzymane wadium zakwalifikował jako część zapłaty czynszu dzierżawnego.

Z treści faktury z dnia 23 października 2014 r. wynika, że wadium wpłacone zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r. Termin płatności na fakturze został określony na koniec miesiąca do 31 października 2014 r. Termin ten wynika z wymogu programu komputerowego dotyczącego wystawiania faktur.

Faktura nie dokumentuje wpłaty czynszu z tytułu dzierżawy nie ma w niej określonego jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy, ani też nie ma terminu płatności czynszu. Faktura dokumentuje wadium wpłacone, które zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r.

Jak wynika z opisu sprawy, w rezultacie postanowień zawartych w ogłoszeniu o przetargu z 5 września 2014 r. oraz w protokole z przetargu z 15 października 2014 r., został określony termin płatności dla części czynszu dzierżawnego związanego z wynajmem budynku hotelowo gastronomicznego, w wysokości wpłaconego wadium. Zgodnie zatem z ogłoszeniem o przetargu oraz protokołem z przetargu, część pierwszego czynszu dzierżawnego stanowi kwota odpowiadająca wysokości wpłaconego wadium, która miała zostać zaliczona na poczet czynszu dzierżawnego po upływie siedmiu dni od rozstrzygnięcia przetargu, a więc w ósmym dniu od rozstrzygnięcia przetargu.

Mając zatem na uwadze przepis art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT określający moment powstania obowiązku podatkowego według wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług dzierżawy oraz przepis art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, stanowiący, że w takim przypadku fakturę wystawia się później niż z upływem terminu płatności – Wnioskodawca winien był wystawić fakturę dokumentującą wpłatę części czynszu dzierżawnego nie później niż z upływem terminu płatności przewidzianego dla części czynszu dzierżawnego, a więc nie później niż w dniu 23 października 2014 r., gdyż wtedy przypadał termin płatności tej części czynszu dzierżawnego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że Gmina powinna wystawić fakturę na część zapłaty (wadium), którą zaliczono na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7. dni od rozstrzygnięcia przetargu, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano części zapłaty (art. 106i ust. 2 ustawy o VAT) należało uznać za nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie podstawą wystawienia faktury nie jest art. 106i ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Podstawą wystawienia faktury jest bowiem art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, przewidujący wystawienie faktury nie później niż z upływem terminu płatności w przypadku świadczenia m.in. usług najmu, dzierżawy. Powołany natomiast przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku przepis art. 106i ust. 2 ustawy o VAT odnosi się do dokumentowania zaliczek wpłaconych przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi i nie ma zastosowania do usług najmu i dzierżawy, z którymi mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy strony postanowiły, że umowa dzierżawy z nowo wyłonionym Dzierżawcą będzie obowiązywała od 16 marca 2015 r. i z tym dniem nastąpi wydanie przedmiotu dzierżawy. W ogłoszeniu o przetargu przewidziano, że w umowie dzierżawy termin płatności czynszu zostanie określony w okresach miesięcznych – po wystawieniu faktury VAT do dnia 15. każdego miesiąca – z terminem płatności do końca miesiąca. Faktura dokumentująca wysokość czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc będzie pomniejszona o kwotę wadium zaliczonego na poczet czynszu dzierżawnego.

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w myśl art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT fakturę dokumentującą pierwszy czynsz dzierżawny Wnioskodawca winien wystawić nie później niż z dniem upływu terminu płatności, tj. nie później niż z końcem miesiąca – przy założeniu, że umowa będzie obowiązywała od 16 marca 2015 r., fakturę należy wystawić nie później niż z dniem 31 marca 2015 r. Faktura ta nie powinna jednak dokumentować części czynszu odpowiadającej wpłaconemu wadium, który podlegał fakturowaniu w terminie określonym w pierwszej części interpretacji.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że Gmina powinna wystawić fakturę po wydaniu przedmiotu dzierżawy, które nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym 16 marca 2015 r., na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę z zaproponowanego czynszu dzierżawnego, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawca winien bowiem faktycznie wystawić fakturę na pozostałą kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy zaproponowanym czynszem a zaliczoną wcześniej na poczet tego czynszu kwotą wadium, jednak faktura nie powinna być wystawiona w terminie określonym przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku.

Ponadto należy zauważyć, że w sprawie nie ma zastosowania powołany przez Wnioskodawcę we własnym stanowisku art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT oraz powołane przepisy dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu zawarcia umowy dzierżawy, gdyż zawarcie umowy dzierżawy nie stanowi dostawy towarów, tylko świadczenie usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Z wniosku wynika natomiast, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z umową dzierżawy, w wyniku której z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności budynku hotelowo-gastronomicznego zostanie przeniesione, tylko z umową dzierżawy na okres 10 lat budynku stanowiącego własność Wnioskodawcy. W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia ze świadczeniem usługi dzierżawy, dla której określony jest w przepisie art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego oraz w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT termin wystawienia faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.