Wadium | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wadium. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconego wadium w ramach przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu najkorzystniejszej z ofert oraz uzyskaniu zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wadium jest zaliczane na potrzeby realizacji dostawy. W przypadku braku zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż ww. nieruchomości wadium będzie podlegało zwrotowi uczestnikowi, który wygrał przetarg i przetarg zostaje nierozstrzygnięty. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaconego wadium. Należy zatem przyjąć, że wadium staje się częścią zapłaty w momencie uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażonej w drodze prawomocnej decyzji, w wyniku której zawarcie umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości będzie możliwe. W tej sytuacji wadium zostaje zaliczone na poczet należności jako zaliczka i podlega zasadom ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego po stronie dostawcy (Wnioskodawcy) powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w części obejmującej otrzymaną należność, w dacie zaliczenia kwoty wadium na poczet ceny nabycia na zasadach określonych w art. 19a ust. 8 ustawy. Wadium należy tu bowiem potraktować jako część należności (zaliczkę) otrzymaną przed wydaniem towaru przez Wnioskodawcę.

2018
7
lip

Istota:

Prawo do korekty faktury pierwotnej wystawionej na zaliczkę (wadium) oraz prawa do korekty deklaracji podatkowej w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Fragment:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przez oferentów. Wadium wpłacone jest na konto depozytowe Miasta i traktowane jest jako zabezpieczanie właściwego przebiegu przetargu i wykonania umowy poprzez wyłonionego nabywcę. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium określone jest dla każdej nieruchomości odrębnie. Wadium uczestnika przetargu, który zaoferował najwyższą cenę, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, na co wybrany nabywca, poprzez przystąpienie do przetargu wyraża zgodę. Wadium ulega przepadkowi, jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej. Wnioskodawca wystawił i będzie wystawiał fakturę na zaliczkę (wadium) dla oferenta, który wygrał przetarg dotyczący sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. Wnioskodawca również odprowadził i będzie odprowadzał podatek należy w rozliczeniu za miesiąc, w którym został rozstrzygnięty przetarg. Odnosząc się do kwestii prawa do korekty faktury pierwotnej wystawionej na zaliczkę (wadium) oraz prawa do korekty deklaracji podatkowej w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, zauważyć należy, iż zasady pobierania i zwrotu kwoty wadium zostały określone w art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

2016
16
cze

Istota:

Czy wpłacenie przez Wnioskodawcę wadium w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym może zostać uznane za poniesienie wydatku na cele sprzeczne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy dochód Wnioskodawcy w kwocie równej wadium powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym jako przeznaczony na cele sprzeczne z tym przepisem?

Fragment:

Konieczność wpłaty wadium ma na celu zwykle zniechęcenie podmiotów faktycznie nie zainteresowanych prowadzeniem negocjacji, uczestnictwem np. w przetargu czy zawarciem kontraktu, ale z zamiarem zwrócenia wadium wpłacającemu, a nie jej zatrzymania przez otrzymującego wadium. Innymi słowy w przypadku zaliczki jej zwrot jest wyjątkiem uzależnionym od niewykonania umowy, zaś w przypadku wadium jego zwrot jest regułą, zaś ewentualny przepadek wyjątkiem. Dobrym przykładem są tu przetargi (organizowane w ramach prawa zamówień publicznych lub nie). Zwykle zamawiający oczekuje wpłaty wadium od uczestników, zatem każdy, kto chce złożyć ofertę, musi wpłacić wadium - mimo, że wygra tylko jeden z oferentów. W takim przypadku zwykle warunki przetargu przewidują zwrot wadium (choć w przypadku zwycięzcy może się zdarzyć, że wadium zatrzyma zamawiający jako gwarancja prawidłowego wykonania umowy i zwróci wadium po upływie gwarancji). Ponadto w takim przypadku o ile znane jest świadczenie (przedmiot zamówienia), to nie wiadomo, kto wygra oraz nie wiadomo, jaka będzie jego cena. W konsekwencji żaden z wpłacających wadium nie wie, czy zawrze umowę. Analogicznie w omawianym (...)

2016
31
maj

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, kosztów poniesionych na rzecz pozwanego, kosztów zastępstwa procesowego, oraz kosztów zatrzymanego wadium?

Fragment:

W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Wadium służy zatem do zabezpieczenia interesów obu stron umowy. Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę. Strona która nie wykona swojego zobowiązania traci wpłacone wadium. W myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2013 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Zgodnie z ust. 4a, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2015
20
gru

Istota:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wpłaconego wadium w ramach przetargu z tytułu sprzedaży nieruchomości przez zwycięzcę przetargu: czy z chwilą wyboru i zatwierdzenia oferenta, czy też z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, tj. w dniu podpisania aktu notarialnego

Fragment:

Wskutek zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nie traci ono swoich dotychczasowych funkcji, podobnie zresztą jak zadatek czy zaliczka. Uwzględnić przy tym należy, że zabezpieczająca funkcja wadium uregulowana została na wzór zadatku określonego w art. 394 ustawy Kodeks cywilny. Wyraża się ona w tym, że jeżeli od zawarcia umowy (w sytuacji z art. 702 § 3 w zw. z art. 703 § 3 in fine K.c.) uchyla się zwycięski uczestnik, organizator może pobraną jako wadium sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia zapłaty wadium. Stwierdzić więc należy, że wybór w przetargu oferenta stanowi jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie części ceny przed wykonaniem dostawy towaru lub świadczeniem usługi, co – stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy o VAT – rodzi w podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu. W konsekwencji z chwilą wygrania przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia, tym samym wadium przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę, z tytułu której powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

2015
16
cze

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego od wpłaconego wadium.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.), w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg pozostaje na koncie do czasu podpisania aktu notarialnego. Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – należy przyjąć, że wadium staje się częścią zapłaty w momencie wygrania przetargu, tj. gdy jednoznacznie znany jest nabywca. W tej sytuacji wpłata wadium dotyczy konkretnej czynności i jako zaliczka i podlega zasadom ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, po stronie sprzedawcy (Gminy) powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług w części obejmującej otrzymaną należność, w dacie zaliczenia kwoty wadium na poczet ceny sprzedaży na zasadach określonych w art. 19a ust. 8 ustawy. Wadium należy tu bowiem potraktować jako część należności (zaliczkę) otrzymaną przed wydaniem towaru przez Gminę. W konsekwencji nie można zgodzić się ze stanowiskiem Gminy, że wpłacone wadium podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w dniu podpisania aktu notarialnego. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w obecnym stanie prawnym, przyjęcie w zasadzie każdej płatności przed dokonaniem czynności opodatkowanej w obrocie krajowym – niezależnie od jej wielkości – powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2015
11
mar

Istota:

Termin wystawienia faktury dokumentującej otrzymane wadium oraz faktury dokumentującej oddanie przedmiotu w dzierżawę.

Fragment:

W ogłoszeniu o przetargu i protokole z przetargu z dnia 15 października 2014 r. zamieszczona była informacja dotycząca zaliczenia wadium wpłaconego przez oferenta na poczet czynszu dzierżawnego po upływie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Zapis o zaliczeniu wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, na poczet ceny nabycia nieruchomości wynika z § 4 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się również do umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Zaliczenie wadium na poczet czynszu dzierżawnego nastąpiło przed wykonaniem dostawy przedmiotu dzierżawy (dostawa nastąpi w przyszłości w momencie wydania towaru), dlatego podatnik otrzymane wadium zakwalifikował jako część zapłaty czynszu dzierżawnego. Z treści faktury z dnia 23 października 2014 r. wynika, że wadium wpłacone zostało zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zgodnie z protokołem z przetargu z dnia 15 października 2014 r. Termin płatności na fakturze został określony na koniec miesiąca do 31 października 2014 r.

2015
5
lut

Istota:

Moment powstania obowiązku podatkowego od otrzymanego wadium oraz wpłaty reszty należności przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność przedmiotu przetargu

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Kwota wpłaconego wadium stanowi najpierw gwarancję przystąpienia do przetargu, a potem gwarancję przystąpienia do umowy. Wadium na etapie przystąpienia do przetargu nie jest ani odpłatną dostawą towarów, ani odpłatnym świadczeniem usług. Sama wpłata wadium nie powoduje obowiązku świadczenia wzajemnego. Wpłacenie wadium nie gwarantuje wygrania przez oferenta przetargu, tym samym nie gwarantuje przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W momencie rozstrzygnięcia przetargu wadium oferenta, którego oferta została przyjęta, zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia lub pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste, tym samym wadium przybiera postać zaliczki na przyszłą dostawę. Wpłata zaliczki podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług w związku z czym po stronie sprzedającego powstaje obowiązek podatkowy w części obejmującej otrzymaną należność (art. 19a ust. 8) oraz konieczność wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozstrzygnięto przetarg (art. 106i ust. 2). Faktura ta dokumentuje otrzymanie zaliczki, w którą przeobraziło się wadium. Pozytywny wynik przetargu obliguje jego organizatora do zawiadomienia nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy sprzedaży, bądź umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

2015
3
lut

Istota:

Prawo do korekty faktury dokumentującej otrzymane wadium do zera oraz do korekty deklaracji za okres, w którym Wnioskodawca uzyska potwierdzenie odbioru przez oferenta faktury korygującej w sytuacji odstąpienia oferenta od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Fragment:

Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) w warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). A zatem zauważyć należy, że dokonywanie wpłaty wadium przez uczestników przetargu na etapie przystąpienia do przetargu nie spełnia przesłanek do uznania tych czynności jako opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W szczególności nie można uznać tych czynności za odpłatną dostawę towaru, gdyż na gruncie tej ustawy pieniądz nie jest towarem (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Nie jest to również odpłatne świadczenie usług, gdyż sama wpłata wadium nie powoduje obowiązku świadczenia wzajemnego. Wniesienie wadium nie gwarantuje przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Pomimo że wadium może być zaliczone na poczet wartości dostawy lub usługi, to w momencie jego wnoszenia pomiędzy organizatorem przetargu, a przystępującym do niego uczestnikiem nie dochodzi jeszcze do porozumienia w zakresie dokonania dostawy towarów, bądź wykonania usługi (również w przyszłości). Istotą wadium jest zabezpieczenie właściwego przebiegu przetargu i wykonania umowy przez zwycięzcę przetargu. Należy zatem przyjąć, że gdy wadium staje się częścią zapłaty (zaliczką) i podlega zasadom ustawy o podatku od towarów i usług, konieczne staje się wystawienie faktury dokumentującej jego wpłacenie.

2014
30
mar

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od wpłaconego wadium.

Fragment:

Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Wnioskodawcy. Wadium w postępowaniu służy do zabezpieczenia organizatora przetargu przed skutkami uchylenia się od zawarcia przez wyłonionego nabywcę umowy sprzedaży. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, jednakże cały czas zwycięzcę traktuje się jako kandydata na nabywcę nieruchomości, aż do czasu faktycznego przystąpienia do podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Tak więc do czasu podpisania aktu notarialnego wpłacone wadium pozostaje na koncie bankowym specjalnie wyodrębnionym na potrzeby przetargów do wpłacania wadium. Wadia wpłacone przed przetargiem zostają zwrócone osobom, które przetargu nie wygrały. Na koncie pozostaje wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała i pozostaje tam aż do czasu podpisania aktu notarialnego. Wówczas z konta służącego do prowadzenia rozrachunków z tytułu wadiów zostaje przeksięgowane na konto dochodowe Wnioskodawcy i zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Do momentu podpisania aktu notarialne wadium stanowi zabezpieczenie dla Wnioskodawcy, gdyż aż do czasu faktycznego zawarcia umowy tj. momentu podpisania aktu notarialnego zwycięski uczestnik przetargu może wycofać się od zamiaru kupna nieruchomości gruntowej.