VAT marża | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to VAT marża. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy Spółka chcąc odsprzedać samochód może skorzystać ze szczególnej procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 24 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 24 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT prowadzi działalność usługową sklasyfikowaną pod numerem PKD 69.10.Z., tj. działalność prawnicza. Wspólnikami komplementariuszami spółki są radcowie prawni. Z powodu przepisów ustawy o radcach prawnych, Spółka nie może zajmować się inną działalnością niż wyżej wymieniona. Spółka 29 lutego 2012 r. nabyła samochód osobowy w systemie VAT-marża bez możliwości odliczenia podatku VAT. Spółka wprowadziła zakupioną ruchomość w stan środków trwałych i użytkowała przez okres kilku lat z zamiarem późniejszej jego odsprzedaży. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka chcąc odsprzedać samochód może skorzystać ze szczególnej procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zakup samochodu osobowego od podatnika, który dokonał dostawy tego samochodu zgodnie z procedurą VAT-marża, spełnia przesłankę, o której mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem możliwe jest zbycie tego środka trwałego stosując szczególną procedurę opodatkowania - VAT marża.

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości dostawy samochodu w procedurze VAT marża

Fragment:

Ponadto TSUE przyjął stanowisko, że przedsiębiorstwo, które nabyło używany pojazd w celu przeznaczenia go na potrzeby swojej działalności, a następnie w ramach zwykłego wykonywania działalności gospodarczej odsprzedaje pojazd i odsprzedaż ta nie jest w chwili nabycia głównym celem, a jedynie celem drugorzędnym, może dokonać odsprzedaży tego pojazdu korzystając z procedury VAT marża. Jak zatem widać, Trybunał Sprawiedliwości w stanie faktycznym analogicznym do zaprezentowanego w niniejszym wniosku, przyznał prawo do zastosowania procedury VAT marża, więc nie ulega wątpliwości, że Wnioskodawca sprzedając używany samochód osobowy nabyty na podstawie faktury marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT) może zastosować procedurę VAT marża Podsumowując, Wnioskodawcy, który nabył w celu dalszej odsprzedaży na podstawie faktury VAT marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT) samochód osobowy, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...). Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

2016
22
mar

Istota:

Spółka może zastosować szczególną procedurę VAT-marża w zakresie sprzedaży pojazdu.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Dnia 06 listopada 2012 r. firma zakupiła samochód osobowy od firmy handlowo - usługowej i gastronomicznej, na podstawie faktury VAT marża, w związku z tym nie przysługiwało firmie prawo do odliczenia podatku VAT, samochód ten został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży, jednak był użytkowany dłużej niż jeden rok na potrzeby działalności firmy, dlatego też został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód i ma wątpliwości co do zastosowania właściwej stawki podatku VAT. Dodatkowo spółka oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zakupiony samochód w celu dalszej odsprzedaży na podstawie faktury VAT marża może być przy sprzedaży objęty procedurą VAT marża... Zdaniem Wnioskodawcy, gdy samochód został nabyty w systemie VAT marża, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy i zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
18
mar

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego od kosztów stanowiących honorarium nauczycieli w sytuacji świadczenia usług turystyki opodatkowanych wg procedury VAT marża.

Fragment:

(...) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W myśl ust. 6 pkt 1 ww. artykułu, podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku. Stosownie do postanowień zawartych w art. 119 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, w przypadku wykonywania usług turystyki, jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. Na podstawie ust. 3 cytowanego artykułu, przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik: (uchylony); działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek; przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, (uchylony).

2015
1
mar

Istota:

Opodatkowanie nabycia samochodów osobowych przewożonych do Polski z terytorium państwa członkowskiego (Niemcy), a uprzednio zaimportowanych z terytorium kraju trzeciego (Szwajcaria) oraz sprzedaży w systemie VAT-marża zakupionych samochodów

Fragment:

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż ma on prawo opodatkować samochody na zasadzie VAT marża, Minister Finansów uznał za nieprawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 25 września 2008 r. Nr IP-PP2-443-1025/08-4/PW , wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

2014
18
sty

Istota:

Czy popierając opłaty za zadania określone w art. 18 ust. 3 oraz art. 28 ust. 1 ww. ustawy, OSCHR powinna naliczać i pobierać podatek VAT?

Fragment:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior: posiada plan nawożenia opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady, środki wspomagające uprawę roślin i dodatki do wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1774/2002, z wyłączeniem tych podmiotów, które zbywają w całości nawozy naturalne; zagospodarowuje co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy na użytkach rolnych, których jest posiadaczem i na których prowadzi uprawę roślin, a pozostałe 30% może zbyć w sposób określony w art. 3 ust. 3. W myśl art. 18 ust. 2 wyżej powołanej ustawy nabywca nawozu naturalnego, zbytego w sposób określony w art. 3 ust. 3, opracowuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy plan nawożenia, spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego. Jak stanowi art. 18 ust. 4 ustawy o nawozach i nawożeniu za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okręgowa stacja pobiera opłatę. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa – art. 18 ust. 5. Wysokość opłaty za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3 została określona rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.

2013
20
wrz

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować dla sprzedawanego owocu w butelce?

Fragment:

Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Zgodnie z art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W pozycji 5 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU 2008 – 01.24, tj. „ Owoce ziarnkowe i pestkowe ”.

2013
11
cze

Istota:

Prawo do zastosowania szczególnej procedury przy sprzedaży samochodu używanego zaimportowanego uprzednio na terytorium Niemiec

Fragment:

Stosownie do § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia w fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zgodnie z art. 119 lub art. 120 ustawy: w miejsce oznaczenia „ FAKTURA VAT ” stosuje się oznaczenie „ FAKTURA VAT marża ” lub umieszcza się odesłanie odpowiednio do: przepisów art. 119 ustawy lub art. 306 dyrektywy, przepisów art. 120 ustawy lub art. 313 dyrektywy oraz zawiera się dane określone w ust. 1 pkt 1-6 i 12. Ponieważ – co wyżej uzasadniono – w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania szczególna procedura opodatkowania marży, zastosowania nie może również znaleźć ww. regulacja zawarta w § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia. Zatem Wnioskodawca dokonując dostawy ww. samochodu na rzecz 2 osób fizycznych w Polsce (które to osoby nie są podatnikami podatku od towarów i usług) powinien był udokumentować ww. dostawę na zasadach ogólnych. Reasumując stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym miał on prawo do wystawienia faktury VAT-marża dla kupującego towar sprowadzony do Polski, należy uznać za nieprawidłowe. W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 8 czerwca 2009 r. nr ITPP2/443-233b/09/RS, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia stanu faktycznego.

2012
15
lis

Istota:

Dzieła sztuki mogą stanowić towary używane, których sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy

Fragment:

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Spółka nabyła dzieła sztuki od osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się ze sprzedaży dzieł sztuki w oparciu o metodę VAT marża, opisaną w art. 120 ust. 10 i 11 ustawy VAT, Spółce przy sprzedaży dzieł sztuki przysługiwać będzie zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Spełnione są bowiem dwa warunki uprawniające Spółkę do zastosowania zwolnienia na podstawie tego przepisu: towary są towarami używanymi i Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy ich nabyciu. Zatem za prawidłowe należało uznać stanowisko Spółki w zakresie pytań: nr 1, nr 2, nr 4, stwierdzające, że sprzedawane dzieła sztuki są towarami używanymi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, i w przypadku, gdy ich zakup nastąpił od osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się ze sprzedaży dzieł sztuki w oparciu o metodę VAT marża, opisaną w art. 120 ust. 10 i 11 ustawy VAT, Wnioskodawcy przy ich sprzedaży przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia od podatku. Natomiast, w przypadku sprzedaży dzieł sztuki nabytych uprzednio od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które sprzedawały wspomniane wyżej dzieła sztuki ze stawką podatku VAT w wysokości 7% lub 8%, przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy nie będzie miał zastosowania.

2012
31
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności stanowiących elementy usługi udzielania pożyczek pod zastaw ustanowiony na rzeczach ruchomych.

Fragment:

W myśl art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przez towary używane, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Przepis art. 120 ust. 4 ustawy dotyczy dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył m. in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, co wynika z ust. 10 pkt 1 ww. artykułu. Z treści złożonego wniosku wynika, że zamierza Pan rozszerzyć swoją działalność o lombard, tj. udzielanie pożyczek pod zastaw.