Używany środek trwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to używany środek trwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
23
lis

Istota:

Możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

Fragment:

Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika co oznacza, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca wraz z żoną jest właścicielem dwóch lokali będących odrębną własnością, każdy z lokali posiada osobną księgę wieczystą. Pierwsze mieszkanie zostało zakupione na rynku wtórnym w 2009 r. a drugie zostało zakupione na rynku wtórnym w 2011 r. Każde z mieszkań znajduje się w bloku wybudowanym w latach 70-tych XX wieku. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż przy amortyzacji opisanych we wniosku lokali mieszkalnych wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 10%, o której mowa w art. 22j ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro z wniosku wynika, że mieszkania mogły być używane przez poprzednich właścicieli przez wymagany ustawą okres co najmniej 5 lat. W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

2011
9
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może w rozumieniu art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować skróconą do 10 lat amortyzację zakupionego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

Mając na uwadze cytowane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że przesłanki zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanych środków trwałych zostały spełnione, bowiem Wnioskodawca dysponuje aktem notarialnym potwierdzającym, że poprzedni właściciel nabył ten lokal w dniu 4 czerwca 2002 r., (warunek wykorzystywania tego lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej 60 miesięcy przed jego nabyciem jest zatem zachowany), jak również Wnioskodawca wskazał, że lokal ten spełnia kryteria uznania go za środek trwały wpisany przez niego do ewidencji środków trwałych i został przez niego wynajęty oraz, że jest to środek trwały po raz pierwszy wpisany do ewidencji podatnika. Zatem Wnioskodawca na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, może ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla nabytego lokalu mieszkalnego, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy wnioskodawca może policzyć zwiększoną stawkę amortyzacyjną w wysokości np. 3-5% od budynków mieszkalnych, w których ma lokale pod wynajem?

Fragment:

Używanie środka trwałego musi zatem nastąpić przed jego nabyciem przez podatnika, co oznacza że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany środek trwały, który przed jego nabyciem był wykorzystywany u poprzedniego właściciela przez wymagany okres 60 miesięcy. W uzupełnieniu wniosku, odpowiadając na zadane w wezwaniu pytanie o wskazanie daty nabycia wynajmowanych nieruchomości, wnioskodawca wskazał, iż obydwa budynki zostały wybudowane w systemie gospodarczym. Jeden budynek oddano do użytku w 1998r., natomiast drugi w 2002r. Budynki te, jak wskazał wnioskodawca, były wynajmowane na zasadach ryczałtu do końca 2008r., a od stycznia 2009r. wynajmowane są na zasadach ogólnych. Jednakże dla możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej istotny jest okres wykorzystywania danego środka trwałego przed nabyciem a nie przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż nie został spełniony, określony w art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunek użytkowania środków trwałych przed ich nabyciem.

2011
1
lip

Istota:

Czy ustalona 10% roczna stawki amortyzacji jest prawidłowa, a tym samym będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. W myśl art. 22 ust. 8 cytowanej ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej reguluje art. 22j ust. 1 ww. ustawy. Stosownie do jego treści, z zastrzeżeniem art. 22l, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym, że w myśl art. 22j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem: trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji, trwale związanych z gruntem, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500m 3 , domków kempingowych i budynków zastępczych - dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

2011
1
cze

Istota:

1) Czy podatnik prawidłowo postąpił wliczając do wartości początkowej środka trwałego kwotę jego zakupu, a także kwoty wszelkich działań zmierzających do uruchomienia tego środka trwałego (przebudowy i adaptacji), w miejscu posadowienia ?
2) Czy miał prawo do zastosowania wyższej stawki (10%) odpisu amortyzacyjnego dla wymienionego środka trwałego ?
3) Czy prawidłowo postąpił odpisując w koszty raty amortyzacyjne sezonowo i czy prawidłowo obliczył ratę – dzieląc całoroczną kwotę odpisu przez miesiące użytkowania kolei ?

Fragment:

Od zakupionych środków trwałych używanych sezonowo, miał prawo podzielić kwotę rocznego odpisu amortyzacyjnego na miesiące używania środka trwałego i w ich wysokości dokonać odpisów. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: ad 1) W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.) za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Zgodnie z art. 16g ust. 3 ww. ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
cze

Istota:

Czy w oparciu o zapisy art. 16j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spólka będzie mogła w stosunku do oddanego do użytkowania budynku hotelu zastosować indywidualną stawkę amortyzacji nie krótszą niż 3 lata.

Fragment:

Co do zasady odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (dalej Wykaz stawek amortyzacyjnych) stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16i tej ustawy). Wykaz stawek amortyzacyjnych odwołuje się do symboli grup, podgrup lub rodzajów środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). Wg KŚT hotele ujęte są w grupie 1 podgrupie 10 – hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania (z wyjątkiem hoteli robotniczych zaliczonych do podgrupy 11). Wg poz. 04 Wykazu stawek amortyzacyjnych do Budynków niemieszkalnych zaliczonych wg KŚT do podgrupy 10 stosuje się 2,5 % roczną stawkę amortyzacyjną. Zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji: (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy odsprzedaż zakupionej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT biorąc pod uwagę, że odsprzedaż będzie częstotliwa?Czy odsprzedaż zakupionej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu podatkiem PCC?

Fragment:

Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Jednakże opisanego we wniosku zakupu nieruchomości nie dokonał Pan w ramach prowadzonej działalności, traktując go jako wydatek osobisty. Charakter wydatku potwierdza również deklarowana chęć zamieszkania w zakupionym domu po dokonaniu remontu. Ponadto w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w puncie 3 określającym przedmiot działalności gospodarczej nie zostały wymienione usługi wymienione w dziale 70.11 PKWiU związane z zagospodarowywaniem nieruchomości i ich sprzedażą. W związku z powyższym remont nabytego domu a potem ewentualna sprzedaż powinny być traktowane jako czynności związane z majątkiem osobistym. Zatem w świetle powyższych okoliczności remont nabytego domu i jego ewentualna sprzedaż nie będzie podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług; będzie natomiast podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art 1 ust. 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (tj Dz. U z 2005 roku nr 41 poz. 399 z późn zm) w brzmieniu: podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

2011
1
maj

Istota:

Czy można uznać zakupiony samochód osobowy za używany środek trwały w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym zastosować skrócony okres amortyzacji tj. 30 miesięcy?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Panią stanowisko w przedmiotowej sprawie odnośnie uznania zakupionego samochodu osobowego za używany środek trwały i zastosowania wobec niego 30- miesięcznego okresu amortyzacji, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art.47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy prawidłowo została zastosowana indywidualna stawka amortyzacyjna 33,33% dla budynku zakupionego jako używany oraz czy prawidłowo stosuje się tę stawkę z uwagi na dokonanie modernizacji tego budynku ?

Fragment:

Nr 14, poz.176 ze zm.) amortyzacji podlegają z zastrzeżeniem art.22c , stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art.23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Przepis art.22j ust.1 pkt 3 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatnicy z zastrzeżeniem art.22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków ( lokali) i budowli, nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem budynków wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji. Zgodnie z art.22j ust.3 środki trwałe, o których mowa w ust.1 pkt 3 uznaje się za; 1) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy, lub 2) ulepszone – jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli podatnik wykaże, iż dany środek trwały był używany lub jest ulepszony (zgodnie z art.22j ust.3) to można ustalić dla tego środka indywidualną stawkę amortyzacyjną.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne przewidziane w art. 22j ust. 1 pkt 2 i art. 22j ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)? Czy przedłożone dokumenty są wystarczające do potwierdzenia faktu używania środka trwałego wg wymogu w przepisach ?

Fragment:

Nr 14 poz. 176 ze zm.) Podatnicy z zastrzeżeniem art. 22 l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż (...)dla środków transportu , w tym samochodów osobowych , o których mowa w art. 23 ust. 3a - 30 miesięcy (...). Środki trwałe , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 uznaje się za używane - jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy(...). Jak z powyższego wynika decydujące znaczenie ma, czy dany pojazd był wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy przed jego nabyciem. Określenie "przed nabyciem" oznacza jakiekolwiek przeniesienie własności np. kupno, nabycie w drodze darowizny.Ponieważ przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych nie regulują w jaki sposób podatnik ma udowodnić, że nabyty samochód był używany przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, dlatego też jako dowód należy dopuścić wszystko co nie jest sprzeczne z prawem. Tym samym dowód rejestracyjny posiadany przez spółkę jest odpowiedni, gdyż potwierdza okres używania środka transportu do chwili nabycia przez spółkę więcej (...)