ITPP2/4512-260/16/AGW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce oraz zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na tej działce.
ITPP2/4512-260/16/AGWinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. gmina
  3. podstawa opodatkowania
  4. użytkowanie wieczyste
  5. zakres opodatkowania
  6. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 6 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 277/6 oraz zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na tej działce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 6 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 277/6 oraz zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na tej działce.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ma zamiar dokonać w drodze przetargu dostawy lokalu niemieszkalnego (salka baletowa) natomiast grunt ma być oddany w użytkowanie wieczyste. Salka baletowa, czyli lokal nr ... mieści się w budynku w miejscowości ... . przy ul. L. ..., działka nr 277/6. W przedmiotowym budynku znajduje się 7 lokali (6 lokali mieszkalnych oraz 1 niemieszkalny). Cztery lokale mieszkalne zostały sprzedane w 2002 r. (sprzedaż zwolniona) pozostały jeszcze 2 mieszkania komunalne (sprzedaż zwolniona) oraz jeden lokal niemieszkalny – salka baletowa użyczana od 2013 r. szkole i GOPS. Gmina została właścicielem budynku na podstawie decyzji komunalizacyjnej wojewody.

W stosunku do budynku Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – sprzedaż zwolniona oraz użyczenie.

Gmina nie ponosiła wydatków na lokal użytkowy, tj. salkę baletową, przekraczających 30% wartości początkowej jego wartości. Wydzielona nieruchomość (lokal nr 7) związana jest z udziałem 2330/10000 w działce nr 277/6 i w takim udziale zostanie oddana w użytkowanie wieczyste.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy oddanie działki 277/6 w użytkowanie wieczyste będzie podlegało opodatkowaniu stawką 23% VAT, natomiast lokal niemieszkalny, salka baletowa, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w poz. 74 wniosku następujące przepisy prawa podatkowego: art. 5 , art. 7 ust 1 pkt 6, art. 29a ust. 7 pkt 8 i 9, art. 43 ust. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste – art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Czynność oddania gruntu w wieczyste użytkowanie jest dostawą towaru, dlatego też oddanie działki zabudowanej budynkiem jest opodatkowane stawką 23% VAT – biorąc pod uwagę art. 29a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast budynek korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.