IPPP3/4512-986/15-3/PC | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania rozliczenia zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
IPPP3/4512-986/15-3/PCinterpretacja indywidualna
  1. czynności opodatkowane
  2. dostawa gruntu
  3. faktura VAT
  4. opłata
  5. opłata roczna
  6. użytkowanie wieczyste
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. przesłanym zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (data wpływu 30 listopada 2015 r.) uzupełnionym na wezwanie tut. Organu poprzez wniesienie opłaty (data wpływu opłaty na konto Izby Skarbowej w Warszawie 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania rozliczenia zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania rozliczenia zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony na wezwanie Organu poprzez wniesienie opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, (dalej: „Sprzedający” lub „Wnioskodawca”) na podstawie umowy z dnia 25 marca 2015 r. (dalej: „Umowa Sprzedaży”) dokonała sprzedaży na rzecz spółki B. sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami (dalej: „Nieruchomość”).

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości ustanowione zostało w dniu 30 grudnia 1999 r. a zatem przed dniem 1 maja 2004 r. Sprzedający przed zawarciem Umowy Sprzedaży, jako podmiot zobowiązany, dokonał zapłaty w całości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Nieruchomości za rok 2015. Zgodnie z treścią Umowy Sprzedaży, wobec wcześniejszego uregulowania przez Sprzedającego, w wykonaniu obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów, w całości opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości za rok 2015, Kupujący zobowiązał się zwrócić na rzecz Sprzedającego kwotę tejże opłaty w umownie określonym terminie. Kupujący wykonał powyższy obowiązek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy rozliczeniu zwrotu przez Kupującego opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości zapłaconej przez Sprzedającego za cały rok 2015 należy naliczyć podatek od towarów i usług oraz wystawić fakturę VAT, czy też zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste Nieruchomości nie podlega podatkowi VAT i powinien być rozliczony na podstawie noty księgowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zwrot opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste Nieruchomości nie podlega podatkowi od towarów i usług, a w konsekwencji w sprawie nie wystąpił obowiązek wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT. Rozliczenie transakcji nastąpić powinno zaś na podstawie noty księgowej.

Prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości ustanowione zostało w dniu 30 grudnia 1999 r. czyli przed wejściem w życie ustawy o VAT. W związku z tym pobierane corocznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Nieruchomości zwolnione są z podatku od towarów i usług (zob. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów NSA W-wa z dnia 8 stycznia 2007 r. I FPS 1/06, w której sąd postanowił, iż „opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r., gdy taka czynność nie podlegała podatkowi od towarów i usług, po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ani nie zawiera w sobie należnego podatku, ani też nie powinna być powiększona o taki podatek na podstawie przepisów tej ustawy”).

Należy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 listopada 2010 r. numer IPPP2-443-580/10-4/AKzwrotu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Sprzedającego przez kontrahenta nie będzie można uznać za świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż kontrahent nie wykonuje żadnego świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. W związku z tym, iż przedmiotowa czynność nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu, która byłaby wskazana w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy, to nie należy jej dokumentować fakturą VAT. Jak bowiem wynika z art. 106 ust. 1 i art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, faktura stwierdza w szczególności m.in. dokonanie sprzedaży, czyli dokumentuje odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług. W związku z tym, czynność przeniesienia powyższych kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (...) nie stanowi również świadczenia usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - nie stanowi więc przedmiotu opodatkowania i nie powinno być opodatkowane stawką podatku VAT”.

Faktem jest, że interpretacja powyższa wydana została przed wejściem w życie zmian w ustawie o VAT, w wyniku których z dniem 1 stycznia 2014 r. wykreślony z ustawy został przepis art. 29, zastąpiony przez art. 29a. W treści obydwu tych regulacji ustawodawca odmiennie potraktował kwestie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dotychczas obowiązujący art. 29 ust. 1 stanowił, że: „Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku”.

Po wprowadzonych zmianach nowy art. 29a ust. 1 stanowi natomiast, iż „Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Na kanwie dotychczasowych regulacji opodatkowaniu podlegał zatem wyłącznie obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W momencie obowiązywania art. 29 ust. 1 ustawy wydana została przytoczona wcześniej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 listopada 2010 r. numer IPPP2-443-580/10-4/AK, wykluczająca w analogicznej sprawie stosowanie opodatkowania VAT.

W związku zaś z nowym brzmieniem przepisów podstawą opodatkowania jest natomiast wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży.

Wskazać należy, że pomimo wprowadzonych przez ustawodawcę zmian w dotychczasowych regulacjach stanowisko przedstawione w przywołanej powyżej interpretacji pozostaje aktualne. Zarówno bowiem językowa jak i funkcjonalna wykładnia nowego przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż podstawą opodatkowania są wyłącznie kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży, podczas gdy zwrot opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest wypłacany pobocznie - niezależnie od samej czynności sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, otrzymana z tego tytułu kwota nie stanowi elementu ceny sprzedaży, a sama czynność zwrotu nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązujących przepisów brak jest również podstaw do dokumentowania przez Wnioskodawcę otrzymanego zwrotu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego fakturą VAT. Przedmiotowa czynność nie zawiera się bowiem w zawartym w art. 106b ustawy o VAT katalogu przypadków skutkujących obowiązkiem wystawienia faktury.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sprawie której dotyczy niniejszy wniosek, zwrot opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie podlega podatkowi od towarów i usług, rozliczenie takiego zwrotu powinno zaś nastąpić na podstawie noty księgowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, ze przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy, podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanego przepisu wynika zatem, że podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Jednocześnie ustawodawca precyzuje, że za taką zapłatę należy uznać wszelkie dotacje, subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w rozliczeniu zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste należy naliczyć podatek od towarów i usługi i wystawić fakturę VAT, czy też rozliczyć zwrot opłaty na podstawie noty księgowej.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, ze Wnioskodawca w dniu 25 marca 2015 r. zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami. Spółka w terminie ustawowym zapłaciła opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Nieruchomości za 2015 r. Zgodnie z treścią zawartej umowy sprzedaży Kupujący zobowiązał się zwrócić na rzecz Sprzedającego kwotę tejże opłaty w umownie określonym terminie, i zwrotu tego dokonał.

Zwracana Wnioskodawcy kwota rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z postanowieniami umowy jest należnością obciążającą Nabywcę. Należy więc traktować ją jako należność pomocniczą otrzymaną z tytułu zasadniczej umowy sprzedaży ww. Nieruchomości.

W ocenie tut. Organu, nie można sztucznie wyodrębniać z jednej kompleksowej dostawy, jaką jest dostawa Nieruchomości, pewnych kosztów tylko w tym celu, aby je przenieść na kontrahenta bez opodatkowania. Do takiego postępowania nie uprawniają cyt. wyżej przepisy definiujące podstawę opodatkowania. W przypadku, gdy Wnioskodawca dokonuje dostawy o charakterze kompleksowym, stanowiącej w istocie jedno, niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej dostawy i przenoszenie jej poszczególnych elementów na Nabywcę wyłączając z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec tego koszty, którymi Wnioskodawca obciążył Nabywcę Nieruchomości są pochodną dostawy tej Nieruchomości i stanowią jej dopełnienie. Zatem Wnioskodawca dokonał kompleksowego zbycia, które nie powinno być dzielone sztucznie na części. Skutkiem tego zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, kwota należna z tytułu odpłatnej dostawy Nieruchomości, obejmuje również koszty zwracanej ww. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

W konsekwencji Wnioskodawca obciążając Nabywcę Nieruchomości wymienioną we wniosku należnością jest zobowiązany przenoszone koszty związane z tą Nieruchomością doliczyć do faktury dokumentującej tę dostawę i zastosować opodatkowanie analogicznie jak dostawa główna.

W związku z tym Wnioskodawca nie może dodatkowej należności w postaci kwoty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste związanej z dostawą Nieruchomości i przenoszoną na Nabywcę dokumentować notą księgową.

Odnosząc się do powołanej we wniosku interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 r. nr IPPP2/443-580/10-4/AK, tut. Organ wyjaśnia, że w identycznym stanie prawnym i identycznym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być tożsame. Cel ten osiągany jest poprzez zastosowanie właściwych przepisów Ordynacji podatkowej. Interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 tej ustawy, zgodnie z którym „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (...)”. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione do tego organy każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister Finansów może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną.

Należy zauważyć, że stanowisko Organu prezentowane w niniejszej interpretacji potwierdza prawomocny wyrok WSA z dnia 17 maja 2013 r. III SA/WA 2954/12 w którym Sąd uznał iż: „(...) koszty którymi Wnioskodawca obciąży nabywcę nieruchomości są pochodną dostawy tej nieruchomości i stanowią jej dopełnienie. Zatem Wnioskodawca dokonuje kompleksowego zbycia, które nie powinno być dzielone sztucznie na części (...)”, a także: „(...) Wnioskodawca (...) będzie zobowiązany przenoszone koszty związane z tymi nieruchomościami doliczyć do faktur dokumentujących te dostawy i zastosować opodatkowanie analogiczne jak dostawa główna. W związku z powyższym Wnioskodawca nie może przedmiotowych dodatkowych należności związanych z dostawą nieruchomości i przenoszonych na nabywcę dokumentować notą księgową (...) ”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.