IPPP3/443-73/09-2/MM | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wieczystego użytkowania powinien ją opodatkować podatkiem VAT w wysokości 22%. Odpowiadając na drugie z zadanych pytań należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako sprzedający winien naliczyć podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, która stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości gruntowej a wartością prawa użytkowania wieczystego.
IPPP3/443-73/09-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. grunty
 2. sprzedaż gruntów
 3. stawki podatku
 4. użytkowanie wieczyste
 5. własność
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21.01.2009r. (data wpływu 30.01.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz wieczystego użytkownika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.01.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz wieczystego użytkownika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W Urzędzie Miejskim toczy się w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) postępowanie o nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oddanego w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 cyt. ustawy cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Ponadto na podstawie art. 69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

W związku z powyższym tut. Urząd zlecił w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 13.10.2008 r. rzeczoznawca majątkowy oszacował:

 • wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa własności w wysokości - 240.000 zł
 • wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego w wysokości - 153.600 zł

W związku z powyższym tut. Urząd ustalił, że cena sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego określona z zastosowaniem art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 139.200 zł brutto tj:

240.000 zł + 22% VAT - 153.600 zł = 292.800 zł brutto - 153.600 zł = 139.200 zł brutto

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy zbycie prawa własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, po. 535 z późn. zm) oraz czy w związku z powyższym podatek VAT w wysokości 22% należy dodać do wartości prawa własności oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym przed odjęciem oszacowanej wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, czy też dopiero po odjęciu w/w prawa tj:

240.000 zł - 153.600 zł = 86.400 zł + 22% VAT = 105.408 zł brutto...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle wskazanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT w wysokości 22% należy dodać do ustalonej wartości prawa własności nieruchomości przed odjęciem oszacowanej wartości nieruchomości jako przedmiotu użytkowania wieczystego tj:

240.000 zł + 22%VAT - 153.600 zł = 292.800 zł brutto - 153.600 zł = 139.200 zł brutto.

Podnieść należy, że zdaniem tut. Urzędu ponieważ przedmiotem zbycia jest jedynie prawo własności gruntu, to winno być ono opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%. Natomiast oszacowana wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego zaliczana na poczet ceny nabycia prawa własności nie jest opodatkowana podatkiem VAT, gdyż nie zostało to zapisane w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. jako dostawa towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Sprzedaż na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa własności gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT należy traktować jako dostawę towarów, gdyż grunty zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są towarami w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 20-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W myśl ust. 4 tego artykułu podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i ust. 4b. Udzielenie więc bonifikaty pomniejsza obrót, czyli podstawę opodatkowania.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 106. ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Natomiast w myśl art. 69 tej ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż w Urzędzie Miejskim toczy się postępowanie w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami o nabycie prawa własności przez użytkownika wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oddanego w użytkowanie wieczyste. W myśl przepisów o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu wlicza się kwotę równą wartości użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży. W związku z tym Wnioskodawca zlecił w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych rzeczoznawcy majątkowemu określenie wartości nieruchomości oraz określenie wartości prawa wieczystego użytkowania. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy zbycie prawa własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT oraz czy podatek VAT w wysokości 22% należy dodać do wartości prawa własności oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym przed odjęciem oszacowanej wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa wieczystego użytkowania, czy też dopiero po odjęciu w/w prawa.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odpowiadając na zadane we wniosku pytania stwierdza, iż nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto należy stwierdzić, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż prawa własności gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego powinna obejmować kwotę należną z tytułu sprzedaży przedmiotowego gruntu powiększoną o należny podatek VAT, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości gruntowej a wartością posiadanego przez nabywcę prawa użytkowania wieczystego.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli zatem użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić Wnioskodawcy różnicę między wartością prawa własności nieruchomości (brutto) i wartością prawa wieczystego użytkowania (brutto), podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest właśnie ta kwota, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Reasumując rozważania należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dokonując sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wieczystego użytkowania powinien ją opodatkować podatkiem VAT w wysokości 22%. Odpowiadając na drugie z zadanych pytań należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako sprzedający winien naliczyć podatek VAT od kwoty należnej z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, która stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości gruntowej a wartością prawa użytkowania wieczystego.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że tylko sprzedający jest w stanie określić, co dokładnie jest wkalkulowywane w kwotę należną od nabywcy.

Dodatkowo należy zauważyć, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w zawierane umowy i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny załączonych przez Podatnika do wniosku dowodów. Załączniki mają jedynie charakter posiłkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.