IPPB1/415-834/11-4/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16.09.2011 r. (data wpływu 19.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16.12.2005 r. Wnioskodawca nabył aktem notarialnym stanowiącym odrębną własność lokal użytkowy o numerze 1a składający się z 11 pomieszczeń biurowych o pow. użytkowej 144,40 m2 w budynku mieszkalnym położonym w K. przy ul. P. wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 14440/93410 z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W dniu 07.06.2010 r. decyzją Starosty został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenia na budowę obejmujące zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na 3 lokale mieszkalne o pow. 49,01 m2, 42,66 m2, 47,66 m2 z wykonaniem robót budowlanych w zakresie określonym w projekcie budowlanym. W marcu 2011 r. Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie od Starosty o utworzeniu samodzielnych lokali mieszkalnych o numerach 1a, 1b i 1c w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali.

W dniu 21.07.2011 r. aktem notarialnym ustanowiono prawo odrębnej własności oraz założono nowe księgi wieczyste dla powstałych w wyniku podziału lokalu użytkowego samodzielnych lokali mieszkalnych : a) nr 1a – o pow. 49,01 m2, b) nr 1b – o pow. 42,66 m2, c) 1c – o pow. 47,66 m2 wraz ze związanym z nimi udziałami w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania gruntu w wysokości odpowiednio a) 5070/93410, b) 4435/93410, c) 4935/93410. Opisane wyżej czynności nie były prowadzone w ramach działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 01.12.2011 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza w ramach której opisany w części G pkt 68 lokal wykorzystywano na cele użytkowe lub mieszkalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż wyodrębnionych lokali mieszkalnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 updof odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie stanowi źródła przychodów.

Według Wnioskodawcy w części G czynności polegające na zmianie sposobu użytkowania lokalu użytkowego i wyodrębnieniu w wyniku jego podziału 3 lokali mieszkalnych nie spowodowały zwiększenia powierzchni użytkowej budynku jako całości, a co za tym idzie nie należy ich traktować jako nabycie, którego podstawową cechą jest zwiększenie aktywów majątkowych. Dlatego też za datę nabycia dla ww. lokali mieszkalnych należy przyjąć datę 16.12.2005 r. tj. datę nabycia pierwotnego lokalu użytkowego, z którego zostały one wyodrębnione. Mając na uwadze powyższe, w związku z upływem 5 letniego terminu w dniu 31.12.2010 r., sprzedaż lokali mieszkalnych wyżej opisanych nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zastrzec jedynie należy, iż tut. organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym przez niego pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.