Użytkowanie wieczyste | Interpretacje podatkowe

Użytkowanie wieczyste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytkowanie wieczyste. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, na rzecz którego prawo użytkowania wieczystego ustanowiono:
a) do dnia 30 kwietnia 2004 r.,
b) od dnia 1 maja 2004 r.
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym. W świetle art. 233 Kodeksu cywilnego, w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Przepis ten, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 K.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. Z powyższych przepisów wnioskować należy, że w przypadku użytkowania wieczystego, właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada we władaniu rzecz cudzą.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie sprzedaży prawa własności działek 77/4, 78/1, 75/7 oraz 75/12 na rzecz użytkownika wieczystego.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Przepis ten, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. W myśl art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze. Zgodnie z art. 32 ust. 1 tej ustawy, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych
Fragment:
S wraz z przeniesieniem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 81,86 zł; umową Rep. A Nr z dnia 22.06.2012 r. ustanowiona została odrębna własność lokalu nr 11 w budynku 14 przy ul. S wraz z przeniesieni udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 68,53 zł; umową Rep. A Nr z dnia 23.07.2012 r. ustanowiona została odrębna własność lokalu nr 58 w budynku przy ul. S wraz z przeniesieniem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata za użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 70,23 zł; umową Rep. A Nr z dnia 19.10.2012 r. ustanowiona została odrębna własność lokalu nr 49 w budynku 14 przy ul. S wraz z przeniesieniem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 101,47 zł; umową Rep. A Nr z dnia 25.03.2013 r. ustanowiona została odrębna własność lokalu nr 51 w budynku 14 przy ul. S wraz z przeniesieniem udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi aktualnie 81,98 zł. Za pozostały udział w prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości przysługujący Spółdzielni Mieszkaniowej wynoszący 198705/458250 części opłata roczna wynosi 2 333,66 zł.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zbycia nakładów poczynionych przez Spółkę i jej poprzednika prawnego, nieodpłatnego oddania przez Gminę w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz przeniesienia przez Gminę prawa własności, znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń infrastruktury kolejowej na Spółkę „P”.
Fragment:
Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co oznacza, że oddanie gruntu zabudowanego budynkami lub budowlami w użytkowanie wieczyste nie ma charakteru samodzielnego, a grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Stąd też do dostawy gruntu (oddania go w użytkowanie wieczyste) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych, a jeśli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa (oddanie w użytkowanie wieczyste) gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. W sytuacji, kiedy Gmina Miasto w wskazanym stanie faktycznym nabędzie nakłady poczynione przez spółkę „ P ” lub jej poprzednika prawnego - przedsiębiorstwo państwowe „ P ” w związku z wybudowaniem na nieruchomości Gminy infrastruktury kolejowej, której elementy stanowią środki trwałe Spółki wprowadzone do ewidencji środków trwałych i uzyska władztwo ekonomiczne nad infrastrukturą kolejową wybudowaną na jej gruncie, to nieodpłatne oddanie przez Gminę Miasto spółce „ P ” w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej w X, na której zlokalizowane są przedmiotowe urządzenia (...)
2017
31
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności polegającej na ujawnieniu w formie aktów notarialnych umów, zgodnie z którymi, ustanowione zostało na rzecz Spółki S.A. ograniczone prawo rzeczowe w postaci prawa użytkowania powierzchni w nieruchomościach Wnioskodawcy.
Fragment:
(...) użytkowanie wieczyste, zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w ocenie Spółki, w przedmiotowej sprawie nie będzie miała miejsca dostawa towarów. Opisana we wniosku czynność ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania nieruchomości nie mieści się w definicji dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z tym nie będzie ona podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podział majątku przekształconej p.j.o. T., został dokonany przez Ministra Łączności w 1991 roku. W jego ramach doszło do nieskutecznego - z formalnoprawnego punktu widzenia - ustanowienia na rzecz każdego z nowoutworzonych podmiotów - ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa użytkowania konkretnych powierzchni w budynkach przekazanych drugiemu podmiotowi. Niemniej jednak skutek faktyczny - tj. oddanie powierzchni objętej tym prawem obu podmiotom do faktycznego korzystania nastąpił. W chwili obecnej następuje jedynie formalno-prawne wykonanie woli Ministra Łączności i ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz A. S.A,, w postaci prawa użytkowania konkretnych powierzchni w budynkach P.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT opłat wnoszonych przez użytkowników wieczystych po dniu 1 grudnia 2008 r.
Fragment:
Oznacza to, że do dostawy gruntu (oddania w użytkowanie wieczyste) stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków i budowli trwale z gruntem związanych. Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 29 ust. 5a ustawy, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., przepisu ust. 5 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli. Zatem z tego przepisu wynika, że z podstawy opodatkowania należy wyodrębnić wartość gruntu, czyli osobno należy opodatkować oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, a odrębnie dostawę budynku. Należy wskazać, że w niniejszej sprawie dostawa towaru (oddanie w wieczyste użytkowanie) nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2008 r. Mając na uwadze powołane przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że opłaty roczne wnoszone przez użytkowników wieczystych po dniu 1 grudnia 2008 r., mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ czynność oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z równoczesną dostawą lokali mieszkalnych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2008 r. była zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.
2016
3
gru

Istota:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, która jest oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Przedsiębiorstwa, które posiada nieruchomość w użytkowaniu wieczystym, od ceny sprzedaży nieruchomości należny jest podatek od towarów i usług w wysokości 23%?
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, która jest oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Przedsiębiorstwa, które posiada nieruchomość w użytkowaniu wieczystym, od ceny sprzedaży nieruchomości należny jest podatek od towarów i usług w wysokości 23%? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż prawa własności do nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W analizowanym przypadku dostawa towaru – nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka gruntu nr 2866 położona w obrębie ... miasta ... – nastąpiła z chwilą nabycia prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. w dniu 25 marca 1995 r. Przedmiotowa nieruchomość jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa, które jako jej użytkownik wieczysty dysponuje nią jak właściciel. W myśl art. 5 ust. 5 pkt 1 dostawa towaru już nastąpiła. Sprzedaż prawa własności do nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego nie jest zatem dostawą towaru, a jedynie zmianą prawa do nieruchomości, którą użytkownik wieczysty już dysponuje jak właściciel.
2016
28
lis

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
Fragment:
W świetle art. 233 ww. ustawy, użytkownik wieczysty może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Ten przepis, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 k.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. Zatem z regulacji zawartych w tej ustawie wynika, że użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Na podstawie ust. 1a powyższego artykułu, nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce oraz zwolnienia od podatku dostawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku posadowionym na tej działce.
Fragment:
Wydzielona nieruchomość (lokal nr 7) związana jest z udziałem 2330/10000 w działce nr 277/6 i w takim udziale zostanie oddana w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy oddanie działki 277/6 w użytkowanie wieczyste będzie podlegało opodatkowaniu stawką 23% VAT, natomiast lokal niemieszkalny, salka baletowa, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego w poz. 74 wniosku następujące przepisy prawa podatkowego: art. 5 , art. 7 ust 1 pkt 6, art. 29a ust. 7 pkt 8 i 9, art. 43 ust. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste – art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność oddania gruntu w wieczyste użytkowanie jest dostawą towaru, dlatego też oddanie działki zabudowanej budynkiem jest opodatkowane stawką 23% VAT – biorąc pod uwagę art. 29a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast budynek korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
5
sie

Istota:
Zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
Fragment:
W świetle art. 233 ww. ustawy, użytkownik wieczysty może w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Ten przepis, a także następne przepisy Kodeksu cywilnego (art. 234, art. 235, art. 237) kształtujące uprawnienia użytkownika wieczystego na wzór uprawnień właściciela, jak również długi czas trwania użytkowania wieczystego (art. 236 § 1 i 2 k.c.) wskazują, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tym gruntem jak właściciel. Zatem z regulacji zawartych w tej ustawie wynika, że użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Na podstawie ust. 1a powyższego artykułu, nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody.
2016
4
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.