Użytkowanie (używanie) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytkowanie (używanie). Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
lut

Istota:

Czy oddanie w odpłatne użytkowanie udziałów spółki kapitałowej będzie rodziło obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W istocie nie są nimi w ogóle, tj. osoby fizyczne nie posiadają takiego statusu, a także nie prowadzą działalności gospodarczej mającej przymiot ciągłości i zorganizowania. Czynność polegająca na oddaniu w odpłatne użytkowanie udziałów spółki kapitałowej ma raczej charakter incydentalny i w zw. z tym mieści się w ramach zwykłego zarządu własnym majątkiem. Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Olsztynie z 5 marca 2008 r. sygn. akt I SA/OI 40/08 zawiera jednoznaczną tezę, iż „ w orzecznictwie sądowym podkreśla się, iż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, (...) (por. np. wyrok NSA z dnia 11 października 2005 r., sygn. akt II FSK 543/05, wyrok z dnia 21 kwietnia 2006 r., sygn. akt FSK 1972/05) ”. Tym samym, status osób fizycznych w ww. zakresie, również powinien być obiektywny, tj. oddanie w odpłatne użytkowanie udziałów spółki kapitałowej nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, lecz zwykłym rozporządzeniem posiadanymi przez siebie składnikami majątkowymi. W związku z powyższym dla Wnioskodawcy naturalne jest, że skoro to, czy dana aktywność jest lub nie jest działalnością gospodarczą jest determinowana przez czynniki obiektywne, to tym bardziej w świetle prezentowanego stanu faktycznego Wnioskodawca ma wszelkie przesłanki do twierdzenia, że osoby fizyczne oddające jej w użytkowanie udziały spółki nie prowadzą w zw. z taką czynnością działalności gospodarczej.

2013
30
sty

Istota:

Czy opłaty lokalne i wydatki ponoszone na utrzymanie ładu i porządku od wyłączonej z użytkowania wieczystego uchwałami rady miejskiej części nieruchomości gruntowej stanowią koszty uzyskania przychodu?Czy koszty wydzielenia z całej nieruchomości części wyłączonej z użytkowania uchwałami rady miejskiej na drogi, stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawczyni?

Fragment:

Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie - zarówno kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, jak i kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami - pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wskazać jednak należy, że ciężar dowodu co do prawidłowego udokumentowania wydatku, jak i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszt celowy i zasadny z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

2012
10
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ustanowienia użytkowania.

Fragment:

Z ww. definicji wynika, że na prawo użytkowania rzeczy składają się dwa uprawnienia: prawo do używania rzeczy oraz prawo do pobierania z niej pożytków. Wnioskodawczyni uważa, że nabycie prawa majątkowego (nabycie prawa użytkowania) podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Źródłem powstania prawa użytkowania jest co do zasady czynność prawna w postaci umowy – stanowiąca wynik uzgodnień stron. W przypadku, gdy umowa taka jest zawarta w formie aktu notarialnego, dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie powołanego przepisu nie ma wymogu złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2011
30
gru

Istota:

Czy wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie całego dochodu z tytułu udziału w zysku spółki z o.o. w tym przypadającego mu na podstawie umowy użytkowania udziałów?

Fragment:

(...) zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie to ma zastosowanie również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

2011
23
gru

Istota:

Czy wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodu z tytułu udziału w zysku spółki z o.o. przypadającego mu na podstawie umowy użytkowania udziałów?

Fragment:

(...) zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie to ma zastosowanie również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.

2011
2
gru

Istota:

Udostępnienie materiałów POS Kontrahentom stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Tym samym w omawianych przypadkach nie dochodzi do dostawy - w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Tak również tut. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 21 września 2007 r. ( IPPP1-443-185/07-2/RK ): „Spośród czynności „ przeniesienia prawa rozporządzenia towarami jak właściciel ” można wymienić takie czynności jak: sprzedaż, zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu, tj. nie tylko uprawnienia do korzystania z nabytych towarów, ale i obciążenia oraz wyzbycia się własności. Jeżeli zatem Spółka, przekaże sklepom do użytkowania na podstawie zawartych z nimi umów standy, kiwaki (wobblery), busstopy, pop-upy (tuby) oraz kosze, które będę służyć wspieraniu sprzedaży produktów Spółki, a sklepy zobowiązane będą do eksponowania przy użyciu tych przedmiotów - wyłącznie towarów Spółki, z zastrzeżeniem ich zwrotu w przypadku niedotrzymania warunków użytkowania, to nie można mówić o przeniesieniu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, a tym samym o dostawie tych towarów. Zatem czynność ta nie stanowi dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy.” Analogiczne stanowisko, wyłączające z zakresu VAT nieodpłatne udostępnianie materiałów reklamowych Organy prezentowały również w innych interpretacjach, por. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2007 r., IPPP1-443-185/07-2/RK (przekazywanie materiałów merochandisingowych przez podmiot handlujący artykułami chemicznymi), z 28 października 2008 r.

2011
16
lis

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego udostępniania Towarów i Materiałów kontrahentom w celu zwiększenia sprzedaży produktów Spółki.

Fragment:

(...) przedsiębiorstwem. Wyjątek od tej zasady dotyczy przekazania towarów, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy VAT, tj. drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości, próbek. W ocenie Spółki, zasady wykorzystywania Towarów jak i Materiałów Spółki, potwierdzają, iż w analizowanej sytuacji nie dochodzi do „ przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ”. Przez cały okres wykorzystywania Towarów oraz Materiałów Spółka pozostaje ich właścicielem. Zarówno Towary wykorzystywane dla celów prezentacyjnych jak Materiały służące znakowaniu punktów sprzedaży są ponadto przekazywane i wykorzystywane w ściśle określonych celach (promocja towarów Spółki). Dystrybutorzy nie są uprawnieni do wykorzystywania ich do innych celów. Dodatkowo, nie mogą oni samodzielnie decydować o ich umiejscowieniu czy przeznaczeniu. Nie są oni nadto uprawnieni np. do ich samodzielnego przerabiania. W efekcie, Spółka nie wyzbywa się na żadnym etapie współpracy z Dystrybutorem uprawnień właścicielskich (tak w sensie prawnym, jak i w sensie ekonomicznym). W rezultacie przekazanie własnych Towarów oraz Materiałów nie spełnia przesłanki przekazania prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zatem nie stanowi „ dostawy towarów ”.

2011
1
paź

Istota:

Czy przychody z nieodpłatnego użytkowania gruntów zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c, odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; inne źródła.

2011
1
paź

Istota:

Skutki podatkowe oddania udziałów spółki z o.o. w odpłatne użytkowanie.

Fragment:

Przychód uzyskany jako wynagrodzenie z tytułu użytkowania winien być zaliczony do przychodów z praw majątkowych. Konsekwencją powyższego jest to, że wbrew stanowisku wnioskodawcy dochód uzyskany z oddania udziałów w odpłatne użytkowanie nie będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dochody z tytułu praw majątkowych, w tym z oddania ich w odpłatne użytkowanie, podlegają łączeniu z pozostałymi dochodami i są opodatkowane według skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym a więc winny być rozliczone w zeznaniu rocznym, składanym do dnia 30 kwietnia następnego roku. Zgodnie z art. 18 ww. ustawy za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Użycie w tym przepisie określenia „ w szczególności ” oznacza, że przepis zawiera jedynie przykładowe wyliczenie praw majątkowych, a jego dyspozycją są objęte przychody również z praw majątkowych nie wymienionych w nim wprost, czyli również z tytułu oddania w odpłatne użytkowanie udziałów spółki z o.o.

2011
1
paź

Istota:

Czy płatności związane z korzystaniem przez Spółkę z palet oraz pojemników będących własnością odbiorców towarów (transport przy wykorzystaniu wymienionych opakowań), pobierane od Spółki przez X GmbH, powinny być zaklasyfikowane jako przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego lub urządzenia handlowego w rozumieniu postanowień art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W konsekwencji, czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dokonania płatności na rzecz X GmbH?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe oraz zamieszczenie w katalogu przychodów z tytułu użytkowania ściśle określonych rzeczowych składników majątku należy uznać, że celem ustawodawcy nie było opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym przychodów osiąganych z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania wszelkiego rodzaju majątku. Zdaniem Spółki, celem ustawodawcy było opodatkowanie jedynie przychodów z tytułu korzystania ze składników majątku wyraźnie określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w przypadku osiągania przez nierezydentów przychodów z tytułu udostępnienia składników majątku nie wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychody te nie powinny być uznawane za tzw. należności licencyjne. Zdaniem Spółki, aby określić czy udostępnienie palet i pojemników podlega podatkowi u źródła, należy ustalić, czy powyższa czynność może być traktowana jako „ użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego ”, względnie „ urządzenia handlowego ”. Należy podkreślić, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji terminu „ urządzenie ”. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni prawa podatkowego, ustalenie znaczenia tego terminu powinno zostać oparte przede wszystkim na potocznym rozumieniu tego pojęcia.