Użytkowanie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytkowanie rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności pobierania należności z tytułu wspólnego użytkowania budynku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu 30.07.2004 r. znak: (...) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że użytkuje on wspólnie z (...) nieruchomość położoną przy (...). Na podstawie zawartej umowy w sprawie administrowania wspólną nieruchomością oraz rozliczania kosztów eksploatacji, delegatura (...) partycypuje w kosztach utrzymania nieruchomości między innymi w zakresie utrzymywania przyłączy technologicznych do nieruchomości oraz części wspólnych. Obie strony nie łączą żadne stosunki cywilnoprawne (najem, dzierżawa, leasing, użyczenie). Zdaniem tut. Organu pobieranie należności z tytułu wspólnego użytkowania budynku jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Czy oprócz podatku od przychodów osiąganych z tytułu wynajmu należy zapłacić podatek dochodowy od przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania tej nieruchomości?
2. Czy podatek ten obowiązywałby również, gdyby dom nie był wynajmowany i nie byłby pobierany żaden przychód z tytułu prawa jego użytkowania?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.02.2005 r., postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnie użytkowanej nieruchomości jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . Pismem z dnia 21.02.2005 r. zwróciła się pani do tutejszego organu podatkowego o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnego użytkowania nieruchomości. Wnosząc powyższe zapytanie, przedstawiła pani stan faktyczny, z którego wynika, że w 2004 r. aktem notarialnym darowała pani córce nieruchomość wraz z położonym na niej budynkiem w zamian za co córka ustanowiła na pani i pani męża rzecz (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka pyta, czy sprzedaż uprzednio nabytej suwnicy bramowej, zwolnionej z podatku VAT, a używanej przez podatnika do prowadzonej działalności przez ponad sześć miesięcy będzie zwolniona z podatku VAT w całości.

Fragment:

(...) Dnia 12 maja 2005r. Spółka złożyła w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący opodatkowania sprzedaży środka trwałego w postaci suwnicy bramowej. Z treści wniosku wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży płyt granitowych. W ramach działalności została nabyta suwnica bramowa (transakcja zakupu korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług), która była wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności przez okres dłuższy niż sześć miesięcy. Zakupioną suwnicę wprowadzono do ewidencji środków trwałych, której wartość początkową powiększono o koszty transportu wraz z montażem i demontażem opodatkowany stawką 22 %. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie suwnica bramowa, co znajdzie odzwierciedlenie na fakturze (wartość sprzedaży nie obejmie kosztów transportu, (...)

2011
1
lut

Istota:


Czy nieodpłatne udostępnienie materiałów POS detalistom stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT i czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W ramach prowadzonej przez siebie działalności Spółka dokonuje bezpłatnego udostępniania punktom sprzedaży detalicznej rozmaitych przedmiotów i urządzeń- tzw. materiałów POS służących do wspierania sprzedaży produktów Spółki. Wszystkie materiały POS będą pozostawać własnością Spółki przez cały okres ich udostępnienia detalistom. Ponadto Spółka samodzielnie będzie określać warunki użytkowania przez detalistów udostępnianych im materiałów POS. Zobowiązania detalistów w w/w zakresie uregulowane są w pisemnych umowach, w ramach których detaliści będą zobowiązani do eksponowania przy użyciu materiałów POS wyłącznie towarów produkowanych przez Spółkę. Jednocześnie Spółka zachowuje prawo do zażądania zwrotu materiałów, w szczególności w przypadku niedotrzymania warunków użytkowania tych towarów przez detalistów. Zgodnie z art. 7 ust. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy umowa dotycząca nieodpłatnego użytkowania (wykorzystania) oprzyrządowania produkcyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Państwa pytanie z dnia 18.10.2004 roku (data wpływu do tut. Urzędu 20.10.2004 roku) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Spółki jest kwestia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy o wzajemnej współpracy z kontrahentem zagranicznym. Jak wynika z treści pisma kontrahent z Francji podpisze ze Spółką X kontrakt, zgodnie z którym Spółka będzie produkować na jego rzecz wyroby. Nieodłącznym jej elementem jest przekazanie przez tegoż kontrahenta na rzecz Spółki, wyłącznie w celu realizacji tej umowy, z prawem do nieodpłatnego użytkowania (wykorzystywania) niezbędnego oprzyrządowania produkcyjnego (form wtryskowych, narzędzi kontrolno - pomiarowych itp.).Według przedstawionego stanowiska czynność taka nie podlega podatkowi od czynności (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rodzi oddanie do użytkowania regałów sklepowych w celu wyłącznego wykorzystania tych regałów do sprzedaży produktów (alkoholi) firmy przekazującej regały?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka w celu zwiększenia sprzedaży zakupiła regały, które zgodnie z zawartymi umowami przekazała do nieodpłatnego używania swoim klientom. Jednocześnie Spółka podpisała z nimi umowy o stałej współpracy handlowej, zapewniającej, iż na tych regałach znajdować się będą wyłącznie wyroby produkowane przez Podatnika. Z pisma Spółki wynika, że umowy zawarte z klientami nie mają charakteru typowych umów użyczenia, bowiem klient, podpisując jednocześnie umowę o stałej współpracy handlowej, zobowiązuje się do przechowywania i ekspozycji na powierzonym sprzęcie tylko i wyłącznie towaru zakupionego w firmie. Oznacza (...)

2011
1
sty

Istota:

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2004r. (wpł. do tut. Urzędu 03.03.2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, tut. organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Fragment:

(...) Zgodnie z przedłożonym pismem podatniczka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług przewozu przesyłek dla firmy kurierskiej, którą dwa razy w miesiącu obciąża fakturą za wykonanie tychże usług. Obecnie firma kurierska ma zamiar przekazać podatniczce na podstawie umowy użyczenia urządzenie do elektronicznej rejestracji danych o przesyłkach, urządzenie to wraz z drukarką umożliwia drukowanie listów przewozowych oraz faktur w miejscu przyjęcia przesyłki do przewozu. Zgodnie z załączoną umową użyczenia firma kurierska zwana użyczającym ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych oraz elementów ulegających zużyciu. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia nieodpłatnego użyczenia. Natomiast na gruncie prawa cywilnego art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Bezpłatnym zaś można nazwać tylko takie (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 14.01.2004 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zwrot kosztów używania pojazdów dla celów służbowych w jazdach lokalnych (ryczałt pieniężny) nie może w 2004 r. być uznany za zwolniony z podatku dochodowego. Do końca 2003 r. w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) funkcjonowało zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 22, w myśl, którego, wolne od podatku dochodowego były kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych na potrzeby zakładu pracy. Skreślenie pkt 22 w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza likwidację tego zwolnienia z dniem 1 stycznia 2004 r. Inaczej jest w wypadku zwrotu kosztów używania samochodu w podróżach służbowych. Świadczenia z tytułu kosztów używania pojazdów samochodowych na potrzeby zakładów pracy w celu odbycia (...)