Użytki rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytki rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
31
gru

Istota:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej (użytki rolne).

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości gruntowej, która nie stanowi terenów budowlanych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy lecz nieruchomość gruntową stanowiącą użytki rolne – jak wskazał Wnioskodawca – to dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
30
lip

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP?

Fragment:

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków działki gruntu składające się na Nieruchomość są w przeważającej części (ponad 99% całkowitej powierzchni) sklasyfikowane jako użytki rolne. Dzierżawca w związku z korzystaniem z Nieruchomości jest beneficjentem dopłat unijnych do gruntów rolnych i upraw ekologicznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP... Stanowisko podatnika W ocenie Spółki dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP). W świetle art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.

2012
21
lip

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym stanie faktycznym, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu dokonania sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie jest zwolniony z opodatkowania?

Fragment:

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy. Natomiast zgodnie z § 68 ust. 2. ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione. Jak wynika z powyższego, las nie został wymieniony jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego tj. nie został sklasyfikowany jako użytki rolne, zatem odpłatne zbycie lasu w żadnym wypadku nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia przedmiotowego zwolnienia muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki.

2011
1
paź

Istota:

Sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię na podstawie wspólności ustawowej małżeńskiej w latach 80-tych, nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy. Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jak wspomniano wyżej, jedną z zasadniczych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby zbywane grunty zachowały charakter rolny lub leśny. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego lub leśnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania.

2011
1
cze

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży gruntów rolnych oznaczonych jako grunt orny, użytki rolne i las jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ?

Fragment:

Nie mniej jednak zauważyć należy co wynika z opisanego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w chwili zakupu i w momencie sprzedaży stanowiła grunty orne, lasy oraz użytki rolne. Uwzględniając przedstawione powyżej uregulowania prawne w kwestii ustalenia jakiego rodzaju grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o prawie do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stwierdzić, należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości składającej się z gruntów rolnych oznaczonych jako grunty orne i użytki rolne które to wskutek sprzedaży nie utracą swojego charakteru korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Natomiast z takiego zwolnienia nie korzystają przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako lasy, ponieważ w świetle powyższego, grunty te nie stanowią ani użytku rolnego, ani gruntu ornego. Tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu oznaczonego jako lasy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym według zasad wynikających z ww. art. 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym stanie rzeczy, ponieważ wnioskodawczyni uważa, iż cały uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego jej stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży w 2006 roku gruntów rolnych sklasyfikowanych jako grunty orne i użytki rolne zabudowane wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu dalszego użytkowania rolniczego, któe to grunty zostały częściowo nabyte w 2000 roku, a częściowo w 2003 roku, należy zapłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy z tytułu przedmiotowej umowy sprzedaży, o któym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Fragment:

Stosownie zatem do klasyfikacji wynikającej z § 68 ust. 1 powołanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych, które na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o podatku rolnym wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, zalicza się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy. Wchodzące również w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy o podatku rolnym grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych sklasyfikowane zostały w przepisach rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do odrębnej od użytków rolnych grupy użytków gruntowych nazwanej "grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione". Należy zatem stwierdzić, iż w opisanym przez Państwa we wniosku stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży pozostałego udziału wynoszącego 1 / 2 część (nabytego w roku 2003) w przedmiotowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi W., gmina G. składającej się z gruntów rolnych oznaczonych jako grunty orne i użytki rolne zabudowane wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego, które to grunty w wyniku sprzedaży nadal będą wykorzystywane w sposób rolniczy i nie utracą swojego charakteru rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy użytków zielonych ( rolnych).

Fragment:

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. W myśl natomiast art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic,entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych ( PKWiU 02.01.13) oraz bambusa ( PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

2011
1
mar

Istota:

Czy użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?

Fragment:

Nr 38, poz. 454), do użytków rolnych zaliczono rowy (W), a więc podlegają one przepisom podatku rolnego, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego i powiększają jego normę obszarową. Brak określenia przelicznika dla tego rodzaju gruntu powoduje, że nie są one przeliczane na hektary przeliczeniowe, w związku z tym nie ustala się żadnego podatku dla tych gruntów. Nie ma również w tym przypadku zastosowanie przepisów podatku od nieruchomości z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Artykuł 1 ustawy o podatku rolnym stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (...) należy przyjąć, że rowy oznaczone symbolem W stanowią użytki rolne, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, powiększają normę obszarową tego gospodarstwa, lecz nie ustala się kwoty podatku z uwagi na brak przelicznika . R. posiada grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, w związku z tym powinien wykazać w deklaracji podatkowej powierzchnię rowów, lecz nie naliczać kwoty podatku .