Użytki rolne | Interpretacje podatkowe

Użytki rolne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użytki rolne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzedaż nieruchomości gruntowej (użytki rolne).
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości gruntowej, która nie stanowi terenów budowlanych zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 33 ustawy lecz nieruchomość gruntową stanowiącą użytki rolne – jak wskazał Wnioskodawca – to dostawa przedmiotowej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
31
gru

Istota:
Czy dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP?
Fragment:
Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków działki gruntu składające się na Nieruchomość są w przeważającej części (ponad 99% całkowitej powierzchni) sklasyfikowane jako użytki rolne. Dzierżawca w związku z korzystaniem z Nieruchomości jest beneficjentem dopłat unijnych do gruntów rolnych i upraw ekologicznych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP... Stanowisko podatnika W ocenie Spółki dochód ze sprzedaży Nieruchomości w części, w jakiej dotyczy gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDOP). W świetle art. 17 ust. 1 pkt 1 UPDOP wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości.
2013
30
lip

Istota:
Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w opisanym stanie faktycznym, przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu dokonania sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym bracie jest zwolniony z opodatkowania?
Fragment:
Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy. Natomiast zgodnie z § 68 ust. 2. ww. rozporządzenia grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione dzielą się na: lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione. Jak wynika z powyższego, las nie został wymieniony jako grunt wchodzący w skład gospodarstwa rolnego tj. nie został sklasyfikowany jako użytki rolne, zatem odpłatne zbycie lasu w żadnym wypadku nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy uzależnione zostało od wystąpienia następujących przesłanek: zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Z powołanego wyżej przepisu wynika, że dla zaistnienia przedmiotowego zwolnienia muszą zaistnieć łącznie powyższe przesłanki.
2012
21
lip

Istota:
Sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez Wnioskodawczynię na podstawie wspólności ustawowej małżeńskiej w latach 80-tych, nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowił źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy. Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek: grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową, grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru. Jak wspomniano wyżej, jedną z zasadniczych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby zbywane grunty zachowały charakter rolny lub leśny. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego lub leśnego następuje więc przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania.
2011
1
paź

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży gruntów rolnych oznaczonych jako grunt orny, użytki rolne i las jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ?
Fragment:
Nie mniej jednak zauważyć należy co wynika z opisanego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w chwili zakupu i w momencie sprzedaży stanowiła grunty orne, lasy oraz użytki rolne. Uwzględniając przedstawione powyżej uregulowania prawne w kwestii ustalenia jakiego rodzaju grunty wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o prawie do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego stwierdzić, należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości składającej się z gruntów rolnych oznaczonych jako grunty orne i użytki rolne które to wskutek sprzedaży nie utracą swojego charakteru korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Natomiast z takiego zwolnienia nie korzystają przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów oznaczonych jako lasy, ponieważ w świetle powyższego, grunty te nie stanowią ani użytku rolnego, ani gruntu ornego. Tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży gruntu oznaczonego jako lasy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym według zasad wynikających z ww. art. 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym stanie rzeczy, ponieważ wnioskodawczyni uważa, iż cały uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego jej stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży w 2006 roku gruntów rolnych sklasyfikowanych jako grunty orne i użytki rolne zabudowane wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego w celu dalszego użytkowania rolniczego, któe to grunty zostały częściowo nabyte w 2000 roku, a częściowo w 2003 roku, należy zapłacić zryczałtowany 10% podatek dochodowy z tytułu przedmiotowej umowy sprzedaży, o któym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?
Fragment:
Stosownie zatem do klasyfikacji wynikającej z § 68 ust. 1 powołanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych, które na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy o podatku rolnym wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, zalicza się grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy. Wchodzące również w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyżej wskazanych przepisów ustawy o podatku rolnym grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych sklasyfikowane zostały w przepisach rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków do odrębnej od użytków rolnych grupy użytków gruntowych nazwanej "grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione". Należy zatem stwierdzić, iż w opisanym przez Państwa we wniosku stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży pozostałego udziału wynoszącego 1 / 2 część (nabytego w roku 2003) w przedmiotowej nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi W., gmina G. składającej się z gruntów rolnych oznaczonych jako grunty orne i użytki rolne zabudowane wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego, które to grunty w wyniku sprzedaży nadal będą wykorzystywane w sposób rolniczy i nie utracą swojego charakteru rolnego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dzierżawy użytków zielonych ( rolnych).
Fragment:
Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów. W myśl natomiast art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic,entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych ( PKWiU 02.01.13) oraz bambusa ( PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.
2011
1
kwi

Istota:
Czy użytek rolny, na którym zlokalizowany jest rów (W) podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym?
Fragment:
Nr 38, poz. 454), do użytków rolnych zaliczono rowy (W), a więc podlegają one przepisom podatku rolnego, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego i powiększają jego normę obszarową. Brak określenia przelicznika dla tego rodzaju gruntu powoduje, że nie są one przeliczane na hektary przeliczeniowe, w związku z tym nie ustala się żadnego podatku dla tych gruntów. Nie ma również w tym przypadku zastosowanie przepisów podatku od nieruchomości z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Artykuł 1 ustawy o podatku rolnym stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (...) należy przyjąć, że rowy oznaczone symbolem W stanowią użytki rolne, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, powiększają normę obszarową tego gospodarstwa, lecz nie ustala się kwoty podatku z uwagi na brak przelicznika . R. posiada grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha, w związku z tym powinien wykazać w deklaracji podatkowej powierzchnię rowów, lecz nie naliczać kwoty podatku .
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.