ITPB3/4510-37/15/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu w związku z nieodpłatnym powierzeniem jej Majątku w celu realizacji zadań Gminy (zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)?
ITPB3/4510-37/15/KKinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. spółka użyteczności publicznej
 3. użyteczność publiczna
 4. zadania użyteczności publicznej
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego powierzenia Spółce majątku gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego powierzenia Spółce majątku gminy.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, w której 100% akcji posiada Gmina. Spółka jest podmiotem zajmującym się gospodarowaniem odpadami, m.in. selektywną zbiórką odpadów i ich wywozem. Ponadto, Spółka świadczy m.in. usługi drogowe i motoryzacyjne.

Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zadania własne, zgodnie z art. 7 tej ustawy, obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk ei unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W Gminie działa Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych (dalej: ZOiSOK). ZOiSOK został utworzony uchwałą Rady Miejskiej i jest zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej (funkcjonującym w ramach Gminy), powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Obecnie ZOiSOK użytkuje m.in.:

 • składowisko odpadów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
 • węzeł segregacji i kompostowania,
 • obiektu i urządzenia infrastruktury ogólnotechnicznej zakładu.

Gmina jest właścicielem powyższego majątku, który użytkuje ZOiSOK (dalej: Majątek) w celu realizacji zadań Gminy. Wszystkie elementy, na które składa się Majątek (m.in. składowisko odpadów i węzeł segregacji i kompostowania) zaliczane są do środków trwałych ZOiSOK.

Podstawowym zakresem działalności ZOiSOK, w której jest wykorzystywany Majątek jest gospodarka odpadami komunalnymi:

 • przyjmowanie odpadów z określonych terenów,
 • poddawanie odpadów odzyskowi w węźle segregacji i kompostowania,
 • unieszkodliwianie przez składowanie odpadów nie nadających się do odzysku.

Obecnie, w celu lepszej realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami planowane jest, na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej, bezpłatne powierzenie Majątku Spółce. Powierzenie Majątku będzie miało charakter nieodpłatnego użyczenia, właścicielem Majątku pozostanie nadal Gmina. Spółka będzie wykorzystywać Majątek do prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku planowanej transakcji, Spółka stanie się podmiotem realizującym zadania własne Gminy w zakresie gospodarowania tymi odpadami, realizowane obecnie przez ZOiSOK. Powierzenie Majątku ukierunkowane jest zatem na umożliwienie Spółce wykonywania działalności należącej do zadań własnych Gminy - zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu w związku z nieodpłatnym powierzeniem jej Majątku w celu realizacji zadań Gminy (zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do wykazania przychodu w związku z nieodpłatnym powierzeniem mu Majątku w celu realizacji zadań własnych Gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

W zakresie powyższego przepisu wskazuje się (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 marca 2011 r., IBPBI/2/423-1926/10/MO) że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

 1. świadczenie zostało otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
 2. jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie,
 3. świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

W odniesieniu do powyższego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w zdarzeniu przyszłym Majątek zostanie otrzymany od Gminy, którą bez wątpienia można uznać za jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto, Majątek, który zostanie bezpłatnie powierzony Spółce, stanowi środek trwały. Spółka będzie używać bezpłatnie Majątku w celu świadczenia usług gospodarowania odpadami komunalnymi, które to usługi należą do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W związku z powyższym można uznać, że spełniona jest pierwsza i druga ze wskazanych powyżej przesłanek, których wystąpienie jest niezbędne dla możliwości stwierdzenia, iż w danym przypadku można skorzystać z wyłączenia określonego w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przedstawionej sytuacji, dla określenia czy przekazanie Spółce Majątku będzie korzystać z wyłączenia określonego w przywołanym przepisie niezbędne jest zatem rozważenie wystąpienia również trzeciej ze wskazanych przesłanek, czyli rozważenie czy Spółkę można uznać za spółkę użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do powyższego Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowiącym katalog otwarty czynności które należy uznawać za zadania własne, zadania własne obejmują w szczególności m.in. sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa ustawa o gospodarce komunalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ustawy). W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Uwzględniając treść przywołanych przepisów, spółkę użyteczności publicznej można określić jako spółkę kapitałową prawa handlowego, prowadzącą działalność w zakresie gospodarki komunalnej, rozumianej jako realizowanie zadań własnych gminy-zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej z Katowicach z 23 listopada 2010 r., IBPBI/2/423-1109/10/PC). W odniesieniu do powyższego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w jego ocenie można będzie uznać go za spółkę użyteczności publicznej. Jest on bowiem kapitałową spółką prawa handlowego, która będzie realizować zadania własne gminy-zadania użyteczności publicznej, ukierunkowane na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Majątek przekazywany jest Wnioskodawcy w celu umożliwienia mu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, którą to działalność można sklasyfikować jako działalność należącą do zadań własnych Gminy, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W ocenie Wnioskodawcy zatem można uznać, że spełniona jest również trzecia przesłanka warunkująca możliwość skorzystania z wyłączenia o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi zatem na fakt, że w przedstawionej sytuacji:

 1. Majątek zostanie otrzymany od Gminy, będącej jednostką samorządu terytorialnego,
 2. Majątek jest środkiem trwałym i zostanie bezpłatnie powierzony Spółce do używania,
 3. Spółkę można uznać za spółkę użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego
 • przekazanie Spółce Majątku przez Gminę, w celu realizacji zadań własnych Gminy, nie będzie powodować po stronie Spółki powstania przychodu.

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że stanowisko zgodnie z którym bezpłatne powierzenie majątku przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz spółki użyteczności publicznej nie rodzi po stronie tej spółki przychodu zostało potwierdzone we wcześniejszych interpretacjach organów podatkowych. Dla przykładu można wskazać m.in. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2013r., IBPBI/2/423-1086/13/CzP, w której stwierdzono: Z opisu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę wynika, że realizuje Ona zadania użyteczności publicznej na rzecz wspólnoty gminnej. Spółka może zatem zostać uznana za spółkę użyteczności publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Oznacza to, że w analizowanym przypadku spełnione zostały wszystkie z wyżej wymienionych przesłanek wyłączenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Spółkę z kategorii przychodów podatkowych. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę - spółkę użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem Gminy - w postaci oddania mu nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, nie stanowi przychodu podatkowego, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop.

Podsumowując, w ocenie Spółki nie będzie ona zobowiązana do rozpoznania przychodu w związku z bezpłatnym powierzeniem jej Majątku przez Gminę, w celu realizacji zadań własnych Gminy, ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.