Użyteczność publiczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użyteczność publiczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w A”.

Fragment:

(...) użyteczności publicznej PSP w A ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w A ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawcą projektu pn.: „ Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w A ” jest gmina B. Celem realizacji zadania będzie termomodernizacja istniejącego budynku PSP zlokalizowanego na dz. nr 237 i 238 w A. Projekt obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku szkoły podstawowej, ocieplenie wentylowanego stropodachu budynku głównego szkoły wraz z wymianą pokrycia dachowego i przemurowaniem istniejących kominów, wymiana obróbek blacharskich całego obiektu, roboty izolacyjne i naprawcze zewnętrznych wejść i zejść do budynku, wykonanie zielonej ściany, wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na inteligentny wewnętrzny system oświetlenia typu LED, instalację paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją odgromową, uporządkowanie istniejących dodatkowych kanałów wentylacyjnych i odpowietrzających kanalizację sanitarną.

2017
23
wrz

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego i jego zwrotu z tytułu realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (...)”.

Fragment:

W odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy należy zauważyć, że świadczenie polegające na nieodpłatnym użyczeniu budynków użyteczności publicznej, będących własnością Gminy, realizowane w ramach wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (pkt 9 i pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym), niewątpliwie będzie stanowiło sprawę publiczną, należącą do sfery działalności jednostki samorządowej. Mając zatem na uwadze powyższe w kontekście niniejszej sprawy należy stwierdzić, że wykonywane przez Wnioskodawcę ww. czynności, tj. nieodpłatnie udostępnianie na podstawie umowy użyczenia budynków użyteczności publicznej – jak wyjaśniono wyżej – realizowane będzie poza zakresem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Gmina realizując tę czynność nie wystąpi w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Jak wskazano powyżej, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2015
20
gru

Istota:

Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu w związku z nieodpłatnym powierzeniem jej Majątku w celu realizacji zadań Gminy (zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi)?

Fragment:

W tym miejscu Spółka pragnie wskazać, że stanowisko zgodnie z którym bezpłatne powierzenie majątku przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz spółki użyteczności publicznej nie rodzi po stronie tej spółki przychodu zostało potwierdzone we wcześniejszych interpretacjach organów podatkowych. Dla przykładu można wskazać m.in. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 listopada 2013r., IBPBI/2/423-1086/13/CzP , w której stwierdzono: Z opisu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę wynika, że realizuje Ona zadania użyteczności publicznej na rzecz wspólnoty gminnej. Spółka może zatem zostać uznana za spółkę użyteczności publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Oznacza to, że w analizowanym przypadku spełnione zostały wszystkie z wyżej wymienionych przesłanek wyłączenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Spółkę z kategorii przychodów podatkowych. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę - spółkę użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem Gminy - w postaci oddania mu nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, nie stanowi przychodu podatkowego, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Podsumowując, w ocenie Spółki nie będzie ona zobowiązana do rozpoznania przychodu w związku z bezpłatnym powierzeniem jej Majątku przez Gminę, w celu realizacji zadań własnych Gminy, ukierunkowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2015
23
sty

Istota:

Zwolnienie z art. 9 pkt 11 lit. d).

Fragment:

Jednak zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy o pcc zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany, jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej Spółce. W spółce 100% udziałów posiada od początku jej istnienia Gmina , a podwyższenie kapitału zakładowego następowało na podstawie uchwał o wniesieniu wkładów pieniężnych w zamian za objęcie udziałów. Spółka m.in. prowadzi działalność w zakresie dostawy wody, zaś odprowadzanie ścieków jest jej działalnością wiodącą. Aby móc skorzystać ze zwolnienia art. 9 pkt 11 lit. d) należy spełnić dwa warunki łącznie, które Wnioskodawca spełnia tj.: przedmiotem działalności spółki kapitałowej musi być świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi „ zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków; w wyniku zawarcia umowy spółki skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego musi posiadać już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej Spółce.

2014
6
mar

Istota:

Czy zasadnie Spółka uważa, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest spółką użyteczności publicznej? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/Czy z tytułu otrzymania przez Spółkę od Gminy nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia, po stronie Spółki powstanie przychód? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 będzie twierdząca, to jak określić wartość przychodu? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 3/

Fragment:

W oparciu o powołane unormowania, spółkę użyteczności publicznej można określić jako spółkę kapitałową prawa handlowego, prowadzącą działalność w zakresie gospodarki komunalnej, rozumianej jako realizowanie zadań własnych gminy – zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Z opisu przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę wynika, że realizuje Ona zadania użyteczności publicznej na rzecz wspólnoty gminnej. Spółka może zatem zostać uznana za spółkę użyteczności publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Oznacza to, że w analizowanym przypadku spełnione zostały wszystkie z wyżej wymienionych przesłanek wyłączenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez Spółkę z kategorii przychodów podatkowych. Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość świadczenia otrzymanego przez Wnioskodawcę - spółkę użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem Gminy - w postaci oddania mu nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, nie stanowi przychodu podatkowego, na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Reasumując, stanowisko Spółki w zakresie: możliwości uznania Wnioskodawcy za spółkę użyteczności publicznej w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z tytułu otrzymania przez Spółkę od Gminy sieci kanalizacyjnej do bezpłatnego użytkowania lub na podstawie umowy użyczenia -jest prawidłowe.