Uzyskanie przychodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uzyskanie przychodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
7
gru

Istota:

W zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz sposobu ustalenia przychodu uzyskanego w ramach działalności gospodarczej

Fragment:

Zarówno sama jednostka waluty, jak i cały system, występują pod jedną nazwą: Bitcoin. Niemniej jednak Bitcoin, jako system wirtualnej waluty, nie posiada uregulowania w przepisach prawa. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie polskiego prawa waluty Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym, bowiem nie funkcjonuje on jako instrument rynku pieniężnego w rozumieniu odrębnych przepisów. Waluty „ wirtualne ” nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2003) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768). W świetle obowiązujących przepisów prawa Bitcoin nie jest walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego. W konsekwencji, w zakresie zagadnień dotyczących obrotu kryptowalutami nie można automatycznie stosować rozwiązań, jakie mają zastosowanie do tzw. waluty tradycyjnej, tradycyjnych środków płatniczych.

2012
9
paź

Istota:

Moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 12 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy w/w projektach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Fragment:

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco: Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc oraz b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

2011
1
mar

Istota:

Czy zakład pracy powinien zaliczyć wartość opłaconych kosztów szkolenia dla członków rad nadzorczych do przychodu podatnika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy. Podstawowym przepisem regulującym formy podnoszenia kwalifikacji oraz świadczeń przysługujących pracownikom z tego tytułu jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 ze zm.). W rozporządzeniu tym zakres świadczeń przysługujących pracownikom został zróżnicowany w zależności od formy kształcenia (szkolnej bądź pozaszkolnej) oraz od faktu, czy pracownik podjął naukę na podstawie skierowania pracodawcy czy bez takiego skierowania. Na podstawie § 6 ww. rozporządzenia z pracownikiem, który podejmuje naukę na podstawie skierowania pracodawcy (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych) pracodawca zawiera umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. W § 8 tego rozporządzenia wymieniono podstawowe formy kształcenia pozaszkolnego. Studia podyplomowe, kursy, szkolenia, jak również staże zawodowe, specjalistyczne praktyki zawodowe. Zaś § 9 tego rozporządzenia stanowi, iż pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej: zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania i przejazdu (...).

2011
1
lut

Istota:

Jeden ze wspólników na podstawie dodatkowej umowy użyczenia używa na potrzeby działalności spółki samochód dostawczy.Czy używanie samochodu dostawczego na takich warunkach jest nieodpłatnym świadczeniem?

Fragment:

W przypadku nieodpłatnego świadczenia na rzecz spółki osobowej przez jej wspólnika nie wystąpi obowiązek ustalania przychodu dla celów podatkowych u świadczącego wspólnika, natomiast u drugiego wspólnika wystąpi przychód, ustalony proporcjonalnie do wynikającego z umowy spółki udziału w zyskach spółki. Zgodnie z art.14 ust.2 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym - przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b , z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I , II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn ( czyli najbliższej rodziny ) Z treści tego przepisu wynika jednoznacznie, że każde inne nieodpłatne świadczenie jest przychodem z działalności gospodarczej. Zatem przychód z tytułu użyczenia samochodu ciężarowego spółce cywilnej nie powstanie jedynie u jego właściciela, natomiast powstanie u wspólnika. Ustalając wielkość przychodu wspólnika nie będącego właścicielem pojazdu, należy obliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia zgodnie z art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 i podzielić ją w stosunku odpowiadającym wielkości udziałów. Następnie część przypadającą na wspólnika trzeba doliczyć do przychodu uzyskanego przez niego z prowadzenia działalności.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Podatek od przychodu z tego tytułu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu i płatny jest bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży (art. 28 ust. 2 cytowanej ustawy) chyba, że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że dochód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub e ustawy tj. nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanym z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonym pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przychody uzyskiwane przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast w art. 13 pkt 5 znajdują się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób(...). Za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych należy uznać działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, sędziów Trybunału Stanu, ławników powszechnych. Skoro przychody uzyskiwane przez członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 13 pkt 6, to nie będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 17, ponieważ zwolnienie to odnosi się wyłącznie do diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Jednocześnie zaznacza się, iż w myśl art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek przekazać właściwemu dyrektorowi izby skarbowej pisemne zapytanie podatnika oraz udzieloną odpowiedź w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego. Natomiast dopiero w razie stwierdzenia nieprawidłowości w udzielonej informacji dyrektor izby skarbowej obowiązany jest do dokonania jej zmiany.

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku zamiany pawilonu użytkowego na lokal mieszkalny lub sprzedaży tego pawilonu należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych ? Czy w przypadku sprzedaży pawilonu użytkowego i kupna mieszkania w okresie dwóch lat od daty sprzedaży winien być zapłacony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Fragment:

Uzyskany ze sprzedaży przychód podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości 10% uzyskanego przychodu. W przypadku wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży tego pawilonu, w okresie dwóch lat od daty sprzedaży, na nabycie lokalu mieszkalnego, przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku zamiany pawilonu na lokal mieszkalny, przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdyż w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32a) nie wymieniono tego rodzaju zamiany jako powodującej zwolnienie przychodu z opodatkowania.