ITPP1/4512-448/15/MN | Interpretacja indywidualna

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji „refakturowania” opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia.
ITPP1/4512-448/15/MNinterpretacja indywidualna
  1. media
  2. refakturowanie
  3. użyczenie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 29 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia w związku z użyczeniem części powierzchni zamku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia w związku z użyczeniem części powierzchni zamku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący instytucją kultury jako administrator nieruchomości nieodpłatnie użycza część powierzchni zamku innej instytucji kultury, podległej pod tego samego Organizatora (Województwo).

Biorący do nieodpłatnego używania zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania Przedmiotu użyczenia, w szczególności:

  1. Koszty związane z wywozem nieczystości, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, ogrzewania pomieszczeń, zużycia energii cieplnej do podgrzania wody, płatne na podstawie wystawionych przez użyczającego faktur VAT. Wystawiona przez Użyczającego faktura VAT będzie opiewać na kwotę równą 32,84% kwoty, jaką zostanie obciążony Użyczający przez podmiot świadczący ww. usługi.
  2. Koszty ubezpieczenia budynków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni nieruchomości budynkowej równe 32,84% kwoty, jaką zostanie obciążony Użyczający przez podmiot świadczący usługę ubezpieczenia.

Pierwotnym nabywcą ww. usług jest Wnioskodawca, który następnie obciąża biorącego w używanie kosztem części usług, proporcjonalnie do części zajmowanej przez biorącego do używania powierzchni. Wnioskodawca obciąża biorącego w używanie kosztem usług wystawiając na jego rzecz faktury VAT. Brak jest opłaty czynszowej.

W odniesieniu do kosztów ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkody zgłaszającym i odbiorcą odszkodowania jest Wnioskodawca. Biorący do używania partycypuje w kosztach polisy z tytułu ubezpieczenia budynku, a w przypadku wystąpienia szkody zgłasza ten fakt Użyczającemu, który zgłasza szkodę Ubezpieczycielowi i to Użyczający otrzymuje odszkodowanie z tytuły poniesionej szkody. Biorący do używania korzysta natomiast z ochrony ubezpieczeniowej i w przypadku wystąpienia szkody na terenie nieruchomości użyczonej, nie musi ponosić kosztów związanych z jej naprawieniem do wysokości przysługującego odszkodowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji „refakturowania” opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, „refakturowanie” na rzecz biorącego do nieodpłatnego używania (sprzedaży) opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości powinno być opodatkowane stawką VAT 8%, a w przypadku partycypacji w kosztach ubezpieczenia stawką VAT w wysokości 23%.

W części dotyczącej kosztów ubezpieczenia Wnioskodawca będzie działał w imieniu własnym, lecz na rachunek biorącego w używanie. Biorący w używanie jest pośrednio odbiorcą usługi oferowanej przez ubezpieczyciela, ponieważ ma zapewniona ochronę ubezpieczeniową części zajmowanej przez siebie powierzchni. A zatem w tej sytuacji uznać należy, iż Wnioskodawca, jako dokonujący odsprzedaży usług ubezpieczeniowych (w określonej części) na rzecz biorącego w używanie wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym jest zobowiązany czynność tą udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT ze stawką 23 %.

W przypadku zaś usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz wywozem nieczystości Wnioskodawca uważa, że w związku z tym iż użyczający nieodpłatnie korzysta z części nieruchomości, właściwą stawką za partycypację w kosztach ww. usług jest stawka 8%. Świadczenia te nie są związane z usługą najmu, ponieważ część nieruchomości została użyczona nieodpłatnie. Przedmiotem świadczenia na rzecz biorącego w nieodpłatne używanie jest korzystanie z dostarczania wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, a zatem obciążenie następuje na podstawie „refaktury” proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że tut. organ nie ocenia skuteczności opisanych we wniosku czynności, zatem niniejsza interpretacja została wydana przy założeniu skuteczności tych czynności. Przepisy podatkowe bowiem nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych), ani nie mają wpływu na ich treść oraz sposób rozliczania transakcji. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają, zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych.

Organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęty w nich sposób ustalenia należności pomiędzy stronami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego.

Ponadto podkreślić należy również, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, a w szczególności przy założeniu, że przedmiotem „odsprzedaży” jest m.in. usługa wywozu nieczystości, a nie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). W przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.