Użyczenie | Interpretacje podatkowe

Użyczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użyczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności użyczenia lokalu przez Spółdzielnię.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia posiada budynek, w którym znajduje się pomieszczenie, jakie zamierza oddać w użyczenie bezpłatne podmiotowi gospodarczemu, którego przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej. W pomieszczeniu tym podmiot ten urządzi kotłownię, która będzie produkowała energię cieplną na potrzeby wyłącznie Spółdzielni, ewentualnie w przyszłości wspólnot, jakie się wydzielą z zasobów Spółdzielni. Urządzenia kotłowni będą stanowić własność producenta ciepła. Koszty związane z eksploatacją pomieszczenia i komina ponosić będzie producent ciepła, biorący w użyczenie pomieszczenie. Koszty utrzymania pomieszczenia ponosić będzie Spółdzielnia. W tych okolicznościach cena końcowa produktu (energii cieplnej) nie będzie uwzględniała kosztów wynikających z opłat za korzystanie z pomieszczenia przez biorącego w użyczenie. Spółdzielnia czyni tak również z uwagi na fakt, że unika w tej sytuacji konieczności budowania we własnym zakresie kotłowni zasilającej należące do niej zasoby. Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy bezpłatne użyczenie do używania pomieszczenia, za świadczenie w zamian którego Spółdzielnia uzyska odpłatność w wartości zmniejszonych opłat za ogrzewanie, jest usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
6
sty

Istota:
Czy nieodpłatne przekazanie w ramach użyczenia środka trwałego (sieci wodociągowej) spółce przez gminę jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 z podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną dalej updop)?
Fragment:
Tak więc, co do zasady skutkiem zawarcia umowy użyczenia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest uzyskanie przez biorącego w użyczenie przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia. Z art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy wynika, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez podatnika z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie, świadczeniobiorcą jest spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Z mocy wyłączenia zawartego w ww. przepisie, nie podlegają zaliczeniu do przychodu nieodpłatne świadczenia związane z używaniem środków trwałych w nieodpłatny zarząd lub używanie. Zakres podmiotowy wyłączenia obejmuje m.in. spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. W zakresie przedmiotowym wyłączenie to dotyczy jedynie świadczeń związanych z używaniem środków trwałych wykorzystywanych przez otrzymującego, otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z (...)
2017
8
lis

Istota:
Brak obowiązku opodatkowania nieodpłatnego użyczenia obiektów przez jednostki organizacyjne Miasta.
Fragment:
Użyczenie/udostępnienie może mieć miejsce we wskazanych poniżej przypadkach (katalog otwarty): nieodpłatne użyczenie Obiektów na rzecz pracowników lub uczniów danej Jednostki, nieodpłatne użyczenie Obiektów na rzecz pracowników lub uczniów innej Jednostki (funkcjonującej w strukturze organizacyjnej), nieodpłatne użyczenie Obiektów na rzecz innych osób fizycznych (niebędących pracownikami ani uczniami Jednostki), nieodpłatne użyczenie Obiektów innym jednostkom organizacyjnym Miasta, nieodpłatne użyczenie Obiektów klubom sportowym, nieodpłatne użyczenie Obiektów stowarzyszeniom, nieodpłatne użyczenie Obiektów szkołom tańca, nieodpłatne użyczenie Obiektów związkom sportowym, nieodpłatne użyczenie Obiektów fundacjom, nieodpłatne użyczenie Obiektów służbom mundurowym, nieodpłatne użyczenie Obiektów ZHP, nieodpłatne użyczenie Obiektów organizatorom akcji charytatywnych, nieodpłatne użyczenie Obiektów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nieodpłatne użyczenie Obiektów dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Aresztu Śledczego, Żandarmerii Wojskowej lub Straży Granicznej, nieodpłatne użyczenie Obiektów dla klubów parafialnych, grup ministrantów, nieodpłatne użyczenie Obiektów na gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej spełniające wymagania określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, nieodpłatne użyczenie Obiektów na gabinety lekarskie, w tym stomatologiczne.
2017
4
sie

Istota:
Ustalenie, czy nieodpłatne przekazanie w ramach umowy użyczenia nieruchomości gruntowych Spółce przez Gminę jest wyłączone z opodatkowania
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy, użyczenie gruntu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ Wnioskodawca jest spółką, która wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem kapitału Gminy, a przedmiotem umowy jest nieodpłatne użyczenie. Reasumując, nieruchomość oddana została przez Gminę w nieodpłatne użytkowanie i dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, wartość świadczenia w postaci nieodpłatnego użytkowania nieruchomości nie stanowi przychodu do opodatkowania na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; wartość otrzymanych rzeczy lub praw, (...)
2017
23
cze

Istota:
 • czy bezpłatne użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w zamian za świadczenie usługi opieki zdrowotnej na rzecz uczniów danej szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • czy świadczenie ww. usług powoduje konieczność obliczania kwoty podatku naliczonego przy użyciu sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT,
 • Fragment:
  Tym samym, bezpłatne użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w zamian za świadczenie usługi opieki zdrowotnej na rzecz uczniów danej szkoły wpisuje się w działalność gospodarczą Miasta prowadzoną za pośrednictwem tej szkoły. Jak wyżej wskazano, przepis art. 86 ust. 2a ustawy ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której nabywane towary i usługi, wykorzystywane są zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w sytuacji gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Dlatego też, skoro bezpłatne użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w zamian za świadczenie usług opieki zdrowotnej na rzecz uczniów danej szkoły, jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to okoliczność ta nie powoduje konieczności obliczania kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy na podstawie sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Czy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowe użyczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stosunku do wszystkich środków trwałych jakie Wnioskodawca posiada, czy tylko do tych, co do których Wnioskodawca korzystał z odliczenia podatku VAT (...)?
  Fragment:
  W konsekwencji użyczenie przedmiotowych środków trwałych nastąpi na potrzeby – osiągania korzyści – małżonka i nie ma w tej części związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. W opisanym stanie sprawy, mając na uwadze dokonaną analizę, nie ma zatem możliwości uznania, że nieodpłatne użyczenie wpisuje się w działalność gospodarczą Wnioskodawcy. W świetle obowiązujących przepisów oraz przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że z uwagi na spełnienie przesłanki warunkującej zrównanie nieodpłatnego świadczenia usług z odpłatnym świadczeniem usług – tj. brak związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy – nieodpłatne użyczenie na rzecz małżonka środków trwałych Wnioskodawcy, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Reasumując, nieodpłatne użyczenie środków trwałych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Jednocześnie wskazać należy, że w okolicznościach wskazanych we wniosku, z uwagi na brzmienie ww. przepisu nie ma znaczenia to, czy przy świadczeniu tej usługi nieodpłatnie podatnik miał prawo do odliczenia, czy nie.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji „refakturowania” opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia.
  Fragment:
  (...) użyczeniem części powierzchni zamku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia w związku z użyczeniem części powierzchni zamku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący instytucją kultury jako administrator nieruchomości nieodpłatnie użycza część powierzchni zamku innej instytucji kultury, podległej pod tego samego Organizatora (Województwo). Biorący do nieodpłatnego używania zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania Przedmiotu użyczenia, w szczególności: Koszty związane z wywozem nieczystości, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, ogrzewania pomieszczeń, zużycia energii cieplnej do podgrzania wody, płatne na podstawie wystawionych przez użyczającego faktur VAT. Wystawiona przez Użyczającego faktura VAT będzie opiewać na kwotę równą 32,84% kwoty, jaką zostanie obciążony Użyczający przez podmiot świadczący ww. usługi.
  2015
  31
  gru

  Istota:
  Czynność użyczenia lokalu podlega opodatkowaniu VAT.
  Fragment:
  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowe użyczenie powinno podlegać opodatkowaniu tym podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe użyczenie nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Powyższe wskazuje, że określona przez ustawodawcę definicja świadczenia usług ma charakter bardzo szeroki i w zasadzie wszelkie świadczenia, które nie są uznane za dostawę towarów traktować należy jako świadczenie usług - poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za świadczenie usług uznać należy również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
  2015
  20
  lut

  Istota:
  Opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia powierzchni biurowej spółkom zależnym
  Fragment:
  Tym samym należy stwierdzić, że użyczenie powierzchni biurowej spółkom zależnym w celu świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy, ma ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Zatem usługa udostępnienia powierzchni biurowej spółkom zależnym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie są spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, a mianowicie świadczona nieodpłatnie usługa związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
  2015
  1
  sty

  Istota:
  Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego użyczenia opakowań.
  Fragment:
  Dowodem dokumentującym użyczenie nabywcy towaru opakowań zwrotnych jest dokument WZ. Zgodnie z ustaleniami stron z ustnej umowy użyczenia kontrahent po otrzymaniu towaru jest zobowiązany dokonać jego rozładunku i odesłać - zwrócić opakowania do Spółki, przy czym w tej umowie strony nie określają w jakim terminie kontrahent jest zobowiązany rozładować towar a następnie zwrócić opakowania zwrotne - palety. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oddanie rzeczy do używania na podstawie umowy użyczenia, nie może być kwalifikowane jako dostawa towarów, zrównana na podstawie art. 7 ust. 2 z odpłatną dostawą, gdyż wymienione w tym przepisie czynności przekazania towarów bez wynagrodzenia przenoszą prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a oddanie towaru do używania na pewien czas, nie spełnia tego kryterium. Oddanie towaru do używania na podstawie umowy użyczenia może być jednak zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego towaru, w całości lub w części (art. 8 ust. 2 ustawy).
  2014
  3
  lip
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Użyczenie
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.