Użyczenie | Interpretacje podatkowe

Użyczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to użyczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji „refakturowania” opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia.
Fragment:
(...) użyczeniem części powierzchni zamku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad opodatkowania opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz partycypacji w kosztach ubezpieczenia w związku z użyczeniem części powierzchni zamku. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca będący instytucją kultury jako administrator nieruchomości nieodpłatnie użycza część powierzchni zamku innej instytucji kultury, podległej pod tego samego Organizatora (Województwo). Biorący do nieodpłatnego używania zobowiązany jest ponosić koszty utrzymania Przedmiotu użyczenia, w szczególności: Koszty związane z wywozem nieczystości, dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, ogrzewania pomieszczeń, zużycia energii cieplnej do podgrzania wody, płatne na podstawie wystawionych przez użyczającego faktur VAT. Wystawiona przez Użyczającego faktura VAT będzie opiewać na kwotę równą 32,84% kwoty, jaką zostanie obciążony Użyczający przez podmiot świadczący ww. usługi.
2015
31
gru

Istota:
Czynność użyczenia lokalu podlega opodatkowaniu VAT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy na podstawie art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowe użyczenie powinno podlegać opodatkowaniu tym podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe użyczenie nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Powyższe wskazuje, że określona przez ustawodawcę definicja świadczenia usług ma charakter bardzo szeroki i w zasadzie wszelkie świadczenia, które nie są uznane za dostawę towarów traktować należy jako świadczenie usług - poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w ustawie. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, za świadczenie usług uznać należy również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
2015
20
lut

Istota:
Opodatkowanie nieodpłatnego udostępnienia powierzchni biurowej spółkom zależnym
Fragment:
Tym samym należy stwierdzić, że użyczenie powierzchni biurowej spółkom zależnym w celu świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy, ma ścisły związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Zatem usługa udostępnienia powierzchni biurowej spółkom zależnym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, gdyż w przedstawionej sprawie nie są spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy, a mianowicie świadczona nieodpłatnie usługa związana jest z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
1
sty

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego użyczenia opakowań.
Fragment:
Dowodem dokumentującym użyczenie nabywcy towaru opakowań zwrotnych jest dokument WZ. Zgodnie z ustaleniami stron z ustnej umowy użyczenia kontrahent po otrzymaniu towaru jest zobowiązany dokonać jego rozładunku i odesłać - zwrócić opakowania do Spółki, przy czym w tej umowie strony nie określają w jakim terminie kontrahent jest zobowiązany rozładować towar a następnie zwrócić opakowania zwrotne - palety. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że oddanie rzeczy do używania na podstawie umowy użyczenia, nie może być kwalifikowane jako dostawa towarów, zrównana na podstawie art. 7 ust. 2 z odpłatną dostawą, gdyż wymienione w tym przepisie czynności przekazania towarów bez wynagrodzenia przenoszą prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a oddanie towaru do używania na pewien czas, nie spełnia tego kryterium. Oddanie towaru do używania na podstawie umowy użyczenia może być jednak zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego towaru, w całości lub w części (art. 8 ust. 2 ustawy).
2014
3
lip

Istota:
1. Czy w związku z udostępnieniem w roku 2013 przedmiotowych Obiektów na rzecz MGOK Gminie będzie przysługiwać prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, i odliczenia odpowiedniej części podatku od wydatków inwestycyjnych?
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, jaką część VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych Gmina będzie miała prawo odliczyć, w związku z zawarciem umowy z MGOK w roku 2013?
Fragment:
Powyższe stanowisko, że nieodpłatne użyczenie majątku przez Gminę nie podlega opodatkowaniu VAT, zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 września 2010 r., sygn. IBPP4/443-998/10/JP , w której organ podatkowy stwierdził: „ Biorąc pod uwagę fakt, że opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług (przekazanie wybudowanej infrastruktury nieodpłatnie jako użyczenie) będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zadań publicznych) brak podstaw do traktowania tego nieodpłatnego przekazania jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem nieodpłatne użyczenie majątku wytworzonego w ramach projektu (tj. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, że nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy - przekazanie inwestycji nieodpłatnie jako użyczenie będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych) ”.
2014
18
sty

Istota:
Brak obowiązku podatkowego dla czynności: nieodpłatnego korzystania z hali sportowej oraz zewnętrznych boisk przez jednostki organizacyjne Gminy (szkoły), kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń pod działalność Ochotniczych Hufców Pracy
Fragment:
(...) użyczenie dwóch pomieszczeń (pokoju biurowego i sali konferencyjnej) pod działalność Ochotniczych Hufców Pracy na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy OHP, Gminą i Centrum. Celem działalności jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową osób z terenu Gminy. Odpłatność ze strony OHP obejmuje jedynie częściową partycypację w kosztach mediów w ustalonej z góry kwocie w wysokości 320 zł brutto. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgłoszenie zostało potwierdzone na formularzu VAT-5. Użyczającym pomieszczeń dla OHP jest Centrum. Użyczenie następuje na mocy porozumienia o współpracy na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w Gminie i Mieście, zawartego pomiędzy Centrum, Gminą a Komendą OHP. W celu realizacji wspólnych działań strony zadeklarowały utworzenie Ośrodka Szkolenia Zawodowego na terenie Gminy. Na funkcjonowanie ośrodka użyczono lokal administrowany przez Centrum. Centrum wystawia co miesiąc fakturę dla OHP tytułem opłaty za media. Środki pieniężne z tytułu faktury wpływają na konto Centrum. Wnioskodawca jako instytucja kultury świadczy usługi kulturalne.
2014
4
sty

Istota:
Sskutki podatkowe dla podmiotu biorącego w użyczenie lokale mieszkalne i użytkowe.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 19 lipca 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 16 września i 11 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych dla podmiotu biorącego w użyczenie lokale mieszkalne i użytkowe. W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W latach wcześniejszych, wspólnie z żoną, nabył Pan lokale mieszkalne i użytkowe. Nabycie wymienionych nieruchomości nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nieruchomości te zamierza Pan wynająć przedsiębiorcom. Wynajem nie będzie wykonywany w ramach działalności gospodarczej. W związku z tym, w oparciu o art. 710-719 ustawy Kodeks cywilny, między Panem i żoną zostaną zawarte umowy użyczenia. Na podstawie tych umów żona użyczy swój udział w nieruchomościach. Formą opodatkowania najmu będą zasady ogólne. Ze względu na to, że przewidywana kwota obrotów przekroczy 150.000 zł, dokona Pan rejestracji jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Z tego tytułu będzie co miesiąc wystawiał faktury ze stawką 23%. Pana żona nie dokona rejestracji dla potrzeb VAT-u. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatne użyczenie Panu części lokalu przez żonę będzie rodziło skutki w podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, użyczenie przez żonę części lokalu nie będzie rodziło żadnych skutków w podatku od towarów i usług.
2013
19
gru

Istota:
1. Czy opisane użyczenie nieruchomości gruntowej stanowi nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 powołanej ustawy?
2. Jakie elementy powinny wejść do podstawy opodatkowania przy założeniu, że opisane użyczenie stanowi odpłatne świadczenie usług w myśl definicji zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy opisane użyczenie będzie podlegało zakwalifikowaniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisane użyczenie nieruchomości gruntowej stanowi nieodpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust 1 pkt 1 powołanej ustawy... Jakie elementy powinny wejść do podstawy opodatkowania przy założeniu, że opisane użyczenie stanowi odpłatne świadczenie usług w myśl definicji zawartej w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług... Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku, gdy opisane użyczenie będzie podlegało zakwalifikowaniu do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Stanowisko Wnioskodawcy: Ad.1. Nieodpłatne świadczenie usług, pozostające bez związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, zgodnie z zapisem zawartym w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi czynność zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług. Zdaniem Wnioskodawcy, z taką sytuacją będzie miał do czynienia użyczając nieodpłatnie innej publicznej szkole wyższej nieruchomość gruntową, o której mowa w przedmiotowym wniosku. Ad. 2 i Ad. 3 W przypadku czynności wykonywanych nieodpłatnie, które stosownie do zapisu zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zrównane są z odpłatnym świadczeniem usług, podstawę opodatkowania ustala się na podstawie art. 29 ust. 12 tejże ustawy.
2012
15
lis

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego wykorzystywania służbowych samochodów osobowych do celów prywatnych przez pracowników.
Fragment:
W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347 str. 1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W stanie prawnym, obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 marca 2011 r., stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.
2012
9
lis

Istota:
Czy w przypadku użyczenia wspólnotom mieszkaniowym (nieodpłatnie) przez podatnika podatku od towarów i usług gruntów, na których podatnik urządził plac zabaw i tereny zielone pomiędzy budynkami wielorodzinnymi, z zastrzeżeniem, że biorący do używania (wspólnoty mieszkaniowe) ponoszą koszty podatku od nieruchomości, Użyczający powinien wystawiać fakturę VAT i do kwoty podatku od nieruchomości doliczać podatek VAT według stawki podstawowej?
Fragment:
Spółka traktuje użyczenie gruntów wspólnotom mieszkaniowym jako usługę. Obciążając wspólnoty mieszkaniowe podatkiem od nieruchomości, Spółka wystawia fakturę VAT i do kwoty podatku od nieruchomości dolicza podatek VAT według stawki 23%. Wspólnoty mieszkaniowe kwestionują zasadność naliczenia podatku VAT od kwoty podatku od nieruchomości, twierdząc, że nie ma podstaw, aby naliczać podatek VAT od innego podatku. Zdaniem zarządów wspólnot mieszkaniowych, obciążenie wspólnoty podatkiem od nieruchomości powinno nastąpić notą obciążeniową. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku użyczenia wspólnotom mieszkaniowym (nieodpłatnie) przez podatnika podatku od towarów i usług gruntów, na których podatnik urządził plac zabaw i tereny zielone pomiędzy budynkami wielorodzinnymi, z zastrzeżeniem, że biorący do używania (wspólnoty mieszkaniowe) ponoszą koszty podatku od nieruchomości, Użyczający powinien wystawiać fakturę VAT i do kwoty podatku od nieruchomości doliczać podatek VAT według stawki podstawowej... Zdaniem Wnioskodawcy, użyczenie gruntów w opisanym stanie faktycznym jest usługą i jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT oraz do naliczania podatku VAT według stawki podstawowej do kwoty podatku od nieruchomości.
2012
30
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Użyczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.